výroční zpráva 2018

EN

Akviziční činnost Českého muzea hudby

Dubnové dvoudenní oslavy 200 let od založení Národního muzea navštívilo v objektech Českého muzea hudby na 1 900 lidí. V létě pak projekty Smetana na Vltavě (MBS), Piknik z Nového světa (MAD) a festival Flašinet žije! zaujaly na 1600 návštěvníků.

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů rozvíjelo činnost podle úkolů stanovených MK ČR. Pokračovalo prohlídkami nástrojů na 9 objektech NPÚ, poskytovalo konzultační činnost a ve spolupráci OM MK ČR realizovalo odborný seminář „Péče o hudební nástroje“.

V nově vybudovaném Centrálním depozitáři Českého muzea hudby v Litoměřicích byly pořízeny regálové systémy, často speciálně vyvinuté, a vybaveny restaurátorské dílny základním nábytkem a přístroji. Nastěhována je větší část hudebních nástrojů a sbírky Muzea Antonína Dvořáka uložené v Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, který se připravuje pro předání vlastníkovi.

Proběhla první etapa repase stálé expozice ČLOVĚK – NÁSTROJ – HUDBA. Do expozice byly instalovány interaktivní prvky a byly revitalizovány poslechové body. Návštěvníkům slouží hrací schody, funkční model varhan a upraven byl vchod do expozice a zásadně se změnila první místnost s důrazem na interaktivní přístup návštěvníků.

Ve všech podsbírkách probíhala katalogizace i rekatalogizace napříč všemi fondy v rozsahu několika tisíc záznamů. Záznamy jsou on-line přístupné okamžitě. Oddělení hudebních nástrojů také plnilo veřejně přístupné databáze na webu http://mcmi.cz. V rámci projektu NAKI (Nový fonograf) byla dokončena evidence 48 000 jednotek šelakových gramofonových desek (v excelových polích) standardizovaná dle pravidel RDA do polí MARC21. Úspěšně pokračoval projekt Úplná retrospektivní konverze katalogu hudebnin II.

Splněny byly všechny cíle a výstupy projektů vědy a výzkumu, často s mezinárodním dosahem.

Ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku byla připravena výstava věnovaná violoncellovému koncertu Antonína Dvořáka, jehož vzácný autograf obdivovalo na 700 návštěvníků.

Akviziční činnost

Významnou akvizicí byly dopisy Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany získané na zahraničních aukcích. Z dotace ISO se podařilo vydražit v Berlíně dva dopisy a fotografii A. Dvořáka a Smetanův dopis. Z prostředků muzea jsme získali v New Yorku další dva Dvořákovy dopisy. Dosud neznámé dopisy přinášejí nové informace o vzniku a provozování skladeb. Ojediněle dochovaná účetní kniha kapelníka J. N. Maýra dokládá jeho příjmy a výdaje. Pořídili jsme i cenné historické fotografie s hudební tématikou.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Ve vlastních restaurátorských dílnách bylo ošetřeno celé spektrum sbírkových předmětů – hudební nástroje, nábytek, rukopisy, tisky apod. Externě byly restaurovány vázané hudebniny z přelomu 16. a 17. století a historické fotografie v rámci DKRVO a nábytek Thonet po Antonínu Dvořákovi z rozpočtu muzea. Vybaveny byly nové dílny v Centrálním depozitáři ČMH v Litoměřicích. Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů pokračovalo v průzkumu hudebních nástrojů ve správě NPÚ.

 
Účetní kniha významného pražského divadelního kapelníka Jana Nepomuka Maýra (1818-1888) z let 1877-1888.


Dopis Bedřicha Smetany klavíristovi Alexandru Dreyschockovi z 18. 4. 1859 zakoupený do sbírek NM. Autograf perem.


Dopis Antonína Dvořáka Jose Willové, listopad 1901


Dopis Antonína Dvořáka Alfredu Littletonovi, ca 24. 12. 1884


Fotografie Antonína Dvořáka, ateliér J. Tomáš, ca 1891–1892

 

ČMH Restaurátorská dílna papír

Restaurování 3 sborníků notových tisků vokální polyfonie z konce 16. a ze 17. století 

 

 

Sborník vícehlasých skladeb – hlas Bassus. Stav před a po restaurování.

     
Sborník vícehlasých skladeb – hlas Quinta Vox. Stav před a po restaurování.

     
Sborník vícehlasých skladeb – hlas Tenor. Stav před a po restaurování.

 

Restaurování dílna pro péči o papír

  -          
Restaurování divadelní cedule Záhřeb 1838. Stav před a po restaurování, nové uložení 

     

   
Restaurování rukopisu Mottet Leopolda Koželuha postižených při povodních. Stav před a po restaurování 

     
     
Restaurování jednoho z deníků Bedřicha Smetany. Stav před a po restaurování 

Restaurování v dílně pro péči o hudební nástroje

           
Restaurování vyřezávané výplně truhlového positivu. Stav před a po restaurování

 

     
     
Restaurování violy poškozené návštěvníky expozice. Průběh restaurování 

 

         
       
Restaurování hoboje z majetku Bedřicha Smetany. Stav před a po a průběh restaurování 

Odborná správa sbírek

Základním splněným úkolem bylo přestěhování hudebních nástrojů z dočasného uložení do nového Centrálního depozitáře v Litoměřicích. Speciálně vyvinutý mobiliář se osvědčil a zlepší možnosti manipulace s rozměrnými nástroji. Přestěhovány a ošetřeny byly také sbírky z Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Pokračovala katalogizace a retrokonverze sbírek přístupná on-line v systému VERBIS, částečně za podpory projektu VISK.  Splněn byl plán inventarizace sbírek. Probíhalo ukládání sbírek do nových obalů

       

   
Nástroje uložené v novém Centrálním depozitáři Českého muzea hudby v Litoměřicích a nový individuální ukládací systém pro klávesové a smyčcové nástroje.

Dokumentace sbírek

Digitalizační pracoviště pořizovalo skeny sbírkových předmětů, hlavně rozsáhlých hudebnin, fotografií a dalších materiálů. Pokračuje projekt digitalizace etiket zvukových záznamů i digitalizace nejstarších nahrávek na šelakových gramofonových deskách a unikátních magnetofonových pásech. Bylo pořízeno téměř 20 000 skenů 2386 sbírkových předmětů, které přispívají k omezení manipulace se sbírkami při práci stále se zvyšujícího počtu badatelů. Pokračovala fotografická dokumentace hudebních nástrojů.