výroční zpráva 2018

EN

Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů Národního muzea

Jako každoročně jsme hlavní pozornost věnovali projektům realizovaným ze zdrojů programového financování, a to konkrétně z Programu péče o národní kulturní poklad a programu Reprodukce majetku státních kulturních zařízení.

Klíčovým projektem předmětného financování byla bezesporu generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea.

Pod pečlivým dohledem zástupců památkové péče pokračovala mimořádně náročná, a svým způsobem neopakovatelná, obnova muzejního paláce s ambicí,  aby se jeho vzhled co nejvíce přiblížil původní podobě z konce 19. století a současně citlivě absorboval nezbytné moderní technologie. 

Byly dokončeny restaurátorské práce na sousoších u hlavní věže, sochách na balustrádách bočních fasád, sochařské výzdoby centrálního rizalitu, na sochách v nikách nárožních rizalitů a sochách u hlavního vstupu do budovy. Obnovena byla štuková výzdoba fasád a sgrafitová výzdoba nádvoří.

 Rekonstruována byla část prostor v přízemí, prvním a druhém patře, obnoveny byly původní nástěnné malby stěn a stropů, štuková výzdoba, zlacení kovových a nekovových zdobných povrchů, přírodní a umělé mramory, malované skleněné stropy, dubové vlysy, teracová mozaika, mramorové dlažby, stavební otvory apod. Restaurovány byly rozměrné nástěnné obrazy v Pantheonu, na ochozech hlavního schodiště a schodištích do 2. patra.

Rekonstruovány byly veškeré konstrukce a instalační systémy. Zprovozněna byla část vzduchotechnického zařízení, vytápění, silnoproudých, slaboproudých a bezpečnostních systémů a dalších technických zařízení budovy.

Bylo dokončeno restaurování a odborné opravy bronzových soch a bust významných osobností české historie, vědy a kultury. Sochařská výzdoba byla instalována dle osazovacího plánu do Pantheonu a na dvoranu slavnostního schodiště. Do interiéru byl rozmístěn restaurovaný historický mobiliář a vrácená restaurovaná či odborně opravená svítidla.

I přes řadu komplikací, časový a finanční stres, který provázel průběh stavby, byla část rekonstruované budovy slavnostně otevřena pro veřejnost symbolicky 28. října 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Zpřístupněno bylo cca 5 000 m2 obnovených interiérů, zejména výstavních sálů, prostor Pantheonu, zasedací síň, historická ředitelna, slavnostní schodiště a provozní zázemí pro návštěvníky.  Příchozí, kteří nahlédli do nového muzea, ocenili výsledek mimořádně náročné obnovy od stavu, který mnozí měli v paměti z doby před rekonstrukcí. 

Ve spolupráci s Magistrátem  hlavního města Prahy byla realizována zásadní proměna bezprostředního okolí muzejní budovy. V revitalizovaném, zklidněném prostoru tzv. muzejní oázy byly sjednoceny veškeré plochy specifickou světlou žulovou dlažbou, která barevně koresponduje s obnovenou fasádou muzejní budovy. Zásadní proměnou prošla léty neudržovaná zeleň. Prostor přilehající k muzejní budově je nyní členěn zvýšenými stromovými záhony s podrosty, které jsou lemovány posedovými zídkami. Nově byly instalovány repliky původních litinových vlajkových stožárů, kandelábrů na rampě a v historickém oplocení, komplexně byla rekonstruována kašna a instalováno nové venkovní a slavnostní osvětlení. Generální rekonstrukce muzejní budovy a stavba podzemní spojovací chodby, která propojí Historickou a Novou muzejní budovu, je v pokročilém stadiu rozpracovanosti a je reálné, že dílo bude dokončeno v průběhu prvního pololetí příštího roku.

Souběžně s rekonstrukcí muzejní budovy probíhaly intenzivní práce spojené s přípravou budoucích expozic a výstav. Byly uzavřeny smlouvy s architekty jednotlivých expozičních celků, kteří společně s autorskými týmy dokončili architektonickou studii. Před dokončením pak byly projektové dokumentace přírodovědeckých expozic, projektová dokumentace Dětského muzea a multimediální expozice situovaná do spojovací chodby. Projekty zbývajících expozičních celků jsou plánované na příští rok.

