výroční zpráva 2018

EN

Akviziční činnost Historického muzea

Rok 2018 byl pro HM v akviziční činnosti velmi úspěšný. HM vynakládá na nákup do sbírek finanční prostředky ze svého rozpočtu a z celkového rozpočtu NM určeného na nákupy do sbírek jak HM, tak NM.  Částku 60 000 Kč využilo HM z prostředků Hlávkovy nadace a 500 000 Kč z dotace ISO C z MK ČR. HM rovněž čerpá finanční prostředky z dotačního projektu určeného na budování nových expozic

Kromě drobných nákupů a darů jednotlivých předmětů, které průběžně doplňují všechny sbírky, je třeba zmínit ty nejdůležitější a nejvýznamnější úplatné akvizice, a to - do Oddělení pravěku a antického starověku např. nákup římského foukaného skla za 99 500 Kč a 16 předmětů z antického starověku za 48 778 EUR pro nové expozice. Pro Oddělení starších českých dějin byly zakoupeny z prostředků programu ISO/C tři mužské portréty z pol. 19. století v celkové hodnotě 200 000 Kč, jež výrazně obohatily systematicky budovanou portrétní sbírku významných osobností. Pro Oddělení numismatické byla koupena např. Kolekce antických mincí ze sbírky F. Křesťana za 582 000 Kč, která obohatí nové expozice NM. Oddělení etnografické bylo kromě jiného obohaceno o výjimečnou podmalbu na skle Kalvárie s Ukřižovaným a sv. Máří Magdalénou za 50 000 Kč a Ústecko-orlický malovaný betlém za 250 000 Kč z prostředků dotace ISO C, Divadelní oddělení zakoupilo z prostředků NM soubor 42 scénických a kostýmních návrhů Jaroslava Maliny ze 13 inscenací za 79 600 Kč nebo vybavení pracovny Oldřicha Nového. Oddělení tělesné výchovy a sportu získalo díky dotačnímu projektu na budování nových expozic např. předměty za 100 000 Kč z pozůstalosti Josefa Rösslera-Ořovského, všestranného sportovce a sportovního organizátora. Z Hlávkovy nadace byly zakoupeny pro Oddělení novodobých českých dějin dva novodobé obrazy s vesmírnou tématikou. Závěrem lze konstatovat, že všechny akvizice byly učiněny v souladu se sbírkotvornou a výstavní strategií Národního muzea.

V souvislosti s akvizicemi z roku 2018 nelze pominout ani významná bezúplatná nabytí – např. pro Divadelní oddělení Kolekce šestnácti LP všech her Divadla Járy Cimrmana", kterou do Divadelního oddělení darovala firma SUPRAPHON nebo "Soubor fotografií (23 ks) Prahy z roku 1968", které byly darovány do sbírek Archivu Národního muzea z USA či "Vánoční řetěz ze staniolu, který byl vyroben židovskými dětmi v Ghettu v Terezíně", jenž byl darován do Oddělení novodobých českých dějin. Historické muzeum dále obdrželo celou řadu darů v podobě historického i současného oblečení, textilu, módních doplňků a předmětů běžného užití převážně od soukromých dárců.

 

 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Historické muzeum pokračovalo v roce 2018 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou přípravy předmětů pro tuzemské i zahraniční výpůjčky, stálé expozice národního muzea a výstavy - v letošním roce hlavně na výstavy spojené s otevřením historické budovy NM. Restaurátoři se podíleli na instalacích výstav Historického muzea, společně s kurátory kontrolovali stav některých vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí a prováděli očistu vlastních stálých expozic. Dále celoročně pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně.

Ze zdrojů Národního muzea byly z historické sbírky externě zrestaurovány 4 obrazy, 4 kusy sedacího nábytku z expozice Památníku F. Palackého a F. L. Riegera a 12 reklamních cedulí ze sbírek novodobých českých dějin. Dále stále pokračovalo náročné restaurování praporu amerických Čechů z divadelní sbírky NM. V rámci projektu NAKI „Cesta k divadlu“ byl dodavatelsky zrestaurován další konvolut divadelních cedulí Prozatímního divadla. Ze zdrojů ISO D/c byly zrestaurovány 2 velkorozměrné portréty i se složitě dekorovanými rámy z historické sbírky NM a 6 divadelních kostýmů ze zámku Kačina z divadelní sbírky NM.

