výroční zpráva 2018

EN

Péče o knihovní fondy Národního muzea

Centrálním knihovnickým pracovištěm NM je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory NM a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci NM Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny. Od roku 2017 se stalo součástí Knihovny Národního muzea také oddělení digitalizace, nových médií a informačních technologií.

Hlavním legislativním rámcem, v němž Knihovna Národního muzea pracuje, je Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb.  To přináší závazky především pro oddělení základní knihovny, oddělení časopisů, oddělení mezinárodní výměny a oddělení služeb. V nesbírkovém legislativním rámci (fondy mimo Centrální evidenci sbírek) pracuje se svými fondy (kulturními památkami) také oddělení zámeckých knihoven. Činnost Knihovny Národního muzea v oblasti práce se sbírkou (CES) je popsána v kapitole Péče o sbírkové fondy.

Hlavním evidenčním systémem pro knihovní fondy v Národním muzeu je knihovní systém Verbis. Základní strategický směr jeho rozvoje je šíření uživatelských licencí také mimo Knihovnu Národního muzea do těch oddělení odborných složek Národního muzea, v nichž jsou předpoklady k jejich efektivnímu užívání (systemizovaná pracovní síla s odbornou knihovní průpravou).  Významným pokrokem je vytvoření souborného katalogu knihovních fondů v NM, jehož prostřednictvím probíhá souběžné vyhledávání z dílčích katalogů jednotlivých databází.

Místa působení Knihovny Národního muzea jsou v Nové budově Národního muzea, Místodržitelském letohrádku v Praze 7, depozitáře v Terezíně a přechodně na Zbraslavi. Speciální operační radius má oddělení zámeckých knihoven, které pečuje o správu fondů hradních a zámeckých knihoven v České republice.

K střednědobým úkolům Knihovny Národního muzea náleží revize tzv. trvalých výpůjček knih v odborných oddělení napříč Národním muzeem, kterou prování oddělení služeb. Tento mimořádný úkol je první pokus o generální revizi výpůjček nashromážděných v průběhu 20. století do počtu cca 20 tisíc jednotek. V roce 2018 byla tato revize dokončena v numismatickém oddělení Historického muzea a zahájena v antropologickém oddělení Přírodovědeckého muzea.

Ve výstavních aktivitách bylo úspěšné oddělení knižní kultury, které za výstavu v Národním památníku Vítkov s názvem Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945 přineslo Knihovně Národního muzea prestižní mezinárodní ocenění udělené Mezinárodní asociací exlibristických společností FISAE. Víceletý průzkum památek Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského byl završen vydáním impozantní monografie. Prostřednictvím svého ředitele se Knihovna Národního muzea účastnila práce Ústřední knihovnické rady.

Akvizice

 V oblasti soudobé literatury Knihovna Národního muzea pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu -   s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy.  Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace MK ČR 750 tis. Kč) (oddělení základní knihovny),  zahraniční odborná literatura byla získávána především výměnou  a nákupem  z rozpočtu Národního muzea (oddělení mezinárodní výměny).  Dalším zdrojem byl nákup z grantů a  dary  - zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů. Oddělení časopisů s právem bezplatného povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 6 052 jednotek  (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 5 327  titulů. Z toho 9 svazků (2 tituly) nabylo oddělení darem a 244 svazků (26 titulů) bylo zapsáno ze starých a dosud nezpracovaných fondů. Koupí bylo získáno 41 svazků (1 titul). Dary, staré nezpracované fondy a koupě zahrnují výhradně historická periodika, kterými oddělení doplňuje řady svých periodik.

V podrobnějším pohledu je akviziční statistika Knihovny Národního muzea tato: na nákup domácí a zahraniční literatury bylo celkem vydáno 1 700 000 Kč (knihy, periodika): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk monografií – získáno 2905  knih), 950 tisíc Kč z rozpočtu NM  na odborné domácí a zejména zahraniční knihy (získáno  150 knih), periodika (získáno 139 titulů českých  a 85 titulů zahraničních). Dále byl zaplacen a zajištěn přístup do 7 licencovaných databází v rámci konsorcia CzechELib. Mezinárodní výměna tištěných publikací, i přes pokračující obecný trend ve vydávání  odborné literatury - tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě  v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako  „open access“ či  placený přístup, přispěla k akvizici takto: výměnou dochází na 300 titulů periodik a na 1300 titulů knižních kontinuací. Podrobně viz tabulka kap. Věda a výzkum / Výměna publikací.

Ochrana knihovních fondů

Jednotlivá oddělení Knihovny Národního muzea mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu svého materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom v kapitole Péče o sbírky. Konzervační a restaurátorská dílna KNM v roce 2018 sloužila především k ochraně fondu sbírkového.

Nejmohutnější aktivitu v preventivní ochraně knihovního fondu vyvíjelo oddělení časopisů při péči o povinný výtisk: celkem svázáno 371 kusů svazků periodik. Ochrannými krabicovými obálkami (3 179 kusů) bylo opatřeno 2 577  nevázaných titulů periodik. Dle doporučení restaurátorů bylo již dříve zahájeno přemísťování fondu tzv. závodních časopisů ze zrušeného depozitáře „Radonice“ (celkem 300 bm) do nových nekyselých ochranných obalů. K tomu bylo použito všech 220 zakoupených šuplíkových krabic. Celkem bylo přebaleno 250 signatur fondu Radonice. To odpovídá 31 bm z celkového počtu 300 bm. 

