výroční zpráva 2014

EN

Odborná správa sbírek Českého muzea hudby

ČMH se vyrovnalo s nároky na vydání majetku církví a náboženských společností. Katalogizace sbírek ČMH probíhala standardizovaně v systému VERBIS. Záznamy jsou on-line zpřístupněné badatelům na internetových stránkách NM. Zpřístupňování katalogů usnadňuje práci studovny. Vedle vlastní katalogizace proběhla za podpory MK ČR další etapa úplné retrokonverze historické evidence hudebnin do VERBIS. Inventarizace sbírek probíhá po dokončení dvou podsbírek ve zbývajících odděleních v souladu s plánem.

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
počet nově zapsaných čísel dle zápisu do CES 1 518 2 971
evidence chronologická 93 1 546
evidence systematická 1 425 1 425
Počet vyřazených inventárních čísel ze sbírkové evidence v r. 2013 0 0
Evidence v počítačových databázích    
celkem 72 047 72 047
z toho zapsaných v roce 2011 23 234 23 234
Revize    
počet inventarizovaných evidenčních čísel (dle výkazu MK ČR) 12 896  
Zápůjčky sbírkových předmětů    
z celku    
. na výstavy v tuzemsku 310 310
. na výstavy v zahraničí 1 1
. badatelům v tuzemsku 143 143
. badatelům v zahraničí    

Dokumentace sbírek

  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
Počet nově dokumentovaných sbírkových předmětů    
z celku    
. dokumentace analogová 0 0
. dokumentace digitální 1 370 16 336
. dokumentace kresebná 0 0

Badatelský servis

Počet domácích badatelů 152
Počet zahraničních badatelů 42
Počet návštěv domácích badatelů 614
Počet návštěv zahraničních badatelů 146
Počet studovaných sbírkových kusů domácími badateli 5 377
Počet studovaných sbírkových kusů zahraničními badateli 771
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000: