výroční zpráva 2014

EN

Péče o archiválie Národního muzea

Pro lepší zpřístupnění archivních fondů a sbírek Národního muzea badatelské veřejnosti byla do konce roku 2014 připravena ke spuštění webová prezentace VadeMeCum firmy Bach Systems, s. r. o., zatím s moduly Inventář a Fotoarchiv.

Archiv Národního muzea

Archiv NM dokončil s mírným zpožděním celostátní generální inventuru fondů a sbírek. Dostal darem nové osobní fondy (H. Bořkovcová, F. Falerski, P. Pallme-König, J. Wenzig); z dodatků jsou zajímavé dokumenty k fondu Šternberk-Manderscheid a korespondence J. Grégra s J. Rankem. PhDr. Miroslava Burianová zpracovala osobní fond Ant. Švehla (2 kart., 153 inv. č.), PhDr. Kateřina Pařízková reinventarizovala osobní fondy K. Guth (8 kart., 660 inv. č.) a J. Hájek (5 kart., 258 inv. č.). Adéla Skoupá, Dis. konzervovala 4 pergamenové listiny a program Stavovského divadla. Opět byla digitalizována řada archiválií (celkem 5 647 skenů). Budova Archivu NM Na Zátorách byla v létě zateplena a opatřena novou fasádou.

Archiv tělesné výchovy a sportu 

Mgr. Lucie Swierczeková inventarizovala osobní fondy Jaroslav Kaiser (1 karton, 46 inv. č.), Jiří Mašek (1 karton, 10 inv. č.), Antonín a Zdeňka Porgesovi (1 karton, 53 inv. č.) a sbírku Cyklistika (37 kartonů, 2 025 inv. č.). Na portálu www.esbirky.cz bylo nově zveřejněno 595 archiválií.

Československé dokumentační středisko 1948–1989

Mgr. Jitka Hanáková zpracovala na základě archivních fondů 6 odborných stanovisek pro Ministerstvo obrany ČR pro vydávání osvědčení o účasti jednotlivých osob na 3. odboji.

Náprstkovo muzeum

PhDr. Martin Šámal a praktikant Marek Pilný inventarizovali archivní sbírku „Scrap-books“ (334 inv. č.). Podařilo se zahájit odkyselení a přebalení této sbírky – bylo odkyseleno 15 svazků výstřižkových knih (celkem 2 462 listy); Markéta Andělová pokračovala v její digitalizaci (5 538 skenů). Interně restaurovala Irena Straková 51 ks archiválií z fondu Vojty Náprstka. Byla vystěhována zbývající část archiválií z nevyhovujícího depozitáře v Liběchově a po převozu do NpM přebalena do nových, nekyselých obalů. Dočasně byl kvůli zatékání vystěhován i pražský depozitář – po odstranění havárie (dokončení rekonstrukce střechy) se ho podařilo nejen vymalovat, ale i zasíťovat a zlepšit tak pracovní podmínky.
 

Evidence archiválií Národního muzea

  Archiv Národního muzea Archiv tělesné výchovy a sportu Československé dokumentační středisko Historické muzem Náprstkovo muzeum Národní muzeum celkem
Celkem fondů a sbírek NAD 930 255 39 1 224 123 1 347
Celková metráž 3 055,60 383,31 171,94 3 610,85 211,77 3 822,62
Celkový počet evid. jednotek 533 829 17 501 3 267 554 597 26 608 581 205
Přírůstky - evid. jednotky            
Dary 36 9 0 45 0 45
Převody 24 0 0 24 0 24
Nákupy 0 0 0 0 0 0
Vlastní sběr 0 1 0 1 0 1
Skartační řízení 41 0 0 41 0 41
Přírůstky evid. jednotek celkem 101 10 0 111 0 111
Přírůstky – metráž            
Dary 3,98 0,99 0 4,97 0 4,97
Převody 2,64 0 0 2,64 0 2,64
Nákupy 0 0 0 0 0 0
Vlastní sběr 0 0,11 0 0,11 0 0,11
Skartační řízení 4,51 0 0 4,51 0 4,51
Přírůstky metráž celkem 11,13 1,1 0 12,23 0 12,23
Péče o archiválie
– počet ks
           
Konzervace 7 0 0 7 2 462 2 469
Restaurování 0 6 0 6 51 57
Tvorba modelů / faksimile 4 0 0 4 0 4
Celkem ks 11 6 0 17 2 513 2 530
Péče o archiválie
– počet ks
           
Dodavatelsky 0 0 0 0 2 462 2 462
Vlastními silami 11 30 0 41 51 92
Celkem ks 11 30 0 41 2 513 2 554

