výroční zpráva 2014

EN

Péče o knihovní fondy Národního muzea

Centrálním knihovnickým pracovištěm NM je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory NM a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci NM Knihovna hudebně-historického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny. Knihovna Národního muzea spravuje část svých fondů jako sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek, většinu svých fondů však eviduje a zpracovává podle knihovního zákona.

Akvizice

V oblasti soudobé literatury KNM pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu – s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy. Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace MK ČR) (základní knihovna), zahraniční literatura byla získávána především výměnou a koupí (odd. výměny). Dalším zdrojem byly dary – zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů. Oddělení časopisů s právem bezplatného povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 4 947 jednotek (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 4 438  titulů. Z toho 14 svazků nabylo oddělení darem a jeden svazek nákupem – jde o akvizici významného titulu časopisu důležitého pro studium populární kultury: Pop music expres  z let 1968–1969. Knihovna Náprstkova muzea získala 1 417  knihovních jednotek, z toho 1 299 darem, zbytek nákupem, Knihovna hudebně-historického oddělení ČMH 689 svazků.

KNM  vynaložila na nákup domácí a zahraniční literatury celkem 1 600 000 Kč (knihy, periodika, databáze): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk – získáno 2 696 knih), 850 tisíc Kč z rozpočtu NM na odborné domácí a zejména zahraniční knihy (získáno 143 knih), periodik (získáno 149 titulů českých a 77 titulů zahraničních) a databází pro KNM a oddělení NM. Další publikace získala KNM výměnou – především mezinárodní výměna publikací má stále v akvizici své nezastupitelné místo, a to i přes pokračující obecný trend ve vydávání odborné literatury – tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako „open access“ či placený přístup. Výměnou bylo přijato 318 titulů periodik a na 1 300 titulů knižních kontinuací.

Dary v letošním roce přicházely do KNM v podobě jednotlivých titulů od převážně drobných vydavatelů. K významnému obohacení knihovního fondu přispěl dar dcer bývalého ředitele KNM PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc. Část jeho osobní knihovny (592 sv.), kterou KNM obdržela, byla do knihovního fondu zařazena jako knižní celek „Vrchotka“.
Vedle těchto rozpočtů jsou významným zdrojem nákupu literatury pro odborná oddělení NM grantové prostředky z různých výzkumných projektů. Pro ilustraci Knihovna Náprstkova muzea věnovala z vědeckých grantů na nákup publikací 114 040 Kč.

Ochrana knihovních fondů

Jednotlivá oddělení KNM mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu svého materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom více kapitola Knihovna Národního muzea. Konzervační a restaurátorská dílna KNM v roce 2014 sloužila především k ochraně fondu sbírkového.
Nejmohutnější aktivitu v preventivní ochraně knihovního fondu vyvíjelo oddělení časopisů: celkem svázáno 741 kusů knihovních jednotek za 350 tis. korun, ochrannými obaly bylo opatřeno 2 326 knihovních jednotek druhu periodického tisku. Po přestěhování fondu bohemikálních a slovacikálních závodních a okresních periodik rušeného depozitáře v Radonicích nad Ohří bylo v dezinfekční komoře v ÚDT Terezín ošetřeno 575 beden materiálu, tj. cca 300 běžných metrů svazků periodického tisku.
Oddělení zámeckých knihoven provádělo také rozsáhlé depozitární přesuny: ze Zákup do Březnice přesunulo fond Kopidlno (6 171 sv.), ze Zákup do Terezína fond Nové Zámky (6 256 sv.) a Lysá nad Labem (3 440 sv.), fond Roztěž byl přemístěn v rámci objektu Dačice (6665 sv.). V systému fondů zámeckých knihoven se však dezinfekce fondu po jeho přemístění neprovádí plošně, ale jen v případě zřetelného výskytu plísní, což bývá v rámci zámeckých objektů poměrně vzácný jev.

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů

Oddělení základní knihovny KNM ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 16 168 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 16 002 záznamů (z toho 8 674 záznamů se týkalo retrokonverze).
Jednotlivě je třeba se zmínit o postupném zpracování dříve získaných knižních celků, resp. svazků se signaturami Fučík, Bohatcová, Filippovová – Bašus (zde změna v evidenci), Hladký, Žďár STKN (Lifka), a nově získaných celků Vrchotka, Novotný, Paroubková.
Naopak úbytek proběhne na základě Zákona o církevních restitucích: k navrácení byl v roce 2014 připravován soubor knih (2 569 svazků) označených vlastnickými značkami řádu redemptoristů Kolej redemptoristů ve Staré Boleslavi".

