výroční zpráva 2018

EN

Zpráva o finančním hospodaření

Hospodářský výsledek Národního muzea za účetní období 2018 tvořil zisk ve výši 28 245,21 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou vlastní výnosy, které byly v roce 2018 ve výši 91 555 910,50 Kč, v tom výnosy z činnosti NM jsou tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2018 dosáhly výše 25 553 412,72 Kč, z toho vstupné činí 23 391 381,31 Kč, výnosy byly naplněny na 130 %. Národní muzeum rozpočtovalo pro rok 2018 vstupné ve výši 19 700 tis. Kč Výnosy z pronájmu (603) pro rok 2018 jsme rozpočtovali ve výši 8 500 000 Kč, realizováno 10 062 911,12 Kč. Výnosy (604) z prodaného zboží za sledované období byly ve výši 1 301 741,04 Kč, rozpočtováno 550 000 Kč. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2018 dosáhly výše 5 125 725,20 Kč.  Položka (671) ve výši 688 014 908,40 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.  

Celkové náklady za účetní období 2018 dosáhly výše 779 542 573,69 Kč.  Z toho náklady na materiál (501) činily 25 350 506,56 Kč, v tom materiálové náklady na provozní činnost byly ve výši 19 443 011,23 Kč, běžná a havarijní údržba majetku ve správě NM. Ostatní náklady na materiál byly hrazeny z účelových prostředků na vědu a vývoj.   Energie (502) celkové náklady na energie v roce 2018 byly ve výši 40 130 087,20 Kč.    Opravy a udržování (511), celkové náklady na účtu 511- opravy a udržování vykazují částku ve výši 238 119 331,19, z toho účelová dotace, programové financování ISPROFIN ve výši 208 609 774,46 Kč. Provozní náklady na údržbu činily 19 653 470,02 Kč.  Národní muzeum organizace opravy a údržbu svých objektů provádí dle střednědobého plánu, nicméně téměř v každém roce dochází k mimořádným opravám z důvodu havárie, rovněž i v roce 2018 byly havarijní opravy ve výši 3 517 002,14 Kč, na údržbu sbírek NM vynaložilo z provozních prostředků částku ve výši 5 553 730,58 Kč.  Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z FRM.  Cestovné (512) celkem ve výši 8 081 452,57 Kč, z toho zahraniční cestovné ve výši 6 440 096,62 Kč. Náklady na reprezentaci (513) byl v roce 2018 ve výši 2 851 023,70 Kč. Náklady na reprezentaci v této výši jsou především z důvodu znovuotevření Historické budovy Národního muzea, souvisejících oslav 100 výročí republiky a 200 let založení Národního muzea.  Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Za účetní období 2018 náklady na služby byly ve výši 132 001 404,01 Kč. V nákladové položce 518 služby, jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků, v roce 2018 z účelových prostředků byly uhrazeny služby ve výši 18 415 031,46 Kč.  Níže uvádíme významné položky účtu služby: ostraha a dozor objektů ve výši 33 429 884,52Kč, na výstavní činnost vynaložilo NM finanční prostředky ve výši 25 148 745,56 Kč, úklidové služby ve výši 8 472 675,05 Kč, revize ve výši 3 859 163,91 Kč.  V rámci významných výročí vynaložilo Národní muzeum na propagaci částku ve výši 5 616 256,25 Kč.  Dodavatelské služby zajištění pokladen ve výši 2 890 418 Kč, právní a organizační služby ve výši 3 667 225,92 Kč, služby telekomunikační byly v roce 2018 ve výši 4 407 997,30 Kč, ostatní služby ve výši 14 974 889,41 Kč. Celkové mzdové náklady NM byly v roce 2018 ve výši 181 809 650 Kč. Významnou položkou nákladu organizace jsou i odpisy v roce 2018 byly odpisy ve výši 60 040 221,87 Kč.

Oproti schválenému rozpočtu pro rok 2018 byly náklady na služby zvýšeny.   Významnou část navýšení rozpočtu na služby souvisejí služby s výstavní činností a propagaci, přípravou na znovuotevření Historické budovy a přípravou na nové expozice.   Určitě není nutné polemizovat, že náklady investované do výstav a propagace přinášejí pozitivní výsledky. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 17,01 %, mzdové náklady 23 %, opravy a udržování 31 %, energie 5 %.

