výroční zpráva 2018

EN

Dobrovolnický program Národního muzea

V minulém roce se na aktivitách muzea podílelo celkem 83 dobrovolníků na 86 dobrovolnických pozicích (někteří účastníci působí na několika odděleních současně). Dobrovolníci ze svého volného času v tomto roce věnovali muzeu více než 3200 hodin. Oproti předchozím letům došlo k poklesu počtu dobrovolníků i celkového počtu hodin dobrovolnické práce realizovaných v rámci programu. Vzhledem ke skutečnosti, že souběžně se snížil také podíl studentů v rámci celkového počtu zapojených účastníků, tak se domníváme, že tento trend částečně souvisí s pokračováním lepšího formálního podchycení a ukotvení různých druhů stáží v NM – minimalizovaly se tak případy míšení dobrovolníků a stážistů ve formální rovině.

V roce 2018 více než 40% všech zájemců o projektu tvořili studenti a byla to právě tato skupina, která se stejně jako v předchozích letech stala nejpočetnější skupinou dobrovolníků vůbec. Druhou největší a zároveň patrně nejrozmanitější skupinou účastníků byli lidé „středního věku“. Jako potěšující se jeví nárůst podílu seniorů. Právě senioři a starší lidé mají velký potenciál stát se stabilní oporou instituce. U této věkové skupiny existují předpoklady, že budou v muzeu působit dlouhodoběji než studenti, jejichž životní zájmy se v souvislosti s životními změnami a studiem častěji proměňují.

Téměř 80% všech účastníků programu se zapojilo do činnosti odvíjejících se od práce se sbírkovými předměty. Zájemci tak přispěli např. k lepší katalogizaci a digitalizaci sbírek. Např. díky zapojení dobrovolníků byla také připravena některá data k publikování na portálu esbírky. Tradičně se zájemci s dostatečnými odbornými znalostmi uplatnili v restaurátorských dílnách Národního muzea v Terezíně. Této možnosti využívají především studenti restaurátorských a příbuzných oborů z tuzemska i zahraničí – letos zde působili zájemci např. z Itálie, Rakouska a Slovenska. Důležitou roli pak hrají také dobrovolníci při realizaci a přípravě programů pro veřejnost, což je oblast, která skýtá velký potenciál k rozvoji zapojení účastníků do budoucna. Na druhou stranu má tento typ spolupráce jiné předpoklady a nároky než práce se sbírkovými předměty (např. zájem o práci s veřejností a dětmi). Vedle vzdělávacích a sbírkových oddělení se zájemci zapojili např. také do činnosti Centra pro prezentaci kulturního dědictví a v minulosti také marketingu.

Hlavní úspěch programu je však výsledkem práce nejenom samotných nadšených dobrovolníků, ale také našich zaměstnanců, kteří s dobrovolníky během celého roku spolupracují, motivují je do jejich činnosti, připravují jim k tomu nezbytné podmínky a zajišťují potřebnou agendu. Bez jejich aktivní účasti by realizace celého projektu v takovém rozsahu nebyla možná.