Statistika fondu: přírůstky zpracované v r. 2014 do elektronického katalogu Verbis

 

počet exemplářů zpracovaných ve Verbis 

dar

4 107

727 642,00

koupě

1 695

1 012 891,00

PPV

2 696

809 353,00

výměna

1 019

867 009,00

celkem

9 517

3 416 895,00

Poznámka:  jednotkou je zde kniha nebo ročník časopisu

 

Oddělení časopisů zkatalogizovalo 5 322 svazků od 1 942 titulů v naprosté většině povinného výtisku, oddělení zámeckých knihoven zkatalogizovalo kompletní fond Zámecká knihovna Jevišovice 850 svazků, postupovalo v konverzi psaných lokálních katalogů do programu Quarx a celkový počet bibliografických jednotek v počítačové databázi již dosáhl: 487 263 jednotek, tj. nárůst 2 087 za rok 2014. Knihovna Náprstkova muzea zpracovala v knihovním systému 1 774 nových přírůstků. Do systému Verbis bylo evidováno 757 čísel již založených titulů periodik a aktualizovala se celá databáze odběru za rok 2014 pro Souborný katalog ČR. V systému BACH bylo katalogizováno a editorsky zpřesněno 375 záznamů z fondu ex-libris a katalogizováno v témže systému 124 ks pohlednic. Plakáty z fondu grafiky jsou odborně popsány před katalogizací do systému BACH (211 titulů), připraveny k fotodokumentaci, popř. vybrány k restaurátorskému ošetření. Započala digitalizace a  zpracování kramářských tisků uložených v Náprstkově muzeu – byl vytvořen seznam pro zachycení současného stavu (623 položek), 135 kramářských tisků bylo naskenováno a popsáno v programu Ignis. V knihovně Českého muzea hudby bylo do databáze KNM naimportováno 372 záznamů monografií a 17 záznamů periodik. Rekatalogizováno bylo 48 záznamů monografií 414 záznamů periodik, rekatalogizace periodik v ČMH byla kompletně dokončena.

Knihovní revize probíhaly podle kvót stanovených Knihovním zákonem. Oddělení základní knihovny zkontrolovalo 106 565 svazků. V oddělení časopisů byla provedena revize 3 328 titulů povinného výtisku, u 744 titulů byly zjištěny nedodané výtisky. Dodání všech chybějících výtisků bylo urgováno. Oddělení zámeckých knihoven provádělo revize jednak podle dlouhodobého plánu, jednak nárazově v souvislosti s reinstalacemi knihovních celků v objektech (Horšovský Týn, Terezín). Celkem prošlo revizí 113 904 svazků.

Úspěšně byly dokončeny projekty z dotací MK ČR – VISK (Veřejné informační služby knihoven). VISK 5 – oddělení základní knihovny pokračovalo osmou etapou projektu Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Knihovny Národního muzea – část česká. Zdařilo se vybrat a přepsat 6 717 záznamů a téměř dokončit práci na velmi obsažném písmenu C (v prvních etapách byly přednostně vybrány záznamy titulů vydaných před rokem 1900, nyní se přepisují záznamy titulů vydaných mezi léty 1900–1981 a postupuje se znovu od začátku abecedy). Po následné kontrole přepsaných záznamů byly záznamy zaslány do Souborného katalogu ČR. Celkový počet zaslaných záznamů z období  2013–2014 činil 16 002, z toho 8 674 záznamů podpořených grantem. Knihovna Náprstkova muzea v programu VISK 9/II – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit měla projekt Zapojení Knihovny Náprstkova muzea do tvorby Národních autorit a zahájení harmonizace jmenných autorit vytvořených v systému Verbis. V rámci projektu se harmonizovala celá databáze lokálních personálních autorit Knihovny Náprstkova muzea se souborem národních autorit, celkem 8 627 záznamů. Aktualizováno (staženo ze souboru Národních autorit NK ČR) bylo 2 058 autorit. V programu VISK 7 – Kramerius dokončila Knihovna Náprstkova muzea další fázi projektu Reformátování krajanských periodik Národního muzea. V rámci projektu byla digitalizována čechoamerická krajanská periodika převážně z 2. pol. 19. století – Americký občan, Besídka Slovana, Květy americké, Osvěta americká, Posel z Prahy, Slovan Amerikánský, Slovan Americký, Národní noviny a Slowan Amerikánský, tj. 31 svazků, 17 650 stran.

Badatelský servis

Evidence badatelů, kterým jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven NM, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole Knihovna Národního muzea) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Ten je zpřístupňován ve studovně v Nové budově NM, v Terezíně, na Zbraslavi, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů, oddělení zámeckých knihoven, oddělení služeb KNM (oddělení služeb vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny), Knihovny Náprstkova muzea.

 

Oddělení časopisů

Oddělení zámeckých knihoven

Oddělení služeb

Náprstkovo muzeum

Celkem

Počet domácích badatelů

256

19

165

57

498

Počet zahraničních badatelů

15

4

9

6

31

Počet návštěv domácích badatelů

1 003

24

480

170

1 667

Počet návštěv zahraničních badatelů

28

6

9

24

67

Počet studovaných knih: domácí badatelé

5 803

38

571

819

7 231

Počet studovaných knih: zahraniční badatelé

125

6

9

93

233

Počet digitálních kopií

2 293

62

44 224

0

46 579

Počet xerokopií

1 722

30

7 132

39

8 923

Meziknihovní výpůjčka

0

0

326

8

334

Konzultace

500

100

1 588

40

1 228