výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Knihovně Národního muzea

Vědecká a výzkumná činnost v Knihovně Národního muzea (dále jen KNM) byla zaměřena na oblast dějin knižní kultury s druhovým zaměřením na rukopisy, staré tisky a historická periodika. Z finančních prostředků  DKRVO jsou průběžně financována zpracování a edice řady katalogů rukopisných zlomků KNM, a to jak finanční odměny pro externí pracovníky, kteří na projektu pracují, tak také publikační náklady. V roce 2014 byl vydán druhý díl katalogu rukopisných zlomků (DRAGOUN, Michal [et al]. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Praha, 2014). Souběžně je s tímto zaměřením spojena rovněž rekatalogizace rukopisné sbírky NM. Nové záznamy rukopisů jsou průběžně zpřístupňovány v digitální knihovně Manuscriptorium.  

Z téhož finančního zdroje byly finančně podpořeny rovněž publikace dvou disertačních prací pracovníků KNM (KAŠPAROVÁ, Jaroslava: Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–19. století. České Budějovice, 2014; ŠÍPEK, Richard: Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz: Teil 1 und Teil 2. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2014). Dokončení vědecké monografie PhDr.  Evy Stejskalové o dějinách novinářství (Počátky novinového zpravodajství a novin v Čechách od 17. století do 40. let 18. století) bylo z důvodu velké náročnosti redakčních prací přesunuto do roku 2015. Z jiných zdrojů bylo podpořeno vydání knihy Štefana Švece o vývoji časopisů pro děti (ŠVEC, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850–1989). Praha, 2014). KNM je prostřednictvím pracovníků oddělení rukopisů a starých tisků dále zapojena do významného evropského projektu COST Reassembling the Republic of Letters, 1500–1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history. V rámci tohoto projektu se orientuje především na zpracování prosopografických a biografických informací a implemetaci biografických informací evidovaných v rámci projektu PROVENIO (NAKI). Aktuálně spolupracuje na přípravě nového evropského projektu Explore: Dispersed collections, distinct places, displaced people v rámci iniciativy „Horizon 2020“.

Projekty NAKI
(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

KNM plní dva projekty aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury České republiky NAKI:

  1. PROVENIO – zpracování vlastnických proveniencí KNM (DF12P01OVV023, Jaroslava Kašparová a kolektiv). Cíle projektu pro třetí rok řešení byly splněny. Byla odevzdána k certifikaci metodika zpracování a evidence knižních proveniencí, kterou poskytovatel schválil. Byl zakoupen a instalován server Z39.50 pro sdílení autoritních záznamů v databázi PROVENIO, která byla rozšiřována a současně čištěna i v roce 2014. Byly vypracovány oba typy map knižních proveniencí: virtuální dynamická online mapa aktuálního stavu zpracovaných proveniencí v databázi PROVENIO, statická velká nástěnná mapa pro účely výstavy, kterou vyvrcholí práce na projektu PROVENIO. Současně byl zkompletován text monografie o proveniencích v Knihovně Národního muzea a připraveno libreto závěrečné výstavy. V rámci řešení projektu byla navázána úzká spolupráce především s prestižním konsorciem CERL (Consorcium of European Research Libraries), na jehož jednání jsou zástupci KNM  zváni i přesto, že KNM není z finančních důvodů členem tohoto konsorcia. V rámci téhož projektu navázala KNM úzkou spolupráci s dalšími institucemi: Staatsbibliothek Berlin, Bibliothèque municipale Lyon, Biblioteka Uniwersytecka w Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 
  2. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (DF12P01OVV024, NM je spoluřešitel v konsorciu s Národním památkovým ústavem a Národní knihovnou České republiky, za KNM Petr Mašek) byl rovněž úspěšně naplněn cíli pro rok 2014. V rámci systému pro katalogizaci fondů zámeckých knihoven Tritius bylo zkatalogizováno cca 2000 svazků tisků 16. století, včetně oskenování jejich podstatných částí. Práce probíhaly především v Mikulově, Vranově nad Dyjí, Křivoklátě, Frýdlantu, Hrubém Rohozci a v Terezíně. V KNM pak byla za pomoci odborné literatury vytvářena autoritní hesla majitelů jednotlivých svazků. Současně probíhal sběr dat pro odborné články, zejména o knihovně Víta Ulricha Marschalla z Ebnetu a o tiskařských signaturách.
Vědecké konference a semináře

Domácí

Aktuality databáze Provenio
38. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG
2.–4. 9. 2014, Frýdek-Místek
Jaroslava Kašparová

Amadís de Gaula jako „manuel des courtisans“ i učebnice jazyků
VI. mezinárodní interdisciplinární konference k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Kniha v proměnách času“
23.–26. 10. 2014, Český Krumlov
Jaroslava Kašparová

Zámecké knihovny po roce 1945
Konference Národního památkového ústavu
23.–25.4. 2014, Kroměříž
Petr Mašek

Cesty knih vratislavských duchovních v raném novověku
VI. mezinárodní interdisciplinární konference k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Kniha v proměnách času“
23.–26. 10. 2014, Český Krumlov
Richard Šípek

Infinitivní konstrukce ve Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu
15. ročník konference Mladí lingvisté 2014 (diachronní workshop)
14. 5.–16. 5. 2014, Olomouc
Kateřina Spurná

Zahraniční

Databáze „PROVENIO“, knihovny osobností a čtenářská recepce
Konference
Jaroslava Kašparová

Výskum dejín knižnej kultury kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom prostore
8.–10. 4. 2014 Bratislava, Slovensko

The translation technique of the Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas
Konference The Commented Psalter by Bruno of Würzburg – Latinitas in Slavic World
21.–24. 9. 2014,  Macerata, Itálie
Kateřina Spurná


Fotogalerie

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

PROVENIO – projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

PROVENIO – projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

PROVENIO – projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

PROVENIO – projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

PROVENIO – projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Průzkum a evidence vlastnických záznamů v historickém fondu oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea

PROVENIO – projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Jeden z výstupů projektu PROVENIO – projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Jeden z výstupů projektu PROVENIO – projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Jeden z výstupů projektu PROVENIO – projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Jeden z výstupů projektu PROVENIO – projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Jeden z výstupů projektu PROVENIO – projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Virtuální mapa zámeckých knihoven ve správě Knihovny Národního muzea

Jeden z výstupů projektu PROVENIO – projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Supralibros, značka ražená na přední desku knihy, Ferdinanda Hofmana z Grünbüchlu a Střechova

Supralibros, značka ražená na přední desku knihy, Ferdinanda Hofmana z Grünbüchlu a Střechova

Jedna z provenienčních (vlastnických) značek, na jejichž výzkum, popis a evidenci se také zaměřuje projekt PROVENIO.

Supralibros, značka ražená na přední desku knihy, Ferdinanda Hofmana z Grünbüchlu a Střechova

Jedna z provenienčních (vlastnických) značek, na jejichž výzkum, popis a evidenci se také zaměřuje projekt PROVENIO.

Velké mědirytové exlibris Petra Voka z Rožmberka

Velké mědirytové exlibris Petra Voka z Rožmberka

patří k vrcholům uměleckého ztvárnění vlastnických značek období renesance. PROVENIO

Velké mědirytové exlibris Petra Voka z Rožmberka

patří k vrcholům uměleckého ztvárnění vlastnických značek období renesance. PROVENIO


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Nakladatelské archivy v Knihovně Národního muzea

Nakladatelské archivy v Knihovně Národního muzea
25.3.2014 | V Knihovně Národního muzea se nachází fascinující svědectví o životě mnoha více či méně známých spisovatelů, ilustrátorů, grafiků i...