Péče o archiválie 
– částka Kč

           
Rozpočet NM 0 0 0 0 0 0
Dotace MK (ISO) 0 0 0 0 0 0
Sponzoring 0 0 0 0 0 0
Ostatní zdroje 0 0 0 0 115 808 115 808
Celkem Kč 0 0 0 0 115 808 115 808
Evidence a zpracování archiválií            
Počet nově evidovaných NAD 11 3 0 14 0 14
Počet NAD s přírůstky 2014 10 7 0 17 0 17
Počet vyřazených karet NAD 0 0 0 0 0 0
Počet archivních pomůcek v PEvA 278 172 0 450 9 459
Z toho archivních pomůcek v el. databázi 91 42 0 133 9 142
Z toho nově zapsaných v roce 2014 6 4 0 10 1 11
Nezpracovaná metráž 2 257,45 105,34 171,94 2 534,73 170,33 2 705,06
Zpracovaná metráž 798,15 277,97 0 1 076,12 41,44 1 117,56
Z toho inventarizovaná metráž 582,36 64,71 0 647,07 30,77 677,84
Generální inventura – evid. jednotky 479 540 0 0 479 540 0 479 540
Běžná inventura – evid. jednotky 0 2 965 0 2 965 0 2 965
Zápůjčky archiválií            
Na výstavy v tuzemsku 30 2 5 37 58 95
Na výstavy v zahraničí 0 0 0 0 0 0
Badatelům v tuzemsku 0 0 0 0 955 955
Badatelům v zahraničí 0 0 0 0 49 49
Na propagaci a popularizaci v tuzemsku 0 0 1 1 0 1
Na propagaci a popularizaci v zahraničí 0 0 0 0 0 0
Celkem ks 30 2 6 38 1 062 1 100
Počet nově dokumentovaných archiválií            
Dokumentace analogová 0 0 0 0 0 0
Dokumentace digitální – počet skenů 5 647 595 0 6 242 5 538 11 780
Tvorba modelů / faksimile 4 0 0 4 0 4
Celkem 5 651 595 0 6 246 5 538 11 784
Badatelský servis            
Počet domácích badatelů 235 37 13 285 39 324
Počet zahraničních badatelů 23 3 2 28 8 36
Počet návštěv domácích badatelů 666 85 18 769 125 894
Počet návštěv zahraničních badatelů 48 5 3 56 10 66
Počet studovaných evid. jednotek: domácí badatelé 1 969 338 51 2 358 955 3 313
Počet studovaných evid. jednotek: zahr. badatelé 86 10 8 104 49 153

Fotogalerie

Drobné tisky z pozůstalosti Františka hraběte Šternberk-Manderscheida

Drobné tisky z pozůstalosti Františka hraběte Šternberk-Manderscheida

jednoho ze zakladatelů Muzea, převzaté z Diözesanarchiv des Bistums Dresden-Meißen v Budyšíně jako dodatek k rodinnému fondu Šternberk-Manderscheid.

Drobné tisky z pozůstalosti Františka hraběte Šternberk-Manderscheida

jednoho ze zakladatelů Muzea, převzaté z Diözesanarchiv des Bistums Dresden-Meißen v Budyšíně jako dodatek k rodinnému fondu Šternberk-Manderscheid.

Německá pergamenová listina ze 14. 2. 1592 nalepená na papírové podložce

Německá pergamenová listina ze 14. 2. 1592 nalepená na papírové podložce

Německá pergamenová listina ze 14. 2. 1592 nalepená na papírové podložce

Německá pergamenová listina ze 14. 2. 1592 po sejmutí a konzervaci - Adéla Skoupá, Dis.

Německá pergamenová listina ze 14. 2. 1592 po sejmutí a konzervaci - Adéla Skoupá, Dis.

Německá pergamenová listina ze 14. 2. 1592 po sejmutí a konzervaci - Adéla Skoupá, Dis.

Program Stavovského divadla

Program Stavovského divadla

z roku 1813 z pozůstalosti Kašpara hraběte Šternberka po konzervaci, Adéla Skoupá, Dis.

Program Stavovského divadla

z roku 1813 z pozůstalosti Kašpara hraběte Šternberka po konzervaci, Adéla Skoupá, Dis.

Budova Archivu Národního muzea

Budova Archivu Národního muzea

v ulici Na Zátorách s novou fasádou a zateplením

Budova Archivu Národního muzea

v ulici Na Zátorách s novou fasádou a zateplením

Vzpomínky na rok 1848

Vzpomínky na rok 1848

– část rukopisu Josefy Náprstkové před restaurováním

Vzpomínky na rok 1848

– část rukopisu Josefy Náprstkové před restaurováním

Vzpomínky na rok 1848

Vzpomínky na rok 1848

– část rukopisu Josefy Náprstkové po restaurování

Vzpomínky na rok 1848

– část rukopisu Josefy Náprstkové po restaurování

Uložení sbírky Scrap-books

Uložení sbírky Scrap-books

v depozitáři Náprstkova muzea před zahájením odkyselení a digitalizace

Uložení sbírky Scrap-books

v depozitáři Náprstkova muzea před zahájením odkyselení a digitalizace

Uložení sbírky Scrap-books

Uložení sbírky Scrap-books

v depozitáři Náprstkova muzea po přebalení do nekyselých obalů

Uložení sbírky Scrap-books

v depozitáři Náprstkova muzea po přebalení do nekyselých obalů