výroční zpráva 2014

EN

Odborná správa sbírek Přírodovědeckého muzea

V přírodovědeckém muzeu pokračovala inventarizace sbírek a pozornost byla věnována digitalizaci typového materiálu. V rámci příprav a následného stěhování entomologických sbírek pokračovala revize sbírek a přeuspořádání sbírek (především brouků) do nově zakoupených krabic. V zoologickém oddělení proběhla kompletní revize sbírky ostrorepů.

Počty nově zapsaných čísel
  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
evidence chronologická 267 18 670
evidence systematická 30 474 854 450
počet vyřazených inventárních čísel ze sbírkové evidence v r. 2014 0 0
Evidence v počítačových databázích    
celkem 467 444  
z toho zapsaných v roce 2014 18 468 19 382
revize 3 882  
Počet inventarizovaných evidenčních čísel (dle výkazu MK ČR) 30 218  
Zápůjčky sbírkových předmětů    
z celku    
. na výstavy v tuzemsku 296 549
. na výstavy v zahraničí 0 0
. badatelům v tuzemsku 455 1 153
. badatelům v zahraničí 0 0

Dokumentace sbírek

Bylo pořízeno více než 7 000 snímků dokumentujících typový a vyobrazený materiál v paleontologické sbírce, převážně z typové sbírky J. Barranda, J. Velenovského, K. Sternberga. Proběhla kompletní digitální fotodokumentace kusové mykologické sbírky a typů nových druhů basidiomycetů popsaných J. Velenovským.

Počet nově dokumentovaných sbírkových předmětů
  počet inventárních čísel (evid. jednotek) tj. počet předmětů (ks)
Celkem 13 662 22 988
z celku    
. dokumentace analogová    
. dokumentace digitální 13 661 22 987
. dokumentace kresebná 1 1

Badatelský servis

Zájem o sbírky ze stran zahraničních badatelů byl poprvé podpořen mezinárodním projektem Synthesys. Pro 10 mykologů z celé ČR proběhlo na jaře 2014 určovací školení věnované kornatcovitým houbám, které připravilo mykologické oddělení, lektorem byl prom. biol. Zdeněk Pouzar, CSc. Kroužkovací stanice připravila každoroční týdenní kurz pro začínající kroužkovatele ptáků.

Počet domácích badatelů 788
Počet zahraničních badatelů 273
Počet návštěv domácích badatelů 2 324
Počet návštěv zahraničních badatelů 615
Počet studovaných sbírkových kusů domácími badateli 41 304
Počet studovaných sbírkových kusů zahraničními badateli 33 474

Fotogalerie

Kroužkovací kurz

Kroužkovací kurz

Kroužkovací kurz

Kroužkovací kurz

Kroužkovací kurz

Kroužkovací kurz