výroční zpráva 2018

EN

Činnost Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum bylo také v roce 2018 součástí velkých oslav připomenutí 200 let trvání Národního muzea. Byl připraven  bohatý víkendový program, největší zájem měli  návštěvníci o prohlídky neveřejných prostor, tedy pracoven a depozitářů,  jak na Betlémském náměstí, tak i v depozitářích v Horních Počernicích. V letních měsících se konaly kulturní festivaly na nádvoří muzea, z nich nejoblíbenějším je gastrofestival  ETNOPIKNIK, který byl také součástí oslav výročí založení muzea. Pokračovaly přípravy na generální rekonstrukci  historických budov Náprstkova muzea a stavbu nového depozitáře, byla vybrána  firma, která po celou dobu stavby depozitáře a rekonstrukce muzea bude provádět  projektový  managment. Společně s vybranými architekty bylo pracováno na návrzích řešení vstupních prostor pro nové expozice. Kurátoři pokračovali v přípravě libret nových stálých expozic. Bylo dokončeno libreto historické expozice s názvem „Tajemství domu, kde se také rodila česká společnost“.

Kurátoři pracovali se sbírkou ( revize, inventarizace, dokumentace). Byly dovybaveny ještě některé depozitáře úložným systémem. Po celý rok trvala výstava INDIÁNI , která se  těšila velké oblibě všech návštěvnických generací.  Společně s Historickým muzeem jsme začali spolupracovat na výstavě „Vlastním hlasem“ a na výstavě  „Na březích Nilu“. Velká pozornost byla věnována přípravě výstavy 2x100, která byla otevřena v říjnu při příležitosti znovuotevření historické budovy Národního muzea, ředitelka Náprstkova muzea byla kurátorkou této výstavy. Cíle vědy a výzkumu byly splněny, vydali jsme 4 publikace a také jsme se podíleli na přípravě pětiletého  plánu vědy a výzkumu. Společně s Historickým muzeem jsme připravili fotografickou výstavu „Pod žhavým sluncem Afriky“, která byla otevřena v Museé national v Bardo v Tunisu. Pokračoval archeologický výzkum v Súdánu „Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore“. Návštěvnost Náprstkova muzea se v roce 2018 zvýšila dvojnásobně.

Akviziční činnost

Náprstkovo muzeum získalo celkem 314 předmětů ve 35 přírůstcích, z toho 164 darem, 12 starým sběrem a 138 nákupem v celkové hodnotě 575.950,- Kč. Nejvýznamnější akvizicí byl soubor šestnácti předmětů z pozůstalosti Joži Šrogla (1861-1924). Hudebník a kapelník Joža Šrogl žil a pracoval v Indonésii od roku 1893 až do své smrti. Předměty, které nasbíral, jsou nádhernými ukázkami uměleckého řemesla a zároveň dokumentují každodenní život v době, kdy v Indonésii pobýval.

 


Sada nádob na betelové ingredience. Stříbro. Indonésie, Jáva, poč. 20. století. Výška cca 8 cm.

 


Batika, dekor v diagonálách, v odstínech hnědé. Indonésie, Jáva, konec 19. století. Délka 238 cm.

 


Závěs na řetízku. Mosaz. Indonésie. 18,5 x 11 cm.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Oddělením péče o sbírky NpM6 bylo v roce 2018 ošetřeno celkem 2179 sbírkových předmětů. Z toho bylo restaurováno 128 ks sbírkových předmětů a 2051 sbírkových předmětů bylo konzervováno. Externě bylo zadáno restaurování sedmi sbírkových předmětů. Spolupracovalo se na realizování výstavního plánu NpM a na přípravě výstavy 2x100 v HB NM. Z investičních prostředků NM byly dovybaveny depozitáře novým mobiliářem – HP, NM, Zbraslav.

V rámci preventivní péče o sbírky byl nakoupen, ve spolupráci s realizátory projektu DRKVO, speciální obalový materiál na uložení sbírkových předmětů (PH neutrální krabice vyrobené na míru, PH neutrální papírové obálky a desky).

V podsbírce Číny se podařilo přeuložit část svitkových obrazů do nových, na míru ušitých textilních přebalů.

 
Externě restaurovaný obraz – Portrét Enriqui Stanko Vráze z r.1922 technika: olejomalba na plátně z archivu NpM

Odborná správa sbírek

Sbírky Náprstkova muzea byly systematicky odborně zpracovány během řádných a mimořádných revizí sbírkových fondů. Celý africký fond procházel rozsáhlou revizí. V rámci plnění cílů Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace byla odborná pozornost věnována především podsbírkám pravěku a starověku Předního východu a Afriky, fotosbírce a asijské podsbírce. V rámci jednotlivých podsbírek byl též prováděn cílený výzkum konkrétních fondů. Výsledky výzkumu byly publikovány formou monografií a odborných studií.


Ráj Táry. Malba na šepsovaném plátně. Kulturní okruh tibetského buddhismu. 46,5 x 37,5 cm. Neinvazivní instrumentální výzkum se zaměřoval na složení pigmentů, které byly použity k malbě.

Dokumentace sbírek

Pravidelně probíhala dokumentace jednotlivých podsbírek, a to formou digitalizace, fotografování pro publikace, fotokumentace výstav a doprovodných programů.  Prioritou byla dokumentace sbírkových předmětů v rámci revize afrického fondu. Digitalizovány byly předměty asijské podsbírky. Pořízeno bylo téměř dva tisíce skenů listů tradičních mongolských spisů s rituálními texty. Dále bylo digitalizováno více jak tisíc historických snímků fotosbírky v návaznosti na výzkum původu sbírek.


Repase stálé expozice Kultury Austrálie a Oceánie. Předměty byly vyjmuty z vitrin. Jejich stav byl odborně zkontrolován konzervátory spolu s kurátorkou sbírky. Po ošetření byly opět uloženy do vitrin.

 


Rituální text. List z tradiční mongolské knihy, rukopis na papíře. Mongolsko, 20.století. Sken ve vysokém rozlišení je určen badatelské veřejnosti.  Chrání křehký a citlivý materiál před poškozením další manipulací.

 


Vlasta Vrázová s dětmi Vlastou a Slávkem na verandě v Algonquinu. Algonquin,  USA. Enrique Stanko Vráz 1905. Pozitiv čb papír 6,6 x 10,5 cm, dar 2018.