výroční zpráva 2018

EN

Akviziční činnost Přírodovědeckého muzea

Akviziční činnost

Akviziční činnost PM byla v roce 2018 zaměřena jednak na získání předmětů pro nové trvalé expozice jednak na další doplňování a rozšiřování sbírkového fondu. Do připravovaných expozic byly zakoupeny soubory mineralogických a paleontologických vzorků, meteority a modely obratlovců i bezobratlých pro zoologické a entomologické expozice. Dotace ISO/C MK ČR byla využita k nákupu ornitologické sbírky a sbírky vrubounovitých brouků, další sbírky byly zakoupeny z rozpočtu NM. Sbírky jsou dále rozšiřovány vlastními sběry pracovníků během tuzemských i zahraničních cest i dary od jednotlivců a institucí. Bezpochyby nejvýznamnějším darem byl rozsáhlý soubor fosílií z dolu Bílina od Severočeských dolů a.s.


Železný meteorit z lokality Campo del Cielo v Argentině (hmotnost 83 kg)

 


Akvamarín, fluorit na muskovitu z lokality Nagar (Pákistán)

 

Typový materiál Odontotrypes (Odontotrypes) emei a Rhyparus accessoricostatus ze sbírky vrubounovitých brouků

Malachit z lokality Kasonga
(Kongo)
 

 

 

Model vymřelého pancířnatého obratlovce Duncleosteus

Fosílie z lomu Bílina
(lín Pelaeotinca sp.)

 


​Heteromorfní amonit rodu Neoglyptoxoceras z Madagaskaru

 


Vrubozobí ptáci z ornitologické sbírky

 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana přírodovědeckých sbírek spočívá především v udržování stabilních klimatických podmínek v depozitářích PM a pravidelné dezinsekci (dvakrát ročně). Dotace ISO/D MK ČR byla využita k nákupu obalového materiálu – entomologických krabic na uložení sbírky vrubounovitých brouků, jednoho z nejvýznamnějších fondů v entomologické podsbírce. Průběžně probíhalo ošetřování sbírek (v roce 2018 bylo preparováno, konzervováno a restaurováno 66 489 kusů), hlavní pozornost byla věnována přípravě a restaurování předmětů do trvalých expozic.

Preparace a konzervace sbírkového předmětu (fluorit) pro nové expozice

Preparace nových přírůstků z terénních sběrů (pseudomorfózy po krystalech leucitu z Loučné u Jáchymova) pro nové expozice

 

Sbírka vrubounovitých brouků uspořádaná v nových entomologických krabicích

 

Restaurovaný portrét Antonína Friče (olejomalba na plátně od Augustina Vlčka z roku 1953) do trvalých expozic

 

Restaurovaný ještěr Dracena guianensis

 

Odborná správa sbírek

Přírodovědecké muzeum spravuje celkem 12 podsbírek, v roce 2018 byly rozšířeny celkem o 272 přírůstků čítajících dohromady 147 487 předmětů. V jednotlivých podsbírkách pokračovala evidence v databázích. Podle stanoveného harmonogramu probíhala inventarizace podsbírek v I. inventarizačním cyklu (rozsáhlejší podsbírky) i v II. cyklu (menší podsbírky) a stanovená kvóta byla naplněna (celkem bylo inventarizováno 68 135 inventárních čísel). V roce 2018 dále pokračovala generální revize mineralogické podsbírky.

Dokumentace sbírek
V jednotlivých sbírkových fondech probíhá digitální obrazová dokumentace, nově bylo v roce 2018 dokumentováno více než 10 tisíc předmětů, např. fosilií z Barrandovy sbírky, mineralogických vzorků, nebo typového materiálu z botanické či entomologické podsbírky.

Podrobná digitální fotodokumentace vzorku zlata z Jihoafrické republiky vybraného pro nové expozice

Fotodokumentace zkameněliny ostnokožce druhu Palaeura primula (Barrande) z Oseka u Rokycan

Digitalizovaná herbářová položka brukvovité rostliny Heliophila dregeana var. induta O.E.Schulz z Jihoafrické republiky