výroční zpráva 2018

EN

Péče o archiválie Národního muzea

Webový portál Vademecum, na kterém Národní muzeum prezentuje archivní fondy a sbírky, zpřístupňuje 194 175 záznamů a 83 063 digitálních objektů. V roce 2018 jej využilo 1429 uživatelů, kteří vykonali 2794 návštěv (celkový počet zobrazení stránek byl 79 602).

Archiv Národního muzea

Koupil složku rodinné korespondence A. Rašína; darem získal nový osobní fond Václav Fiala a dodatky k fondům P. Drtina, D. a V. Menclovi, J. Peisker, ÚLUV, Obrazový archiv etnografie a ke Sbírce rukopisů a Sbírce tanečních pořádků; probíhaly pravidelné skartace úředních spisů NM. Praktikantka Vanda Fouňová inventarizovala fond O. Griese (1 kart. a desky, 48 inv. č.), Mgr. Markéta Kabůrková, Ph.D. fond J. Brandejs (6 kart., 203 inv. č.), PhDr. Kateřina Pařízková dokončila inventarizaci fondu D. a V. Menclovi (139 kart., 3308 inv. č.). MgA. Karel Křenek restauroval kresbu z fondu J. Grégr; dobrovolnice Bc. Lenka Brücknerová vyčistila od prachu 294 listin (Sbírky pergamenů A a B); dále byly konzervovány exponáty na výstavy (Adéla Skoupá, DiS.; Mgr. art. Dana Szemályová). Zejména díky dobrovolnické činnosti a praktikantům (R. Bortel, E. Buchtová, M. Dokoupil, J. Nepraš, R. Paulová, R. Petřík, R. Rudolfová, M. Řehořová) a v rámci DKRVO (B. Panušková) byla digitalizována řada archiválií z fotografických a starých sbírek a z fondu Menclovi. 2460 negativů z Archivu etnografie bylo konzervováno a digitalizováno v rámci projektu IROP.


František Rašín píše synu Aloisovi, na poslední straně přípisek od matky, 21. 12. 1894 – jeden z dopisů z nově zakoupené rodinné korespondence budoucího prvního čs. ministra financí JUDr. Aloise Rašína.

 


Návrh vily v Máslovicích z fondu Julius Grégr, restauroval MgA. Karel Křenek v KNM.

 

     
Stěhování kostela z Medvědovců u Mukačeva na fotografiích dr. Václava Fabiana ze sbírky Obrazový archiv etnografie – ukázka skleněných negativů digitalizovaných v rámci projektu IROP.

Archiv tělesné výchovy a sportu

V uplynulém roce nezískal žádné nové přírůstky. Bc. Pavlína Fúrová zpracovala archivní sbírky Veslování (3 kart., 88 inv. č.) a Jachting (3 kart., 179 inv. č.) a podílela se na přípravě výstavy Ni zisk, ni slávu! (společná výstava NM a České obce sokolské v Tyršově domě). Dne 21. 9. 2018 v prostorách archivu natáčela Česká televize některé scény k připravovanému dokumentu o zápasníkovi Gustavu Frištenském.


Ukázka dokumentu z nově inventarizované sbírky Veslování.

 


Titulní list staniční knihy Klubu vodních turistů Praha, 1927, z nově inventarizované sbírky Jachting.

Československé dokumentační středisko

V rámci spolupráce s ČSDS, o. p. s. a jeho grantu OR2016-27242 se začala inventarizace fondů VONS, Charta 77, Jiří Lederer – 1968, Dokumentační sbírka 1968 a Černá kniha. Mgr. Jitka Hanáková a Mgr. Markéta Kabůrková, Th.D. zrevidovaly další část fondu Monitoring RFE (5 840 ev. jednotek), jehož digitalizace pokračovala ve spolupráci s ÚSTR (394 659 skenů). Klára Rothová digitalizovala část sbírky RFE Beckground report (948 skenů). Mgr. Jitka Hanáková připravila webové stránky „Rádio Svobodná Evropa ve sbírce Československé dokumentační středisko“.

Archiv Náprstkova muzea

V uplynulém roce nezískal žádné nové přírůstky. Externě byla restaurována portrétní olejomalba E. S. Vráze (ak. mal. Milan Kadavý); interně pokračovala postupná konzervace sbírky Scrap-books a byly restaurovány jednotliviny z fondů A. R. Nykl a Krajanství 1. Díky práci dobrovolníků probíhalo taktéž přepisování soupisů fondů do elektronické podoby, zejména fondu Krajanství 2. Zápůjčkou se Archiv NpM podílel na výstavě Západočeské galerie v Plzni Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů.

 
Depozitář Archivu Náprstkova muzea.

 


Uložení konzervovaných Scrap-books v nových obalech v depozitáři Archivu Náprstkova muzea.


Enrique Stanko Vráz, portrét cestovatele, olejomalba, stav před restaurováním.

Enrique Stanko Vráz, portrét cestovatele, stav po restaurování, ak. mal. Milan Kadavý.