výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

Projekty NAKI
(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví.
Hlavní řešitel: (Kamil Zágoršek), Ivo Macek
Třetí rok řešení probíhal dle plánu. Došlo ke změně hlavního řešitele (hlavní řešitel na vlastní žádost odešel z NM). Bylo předloženo 13 recenzovaných publikací. Výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích. V rámci příprav na certifikaci metodiky byly připraveny dílčí části za jednotlivé přírodovědné obory a ujednoceny. Začaly přípravné práce na plánované výstavě. Bylo schváleno libreto a připraven scénář. Digitalizace typového materiálu probíhala kontinuálně a během roku bylo digitalizováno celkem 3 945 typových exemplářů.

Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů
Hlavní řešitel: Jan Sklenář
Byly dokončovány testy vlivu faktorů na průběh degradace sulfidů. Těžiště výzkumu se přesunulo do oblasti aplikací. Byly prováděny zkoušky vlivu vytipovaných chemických prostředků využitelných pro zastavení či zpomalení rozkladných procesů ve sbírkách. Experimentálně byly ověřovány postupy užívané v současnosti, byly testovány fólie potenciálně využitelné jako bariéry k vytváření mikroklimatu, možnosti využití nanoimpregnací k ochraně papírové dokumentace, čerstvých sběrů či postupy galvanického zhotovování věrných kopií předmětů. Zjišťován byl vliv a složení přirozených společenstev litotrofních bakterií podílejících se na procesu rozpadu disulfidů.

Projekty Grantové agentury České republiky

Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masivu
Paleontologické oddělení
Mgr. Milan Libertin, Ph.D. (spoluřešitel)
2012–2015

Polyploidie, genetická rozmanitost a lokální adaptace ve fragmentované krajině
Botanické oddělení
Mgr. Jana Jičínská, Ph.D. (řešitelka)
2011–2014

Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek
Mineralogicko-petrologické oddělení
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. (řešitel)
2014–2016

Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi
Antropologické oddělení
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (spoluřešitel)
2014–2016

Interní granty 

Taxonomická revize a sbírkové zpracování žluté skupiny rodu Rhizocarpon v České republice
Mykologické oddělení
Mgr. František Bouda

Sbírka Entomologického oddělení NM: diverzita čeledi lupicovití (Diptera: Dolichopodidae) na území Íránu a Turecka
Entomologické oddělení
Mgr. Michal Tkoč

Výzkum vybraných významných českých lokalit zastoupených v mineralogických sbírkách NM s bližším zaměřením na lokalitu Předbořice
Mineralogicko-petrologické oddělení
Bc. Luboš Vrtiška

Vědecké projekty

Projekt Synthesys3 – Synthesis of Systematic Resources
EU program FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1, 312253
Paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
2013–2017

V závěru roku proběhlo již druhé kolo výběru projektů úspěšného evropského programu Synthesys3. Projekt je zaměřen na podporu krátkodobých studijních pobytů v předních evropských přírodovědeckých muzeích (např. londýnské Natural History Museum, berlínské Museum für Naturkunde nebo Museum National ďHistoire Naturelle v Paříži). Hodnotící komise složená z odborníků z Národního muzea i zahraničních institucí vybírala ze 44 podaných projektů z různých přírodovědeckých disciplín. Vybráno bylo 15 úspěšných žadatelů, kteří během roku 2015 navštíví sbírky Přírodovědeckého muzea Národního muzea. Výsledky jejich výzkumu budou publikovány ve významných vědeckých periodikách.

Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, EU projekt
Paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
2013–2016

Green Learning Network / projekt ukončen z důvodu odchodu řešitele z NM, EU projekt
Paleontologické oddělení
RNDr. Kamil Zágoršek 
2013–2016

Volkswagen Stiftung: Ecophysiological signals of fossil plants as indicators of climatic and atmospheric change during the Paleogene
Paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
2013–2017

Mobility BARRANDE: Population of Europe of the first millennium – bioarchaeological contribution to the knowledge of nutrition and lifestyle of human populations
Antropologické oddělení
Laboratoire d ´Anthropologie des populations du passé, Université Bordeaux, France
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

European Bird Migration Atlas
Kroužkovací stanice, Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.
2010–2014

Projekt CES – Constant effort site
Kroužkovací stanice, Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.
dlouhodobý projekt zahájený 2004

 

Domácí i zahraniční konference a semináře Přírodovědeckého muzea v roce 2014 ke stažení zde


Fotogalerie

Ocelově šedé agregáty naumannitu

Ocelově šedé agregáty naumannitu

(Ag-selenid) narůstající na křemennou žilovinu, opuštěné uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Šířka záběru 4 mm, foto Pavel Škácha

