výroční zpráva 2014

EN

Finanční hospodaření Národního muzea

Informace o docíleném hospodářském výsledku

Hospodářský výsledek Národního muzea za účetní období 2014 je vyrovnaný rozpočet. 

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602), ve výši 13 786 224,26 Kč z toho vstupné za sledované období činí 12 530 843,88 Kč rozpočtováno 14 000 tis. Kč. Předpoklady NM o výši vstupného vycházely z výstavního plánu pro rok 2014, především z plánované výstavy Archa Noemova. Zahájení této stěžejní výstavy roku 2014 bylo plánováno na květen 2014, bohužel z důvodu změny harmonogramu rekonstrukce Nové budovy výstava nemohla být realizována. Ke změně harmonogramu rekonstrukce v Nové budově NM došlo z důvodu odvolání uchazečů ve výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce. Výnosy z pronájmu (603) byly plánovány pro rok 2014 ve výši 13 600 tis. Kč, výnosy z pronájmu za sledované období činí 15 080 833,34 Kč. Výnosy z pronájmu byly navýšeny především v prosinci v rámci pronájmu pro účely filmování. 

Výnosy (604) z prodaného zboží byly za sledované období ve výši 460 111,41 Kč

Výnosy (641) smluvní úroky, pokuty ve výši 3 956 285,65 Kč jsou příjmy v rámci čerpání bankovní garance ze smlouvy o dílo.

Výnosy (649) jsou ke sledovanému období ve výši 7 092 023,56, z toho přefakturace v rámci spolupráce 2 575 225,81 Kč, propagace reklama ve výši 582 570,45 Kč výnosy z vlastní činnosti ve výši 251 148 Kč, dotace OP 2 949 912,40 Kč Organizace plánovala z reklamy výnosy ve výši 2 700 tis. Kč, kterých nebylo dosazeno. Celkové výnosy za rok 2014 činí 442 342 041,44 Kč, z toho položka (671) činí  357 276 336,96 Kč, položka 671 obsahuje provozní dotaci od zřizovatele,dále dary 1 703 204,68 Kč,prostředky EU ve výši 4 341 032,85 Kč, OPVK prostředky ve výši 3 831 269,78 Kč.   

 

Přehled dotace organizace za účetní období 2014

Celková výše poskytnuté neinvestiční dotace SR                  

od zřizovatele MK ČR
z toho:
příspěvek na provoz                                                                               283 660 000 Kč 
provozní  na osobní náklady                                                                    11 000 000 Kč
provozní dotace účelové                                                                               100 000 Kč

Kroužkovací stanice                                                                                   
provoz osobní náklady                                                                                2 831 000 Kč
provoz osobní náklady                                                                                   676 746 Kč
provoz OON                                                                                                     180 000 Kč

- Věda, vývoj a inovace institucionální neinvestiční   DKRVO         21 804 000,00 Kč
Z toho investice                                                                                      7 754 791,00 Kč
Čerpáno:                                                                                                21 331 961,87 Kč  

- NAKI program aplikovaného výzkumu a vývoje  
národní a kulturní identity                                                                        14 107 000 Kč
z toho investice                                                                                              372 000 Kč
čerpáno:                                                                                                13 766 740,52 Kč

- Program kulturní aktivity  neinvestiční                                                   3 642 000  Kč
čerpáno:                                                                                                   3 260 727,16 Kč

-VISK veřejný informační systém knihoven                                                  604 000 Kč
čerpáno:                                                                                                           604 000 Kč

 

Účelové prostředky na jednotlivé akce a programy v systému „ISPROFIN“

Programy v systému ISPROFIN a ISO                                                  

ISPROFIN“

Neinvestiční prostředky v rámci programu SMVS  celkem 12 511 928,66 Kč    

ISPROFIN

Neinvestiční prostředky
134V515000024  -ISO D                                                                            523 000,00 Kč

Preventivní ochrana
134V12200004 Rekonstrukce HB                                                         4 914 115,25 Kč
134V12200006 Rekonstrukce NB (FS)                                                 1 360 463,41 Kč
134V11200094 Stěhování entomolog.                                                 4 794 350,00 Kč
134V51400029 Výkupy předmětu kult. hodnoty                                     920 000,00 Kč                                                 