Oddělení základní knihovny pokračovalo v průběžné mechanické očistě svého knihovního fondu uloženém na Zbraslavi, která je prováděna souběžně s prováděním inventarizace. Očista je prováděna jak vlastními silami, tak dodavatelsky prostřednictvím najaté firmy, která v roce 2018 provedla druhou etapu čištění knih. Cílem je, aby nejšpinavější část fondu byla před stěhováním z provizorního depozitáře na Zbraslavi do historické budovy Národního muzea čistá. Oddělení zámeckých knihoven provádělo rozsáhlé depozitární přesuny svých fondů z objektů Národního památkového ústavu do  vlastních depozitářů Národního muzea. Do depozitáře v Terezíně byly přestěhovány fondy svozových zámeckých z Kladrub u Stříbra, z Velkých Losin a ze Zbraslavi, do Děčína (knihovna v nové expozici zámku) byl přestěhován fond Jílové z Benešova nad Ploučnicí, z Terezína do Svojšína byl přestěhován fond Svojšín (knihovna v nové expozici zámku). V rámci objetu proběhlo stěhování v Novém Jičíně a na Velkých Losinách.  Celkem bylo přestěhováno 21.275 svazků.

Systematická péče o knihovní fond probíhá také v rámci knihoven Náprstkova muzea Českého muzea hudby, knihy jsou češtěny, drobné opravy jsou prováděny ve vlastní restaurátorské dílně.

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů

Oddělení základní knihovny (KNM 1) ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny (KNM7) pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 14 647 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 16 412 záznamů, přijato bylo 15 555 záznamů (z toho 5264 záznamů se týkalo retrokonverze).

 

Statistika fondu – přírůstky KNM zpracované v r. 2018 do elektronického katalogu Verbis

 

Oddělení časopisů  zkatalogizovalo  8 147  svazků od 2 672 titulů v naprosté většině povinného výtisku,   oddělení zámeckých knihoven zkatalogizovalo 1537 svazků (fondy Nové Syrovice,  Lipník nad Bečvou, Strážnice, Moravské Budějovice, Jaroslav 96 svazků, Distribuční středisko), konverze opisem celkem 5 156 bibliografických jednotek.

Knihovní inventarizace a revize probíhaly podle kvót stanovených Knihovním zákonem. Oddělení základní knihovny zkontrolovalo 87 682 svazků, oddělení časopisů 10 382 svazků (z toho 492 titulů aktuálního povinného výtisku, přitom provedeno 632 reklamací u vydavatelů). Oddělení zámeckých knihoven provádělo plánované revize (celkem 78.172 svazků). Revizní přehled: Červený Hrádek u Jirkova: Červený Hrádek u Jirkova 4421 svazků, Velké Losiny: Bludov 12.593 svazků, Bílá Voda 298 svazků, Pavlínin Dvůr 1049 svazků, Sobotín 1336 svazků, Šumperk 1353 svazků, Žádlovice 1480 svazků, Vízmberk 2502 svazků, Lysice: Černá Hora 7068 svazků, Buchlovice: Lešná 4000 svazků Nový Jičín: Bystřice pod Hostýnem (částečná) 600 svazků, Nová Horka 4363 svazků, Kunín: Kunín 3431 svazků, Karviná: Koloděje nad Lužnicí 1978 svazků, Oselce 1863 svazků, Benešov nad Ploučnicí: Konojedy fara 229 svazků, Huttenhof 229 svazků, Jílové u Podmokel 4316 svazků, Teplice nad Metují 246 svazků, Zahrádky (částečně) 7000 svazků, Vrchlabí 6614 svazků, Pnětluky 2606 svazků, Vinné 134 svazků, Sloup u České Lípy 530 svazků, Fořt 59 svazků, Chudobín 5276 svazků, Benešov nad Ploučnicí 54 svazků, Křinec 385 svazků, Uherský Brod: Letovice 5276 svazků, Terezín: Svojšín 1259 svazků. Kromě čistých revizí proběhly také reinstalace: Svojšín 1259 svazků, Jílové u Podmokel 4316 svazků, Bílá Voda 298 svazků, Nové Syrovice 4938 svazků.

Úspěšně byly dokončeny projekty z dotací MK ČR – VISK (Veřejné informační služby knihoven). Kromě Knihovny Národního muzea se do jednotlivých programů zaměřených na digitalizaci a retrokonverzi zapojily Knihovna Náprstkova muzea a Knihovna Hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby.

Přehled projektů VISK 2018

Knihovna Národního muzea

VISK 5

  • Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu NM – část česká, 11. etapa, 170 000,- Kč

VISK 6 

  • Digitalizace vzácných rukopisů Knihovny Národního muzea, 130 000,- Kč

VISK 7

  • Reformátování periodik Národního muzea – deník Prager Presse, 3. fáze; prvorepublikové Rudé právo, 1. fáze, 233 000,- Kč

Knihovna Náprstkova muzea

VISK 5

  • Retrospektivní konverze lístkového katalogu Knihovny Náprstkova muzea, 72 000,- Kč

VISK7

  • Reformátování krajanských periodik Národního muzea, 263 000,- Kč

Knihovna Hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby

VISK 5

  • Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby, 13. etapa / Úplná retrospektivní konverze katalogu hudebnin II, 9. část, 45 000,- Kč
  • Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby, 3. etapa, 85 000,- Kč
  • Rekatalogizace fonotéky z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby – Muzea Antonína Dvořáka, 20 000,- Kč

Badatelský servis

Evidence badatelů, jimž jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven NM, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole Péče o sbírkové fondy) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Fondy jsou zpřístupňovány ve studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně, na Zbraslavi, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů (KNM3), oddělení zámeckých knihoven (KNM4), oddělení služeb (KNM6), které vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny, Knihovny hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby (ČMH) a Knihovny Náprstkova muzea (NPM).

Badatelský servis podle servisu materiálu v knihovní evidenci