výroční zpráva 2018

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

Zaměstnanci Českého muzea hudby se v roce 2018 podíleli na řešení 16 výzkumných cílů v rámci IP DKRVO, 1 projektu GAČR a 1 projektu v rámci Interních grantů. V rámci popularizace vědy a výzkumu realizovali 5 přednášek pro veřejnost, 1 exkurzi, 2 doprovodné akce a 7 mediálních vstupů a pořadů v rozhlase či televizi. V rámci publikační činnosti zaměřené na popularizaci publikovali 10 hesel do publikace 200 let NM ve 200 fotografiích a 1 článek. Své výsledky výzkumu a vývoje prezentovali formou příspěvků a posterů na 8 domácích a 6 zahraničních konferencích a seminářích.

Projekty GAČR

Získané projekty v roce 2018:

Bedřich Smetana: Korespondence II (1863–1874). Kritická edice (Období: 2018–2019; Řešitel za NM: PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.)

Interní granty

Probíhající projekty:

Analog versus Digital: sbírkový předmět jako experimentální nástroj kvalitativního výzkumu (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Bc. Peter Balog, Mgr. Katarína Gatialová)

Popularizace vědy

Popularizační přednášky pro veřejnost, výstavy, workshopy

 • Problematika edičního zpracování smetanovských pramenů – prezentace 1. svazku edice korespondence B. Smetany. Seminář na katedře muzikologie FF UP Olomouc 3. 4. 2018 (Mojžíšová)
 • Prezentace 1. svazku edice Smetanovy korespondence  i celého projektu kritické edice v Českém centru ve Vídni, 13. 6. 2018 (Mojžíšová + další členové realizačního týmu – Pospíšil, Kroupa)
 • Komponovaný večer v MBS na pořadu Společnosti B. Smetany "Jak se žije kurátorům" - popularizace vědy ve smyslu sbírkotvorné a vědecké činnosti na základě práce s prameny, prezentace 1. svazku kritické edice Smetanovy korespondence a dalších publikací vydaných v rámci projektu přípravy edice a k výstavám i dalším akcím, 13. 11. 2018
 • Den Muzea B. Smetany 14. 7. 2018 v rámci oslav 200. výročí založení NM: prezentace nově zakoupeného neznámého Smetanova dopisu Alexandru Dreyschockovi z 18. 4. 1859 a 1. svazku kritické edice Smetanovy korespondence (připraven diplomatický přepis, překlady do Č a A, odborný komentář k dopisu + odborný komentář k edici) - S. Bergmannová, O. Mojžíšová, J. PlecitáPřednáška na Univerzitě třetího věku (VŠE) o pobytu Antonína Dvořáka v Americe 19. 4. 2018 (V. Vejvodová)
 • Veronika Vejvodová Dvořákova poslední opera Armida – od prvních skic k premiéře v Národním divadle (MAD 12. 11. 2018), https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/muzeum-antonina-dvoraka/cyklus-podzimnich-prednasek-v-muzeu-antonina-dvoraka#Veronika_Vejvodova
 • Přednáška na Univerzitě třetího věku (VŠE) o pobytu Antonína Dvořáka v Americe 19. 4. 2018 (V. Vejvodová)

Popularizační exkurze pro veřejnost

 • exkurze pro studenty hudební vědy, (Masarykova univerzita Brno 9.5., Karlova univerzita 26.11.) – M. Kabelková
 • exkurze v MBS pro studenty hudební vědy, (Masarykova univerzita Brno 10.5.– Olga Mojžíšová, Karlova univerzita 26.11. - Sandra Bergmannová)

Doprovodné akce

 • komentované prohlídky ve stálé expozici historických hudebních nástrojů v ČMH, Pražská muzejní noc apod. – D. Kotašová
 • komentované prohlídky k výstavě Hříšné radosti Antonína Dvořáka, Muzeum Antonína Dvořáka, 14. 11. 2018 – Ivana Círová-Hacmacová
 • komentované prohlídky k životu a dílu Bedřicha Smetany ve stálé expozici v MBS v ČJ, AJ, NJ, Alena Reichová, Olga Mojžíšová, Kateřina Viktorová

Popularizační projekty

Popularizační publikace

 • Hesla do publikace 200 let Národního muzea ve  200 fotografiích, NM 2018
  • O. Mojžíšová: Prodaná nevěsta, Libuše, Má vlast, nejstarší fotoportrét B. Smetany
  • V. Vejvodová: Rusalka, Stabat Mater, Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
  • M. Kabelková: Beethovenovy pražské skladby, Haydnův nezvěstný koncert, Kde domov můj, Rybova Česká mše vánoční, Říkadla Leoše Janáčka, Špalíček
  • J. Vojtěšková: Asrael
  • E. Paulová: Alegorický obraz Společnost při tanci
  • D. Štefancová: Kutnohorský kodex
  • V. Šustíková: Bugatti step
  • P. Balog: Bicí automat TR-909
  • Vít Nermut: Housle Nicolaus Amatus, Housle princ Oranžský, Virginal italský
  • J. Kříženecký: Čtvrttónové křídlo, Klavír A. Dvořáka, Rožmberská kapela, Šedifony

Popularizační články (tisk, online)

 • Recenze J. Vojtěšková: Zieziula (ed.) Zelenski: Goplana, Musicalia 10 (2018), s. 184-186.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Popularizace vědy probíhala rovněž formou příspěvků a posterů na 8 domácích a 6 zahraničních konferencích a seminářích.