výroční zpráva 2014

EN

Odborná správa sbírek Náprstkova muzea

Do Centrální evidence sbírek bylo v roce 2014 zapsáno celkem 439 nových sbírkových předmětů. Ze sbírkové evidence bylo vyřazeno 29 předmětů. V počítačových databázích bylo v roce 2014 zaevidováno celkem 2 888 sbírkových předmětů. Během roku bylo zinventarizováno 42 833 evidenčních čísel a byly poskytnuty zápůjčky 1 702 sbírkových předmětů, z toho 1 693 na tuzemské výstavy a 9 na výstavy zahraniční.

  Počet inventárních čísel (evid. jednotek) Tj. počet předmětů (ks)
Počet nově zapsaných čísel dle zápisu do CES 439 439
Evidence chronologická 7 7
Evidence systematická 432 432
Počet vyřazených inventárních čísel ze sbírkové evidence v r. 2014 29 29
Evidence v počítačových databázích    
Celkem 119 174 119 174
Z toho zapsaných v r. 2014 2 888 2 888
Revize 1 257 1 257
Počet inventarizovaných evidenčních čísel (dle výkazu MK ČR) 42 833  
Zápůjčky sbírkových předmětů celkem 1 702 1 702
Z celku:    
·        na výstavy v tuzemsku 1 693 1 693
·        na výstavy v zahraničí 9 9
·        badatelům v tuzemsku  0  0
·        badatelům v zahraničí  0  0

Dokumentace sbírek

V roce 2014 bylo v Náprstkově muzeu digitálně zdokumentováno celkem 10 151 sbírkových předmětů. Z toho jich bylo 6 435 zdokumentováno z podsbírky mimoevropské etnografie, 1 736 z asijské podsbírky, 501 z podsbírky pravěku a starověku Přední Asie a Afriky, 46 z podsbírky mimoevropské numismatiky a 1 433 z oddělení péče o sbírky. 

  Počet inventárních čísel (evid. jednotek) Tj. počet předmětů (ks)
Počet nově dokumentovaných sbírkových předmětů 10 151 10 151
Z celku:    
· dokumentace analogová  0 0
· dokumentace digitální 10 151 10 151
· dokumentace kresebná 0 0

Badatelský servis

Knihovna Náprstkova muzea

Počet registrovaných uživatelů knihovny byl celkem 63, z toho 15 pracovníků NpM a 48 ostatních. Celkový počet výpůjček byl 912, z toho 71 jich bylo absenčních (pracovníci NpM). Počet návštěv domácích badatelů byl 170, zahraničních bylo 24. Domácím badatelům bylo předloženo celkem 819 knihovních jednotek, zahraničním badatelům pak 93 knihovních jednotek. Bylo realizováno 6 rešerší. Prostřednictvím služby „Ptejte se knihovny“ bylo zodpovězeno 7 dotazů. Ve studovně pro badatele byla úspěšně instalována wifi. Dále byla realizována aktualizace a zpřesnění údajů o knihovně na webu NM.

Archiv  Náprstkova muzea

V archivu bylo v roce 2014 celkem 39 domácích badatelů, kteří uskutečnili 125 návštěv. Zahraničních badatelů bylo 8 a uskutečnili celkem 10 návštěv. Domácí badatelé studovali 955 archiválií, zatímco zahraniční jich studovali 49. Badatelům bylo poskytnuto celkem 5 538 digitálních kopií studovaných archiválií a 58 zápůjček.

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea

Souhrnně celé sbírkové oddělení Náprstkova muzea navštívilo v roce 2014 celkem 47 domácích a 15 zahraničních badatelů. Domácí badatelé přišli 78 krát, zatímco zahraniční navštívili jednotlivé podsbírky 31 krát. Studovaných předmětů sbírkového oddělení bylo celkem 1 598, které studovali domácí badatelé, a 655 předmětů, které studovali zahraniční badatelé. Bylo poskytnuto minimálně 45 konzultací, týkajících se předmětů, které přinesly na posudek osoby mimo Náprstkovo muzeum.

  Knihovna NpM Archiv NpM Sbírkové oddělení
Počet domácích badatelů 57 39 47
Počet zahraničních badatelů 6 8 15
Počet návštěv domácích badatelů 170 125 78
Počet návštěv zahraničních badatelů 24 10 31
Počet studovaných předmětů: domácí badatelé 819 955 1 598
Počet studovaných předmětů: zahraniční badatelé 93 49 655
Počet digitálních kopií 0 5 538  
Počet xerokopií 39 0  
Zápůjčky 10 58  
Konzultace 40   45