Ocelově šedé agregáty naumannitu

(Ag-selenid) narůstající na křemennou žilovinu, opuštěné uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Šířka záběru 4 mm, foto Pavel Škácha

Ocelově šedé jehlicovité krystaly antimonselitu

Ocelově šedé jehlicovité krystaly antimonselitu

(Sb-selenid) narůstající na karbonátovou žilovinu, uran-polymetalický rudní revír Příbram. Šířka záběru 2 mm, foto Pavel Škácha

Ocelově šedé jehlicovité krystaly antimonselitu

(Sb-selenid) narůstající na karbonátovou žilovinu, uran-polymetalický rudní revír Příbram. Šířka záběru 2 mm, foto Pavel Škácha

Kulovité agregáty uraninitu

Kulovité agregáty uraninitu

místa s bílými inkluzemi clausthalitu obrůstané umangitem (Cu-selenid – růžově fialové anizotropní agregáty), opuštěné uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Šířka záběru 700 μm, foto v odraženém světle (částečně zkřížené nikoly), foto Jiří Sejkora

Kulovité agregáty uraninitu

místa s bílými inkluzemi clausthalitu obrůstané umangitem (Cu-selenid – růžově fialové anizotropní agregáty), opuštěné uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Šířka záběru 700 μm, foto v odraženém světle (částečně zkřížené nikoly), foto Jiří Sejkora

Mikrosrůsty umangitu

Mikrosrůsty umangitu

(Cu-selenid – růžově fialové anizotropní agregáty), klockmannitu (Cu-selenid – anizotropní lištovité agregáty) a clausthalitu (Pb-selenid – bílý), opuštěné uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Šířka záběru 280 μm, foto v odraženém světle (částečně zkřížené nikoly), foto Jiří Sejkora

Mikrosrůsty umangitu

(Cu-selenid – růžově fialové anizotropní agregáty), klockmannitu (Cu-selenid – anizotropní lištovité agregáty) a clausthalitu (Pb-selenid – bílý), opuštěné uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Šířka záběru 280 μm, foto v odraženém světle (částečně zkřížené nikoly), foto Jiří Sejkora

Saxifraga platypetala Sm.

Saxifraga platypetala Sm.

Typová položka lomikamenu, pocházející s herbářové kolekce Kašpara Sternberga, autora mimo jiné první monografie tohoto rodu.

Saxifraga platypetala Sm.

Typová položka lomikamenu, pocházející s herbářové kolekce Kašpara Sternberga, autora mimo jiné první monografie tohoto rodu.

Scirpus asper J. Presl & C. Presl.

Scirpus asper J. Presl & C. Presl.

Typová položka šáchoru popsaného bratry Preslovými na základě Haenkeho sběru z Chile. Callosides mafik Král & Hájek, 2014

Scirpus asper J. Presl & C. Presl.

Typová položka šáchoru popsaného bratry Preslovými na základě Haenkeho sběru z Chile. Callosides mafik Král & Hájek, 2014

Fotografie holotypu vrubounovitého brouka

Fotografie holotypu vrubounovitého brouka

recentně popsaného ze sběrů pracovníků EO v horských pralesech Ekvádoru.

Fotografie holotypu vrubounovitého brouka

recentně popsaného ze sběrů pracovníků EO v horských pralesech Ekvádoru.

Drypta

Drypta

Typy střevlíkovitých brouků rodu Drypta popsané H. Schmidt-Göbelem v roce 1846 ze sběrů českého lékaře a přírodovědce J.W. Helfera v Tenasserimu (Barma). Patří k nejstarším typům hmyzu v entomologickém oddělení.

Drypta

Typy střevlíkovitých brouků rodu Drypta popsané H. Schmidt-Göbelem v roce 1846 ze sběrů českého lékaře a přírodovědce J.W. Helfera v Tenasserimu (Barma). Patří k nejstarším typům hmyzu v entomologickém oddělení.

Burgessit

Burgessit

nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)

Burgessit

nový minerál pro jáchymovský rudní revír (Česká republika)

Tvrdyit

Tvrdyit

nově popsaný minerál z Horního Slavkova

Tvrdyit

nově popsaný minerál z Horního Slavkova

Boletus kluzakii

Boletus kluzakii

Typová položka obsahuje usušenou plodnici hřibu Kluzákova. Na etiketě jsou stručně uvedeny všechny důležité údaje o tomto sběru.

