výroční zpráva 2018

EN

Akviziční činnost Knihovny Národního muzea

Sbírky Knihovny Národního muzea zapsané do Centrální evidence sbírek tvoří necelé jedno procento z celkového množství jejích fondů. Určité činnosti jednotlivých oddělení se proto prolínají se správou fondů knihovních (evidovaných podle Knihovního zákona) a fondů zámeckých knihoven (evidovaných podle Zákona o státní památkové péči). Nejmenší část fondu spadá pod Archivní zákon. Tzv. čistá sbírková činnost patří pod oddělení rukopisů a starých tisků. V Centrální evidenci sbírek má převážnou většinu svých fondů také oddělení knižní kultury. Třetím centrem sbírkové činnosti je oddělení základní knihovny spravující knižní celky významných osobností, o nepatrné množství sbírek považovaných spíše za vzorek obrovského fondu periodických tisků se stará oddělení časopisů. Heterogenitu rozdílné evidence  zceluje společné užívání pracovišť a depozitářů knihovny, konzervátorská dílna, hlavní elektronický evidenční systém Verbis doprovázený menšinovým a především sbírkovým systémem Heritage. Sbírková a nesbírková oddělení propojují dále badatelské služby, jejichž standard vyplývá ze statutu Knihovny Národního muzea jako veřejné knihovny, dále vědecko-výzkumné a výstavní aktivity  překračující umělé evidenční členění fondů. Hlavními sbírkovými úkoly knihovny bylo plnění činností a norem pro jednotlivé podsbírky v oblasti akvizic, preventivní konzervace a restaurování, správy (inventarizace a katalogizace) a dokumentace. Ve výstavní činnosti knihovna působila v roce 2018 jako poskytovatel sbírkových předmětů na výstavy a případně poskytovala konzervační zázemí pro jiné výstavy. Vlastní výstavní projekty knihovny dobíhaly z roku 2017. Dva pracovníci knihovny jsou zapojeni do přípravy nových expozic. V oblasti vědy a výzkumu plnila knihovna jednotlivé cíle v DKRVO a projektu NAKI zaměřeném na knižní provenience. Zpráva o činnostech a úkolech Knihovny Národního muzea v roce  pokračuje v kapitole Péče o knihovní fondy.

Akviziční činnost

Sbírková akvizice knihovny se zaměřuje na rukopisy, staré tisky a doklady k vývoji knižní kultury. Mezi nejcennější zisky patřily v roce 2018 rukopisný opis žaltáře v překladu Jiříka Strejce z počátku 17. století. Pravděpodobně jde o opis nedochované tištěné edice. Dále fragment tisku minuce z pozůstalosti Rudolfa Hlavy, knihopisný unikát. Výrazně byly rozšířeny sbírky modliteb a kramářských tisků zakoupením další části pozůstalosti semilského sběratele Rudolfa Hlavy. Od Lubomíra Krupky byly získány dva příklopové knihtiskové stroje z 20. století. Rozšířen byl i fond autorských štočků o 398 dřevorytových štočků z pozůstalosti Zdeňka Mézla a 21 linorytových štočků Pavla Piekara. Knižní fond Bibliofilie doplnily produkce nakladatelství KGB z let 1998 až 2013 a soubor uměleckých knižních vazeb Karla Dudeška. Sbírku exlibris se podařilo obohatit o současnou produkci grafiků Jana Kavana a Alexandra Skalického. Součástí knižního fondu Obrození se stala část knižní pozůstalosti historika Františka Dvorského, a to zvláště tisky pocházející z osobní knihovny Karla Havlíčka Borovského.


Nahá žena hrající na šalmaj. Exlibris Alexandra Skalického pro Arnošta a Karolu Vojtěchovy. Linoryt, 1990

Bohyně Diana na lovu. Exlibris Jana Kavana pro Jaroslava Hrabce. Barevný lept a akvatinta, 2014.

 Schémata Turingova stroje a portrét Alana Mathisona Turinga. Novoročenka Jana Kavana pro F. a A. Turnovcovy na rok 2017. Barevný lept, 2016.

 
Umělecká knižní vazba Karla Dudeška st.: Máj. Báseň od Karla Hynka Máchy, Praha 1925. Polokožená vazba v červené kozince, intarzie, zlacený titul a ořízka, vazba z roku 1995.

 

Umělecká knižní vazba Karla Dudeška st.: Charlotta Masaryková, Listy do vězení, Praha, V. Žikeš 1948. Polokožená vazba, hřbet z přírodní teletiny, desky potaženy autorským papírem, zlacená ořízka, vazba nedatována.