Srovnání vyjmenovaných nákladů s minulým účetním obdobím

 

Přehled Hospodářských výsledků

Dotace organizace za období 2018

Níže uvádíme přehled dotací organizace za účetní období 2018

            od zřizovatele MK ČR příspěvek na provoz                            390 119 898,00 Kč

            účelové kulturní aktivity                                                           23 700 000,00 Kč

            příspěvek na provoz ostatní                                                       4 372 410,00 Kč

            Veřejné informační služby knihoven                                             709 000,00 Kč

            Výdaje na výzkum a vývoj, inovace celkem                             47 397 000,00 Kč

            Z toho investiční                                                                         7 950 000,00 Kč

Obnova a rozvoj materiální základny NM celkem           731 720 234,33 Kč

v roce 2018 účelové prostředky na jednotlivé akce a programy v systému „ISPROFIN“  byly poskytnuty následovně:

Na rekonstrukci Historické budovy Národního muzea bylo, na rekonstrukci  Nové budovy NM začaly přípravy na nové expozice pro Historickou budovu i Novou budovu Národního muzea a Památníku Jana  Palacha  ve Všetatech, rekonstrukce depozitáře  v Litoměřicích.

            Rekonstrukce Historické budovy NM                                     685 571 581,02 Kč

                   V tom investiční                                                   516 670 140,79 Kč

                   Neinvestiční                                                         168 901 440,23 Kč

            Rekonstrukce FS NBNM                                                                 533 273,62 Kč

            Nové expozice HBNM a NBNM celkem                                   45 615 379,69 Kč

                   V tom neinvestiční                                                 12 569 648,82 Kč

            Podpora reprodukce majetku celkem                                      22 062 629,39 Kč

            Rekonstrukce depozitáře Litoměřice                                       18 096 727,10 Kč

                   V tom investiční                                                     16 690 000,34 Kč

            Památník Palacha Všetaty                                                          3 965 902,29 Kč

            IROP SC  3.1                                                                                4 155 514,97 Kč

            Program ISO C výkup kulturních hodnot celkem                       2 940 000,00 Kč

            Program preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí                                                               1 254 994,00 Kč

Ostatní příspěvky a dotace VISK:

            VISK 5 celkem                                                                                271 000,00 Kč

            VISK 6 celkem                                                                                  91 000,00 Kč

            VISK 7 celkem                                                                                347 000,00 Kč

Kulturní aktivity:

Národní muzeum obdrželo z tohoto programu v roce 2018 finanční neinvestiční prostředky ve výši 23 700 000- Kč, na níže uvedené projekty:

            Folklorní regiony                                                                           160 000,00 Kč

            Pražská muzejní noc                                                                      450 000,00 Kč

            Muzeum a moderní info.a komunikační technologie                   500 000,00 Kč

            Metodické centrum ČMH                                                             600 000,00 Kč

            Zahraniční aktivity                                                                         100 000,00 Kč

            Znovuotevření HB                                                                       4 000 000,00 Kč

            Oslava 200 let                                                                               730 000,00 Kč

            Československá výstava                                                            16 060 000,00 Kč

            Poznej své kořeny                                                                          100 000,00 Kč

            Keltská civilizace                                                                        1 000 000,00 Kč

Realizované výstavní projekty zvýšily návštěvnost a zároveň navýšily příjmy ze vstupného. Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelově.

Ostatní aktivity.

Od zřizovatele MK ČR obdrželo Národní muzeum finanční prostředky na humanitární pomoc Sýrie na tento projekt bylo v roce 2018 čerpáno 2 463 185,99 Kč, projekt humanitární pomoc pokračuje i v roce 2019.

