výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Národním muzeu

Vědecko-výzkumnou činnost Národního muzea v roce 2014 představuje náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.


Vědecko-výzkumná činnost patří podle zřizovací listiny Národního muzea k předmětům hlavní činnosti této instituce. Zaměstnanci Národního muzea pracovali v roce 2014 na široké škále výzkumných úkolů a projektů financovaných z institucionální a účelové podpory. Základní položku rozpočtu vědecko-výzkumné činnosti představovala institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). V jejím rámci se pracovníci Národního muzea podíleli na 50 výzkumných cílech. Prostřednictvím účelové podpory dále pracovali především na projektech základního výzkumu Grantové agentury ČR (GA ČR), aplikovaného výzkumu NAKI a mezinárodních vědeckých projektech. Úspěchy v publikování kvalitních výsledků vědecko-výzkumné činnosti se zhodnocují v průběžném zvyšujícím se počtu bodů přidělených instituci v Rejstříku informací o výsledcích VaVaI (RIV), které se následně pozitivně odrážejí v rostoucí institucionální podpoře určené pro financování vědy a výzkumu.

Výstupem vědecké práce pracovníků Národního muzea bylo v roce 2014 celkem 15 odborných publikací a celá řada časopiseckých studií uveřejněných v periodikách vydávaných Národním muzeem a v dalších českých či zahraničních impaktovaných a recenzovaných časopisech (viz Vydavatelská činnost). V tomto roce zažádalo Národní muzeum o zařazení časopisů Musicalia, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce a Numismatické listy do rozšířené databáze ERIH Plus.

V roce 2014 byla za jeden z hlavních cílů činnosti Národního muzea stanovena popularizace jeho vědeckých výsledků ve vztahu k široké veřejnosti. Vědecké výsledky byly popularizovány prostřednictvím celé řady výstupů populárně-vědeckých projektů (OPVK, EU, NAKI). Národní muzeum dále zveřejňuje a zpřístupňuje poznatky základního výzkumu svých pracovníků veřejnosti např. na zpravodajském portálu Muzeum 3000 a pořádá též přednášky určené pro zájemce z řad veřejnosti.

Projekty popularizace vědy

Dotkni se 20. století

Celý článek o muzejním kufříku si můžete přečíst zde.

Vzdělávací projekt zapojuje paměťové instituce do výuky československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách. Navržený model výuky využívá metodiky projektového vyučování, digitalizovaný obsah a výchovně-vzdělávací potenciál muzejních expozic v ČR a nabízí pedagogům netradiční výukové materiály: repliky předmětů a dokladů, interaktivní aplikace, hry, digitalizované kulturní dědictví, výstavy, komiksy apod. Formáty blízké mladým lidem podporují v žácích vlastní přístup k minulosti a dějinám, klíčový pro utváření a pochopení identity současné společnosti. V roce 2014 byly na pěti metodických seminářích pro pedagogy představeny možnosti práce s multimédii a vzdělávací potenciál sbírkových předmětů. Projekt získal dvě mezinárodní ocenění: diplom Comenius EduMedia Siegel a Seal of Approval Erasmus EuroMedia Award 2014 a byl prezentován na mezinárodní konferenci: Vzdělávací obsah v muzejní edukaci (23.–24. 4. 2014 Mgr. Ing. Ivana Havlíková, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková: Atraktivní výuka dějepisu prostřednictvím muzejních sbírek).
Informace o projektu a veškeré výstupy jsou přístupné na www.dvacatestoleti.eu.
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Heuréka! Aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech


Smyslem projektu bylo pomoci pedagogům inovovat výuku přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií, zatraktivnit je a zavést do výuky pedagogické postupy založené na badatelsky orientovaných metodách. Bylo vytvořeno 35 výukových produktů, uspořádáno 14 jednodenních školení pro pedagogy a závěrečná konference. Proběhlo 48 exkurzí s badatelským programem pro žákovské týmy na vědecká pracoviště. Hlavním řešitelem projektu bylo Národní muzeum s partnery Pedagogickou fakultou UK a Centre for Modern Education (CZ) s.r.o. Do projektu bylo zapojeno 8 partnerských škol (Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou, Gymnázium Rýmařov, Základní škola a mateřská škola Palkovice, Základní škola Blansko, Základní škola a mateřská škola Hoštka, Gymnázium Šternberk, Základní škola Ostrava – Poruba, Základní škola Vsetín), na kterých probíhala pilotáž výukových materiálů vytvořených během řešení projektu. Projekt skončil 15. 9. 2014. V rámci řešení projektu bylo podpořeno 165 pedagogů, 23 113 dětí, 8 partnerských škol.
Informace o projektu a veškeré výstupy jsou přístupné na www.objevuj.eu