Investiční prostředky v rámci SMVS-SUV celkem ve výši 28 829 835,12 Kč

ISPROFIN

Investiční prostředky
134V12200004 Rekonstrukce  HB                                                            546 544,06 Kč

V rámci programu vědy, vývoje a inovace
Investiční prostředky na pořízení mikroskopu                                      7 754 791,00 Kč

Z programu NAKI                                                                                        372 000,00 Kč   nákup laboratorního přístroje

Ostatní dotace 2014:

GAČR celkem                                                                                              4 805  000 Kč
MŠMT (VaV)                                                                                                      42 000 Kč
Geologický ústav                                                                                            238 000 Kč
Archeologický ústav                                                                                       180 000 Kč
Geologická služba                                                                                     299 332,69 Kč
Univerzita Karlova                                                                                           360 000 Kč
USC
Jihočeský kraj                                                                                                   20 000 Kč

EU prostředky  neinvestice                                                             

V roce byly poskytnuty fin.prostředky ve výši                                     1 166 797,79 Kč        

 

Skutečnost k 31.12.2014

Celkem reinvestice                                                                               346 340 748,39 Kč

 Z toho

Příspěvky na provoz                                                                           333 828 819,73Kč
Provoz od zřizovatele                                                                       298 347 746,00 Kč
Provoz účelové                                                                                         100 000,00 Kč              
Účelové dotace                                                                                   35 381 073,73 Kč
ISPROFIN -SMVS                                                                                12 511 928,66 Kč

Celkem investice                                                                                  37 503 170,18 Kč

SMVS-If                                                                                                      546 544,06 Kč
SUV celkem                                                                                          28 829 835,12 Kč

 

Přehled  nákladů,  výnosů a dotace v delší časové řadě                                                                                                                                               

Rok

Dotace celkem

Vlastní výnosy

Náklady

Zisk +, ztráta -

2006

261 135

56 331

315 135

+ 2 567

2007

272 722

75 307

341 277

+ 6 752

2008

312 398

91 969

404 208

+ 159

2009

368 166

86 448

452 430

+ 2 184

2010

380 507

101 853

481 588

+ 772

2011

350 781

80 014

430 795

0

2012

347 034

70 963

424 558

  + 272

2013

348 999

60 630

409 605

+ 23

2014

333 829

85 157

442 342

0

 

Kulturní aktivity

Národní muzeum obdrželo z tohoto programu v roce 2014 finanční prostředky neinvestiční ve výši  3 742 tis. Kč

 • Folklorní regiony                                             135 000 Kč
 • Pražská muzejní noc                                      500 000 Kč
 • Poznej své kořeny                                             97 000 Kč
 • Velká válka                                                      300 000 Kč
 • Rituály smrti                                                     400 000 Kč
 • Centrum pro prezentaci a digitalizaci           500 000 Kč
 • Rok české hudby                                             627 928 Kč
 • Novosvětská                                                    200 000 Kč
 • Azerbajdžán země ohně                                  230 000 Kč
 • Hudba a politika                                               572 072 Kč
 • Slavic Carnivalis                                                80 000 Kč

 

Veřejné informační služby knihoven VISK

Národnímu muzeum byly v rámci výdajů na veřejné informační služby knihoven poskytnuty neinvestiční prostředky ve výši 604 000 Kč.

VISK 5

Retrosp. Konverze katalogů hudebněhistorické odd. ČMH            45 000 Kč
VISK 5 konverze katalogů  NpM                                                      221 000 Kč   

VISK 6
Digitalizace vzácných rukopisů KNM                                                63 000 Kč

VISK 7
Reformátování periodik časopis Slávie (2. etapa)                          221 000 Kč

VISK 9                                                                                                    54 000 Kč
Zapojení knihoven do kooperativní tvorby

 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO

V rámci výdajů na Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, z programu ISPROFIN byly poskytnuty neinvestiční prostředky:

134V515000029 ISO C  (neinvestice)                                                         920 000 Kč
- entomologické krabice UNI systém  
- entomologické krabice
- herbářové krabice
- obálky, archivní krabice na přebalení historických foto fondů
- archivní krabice
- obálky s alkalickou rezervou na uložení listinných fondů ČMH