Umělecká knižní vazba Karla Dudeška st.: Dante Alighieri, Božská komedie. La divina comedia, Praha, Vyšehrad 1952. Celokožená vazba v přírodní teletině zdobená řezáním, puncováním a slepotiskem, vazba nedatována.
 

 
ibliofilie vydaná nakladatelstvím KGB (Kniha, grafika, bibliofilie) v edici Sladké jádro srdce – G. Apollinaire: Pásmo, Praha 2011. Ilustrace Karel Demel.

 

 
Bibliofilie vydaná nakladatelstvím KGB (Kniha, grafika, bibliofilie) v edici Sladké jádro srdce – G. Apollinaire: Pásmo, Praha 2011. Ilustrace Karel Demel.

 

  
Bibliofilie vydaná nakladatelstvím KGB (Kniha, grafika, bibliofilie) – K. Žižkovský: Pohádky z naší půdy, Praha 2013. Ilustrace Boris Jirků.


Originální ilustrace Zdeňka Mézla ke knize Joe Alexe Černé koráby, škrabací karton, 1979.

 


Dřevorytový štoček Zdeňka Mézla k ilustraci pro knihu Eduarda Petišky Čtení o hradech, 1971.

Linorytové štočky Pavla Piekara pro barevný soutisk grafického listu Josef Čapek, se zkušebním nátiskem, 2018.


Obálka drobného tisku K Bohu, jenž obveseluje mladost mou. Eucharistická výchova dospívající mládeže (1947) od Karla Rebana z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy.

Titulní strana drobného tisku Sv. Starosta (nedatováno) z pozůstalosti sběratele Rudolfa Hlavy (1911–1988).

Titulní strana kramářského tisku Písně Mariánské (nedatováno) ze sbírky semilského učitele Rudolfa Hlavy.
Titulní strana starého tisku Oprawdiwý Přjběh o králowskeg českeg Koruně a obssýrná Zpráwa o Ceremonyich při Korunowánj Geho Králowské Milosti w Cžechách [asi 1791]. Unikát, Knihopis starých českých a slovenských tisků tento tisk neuvádí. Sbírka R. Hlavy.


Obálka knihy Protichůdci (Praha, J. Pospíšil 1844) od Václava Bolemíra Nebeského s podpisem původního vlastníka Karla Havlíčka Borovského.

 

 

 

 ​Titulní strana knihy Na potulkách (Praha, J. Otto 1894) s dedikací jejího autora Adolfa Heyduka historikovi a archiváři Františku Dvorskému.

 

 

 


Titulní strana modlitebního tisku Pěkná Auternj Pobožnost Ke Cti a Chwále Matičce S. ANNJE (mezi 1731-1761) z pozůstalosti semilského sběratele Rudolfa Hlavy. V Knihopise starých českých a slovenských tisků je uveden pouze tento exemplář. Sbírka R. Hlavy.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochranu knihovních fondů zajišťovala konzervační a restaurátorská dílna Knihovny Národního muzea ve spolupráci s Centrálním oddělením péče o sbírky. Restaurátoři pravidelně kontrolovali hodnoty klimatu v centrálním monitorovacím systému AMUSING a prakticky zabezpečovali dodržování stabilních klimatických podmínek v knihovních depozitářích, včetně Ústředního depozitáře II v Terezíně. V případě palácové knihovny Kinských, nacházející se v objektu pod správou Národní galerie Praha, obstarávali provoz mobilních zvlhčovacích zařízení. V průběhu celého roku se restaurátoři aktivně podíleli na instalaci knihovních exponátů při krátkodobých a dlouhodobých výstavách a s tím souvisejících činností - vyhodnocení stavu knih pro výstavní účely, příprava exemplářů na vystavení, výroba maket, výroba výstavních stojánků, převoz a výměna exemplářů, zhotovení Condition Report, deinstalace výstav. Restaurátoři provedli mechanickou očistu knih v pracovně generálního ředitele (z fondu Knihovny Národního muzea) a odkyselili mnoho dokumentů ze sbírek Masarykova ústavu AV ČR, z nichž některé mělo muzeum zapůjčeno na výstavu Hilsneriáda. Pro další konzervační péči má zcela zásadní význam publikace a prezentace výsledků hmotného průzkumu Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského, ze kterých lze vycházet při stanovení podmínek vhodného režimu pro dlouhodobé uchování těchto vzácných památek. Mezi další specifické činnosti lze zařadit výběr a přípravu exemplářů z Oddělení rukopisů a starých tisků a z Oddělení zámeckých knihoven pro zhotovení 54 uměleckých maket do nových expozic v Historické budově Národního muzea. Těžištěm práce restaurátorů je nadále praktická péče o staré tisky, rukopisy, ale i novodobé knihy. Pro Oddělení základní knihovny restaurátoři knihovny ošetřili částečně 46 svazků a zhotovili 21 výstavních maket (náklad na restaurování 377 000,- Kč). Ve fondech Oddělení rukopisů a starých tisků provedli v různém rozsahu zásahy na 17 rukopisných svazcích, 117 starých tiscích a na 11 starých tiscích z Nostické knihovny, dále zhotovili 1 výstavní maketu starého tisku (náklad na restaurování 1 359 000,- Kč). Pro Oddělení časopisů restaurovali jeden svazek (náklad na restaurování 10 000,- Kč), pro Oddělení knižní kultury částečně 1 svazek (náklad na restaurování 5 000,- Kč), pro Oddělení starších českých dějin Historického muzea byl restaurován jeden knižní svazek (náklad na restaurování 10 000,- Kč) a pro Archiv NM jeden grafický list (náklad na restaurování 10 000,- Kč). Samostatnou konzervační a restaurátorskou aktivitu vyvíjelo oddělení knižní kultury především se zaměřením na historický mobiliář pocházející z pozůstalostních knihovních celků a historické typografické stroje. Byly náročně restaurovány truhla a vojenský kufřík z pozůstalosti umělce Josefa Váchala s mimořádně bohatou polychromií. Podařilo se také pořídit větší množství obalového materiálu (obálky různých velikostí) na sbírky, rovněž tak krabičky na míru pro knižní pozůstalost Rudolfa Hlavy a knižní fond Obrození. Pokračovalo se v konzervaci fondu Hmotných památek ve spolupráci s restaurátorskou dílnou v NM v Terezíně.