Boletus kluzakii

Typová položka obsahuje usušenou plodnici hřibu Kluzákova. Na etiketě jsou stručně uvedeny všechny důležité údaje o tomto sběru.

Psilocybe allenii

Psilocybe allenii

Lysohlávka Allenova byla popsána podle materiálu sbíraného v USA, typový materiál je ale uložen v mykologickém herbáři Národního muzea.

Psilocybe allenii

Lysohlávka Allenova byla popsána podle materiálu sbíraného v USA, typový materiál je ale uložen v mykologickém herbáři Národního muzea.

Holotyp Rhinella yunga

Holotyp Rhinella yunga

nový druh ropuchy objeven v Andách a popsán v roce 2014

Holotyp Rhinella yunga

nový druh ropuchy objeven v Andách a popsán v roce 2014

Holotyp Rhinella yunga

Holotyp Rhinella yunga

nový druh ropuchy objeven v Andách a popsán v roce 2014

Holotyp Rhinella yunga

nový druh ropuchy objeven v Andách a popsán v roce 2014

Dokumentace výskytu hlívovce ostnovýtrusého

Dokumentace výskytu hlívovce ostnovýtrusého

Pracovník mykologického oddělení dokumentuje výskyt zákonem chráněné houby hlívovce ostnovýtrusého v přirozeném suťovém lese na Šumavě.

Dokumentace výskytu hlívovce ostnovýtrusého

Pracovník mykologického oddělení dokumentuje výskyt zákonem chráněné houby hlívovce ostnovýtrusého v přirozeném suťovém lese na Šumavě.

Maroko, expedice Hamada, březen/duben 2014

Maroko, expedice Hamada, březen/duben 2014

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. Paleontologický výzkum lokalit.

Maroko, expedice Hamada, březen/duben 2014

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. Paleontologický výzkum lokalit.

CT – micro CT Skyscan 1172 od firmy Bruker.

CT – micro CT Skyscan 1172 od firmy Bruker.

CT – micro CT Skyscan 1172 od firmy Bruker.

Z expedice byl dovezen materiál obojživelníků a plazů obsahující dosud nepopsané druhy.

Z expedice byl dovezen materiál obojživelníků a plazů obsahující dosud nepopsané druhy.

Herpetologický výzkum druhové diverzity, taxonomie a zoogeografie obojživelníků a plazů Amazonie a východních svahů And.

Z expedice byl dovezen materiál obojživelníků a plazů obsahující dosud nepopsané druhy.

Herpetologický výzkum druhové diverzity, taxonomie a zoogeografie obojživelníků a plazů Amazonie a východních svahů And.

Správné určení této žáby rodu Pristimantis je předmětem spolupráce s peruánskými a americkými herpetology

Správné určení této žáby rodu Pristimantis je předmětem spolupráce s peruánskými a americkými herpetology

Herpetologický výzkum druhové diverzity, taxonomie a zoogeografie obojživelníků a plazů Amazonie a východních svahů And.

Správné určení této žáby rodu Pristimantis je předmětem spolupráce s peruánskými a americkými herpetology

Herpetologický výzkum druhové diverzity, taxonomie a zoogeografie obojživelníků a plazů Amazonie a východních svahů And.

NAKI projekt Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

NAKI projekt Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

A: Etiketa ze 40. let 20. století silně narušená produkty degradace sulfidů železa v přiloženém vzorku. B: povrch téže etikety na detailním snímku z elektronového mikroskopu (SEM) s patrnými známkami poleptání a s výkvěty síranů

NAKI projekt Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů

A: Etiketa ze 40. let 20. století silně narušená produkty degradace sulfidů železa v přiloženém vzorku. B: povrch téže etikety na detailním snímku z elektronového mikroskopu (SEM) s patrnými známkami poleptání a s výkvěty síranů


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Expedice Hamada 2014 - za zkamenělinami do pouště

Expedice Hamada 2014 - za zkamenělinami do pouště
3.6.2014 | Africké slunce, písečnou bouři, déšť, dokonce i sníh: to vše zažila skupina paleontologů z Národního muzea během expedice v Maroku, kam se...

Nejsmradlavější rostlina na světě

Nejsmradlavější rostlina na světě
15.7.2014 | Čeští botanici z Národního muzea a Singapurské botanické zahrady objevili spolu s vietnamskými kolegy nejsmradlavější rostlinu na světě.

Obávaní prvohorní predátoři hýřili barevnými vzory!

Obávaní prvohorní predátoři hýřili barevnými vzory!
24.9.2014 | Před více než 350 milióny lety byla teplá moře nacházející se na našem území mimo jiné obývána různými druhy hlavonožců. Výzkumy českých...