výroční zpráva 2014

EN

Obnova a rozvoj objektů Národního muzea

Restaurování sousoší Nový věk od Vincence Makovského

V minulém roce se Národnímu muzeu (dále jen „NM“) podařilo úspěšně realizovat několik investičních akcí, které přispěly k rozšíření, obnově a modernizaci jeho materiálně-technické základny. Zvláštní pozornost byla tradičně věnována realizaci projektů zařazených do struktury programového financování. Konkrétně se jednalo o akce zařazené do programu Podpora péče o národní kulturní poklad, respektive podprogramu Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea a programu Reprodukce majetku státních kulturních zařízení.

Stěžejní akcí programového financování mělo být dokončení otevřeného výběrového řízení na dodavatele stavební části a zahájení generální rekonstrukce Historické budovy NM včetně podzemního propojení s Novou budovou NM. Průběh výběrové řízení doprovázel ostrý konkurenční boj stavebních firem o získání předmětné zakázky. Soutěž napadli v jejím průběhu u Úřadu pro hospodářskou soutěž čtyři neúspěšní uchazeči, přičemž ve dvou případech úřad správní řízení zastavil a ve dvou případech návrhy uchazečů zamítnul. Poslední řízení ukončil úřad v březnu 2015 a otevřel tak NM cestu k uzavření smlouvy s vítězem tendru, kterým se v říjnu 2014 stalo konsorcium firem Metrostav, Průmstav a IMOS Brno s nabídkovou cenou 1 636 365 866 Kč vč. DPH.

V rámci programového financování byly v roce 2013 deinstalovány a převezeny do restaurátorských dílen volné interiérové prvky z Historické budovy NM. Konkrétně se jedná o 14 soch a 62 bust, které představují významné osobnosti české historie a dále původní mobiliář navržený architektem Schulzem. V roce 2014 byly zahájeny práce na jejich restaurování a odborných opravách pod dohledem restaurátorů. Současně probíhaly práce na zhotovení kopie sousoší dvou okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích svatováclavskou korunu. Sousoší vykazovalo značnou degradaci pískovce a poškození železných výztuh a kotev, proto muselo být v roce 2006 sneseno z průčelí Historické budovy.  Následně bylo dílo podrobeno důkladnému průzkumu a na doporučení památkářů bylo rozhodnuto o vytvoření kopie sousoší pro osazení na původní místo exteriéru budovy, přičemž originál bude restaurován a instalován jako dominanta vyústění spojovací chodby do interiéru Historické budovy.  

Pokračovala částečná rekonstrukce Nové budovy NM (bývalá budova Federálního shromáždění). Stavební práce byly realizovány za částečně omezeného provozu a byly zaměřeny na nezbytně nutné dispoziční a provozně technické a požárně bezpečnostní úpravy vyvolané novým funkčním využitím objektu. Harmonogram rekonstrukce byl od zahájení stavby průběžně přizpůsobován aktuální situaci na stavbě, a to jak z hlediska limitujících provozních podmínek muzea, tak z důvodu dodatečně uplatněných nových stavebních prací a objektivně nepředvídatelných dodatečných prací, které jsou nezbytné pro řádné užívání a kolaudaci objektu. Náročný proces schvalovacího řízení představoval časovou zátěž, která negativně ovlivnila časový harmonogram rekonstrukce.  Předpokládáme, že rekonstrukce bude dokončena v polovině roku 2015.  

Dále byl z prostředků programového financování přestěhován sbírkový fond a pracoviště entomologického oddělení z nevyhovujících prostor kunratického zámku do velkokapacitního depozitáře v Horních Počernicích. Vedle zásadní prostorové změny bylo součástí akce dovybavení a doplnění depozitáře pro trvalé uložení sbírek o ukládací systémy včetně ochranného obalového materiálu. Vlastní stěhování proběhlo bez jakýchkoli komplikací a sbírkový materiál byl v relativně krátké době umístěn do cílového depozitáře.

