výroční zpráva 2014

EN

Odborná správa sbírek Knihovny Národního muzea

Knižní sbírky evidované v Centrální evidenci sbírek (CES) tvoří jen malou část z celkového objemu fondů spravovaných Knihovnou Národního muzea. Daří se dodržovat kvóty ročních inventarizací, přičemž podsbírky – 18. knihy, 19. písemnosti a tisky a od roku 2014 i 25. jiná – časopisy byly již kompletně zinventovány. Přesto v nich bude i nadále probíhat inventarizační činnost. 

Podsbírka 25. jiná – doklady k vývoji knižní kultury postoupila úspěšně v rekatalogizaci další části fondu Ilustrací, Exlibris a celého fondu Typografika do databázového systému JanusArchiv. Proběhlo i vytváření autoritních a bibliografických záznamů v programech Ignis a Verbis. Stanovená roční kvóta inventarizace byla překročena. Byla zjištěna ztráta pěti sbírkových předmětů. Podařilo se vystavit větší množství sbírkových předmětů na portálu www.esbirky.cz. Bylo zahájeno testování a úpravy nového databázového systému Heritage, na který během roku 2015 přejde veškerá katalogizace dokladů k vývoji knižní kultury.

V podsbírce 19. písemnosti a tisky byla spolu s evidencí druhého stupně prováděna retrokonverze lístkového katalogu starých tisků do systému Verbis (v roce 2014 bylo opraveno celkem 416 záznamů). Pokračovaly katalogizace dvou  větších akvizic z minulých let, jednak dar Moravské zemské knihovny (58 sv.) a nákup od Ing. Dolejše (44 sv.). Byla rovněž zpracována významná část fondu Knihy s přípisky na signatuře 63 (73 sv.). Systematicky byly opravovány retrokonvertované záznamy knihovny Gelasia Dobnera, Jozefa Kolarčíka-Fintického a Karla Jaroslava Obrátila. Do CES bylo nově nahlášeno 41 položek (44 sv.) z akvizice fondu Ing. Dolejše. Současně proběhla první etapa vizualizace CES.

Díky grantům aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI (Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky; PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí) se pokročilo v metodice zpracování a databázích  těchto specializovaných problémů správy a dokumentace sbírek.

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
Počet nově zapsaných čísel dle zápisu do CES 1 446 1 446
evidence chronologická 0 0
evidence systematická 1 446 1 446
počet vyřazených inventárních čísel ze sbírkové evidence v r. 2013 0 0
Evidence v počítačových databázích    
celkem 64 884 64 884
z toho zapsaných v roce 2011 9 792 9 792
revize 0 0
počet inventarizovaných evidenčních čísel (dle výkazu MK ČR) 8 373 8 373
zápůjčky sbírkových předmětů celkem 177 177
Z celku    
. na výstavy v tuzemsku 177 177
. na výstavy v zahraničí 0 0
. badatelům v tuzemsku 0 0
. badatelům v zahraničí 0 0

Dokumentace sbírek

Dokumentace sbírek se v KNM provádí především cestou jejich digitalizace, která plní v případě papírových a pergamenových médií skenovaných originálů zpřístupňovací i ochrannou funkci současně. Každoročně se na knihovní i sbírkové skenování vyčleňuje určitý objem peněz jako spoluúčast pro digitalizační projekt VISK (Veřejné informační služby knihoven). Pro sbírky a program VISK 6 bylo určeno 32 000,- Kč, což stačilo na získání státní dotace 74 000,- Kč k externí digitalizaci vzácných rukopisů KNM, které jsou poté zveřejňovány v portálu www.manuscriptorium.com. Masivní digitalizace sbírek byla provozována i na vlastních digitalizačních pracovištích KNM. A to zejména v oddělení knižní kultury, kde byla spojena s jejich prezentací na portálu www.esbirky.cz. V oddělení byly digitalizovány přírůstky z posledních let a také souvislá řada historické sbírky ilustrací. Digitalizační pracoviště oddělení služeb zhotovilo přes 40 tisíc digitalizátů, ale jen z části šlo o sbírkové předměty.

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
počet nově dokumentovaných sbírkových předmětů 6 519 6 519
z celku    
. dokumentace analogová 0 0
. dokumentace digitální 6 519 6 519
. dokumentace kresebná 0 0

Badatelský servis

Provoz služeb pro veřejnost  zajišťuje v oblasti sbírkových fondů oddělení služeb KNM v hlavní studovně v Nové budově  NM, v Terezíně a na Zámku Zbraslav. Provoz studoven  je omezen z důvodu povinně prováděné inventarizace přestěhovaného fondu z Historické budovy NM a deponováním fondů KNM na několika místech. Studovna v Nové budově NM, která slouží zároveň i pro badatele Historického muzea, je otevřena  jeden den v týdnu, pro sbírky uložené v ÚDT II. v Terezíně je tamní studovna otevřena dva dny v týdnu, studovna na zámku Zbraslav se využívá pro fond Obrození a výpůjčky knih velkých formátů ze základního fondu KNM.

Počet domácích badatelů 179
Počet zahraničních badatelů 9
Počet návštěv domácích badatelů 504
Počet návštěv zahraničních badatelů 9
Počet studovaných sbírkových kusů domácími badateli 3 260
Počet studovaných sbírkových kusů zahraničními badateli 21