Ve spolupráci s VOŠ textilních řemesel a VOŠ grafickou v roce 2018 zrestaurovali tamní studenti v rámci svých semestrálních a závěrečných prací 3 textilní sbírkové předměty ze sbírky starších českých dějin NM. Asi 59 předmětů bylo v roce 2018 konzervováno nebo restaurováno v rámci dobrovolnického programu NM. Dobrovolníci se podíleli na základní péči a konzervaci sbírkových předmětů napříč všemi sbírkami spravovanými Historickým muzeem.

V létě v roce 2018 proběhla spolupráce s Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě. V etylenoxidové komoře v Terezíně bylo sterilizováno asi 10000 ks archeologických nálezů ze skla. Restaurátoři muzea v roce 2018 restaurovali a konzervovali 26 předmětů na Česko-slovensko/Slovensko-českou výstavu. Jednalo se o 3 zapůjčené předměty z Národního zemědělského muzea, 3 předměty zapůjčené od Československé církve husitské a 1 předmět od Římskokatolické církve z Velehradu. Dále bylo konzervováno 8 předmětů pro Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou, 6 předmětů pro Poštovní muzeum, byly provedeny konzervační zásahy pro 2 předměty z Oblastního muzea v Chomutově a restaurovány 3 sádrové sochy z Galerie výtvarného umění v Hodoníně.

 


vlněný prapor (celkový rozměr je 155 x 95 cm)

 

Portrét neznámé ženy, 19. století, olejomalba na plátně

Lustr ve stylu art-deco

    

Podobizna: František Josef I.

 

Odborná správa sbírek

Ve většině oddělení HM probíhala inventarizace sbírek v CES standardním způsobem. Kvóta inventarizace stanovená pro rok 2018 byla splněna. V Oddělení starších českých dějin probíhá zároveň od roku 2015 generální revize, která pokračovala zejména v prvním pololetí, a to ve fondu textilu a hraček. Pro Oddělení novodobých českých dějin nebyla pro rok 2018 stanovena inventarizační kvóta, neboť v tomto oddělení byla ukončena v roce 2016 generální revize, roky 2017-2018 byly určeny pro dohledávky a další úkony spojené s výsledky generální revize. Celkem bylo v roce 2018 za HM inventováno 195 885 předmětů.

Obvyklým způsobem probíhalo i průběžné pořádání sbírek v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS a Bach a katalogizace do knihovnické databáze KP Win.

Rok 2018 byl (i díky „osmičkovým“ výročím) bohatý na výpůjčky tuzemské i zahraniční, a to jak z NM (1 761 předmětů a archiválií), tak do NM (1 140 předmětů a archiválií). Též HM zaznamenalo v roce 2018 vysoký zájem o poskytnutí reprodukcí pro výstavní a zejména publikační účely (253 smluv o poskytnutí obrazového materiálu).

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2018 byl z programu Ministerstva kultury ISO/D zakoupen obalový materiál pro Historické muzeum – sbírku Etnografického oddělení, a to speciální lepenkové krabice pro sbírku betlémů.

Restaurátorská a konzervátorská dílna papíru Historického muzea byla díky dotaci doplněna o stolní bezodtahovou digestoř.

Současně byly v rámci dotace ISO/D restaurovány některé sbírkové předměty Historického muzea. Jednalo se o pokračování, tedy 2. etapu, restaurování rozsáhlého souboru historických divadelních kostýmů ze zámku Kačina. Zároveň byla v tomto roce realizována další část restaurování souboru historických panovnických portrétů Habsburků.

 

Dokumentace sbírek

Dokumentace sbírek byla v roce 2018 prováděna systematicky v dostupných počítačových programech.