Truhla s malbou od Josefa Váchala, (1913).

 

   
   

Kufřík_01, Kufřík_02  - Původně vojenský kufřík s malbou od Josefa Váchala.

Kufřík_01, Kufřík_02  - Původně vojenský kufřík s malbou od Josefa Váchala.

Odborná správa sbírek

V jednotlivých podsbírkách knihovny Národního muzea byly splněny roční inventarizační kvóty. Zpracování přírůstků v prvním stupni evidence kopírovalo částečně akviziční činnost 2017 a zcela 2018. V oblasti 2. stupně – katalogizace probíhalo zpracování starých tisků, rukopisů a rukopisných zlomků v systému Verbis. Z nich podstatná část pocházela ze sbírkových celků Bohuslava Duška a Eduarda Langera. Dále byly zkatalogizovány nedávno získané soubory tiskařských štočků (autorské štočky Petra Dillingera, Kateřiny Černé, Pavla Piekara, rozsáhlý archiv Spolku sběratelů a přátel exlibris, štočky ke knihám Ateliéru Krupka), knižních ilustrací Libora Beránka, Petra Nikla, Václava Kabáta a exlibris. Pokračovala katalogizace starších přírůstků oddělení knižní kultury, případně jejich rekatalogizace v databázovém systému Heritage

Dokumentace sbírek

Sbírková dokumentace probíhá v Knihovně Národního muzea stejně jako nesbírková – knihovní a archivní – digitalizačním reformátováním.  Byly digitalizovány tři rukopisy prostřednictvím externí firmy z prostředků VISK 6 (XVI A 2 – Brevíř rokycanský, 15. století, XVI A 3 – Glossa ordinaria super Genesim et Exodum, Čechy, 2. čtvrtina 14. století, XVI A 12 – Misál kněze Silvestra, Čechy, 70. léta 14. století) a řada rukopisů a tisků na vlastním skeneru Knihovny Národního muzea. Všechny digitalizáty rukopisů a starých tisků jsou průběžně zveřejňovány v hybridní digitální knihovně Manuscriptorium.com a v digitální knihovně připojené k OPAC katalogu Portaro. Další dokumentační – tedy ochranná a zpřístupňovací digitalizace je prováděna v oddělení knižní kultury vlastními silami nebo za pomoci dobrovolníků. Zde byly digitalizovány sbírkové soubory ilustrací, typografik, exlibris a obrozenských tisků. Byla výrazně rozšířena prezentace sbírky ilustrací a exlibris na portálu eSbirky.cz (grafika Ludmily Jiřincové, ilustrace a exlibris Petra Dillingera). Na portálu Provenio bylo vystaveno na 229 naskenovaných především obrozenských tisků, dále zde byly vytvořeny autoritní a bibliografické záznamy ke knihám s provenienčními prvky včetně jejich náhledů. Internetová knihovna Špalíček byla obohacena o digitalizované kramářské tisky z Městského muzea ve Skutči, Etnologického ústavu AV ČR a rukopisů kramářských tisků.