výroční zpráva 2018

EN

Sýrie - projekt humanitární pomoci a obnovy památek

V roce 2018 se podařilo naplnit zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek a uspořádání panelové výstavy v Nové budově Národního muzea, která by dokumentovala zhoršení fyzického stavu památek poničených válečným stavem v zemi, které se zúčastnili představitelé Generálního ředitelství muzeí a památek v Sýrii. Během února a března 2018 byl nakoupen restaurátorský materiál, nástroje, elektronika a chemikálie, o které syrská strana požádala. Materiál byl zakoupen u několika desítek výrobců a dodavatelů požadovaného zboží v ČR i v zahraničí v celkové hodnotě 1 942 340,14 Kč (do celkového vyúčtování v rámci účetního deníku je započítán i drobný nákup, který se týkal ještě loňské fáze programu, celkem tedy 1 943 048 Kč) a dočasně skladován v pronajatých prostorách firmy Stahl – stěhovací služba, spol. s.r.o., neboť Národní muzeum nedisponuje vyhovujícími prostorami pro skladování chemikálií. V uvedených prostorách byly také provedeny veškeré přípravy k transportu do Sýrie. Zároveň byly na základě komunikace se syrskou stranou vytipovány předmět syrského kulturního dědictví, které měly být převezeny do Národního muzea pro účely jejich restaurování a záchrany. Původní termín transportu byl stanoven na 16. 4. 2018, a to vojenským leteckým transportem, přičemž vojenský transport měl po předání materiální pomoci zpět do České republiky přivést předměty syrského kulturního dědictví, jež se měli v Národním muzeu podrobit restaurování. Transport vojenským speciálem byl však z důvodu vývoje nepříznivé bezpečnostní situace v zemi zrušen.  Náhradní termín transportu vojenským speciálem nakonec nebyl stanoven, a tak byl transport do Sýrie opět zajištěn stejně jako v loňském roce firmou Stahl. Dle výsledků oslovení transportních firem v ČR není schopno větší množství z nich vývoz do Sýrie provést, ať už z důvodů interních stanov jednotlivých společností nebo z důvodů vnějších (nemají v Sýrii svého či spolupracujícího agenta apod.).

   

Jednotlivé objednané položky byly zabaleny do větších balíků a pečlivě očíslovány a popsány. Všechny látky označované výrobcem jako chemicky nebezpečné a podléhajícím specifickým pravidlům k přepravě byly roztřízeny podle kategorie nebezpečnosti (hořlavé kapaliny /třída 2 a 3/, řádně označeny a připraveny k naložení.  Celkově bylo připraveno 18 boxů (palet), k transportu byla rovněž připojena panelová výstava Národního muzea „České hrady a zámky“, určená k vystavení na Generálním ředitelství muzeí a památek v Sýrii. Výstava byla zabalena do celkem 4 boxů (palet). Kompletní seznam zasílaného zboží je uveden v příloze této zprávy.

Zároveň s chystaným transportem probíhala administrativní příprava spočívající v zajištění možnosti vývozu z hlediska mezinárodních sankcí uvalených na vývoz zboží a chemikálií do válečné zóny, zajištění dokumentace k proclení, zajištění všech dostupných informací o chemikáliích pro rejdaře, atd.

Samotný transport započal 17. 12. 2018, kdy bylo naloženo všechno zboží včetně panelové výstavy do kontejneru a vlakem odvezeno do Hamburku, odkud po moři dopluly do syrského přístavu Lattakie, kde si již v roce 2019 zboží a výstavu převzala syrská strana.