výroční zpráva 2018

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

Činnost Centrálního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NM, akvizice

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2018 projednal 81 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši cca 25 mil. Kč. Z toho jeden návrh na akvizice v hodnotě 950 000 Kč byl Centrálním poradním sborem odmítnut. Předkladatelem jednotlivých návrhů byly všechny sbírkové odbory Národního muzea, výraznější zastoupení však měly předměty navržené Historickým a Přírodovědeckým muzeem.

Obsahově byl schválen nákup ostatních 80 navržených akvizic (z toho 2 podmínečně), s ohledem na omezené prostředky Národního muzea a ve všech případech byl nákup realizovat (s výjimkou 2 podmínečně schválených akvizic, jejichž nákup byl odložen na rok 2019 a 1 akvizice Náprstkova muzea, kdy žádost o udělení dotace ISO C byla podána až v roce 2019). Rozložení finančních prostředků je znázorněno v tabulce:

* Z celkové hodnoty předmětů byla část hrazena z prostředků NM formou spoluúčasti. V souhrnu za všech 11 realizovaných položek činila spoluúčast 395 112,18 Kč. Žádost o udělení dotace pro akvizici Náprstkova muzea schválenou ještě v roce 2018 za 2 622 200 Kč byla podána až v roce 2019.

** Z celkové hodnoty předmětů byla část hrazena z prostředků NM formou spoluúčasti. V souhrnu za všech 13 položek činila spoluúčast 395 112,18 Kč.

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO/C byl pro Historické muzeum zakoupen soubor 3 miniaturních portrétů, ústeckoorlický malovaný betlém a podmalba na skle -  Kalvárie s Ukřižováním a sv. Máří Magdalenou a dále pro České muzeum hudby dopis Bedřicha Smetany klavíristovi Alexandru Dreyschockovi, fotografie Antonína Dvořáka z pražského ateliéru J. Tomáš a dopis Antonína Dvořáka vydavateli Alfredu Litteltonovi. Pro Knihovnu Národního muzea byl zakoupen soubor 2762 drobných náboženských tisků z 18. a 19. století z pozůstalosti semilského sběratele Rudolfa Hlavy a pro Přírodovědecké muzeum byly zakoupeny dvě sbírky, a sice systematická sbírka vrubounovitých brouků a ornitologická sbírka. Celkově tedy v rámci dotačního programu ISO C dostalo Národní muzeum finanční prostředky ve výši 2 940 000 Kč na 11 akvizic z původně schválených 12.  Spoluúčast Národního muzea činila 395 112,18 Kč

Nejvíce návrhů na akvizice bylo v roce 2018 financováno z rozpočtu dotace na budování nových stálých expozic NM, kdy tyto prostředky na akvizice čerpalo Přírodovědecké a Historické muzeum. Z rozpočtu na budování nových stálých expozic nebyly v roce 2018 zakoupeny 2 akvizice, jejichž nákup byl schválen podmínečně, tyto akvizice byly zakoupeny v roce 2019.

Z daru Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byly v roce 2018 zakoupen do sbírek Historického muzea Národního muzea 2 obrazy, obraz „Společná cesta do vesmíru od Jaromíra a obraz bez názvu zachycující krajinu od Vladimíra Šolty a dále plně funkční příklopový knihtiskový stroj Monopol z první poloviny 20. století. Nákupy financované z projektů či jiných zdrojů se uskutečnily pouze v Přírodovědeckém muzeu a byly využity na nákup entomologických, mineralogických a paleontologických sbírek.

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2018 byl z programu Ministerstva kultury ISO/D zakoupen obalový materiál pro Přírodovědecké muzeum, a to entomologické prosklené krabice, a dále pro České muzeum hudby obaly z nekyselého materiálu, pro Knihovnu NM obalový materiál na sbírkové předměty v podsbírce 25. Jiná - doklady k vývoji knižní kultury a pro Historické muzeum archivní krabice na betlémové figurky. Dále byla pro Historické muzeum zakoupena bezodtahová digestoř typ H 300 a filtr s aktivním uhlím na organické výpary typ ORG 300.

Současně byly v rámci dotace ISO/D restaurovány některé sbírkové předměty Národního muzea. V první řadě se jednalo o 2. etapu restaurování souboru historických divadelních kostýmu ze zámku Kačina Historického muzea a zároveň byla zrestaurována i druhá část souboru historických panovnických portrétů Habsburků ze sbírek Historického muzea.

Inventarizace

V roce 2018 probíhala inventarizace sbírky Národního muzea ve dvou paralelních cyklech – v původním I. cyklu, který začal v roce 2003, a v II. cyklu probíhajícím od roku 2015, v jehož rámci jsou inventarizovány podsbírky menšího rozsahu a jejichž inventarizace byla v I. cyklu již dokončena. V roce 2018 byla provedena inventarizace 184 515 předmětů v I. inventarizačním cyklu (5,30% sbírky Národního muzea) a 11 370 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,33% sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 195 885 sbírkových předmětů, tj. 5,63% celé sbírky Národního muzea.

Generální revize

V roce 2018 pokračovaly generální revize nařízené interními předpisy NM.

Generální revize v Historickém muzeu NM, konkrétně na Oddělení starších českých dějin, pokračovala ve fondu nábytku a textilu. Byly zrealizovány generální revize na Nelahozevsi a v Památníku Františka Palackého.

Dle Příkazu GŘ č.7/2017 byla nařízená hloubková kontrola v Přírodovědeckém muzeu NM, na Oddělení mineralogie v podsbírce - mineralogická, která pokračovala i v roce 2018. Během roku byly čtyři namátkové kontroly, které budou pokračovat i v následujícím roce.

Na základě příkazu Náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost proběhla hloubková kontrola doprovodné dokumentace v podsbírkách 25.jiná - Sbírka klasické archeologie HM, 10-historická, 25.jiná - Sbírka divadlo, 25.jiná-Sbírka novodobých českých dějin HM. Kontrola prokázala řádné vedení v polovině oddělení.  Vzhledem k zjištěným nedostatkům bylo zažádáno o nápravu, kterou ověří namátková kontrola.

Podsbírky Národního muzea - vyčíslení