Věda, vývoj a inovace

            Výdaje na  výzkum, vývoj a inovace  od zřizovatele                39 447 000,00 Kč

            institucionální podpora VaV   DKRVO                                      24 497 000,00 Kč

            účelová podpora program  NAKI                                              14 950 000,00 Kč

Vědecko-výzkumná činnost Národního muzea v roce 2018 probíhala v souladu s navrženými výzkumnými cíli a koncepcí a směrnicí VaV NM a přinesla významné výsledky zejména v oblasti přírodních a humanitních věd s vazbou na sbírkový fond NM a prostředí ze kterého pochází. Vědecké práce probíhaly jak na odborných pracovištích a laboratořích NM, tak v rámci terénních prací a expedic. I přes náročné období spojené s rekonstrukcí Historické budovy NM, jejím částečným otevřením, organizací oslav dvou zásadních výročí (200 let NM a 100 let státnosti) a zejména přípravou nových stálých expozic si VaV v NM zachovala vysoký standard, který dokládají četné publikační výstupy mezinárodního významu, jedná se o 132 uplatněných výstupů za rok 2018 v době odevzdání zprávy. Publikace nacházející se v současné době v tisku, u kterých se předpokládá, že budou publikovány do konce roku 2018 . Výsledný počet vědeckých publikací za rok 2018, který bude upřesněn v lednových aktualizovaných přílohách, se předpokládá výrazně vyšší. Celkově se předpokládá přes 300 výsledků. Zhodnocené výstupy výzkumu v rámci IP DKRVO za rok 2018 budou na vyzvání MK ČR předány v roce 2019 ve stanoveném termínu do databáze RIV.

Výsledky výzkumu v rámci IP DKRVO byly v průběhu roku 2018 prezentovány prostřednictvím 147 příspěvků a výstupů na tuzemských i zahraničních konferencích, symposiích, seminářích či workshopech (viz oddíl 3 této zprávy).

Na poli vědy a výzkumu se pracovníci Národního muzea zapojili do řešení výzkumných projektů a výzkumných záměrů. Projekty byly financovány jednak z účelového a institucionálního financování vědy MK, z Grantové agentury ČR.  V Národním muzeu vzniklo více než 85 odborných publikací z přírodovědeckých i humanitních oborů. Vědečtí pracovníci Národního muzea prezentovali svoje výsledky na mezinárodních i tuzemských konferencích. Jako vědecká organizace se Národní muzeum prezentuje také tím, že přímo v objektu Národního muzea pořádá odborné mezinárodní konference, odborné semináře a workshopy.  Odborní pracovníci Národního muzea se zúčastnili i mezinárodních konferencí, kde prezentovali výsledky z oboru paleontologie, biodiverzity a digitalizace vědeckých poznatků v rámci globalizace vědy a vývoje. Mezinárodní spolupráce Národního muzea na poli vědy a výzkumu probíhala v rámci vědecké koncepce NM.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost NM.

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků NM si vyžádala v roce 2018  náklady ve výši 8 081 452,57 Kč, z toho zahraniční cesty činí 6 440 096,62 Kč. Celkem bylo uskutečněno 458 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum a vývoj  a inovace. Pracovníci Národního muzea ve vědě a výzkumu v roce 2018 prokázali vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrné množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum v rámci soutěžení o granty má v současné době vlastní granty a několik spoluřešitelských GAČR v roce 2018 obdrželo NM na vlastní granty částku ve výši 4 276 000 Kč a spoluřešitelské projekty částku ve výši 3 478 000 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu, na zahraniční a tuzemské cesty a badatelské účely. V rámci spolupráce a podpory výstavní činnosti jsme obdrželi od Jihočeského kraje pro muzeum loutek 20 000 Kč na realizaci společné výstavy. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta v rámci spolupráce studentů na disertačních projektech V rámci revitalizace okolí Historické budovy NM jsme obdrželi od Magistrátu Hl.m. Prahy částku ve výši 49 846 882,51 Kč.   Poskytnuté dary byly účelově určené na výstavy realizované v roce 2018.   