134V515000024 ISO D investice                                                               523 000 Kč

 

Vlastní zdroje a použití finančních fondů

K doplnění financování v provozní oblasti bylo použito vlastních výnosů v oblasti služeb (vč. vstupného) ve výši 15 568 148,25  Kč, výnosů z pronájmu nem. majetku ve výši 12 647 207,76 Kč a fondů NM jako doplňkového zdroje financování

Rezervní fond:                        4 506 728,26 Kč

Z toho:´
Dary                                          1 703 204,65 Kč
EU prostředky                          2 803 523,58 Kč                                    
Fond reprodukce majetku:   42 662 157,16 Kč
Fond odměn:                               799 327,60 Kč                      
FKSP                                         1 266 783,70 Kč

Fond reprodukce majetku čerpala organizace na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a jako doplňkový zdroj na opravy a udržování.

 

Programy v systému ISPROFIN a ISO                                                 

ISO D
134V515042  preventivní ochrana                                            523 000 Kč
134V514029  výkup předmětu kultur.hodnoty                        920 000 Kč
DRKVO (institucionální podpora)                                           7 754 791 Kč

Investiční
NAKI                                                                                             372 200 Kč    

ISPROFIN-neinvestiční
134V12200004 Rekonstrukce HB                                    4 914 115,25 Kč
134V11200094 Stěhování sbírek  entomologie              4 794 350,00 Kč
134V12200006 Rekonstrukce NB(FS)                             1 360 463,41 Kč
134V11200094 Stěhování entomolog.                             2 135 650,00 Kč

ISPROFIN

Investiční prostředky
134V12200004 Rekonstrukce  HB                                    546 544,06 Kč
134V12200006 Rekonstrukce NB(FS)                         27 793 665,09 Kč
234V11900020 Vrchot. Janovice revital.                         537 175,88 Kč                                                                
234V1190041 Vrchot. Janovice obnova parku                207 768,80 Kč
134V11900020 Vrchotovy Janovice                                 291 225,35 Kč

 

Rozbor rovnoměrnosti čerpání příspěvku na činnost

Národní muzeum usiluje dosáhnout určitého rovnoměrného čerpání příspěvku, bohužel velká část významných akcí se uzavírá především ve druhé polovině roku, proto není možné dosáhnout 100% rovnoměrnosti čerpání.

 

Programy financované ze společných programů Evropské unie a České republiky

Tituly:

OP VK HEUREKA! Jedná se o program určený pro vzdělávání žáků škol v přírodních vědách, kde partnery s finanční účastí na projektu jsou CfME, s.r.o. a PeF UK a partnery (10) bez finanční účasti jsou školy.

Řídícím orgánem projektu je MŠMT.

Celkem přijato:  Kč

OP VK Dotkni se 20. Století. Jedná se o program vzdělávání žáků v humanitním oboru, kde partnery bez finanční účasti jsou školy.

Řídícím orgánem projektu je MŠMT.

 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Schváleným rozpočtem na rok 2014 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 105 259 000 Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 410 000. Kč. Rozpočtovou úpravou č. 5  zřizovatel navýšil organizaci limit na platy ve výši  2 097 000 Kč, RÚ č.7 byl navýšen příspěvek na provoz na OON ve výši 180 000 Kč. RÚ č.21 byly organizaci navýšen příspěvek na provoz o 676 746 Kč, na pokrytí nákladů spojených se zvýšením tarifních plat, z toho na platy bylo 501 293 Kč. 

Celkové prostředky na platy 106 919 tis. Kč a OON ve výši 590 tis. Kč.
Počet zaměstnanců: 462 
Skutečný stav přepočteny: 437

Za sledované období leden –  prosinec 2014 vyplatilo Národní muzeum:

Platy a OON  provozní             108 906 815,60 Kč
Účelové MK                                12 808 984,00 Kč
Účelové ostatní                            4 650 565,40 Kč
Celkem                                         126 366 365 Kč

Prostředky OON byly čerpány na výplatu odstupného, dále na výplatu z dohod o provedení práce (např. informační služby knihoven, odborná příprava stěhování sbírek, organizační zajištění výstav) a na základě dohod o pracovní činnosti (např. průvodci ve Vrchotových Janovicích). Ostatní účelové zdroje určené na platy a OON byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami  poskytovatelů dotace.