Zhodnocení vědecké činnosti v jednotlivých odborech

V roce 2014 řešili pracovníci Národního muzea 6 projektů NAKI a 8 projektů GA ČR. Národní muzeum dále uspělo ve veřejné soutěži GA ČR, v níž získalo v pozici uchazeče/spoluuchazeče 3 projekty (počátek řešení v roce 2015). Roku 2014 byl ukončen dvouletý cyklus interních grantů (10), přičemž všechny projekty byly vyhodnoceny jako úspěšné. Národní muzeum dále vyhlásilo soutěže (doba řešení 2015–2016) o interní vědecké projekty, jejichž cílem je podpora základního výzkumu souvisejícího se sbírkovým fondem instituce a prioritou mladí badatelé, a nově také o interní mezioborové projekty (vzdělávací, výzkumné). V interních soutěžích uspělo 10 vědeckých a 2 mezioborové projekty. Řešení těchto projektů bude zahájeno v roce 2015.

Národní muzeum bylo osloveno MK ČR k účasti na novém hodnocení SPO jako výzkumných organizací souvisejícím s dokumentem „Postup při posuzování výzkumných organizací“ schváleným RVVI dne 31. 10. 2014. Na základě zmíněného dokumentu RVVI návazně na nový Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací znovu či nově zhodnotila všechny instituce (žadatele), zda splňují/nesplňují kritéria stanovená tímto Postupem, a tedy jsou/nejsou výzkumnými organizacemi. Národní muzeum bylo zařazeno mezi instituce schválené RVVI dne 19. 12. 2014 jako výzkumné organizace a nachází se tak na aktualizovaném seznamu výzkumných organizací platném k 30. 1. 2015.

V souvislosti s projektem MŠMT „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (projekt IPN Metodika), jehož cílem je vytvořit návrh nového systému hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, bylo Národní muzeum vyzváno k zapojení se do procesu tří kol veřejných konzultací k návrhům dvou dílčích a jedné závěrečné zprávy. V roce 2014 byla uskutečněna veřejná konzultace 1. dílčí zprávy. Projektovému týmu tak bylo zasláno vyjádření k návrhu nového sytému institucionálního hodnocení v oblasti vědy a výzkumu. 


Fotogalerie

Webové stránky projektu Dotkni se 20. století

Webové stránky projektu Dotkni se 20. století

Webové stránky projektu Dotkni se 20. století

Seminář k projektu Dotkni se 20. století

Seminář k projektu Dotkni se 20. století

Seminář k projektu Dotkni se 20. století

Interaktivní výukové materiály k projektu Dotkni se 20. století

Interaktivní výukové materiály k projektu Dotkni se 20. století

Interaktivní výukové materiály k projektu Dotkni se 20. století


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Nové druhy obratlovců popsané zoology Národního muzea

Nové druhy obratlovců popsané zoology Národního muzea
24.11.2014 | Zoologové Národního muzea se vydávají do všech koutů světa, aby pátrali po nových druzích živočichů. Pojďme si představit nejnovější...

Nový hmyzí vetřelec v Evropě!

Nový hmyzí vetřelec v Evropě!
30.7.2014 | Invazní druhy organismů představují vážnou hrozbu pro přírodní lokality po celém světě. Tato hrozba se nevyhýbá ani České republice....

Záhada migrace hýla rudého rozluštěna!

Záhada migrace hýla rudého rozluštěna!
15.5.2014 | V polovině května se jako poslední z našich tažných ptáků na svá hnízdiště vrací hýl rudý. Kde leží zimoviště tohoto druhu, zůstávalo až...