výroční zpráva 2014

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

V oblasti sbírkotvorné činnosti byl rok 2014 pro Národní muzeum významný z několika hledisek. V oblasti akvizic šlo bezesporu o získání mimořádného sbírkového fondu Muzea dělnického hnutí, který má pro dokumentaci konce 19. a 20. století jedinečnou hodnotu. Pro muzeum však přináší také logické nároky v oblasti uložení a zejména následného zpracování. V oblasti uložení sbírek pokračovaly přípravy na stavební proměnu komplexu depozitářů Českého muzea hudby v Litoměřicích. Do budoucna je z hlediska akvizic a zpracování sbírek přitom zřejmé, že nové kapacity bude nutné nalézt jak pro společenskovědní sbírky Historického muzea a Knihovny NM, tak pro fond Náprstkova muzea.

Akviziční politika je dlouhodobě limitována finančními prostředky a do značné míry závislá v oblasti nákupů na podpoře programu ISO Ministerstva kultury ČR. Také v roce 2014 byly podpořeny mimořádné akvizice např. z oblasti přírodovědeckých sbírek, hudebních sbírek, numismatiky či významného rukopisu z 18. století. Další nákupy byly umožněny jak z vnitřních zdrojů, tak např. z podpory legátu Hlávkovy nadace. Pro sbírkotvornou činnost je však zásadní následná práce se sbírkou, kde se dlouhodobě muzeum potýká s nedostatkem kapacit na prosté zpracování starších sbírkových fondů. To se logicky odráží v oblasti inventarizace. I proto bylo na základě výsledků roku 2013 a předpokladu výsledků 2014 přistoupeno v této oblasti k novému způsobu – kategorizaci jednotlivých podsbírek a úpravám časových limitů inventarizace.

Odborné zpracování sbírek má dlouhodobě své kvalitní výstupy v publikační činnosti. O nové trendy v oblasti sledování klimatu se starají aktuální výzkumné projekty muzea. V roce 2014 byly také učiněny první důležité kroky pro zpracování nové sbírkotvorné koncepce Národního muzea, a to jak celku muzea, tak jeho jednotlivých součástí. Pro další práci se sbírkou bude bezpochyby zásadní především nastavení v oblasti dokumentace současnosti, určení priorit v tematických oblastech hudby a mimoevropských kultur a kvalitní zajištění dlouhodobého sbírkotvorného postupu v oblasti přírody a krajiny. Národní muzeum věnovalo v roce 2014 pozornost také digitalizaci sbírky v rámci projektů „Dotkni se!“ či dlouhodobého projektu www.esbirky.cz. Právě digitalizační postupy mohou mít do budoucna jak ochranný, tak především badatelský potenciál v mezinárodním měřítku.

Sbírka Národního muzea i nadále představuje jedinečný a nezastupitelný sbírkový fond České republiky, který je systematicky rozšiřován při vědomí nutného zajištění podmínek pro uložení a další práci se sbírkovým fondem.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Projekt Europeana představí památky na rok 1989

Projekt Europeana představí památky na rok 1989
31.1.2014 | Národní muzeum ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a muzei v Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Opavě uskutečnilo v minulém...