výroční zpráva 2014

EN

Prezentační činnost Národního muzea

Upoutávka k v výstavě Peníze, která završila stejnojmenný výstavní cyklus.

Expoziční a výstavní projekty jsou zastoupeny v 16 objektech Národního muzea. Vzhledem k limitu uzavření Historické budovy Národního muzea se aktivity soustřeďují na další objekty, především Novou budovu NM, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby a Národní památník na Vítkově. Samozřejmě, další výstavní projekty se objevují i v dalších objektech a menších expozicích Národního muzea. V roce 2014 byla nejaktivnější výstavní činnost zastoupena především v Náprstkově muzeu a v Národním památníku na Vítkově. Z regionálních expozic se nejvíce projektů uskutečnilo v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Z důvodů změny majetkových a provozních podmínek muselo být po mnoha desetiletích uzavřeno Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou. Z hlediska charakteru objektů bude do budoucna třeba výraznější investice do repase expozic a zajištění výstavního oživení v Lapidáriu Národního muzea. Obecně byla z hlediska příprav expozic prioritou příprava libret a další práce na nových expozicích Historické budovy Národního muzea. 

Kalendárium aktivit Národního muzea ke stažení zde
 

Zahraniční výstavy Národního muzea v roce 2014

Novosvětská zpět v novém světě

Národní muzeum pokračovalo též ve spolupráci se zahraničními institucemi a přípravami výstavních projektů.

  • Novosvětská zpět v novém světě – U příležitosti 25. výročí Sametové revoluce a Roku české hudby 2014, připravilo Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zcela jedinečnou prezentaci české kultury ve Spojených státech amerických. S touto prezentací byl spojen i patrně nejvýznamnější zahraniční projekt Národního muzea v roce 2014 – vystavení autografu 9. symfonie Antonína Dvořáka „Z Nového světa“ v New Yorku v listopadu 2014 u příležitosti 25. let od pádu železné opony, a to za účasti nejvyšších představitelů České republiky.
  • Výstava Tradiční zvyky v České republice / Celebration! Rituals and Revelry of Life (14. 3. 2014–11. 1. 2015). Prezentace tradičních zvyků v České republice na více než 200 sbírkových předmětech etnografického odd. NM ve spolupráci s National Czech Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, Iowa, USA.
  • Výstava Slavic Carnivals (3.–10. 6. 2014) – Výstava u příležitosti 10. výročí slovanských kultur a jejich spolupráce s UNESCO, sídlo UNESCO, Paříž, Francie.
     
Klíčové výstavní projekty v roce 2014
V roce 2014 probíhal hlavní výstavní cyklus Národní muzea – Peníze, a to jak hlavním výstavním projektem v Nové budově Národního muzea, tak pokračováním např. v prostorách Náprstkova muzea výstavním projektem „Čas zámořských objevů" či otevřením výstavy „Hudba a politika" v Národním památníku na Vítkově. Součástí tohoto výstavního projektu bylo také mnoho doprovodných akcí, diskusí, přednášek, akcí pro děti a školy. Výstavní politika Národního muzea byla v roce 2014 limitována částečnou rekonstrukcí Nové budovy NM a uzavřenou hlavní budovou. I přes tyto limity pokračovalo muzeum v aktivní výstavní politice. Byl připraven nový celomuzejní výstavní cyklus se zastřešujícím názvem „Smrt“ a v roce 2014 byly otevřeny dva výstavní projekty z tohoto cyklu. Jednak šlo o výstavu „Smrt kmotřička“ v prostorách Českého muzea hudby a dále pak o výstavu „Rituály smrti“ v Náprstkově muzeu. První z projektů zachycuje fenomén smrti v umění, druhý pak nahlíží na tento fenomén u mimoevropských kultur.

Zároveň probíhaly intenzivní přípravy na otevření hlavních výstav tohoto cyklu v Nové budově NM. Z dalších výstavních cyklů pokračoval v Náprstkově muzeu cyklus „Okno do světa“, a to představením výstavního projektu ázerbajdžánského národního muzea „Ázerbajdžán – čarovná země ohně“. Velkou návštěvnickou pozornost si v Náprstkově muzeu získala výstava „Země černých faraonů“ prezentující významné výzkumy týmu Národního muzea v Súdánu. Stejně tak se velké pozornosti těšila v Nové budově NM výstava „Unikáty zemských muzeí“ v rámci několikaletého cyklu „Strážci paměti“, na kterém spolupracuje Národní muzeum, Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum. Výročí vypuknutí první světové války si Národní muzeum připomnělo převzatou výstavou "První světová válka – Prolog k 20. století“ z moskevského Státního ústředního muzea novodobých dějin Ruska. Dvacátému století se věnovala také další z importovaných výstav „Pomalu začínalo být zase dobře“ o osudu rodin vysídlených občanů po roce 1945 do Rakouska – tato výstava je součástí širšího konceptu, kdy budou na pražském Vítkově připravovány zahraničními partnery výstavy nahlížející na dramatické události 20. století jejich očima. Vzhledem ke skutečnosti, že Národní muzeum disponuje mnoha expozičními objekty, další menší výstavní projekty se otevíraly v Muzeu Antonína Dvořáka, Muzeu Bedřicha Smetany či Muzeu loutky a cirkusu v Prachaticích – právě tam se přitom výstavní aktivity stávají přirozenou součástí místní kultury. S výhledem do dalšího roku probíhaly v roce 2014 též intenzivní práce na otevření střednědobé expozice Archa Noemova a Národní muzeum věří, že po částečné rekonstrukci se Nová budova Národního muzea stane na další léta hlavním prostorem pro jeho výstavní projekty. 
 