Vývoj mimorozpočtových zdrojů v čase

 

Mimorozpočtové zdroje

Celkové náklady Národního muzea

Podíl v % na
 celkovém financování

2013

6 589 Kč

409 605 Kč

1,61

2014

10 412 Kč

442 342 Kč

2,35

2015

10 948 Kč

451 387 Kč

2,43

2016

10 829 Kč

518 087 Kč

2,09

2017

10 139 Kč

671 845 Kč

1,51

2018

53 980 Kč

779 543 Kč

6,92

 

Fondy organizace

Fond reprodukce majetku 2018

Zůstatek k 1. 1. 2018                                                                  28 313 750,74 Kč

Tvorba FRM  2018 ve výši odpisů                                               60 040 221,87 Kč

Čerpání:   

                     Odvod z odpisů                                                        4 337 656,00 Kč

                     Snížení z důvodu nekrytí zdroji                                     15 474,48 Kč

                     Pořízení a technické zhodnocení  DHM a DNM    21 901 373,78 Kč

                     Financování oprav a udržování majetku               45 543 635,95 Kč

Zůstatek FRM k 31.12.2018                                                        16 555 832,40 Kč

Rezervní fond 2018

                     Zůstatek  PS k 1.1.2018 celkem                               9 936 800,82 Kč

                     Rezervní fond PS dary                                             4 220 245,98 Kč

                     Rezervní fond PS zahr. prostředky                          3 734 702,65 Kč

                     Tvorba zlepšený HV                                                      30 089,70 Kč

                     Tvorba RF zahraniční prostředky                               199 169,24 Kč

                     Tvorba RF dary                                                           630 000,00 Kč

                     Tvorba RF nevyčerpané zálohy IROP                         838 482,50 Kč

                     Čerpání RF zahraniční prostředky                           2 949 877,78 Kč

                     Čerpání RF dary                                                       1 678 911,10 Kč

                     Čerpání proúčtování EU projektu Synthesys              587 033,49 Kč 

                     Čerpání  odvod za porušení rozpočtové kázně           376 693,11 Kč

                     Zůstatek RF k 31.12.2018                                        6 629 060,27 Kč

Fond odměn 2018

                     Zůstatek k 1.1. 2018                                                   866 596,09 Kč

                     Tvorba                                                                        120 358,40 Kč

                     Čerpání                                                                                       0 Kč

                     Zůstatek k 31.12.2018                                                986 954,49 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb 2018

                     Zůstatek 1. 1. 2018                                                 2 508 645,48  Kč

                     Tvorba  2018                                                         3 569 199,82   Kč

                     Čerpání                                                                    3 200 185,15 Kč

                     Zůstatek k 31.12.2018                                            2 877 660,15 Kč

Přehled čerpání FKSP

                     Stravování                                                                2 610 657,00 Kč

                     Rekreace                                                                    109 767,81 Kč

                     Kultura sport                                                               162 253,00 Kč

                     Peněžní dary                                                               317 507,34 Kč

Finanční prostředky z fondu byly čerpány v souladu se zákonem.

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2018 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 160 704 850 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 174 000 Kč, v tom na kulturní aktivity byla vyčleněna částka ve výši 742 000 Kč. Ostatní osobní náklady byly rozpočtovou úpravu č. 12 navýšeny o 320 000 Kč na odstupné, rozpočtovou úpravou č. 22 byly organizaci převedeny finanční prostředky ve výši 116 879 Kč na kompenzaci nákladů na výplatu mimořádné odměny statutárnímu zástupci NM.  Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu. Celkové mzdové náklady v roce 2018 byly ve výši 181 809 650,89 Kč, zákonné soc. pojištění ve výši 59 162 453,45 Kč.

 

Bezúplatné převody majetku

Národní muzeum v roce 2018 nerealizovalo žádný bezúplatný převod majetku.

 Veřejné zakázky

Národní muzeum realizovalo v roce 2018 celkem 298 veřejných zakázek malého rozsahu v objemu 100 683 917 Kč včetně IT zakázek.   Zakázky stavebního charakteru byly realizovány v objemu 16 135 838,19 Kč. Veškeré zakázky byla realizovány prostřednictvím NEN. (příloha tabulka  VZMR, stavební práce)

 Rozdělení hospodářského výsledku

Národní muzeum hospodářský výsledek zisk ve výši 28 245,21 Kč použije ve prospěch rezervního fondu.