 

Čerpání finančních fondů k 31.12. 2014

Rezervní fond:                             5 726 052,79 Kč
Fond reprodukce majetku:         76 013 134,94 Kč

Z toho:
pořízení ,technic.zhodnocení
dlouhodobého majetku             33 350 977,78 Kč
doplňkový zdroj                         42 662 157,16 Kč            
Fond odměn:                                   799 327,60 Kč                    
FKSP                                             1 266 783,70 Kč

Fond reprodukce majetku jako doplňkový zdroj byl použit:

- na opravu a údržbu majetku                  40 463 638,25 Kč
- na pořízení  hmot. a nehmot.majetku      2 198 518,91 Kč

 

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory

Finanční prostředky byly poskytnuty z GAČR, UK, Geologického ústavu, Archeologického ústavu. MŠMT, geologické služby

 • Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu                     238 000 Kč 
 • Meče středověké Evropy                                                          180  000 Kč
 • Lidé na sklonku Moravy                                                             360 000 Kč
 • Alois Richard Nykl                                                                     635  000 Kč
 • Výzkum majorského města v Súdánu                                   1 795 000 Kč
 • Role selenu                                                                              1 565 000 Kč
 • Výzkum polyploidu                                                                     414 000 Kč
 • Bedřich Smetana                                                                        814 000 Kč
 • Objevy čekají na Tebe                                                                480 405 Kč

 

Zapojení zdrojů mimo státní rozpočet   

ÚSC :
kraj Jihočeský                                       20 000 Kč       

 

Prostředky z rozpočtu státních fondů nebyly v roce 2014 čerpány

Národní muzeum provedlo časové rozlišení odpisů majetku pořízeného z přijatého investičního transferu v minulých letech od SFŽP ve výši 13 112,52 Kč

 

Prostředky použitých  peněžních darů

 • Súdán archeologický výzkum                            37 431,95 Kč
 • Země černých faraonů                                  1 300 000,00 Kč
 • Restaurování partitury J.Suka                          190 480,00 Kč
 • Podpora výstavní činnosti                                 164 986,00Kč
 • Český olympijský výbor                                          9 747,80 Kč

 

Finanční prostředky použité na realizaci projektů v rámci programů EU

Zůstatek k 31.12.2013                    5 270 737,94 Kč
Celkem přijato v roce 2014             1 166 797,79 Kč
Celkem čerpáno v roce 2014          4 341 032,85 Kč

 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost NM.

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků NM si vyžádala v roce 2014 celkové náklady ve výši 5422 401,30 Kč. Podstatná část zahraničních pracovních cest byla financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum a vývoj – institucionální, z programu NAKI, dále z poskytnutých prostředků GA ČR a EU celkem bylo uskutečněno 183 pracovních cest.

Všechny uskutečněné pracovní cesty umožňují pracovníkům NM získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíly. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace NM na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků  a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu NM. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků NM přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti  zaměstnanců NM, prohlubování vědecké činnosti a prestiže NM.

 

Vnitřní a vnější kontroly

Interní kontroly byly v souladu se Zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole prováděny interním auditem Národního muzea podle schváleného harmonogramu byly provedené čtyři kontroly zaměřené na tuzemské cestovné, na dodržování vnitřní směrnice o finanční kontrole, další kontrola se zaměřila na smluvní vztahy poskytování repro práva.  Provedené kontroly interního auditu konstatovaly , že nebyla shledána žádná závažná pochybení.

Externí kontroly nebyly provedeny.

 

Bezúplatné převody majetku

Nebyly uskutečněny

 

Závěr

Národní muzeum k 31. 12. 2014 vykazuje vyrovnaný rozpočet. Organizaci byla v roce 2014 poskytnuta od zřizovatele MK ČR finanční výpomoc poskytnutím neinvestičních prostředků v rámci výdajů na provoz, jako náklady nekryté příspěvkem a vlastními výnosy ve výši 11 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy s maximální obezřetnosti a efektivnosti.