výroční zpráva 2014

EN

Odborná správa sbírek Historického muzea

Ve všech odděleních Historického muzea probíhala inventarizace CES obvyklým způsobem. Podobně i průběžné pořádání sbírek v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS a Bach a katalogizace do knihovnické databáze KP Win. Zvýšená pozornost byla věnována restaurování a digitalizaci sbírkových předmětů pro rozsáhlé externí i interní zápůjčky na domácí i zahraniční výstavy. Několikanásobně se navýšilo poskytování reprodukcí sbírkových předmětů na výstavy a do publikací.

 

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
Počet nově zapsaných čísel dle zápisu do CES    
evidence chronologická 53 134
evidence systematická 2 019 2 019
počet vyřazených inventárních čísel ze sbírkové evidence v r. 2014 4 707 4 707
Evidence v počítačových databázích    
celkem 706 212 962 461
z toho zapsaných v roce 2014 7 697 22 951
Revize    
počet inventarizovaných evidenčních čísel (dle výkazu MK ČR) 145 300 145 300
Zápůjčky sbírkových předmětů    
z celku 2 811 4 537
. na výstavy v tuzemsku 2 436 4 151
. na výstavy v zahraničí 373 374
. badatelům v tuzemsku 0 0
. badatelům v zahraničí 0 0
. na propagaci a popularizaci v tuzemsku 2 436 4 151
. na propagaci a popularizaci v zahraničí 373 374

Dokumentace sbírek

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) počet inventárních čísel (evid. jednotek)
Počet nově dokumentovaných sbírkových předmětů    
z celku 29 617  
. dokumentace analogová 3 872 3 872
. dokumentace digitální 25 675 25 675
. dokumentace kresebná 70 70

Badatelský servis

Počet domácích badatelů 341
Počet zahraničních badatelů 24
Počet návštěv domácích badatelů 632
Počet návštěv zahraničních badatelů 39
Počet studovaných sbírkových kusů domácími badateli 23 564
Počet studovaných sbírkových kusů zahraničními badateli 2 805