V prvním pololetí roku byl v Nové budově NM (bývalá budova Federálního shromáždění) ukončen zkušební provoz informačního a řídicího systému provozního souboru k zajištění organizace návštěvnického a výstavního provozu. Tím bylo završeno dokončení částečné rekonstrukce Nové budovy NM v souladu se schváleným investičním záměrem, při dodržení veškerých věcných, časových a finančních parametrů akce.

Dalším významným úkolem uplynulého roku bylo zahájení stavby památníku Jana Palacha ve středočeských Všetatech. Zahájení stavby se pozdrželo vzhledem k opakovanému otevřenému výběrovému řízení na dodavatele stavby. Důvodem opakovaného tendru byl nezájem stavebních firem o předmětnou zakázku. Až na čtvrtý pokus se podařilo NM vybrat dodavatele a zahájit stavbu památníku, která bude dokončena ve III. čtvrtletí příštího roku. Součástí památníku bude multimediální expozice, která připomene osobnost a čin Jana Palacha v dobových souvislostech z přelomu let 1968 a 1969.

V průběhu prvního pololetí roku byl z účelové finanční dotace vybaven depozitář Českého muzea hudby v Litoměřicích kovovými posuvnými kompaktory, stacionárními policovými regály a atypickými úložnými systémy zhotovenými na míru pro konkrétní sbírky. Dovybavením budovy přístroji, strojním zařízením a inventářem byla ukončena rekonstrukce bývalých vojenských kasáren na depozitář Českého muzea hudby při dodržení veškerých stanovených závazných ukazatelů akce.

K projektům programového financování NM s delším časovým horizontem patří revitalizace Náprstkova muzea. V roce 2018 pokračovala předprojektová příprava akce bez nároku na finanční zdroje. Ve výběrovém řízení byl vybrán projektový manažer a v závěru roku byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci veřejné zakázky na vypracování komplexní projektové dokumentace předmětné revitalizace.

V tabulkové části je uvedena u jednotlivých akcí skutečná výše čerpání finančních prostředků v roce 2018, zahrnující jak státní, obecní, tak i vlastní zdroje, které byly vynaloženy v rámci programového financování:

Z uvedené tabulky je zřejmé, že část disponibilních zdrojů nebyla z níže uvedených důvodů vyčerpána:

  • Rekonstrukce hlavní budovy – finanční plnění negativně poznamenal náročný proces schvalování dodatečných stavebních prací, konkrétně objektivně nepředvídatelných restaurátorských činností.
  • Nové expozice v Historické a Nové budově NM - k nižšímu čerpání došlo jednak z důvodu přesahu plnění a úhrady některých zakázek až v roce 2019, dále nebylo z legislativních důvodů realizováno několik sbírkových akvizic, které se uskuteční až v příštím roce.    
  • Památník Jana Palacha ve Všetatech – čerpání finančních prostředků nepříznivě ovlivnil komplikovaný průběh soutěže na dodavatele stavby.

Kromě výše uvedených projektů realizovalo NM řadu menších akcí, které přispěly k rozvoji, obnově a modernizaci materiálně-technické základny. Tyto akce byly financovány výhradně nebo z části z finančních prostředků fondu reprodukce majetku. NM čerpalo předmětné zdroje například na vybudování přechodové komory pro chlazené depozitáře v objektu depozitáře Terezín II, na restaurování monumentální ocelové plastiky ve tvaru pylonu před Novou budovou NM, na vybudování radioskopického pracoviště v depozitáři Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích apod. 

Také pro rok 2019 plánuje NM zapojit vedle dotací ze státního rozpočtu i fond reprodukce majetku jako doplňkový zdroj obnovy materiálně-technické základny, zahrnující zejména inovaci informačních a komunikačních technologií a opravy nevyhovujícího stavebně- technického stavu budov.