Tvorba nových expozic v Historické a nové budově Národního muzea

V roce 2014 byla věnována pozornost zejména přípravě architektonické soutěže na projekt nových expozic v Historické a Nové budově. Generální ředitel Národního muzea jmenoval jedenáctičlennou odbornou porotu a stejný počet jejích náhradníků, v níž zasedly významné osobnosti v oboru architektury a výtvarného umění.

Závislými členy této poroty jsou doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek GŘ NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, který je zároveň předsedou poroty, Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, Mgr. Marek Junek, Ph.D., vedoucí autorského týmu společenskovědní části expozic a ředitel Historického muzea NM, Mgr. Jan Sklenář, Ph.D., vedoucí autorského týmu přírodovědecké části expozic a pracovník paleontologického oddělení PM NM, PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel ústavu pro dějiny umění FF UK; nezávislými členy poroty jsou doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. z katedry teorie a dějin umění AVU (místopředseda poroty), doc. akad. soch. Anna Daučíková, vedoucí pedagog ateliéru nových médií AVU, prof. akad. arch. Emil Přikryl, vedoucí pedagog Školy architektury AVU, prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c., vedoucí ateliéru designu nábytku a interiéru VŠUP, Ing. arch. Jakub Fišer a MgA. Ondřej Císler, Ph.D., ateliér Ondřeje Císlera FA ČVUT. Náhradníky členů poroty jsou v závislé části Ing. Vlastimil Vykydal, ředitel Technického muzea v Brně, člen Rady Národního muzea, Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení NM, plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha, RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., ředitelka Přírodovědeckého muzea NM a Pavel Jerie, Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu; v nezávislé části prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP, Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc., Ústav navrhování 6 FA VUT, MgA. Kateřina Šedá, Ing. arch. Jaroslav Wertig a Ing. arch. Michal Schwarz.

V roce 2014 byla založena funkce hlavního manažera expozic, kterou se stala Mgr. Dagmar Fialová, která řídí a koordinuje hlavní kroky v přípravě expozic. V roce 2014 tak byly zpracovány soutěžní podmínky architektonické soutěže a také rozsáhlé soutěžní podklady, které obsahují zejména libreta, návštěvnický program, projektovou dokumentaci obou budov a další textový a obrazový materiál. Soutěžní podmínky byly dokončeny na konci podzimu 2014 a v současné době probíhá složitý schvalovací proces v rámci České komory architektů a Ministerstva kultury ČR. Soutěž by měla být vyhlášena v roce 2015. Soutěž bude vyhlášena jako veřejná projektová dvoukolová architektonická soutěž – jejím předmětem bude architektonické řešení expozic, výstavních prostor a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea.

V roce 2014 proběhla externí oponentura libret stálých expozic. Libreta byla oponována přibližně padesáti osobnostmi napříč všemi vědními obory a přinesla řadu cenných podnětů k pokračování interní i veřejné diskuse o tématech i cílech budoucích expozic. V roce 2015 bude následovat obhajoba koncepcí libret před jejich oponenty formou mikroseminářů.


Fotogalerie

Novosvětská zpět v Novém světě

Novosvětská zpět v Novém světě

Instalace v prostorách České národní budovy v New Yorku

Novosvětská zpět v Novém světě

Instalace v prostorách České národní budovy v New Yorku

Novosvětská zpět v Novém světě

Novosvětská zpět v Novém světě

Instalace v prostorách České národní budovy v New Yorku

Novosvětská zpět v Novém světě

Instalace v prostorách České národní budovy v New Yorku

National Czech Slovak Museum and Library v Cedar Rapids

National Czech Slovak Museum and Library v Cedar Rapids

National Czech Slovak Museum and Library v Cedar Rapids

Vernisáž výstavy v Cedar Rapids, 13. 3. 2014

Vernisáž výstavy v Cedar Rapids, 13. 3. 2014

Vernisáž výstavy v Cedar Rapids, 13. 3. 2014

Vernisáž výstavy Slavic Carnivals v Paříži, 3. 6. 2014

Vernisáž výstavy Slavic Carnivals v Paříži, 3. 6. 2014

Vernisáž výstavy Slavic Carnivals v Paříži, 3. 6. 2014

Vernisáž výstavy Slavic Carnivals v Paříži, 3. 6. 2014

Vernisáž výstavy Slavic Carnivals v Paříži, 3. 6. 2014

Vernisáž výstavy Slavic Carnivals v Paříži, 3. 6. 2014


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Novosvětská zpět v Novém světě

Novosvětská zpět v Novém světě
30.10.2014 | U příležitosti 25. výročí Sametové revoluce se symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z nového světa“ skladatele Antonína Dvořáka vrací na místo...