V tabulkové části jsou uvedeny finanční zdroje, které byly přiděleny NM v rámci programového financování včetně jejich čerpání:                                                                                                          

Název programu a název akce Druh výdajů Přidělené finanční prostředky v Kč Skutečnost 2014 v Kč
Péče o národní kulturní poklad      
Rekonstrukce Historické budovy NM Investiční 110 693 100,60 546 544,06
Rekonstrukce Historické budovy NM Neinvestiční 54 923 107,40 4 914 115,25
Rekonstrukce Nové budovy NM Investiční 107 696 313 27 793 665,09
Rekonstrukce Nové budovy NM Neinvestiční 8 748 221,50 1 360 463,41
Reprodukce majetku státních kulturních zařízení      
Památník Jana Palacha ve Všetatech Investiční 2 000 000 0
NM Praha, entomologické sbírky - stěhování Neinvestiční 4 794 350 4 794 350

Z uvedené tabulky je zřejmé, že disponibilní finanční zdroje nebyly vyčerpány u těchto akcí:

  • Rekonstrukce Historické budovy NM – z důvodu nedokončení soutěže a nezahájení stavební prací;
  • Rekonstrukce Nové budovy NM (bývalé budovy Federálního shromáždění) – z důvodu náročného schvalovacího procesu  objektivně nepředvídatelných stavebních prací došlo ke skluzu časového harmonogramu rekonstrukce, a tento stav se negativně promítnul i do výše finančního plnění;   
  • Památník Jana Palacha ve Všetatech – nebyla uzavřena kupní smlouva z důvodu neukončeného řízení opatrovnického soudu s jedním ze spolumajitelů prodávané nemovitosti.

Kromě výše uvedených projektů byla realizována standardní obnova existující infrastruktury a příprava budoucích projektů, které byly hrazeny z fondu reprodukce majetku. V souladu se střednědobým plánem investic na léta 2013 až 2017, který je základní osnovou při financování investičního rozvoje NM, byla na budově Archivu NM realizována rekonstrukce fasádního pláště. Na výstavní budově Náprstkova muzea byl rekonstruován střešní plášť, v objektu byla provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace a byl revitalizován prostor nádvoří muzea. Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce bývalých vojenských kasáren v Litoměřicích na depozitář Českého muzea hudby. V Horních Počernicích byla provedena rekonstrukce střešního pláště na dvou objektech bývalých manéží. V ústředním depozitáři Přírodovědeckého muzea byla realizována stavební a technická opatření k zamezení havarijních průnikům médií ve střešních strojovnách sekce A a B. V Místodržitelském letohrádku ve Stromovce byly dokončeny práce na opravě severní a východní fasády včetně oken. Byla restaurována kopie monumentálního bronzového alegorického sousoší Nový věk od Vincence Makovského.

Také pro rok 2015 plánuje NM pro zajištění obnovy a rozvoje materiálně technické základny zapojit vedle dotací ze státního rozpočtu i fond reprodukce majetku jako doplňkový zdroj pro zajištění obnovy a rozvoje materiálně technické základny.


Fotogalerie

Místodržitelský letohrádek ve Stromovce

Místodržitelský letohrádek ve Stromovce

Místodržitelský letohrádek ve Stromovce

Kopie bronzového alegorického sousoší Nový věk

Kopie bronzového alegorického sousoší Nový věk

od Vincence Makovského.
Stav po restaurování.

Kopie bronzového alegorického sousoší Nový věk

od Vincence Makovského. Stav po restaurování.

Kopie bronzového alegorického sousoší Nový věk

Kopie bronzového alegorického sousoší Nový věk

od Vincence Makovského.
Stav před restaurováním.

Kopie bronzového alegorického sousoší Nový věk

od Vincence Makovského. Stav před restaurováním.

Archiv Národního muzea Na Zátorách 6 s novým zateplením a fasádou.

Archiv Národního muzea Na Zátorách 6 s novým zateplením a fasádou.

Archiv Národního muzea Na Zátorách 6 s novým zateplením a fasádou.