výroční zpráva 2018

EN

Věda a výzkum v Národním muzeu

V roce 2018 pokračovali pracovníci Národního muzea v realizaci vědeckovýzkumných aktivit souvisejících s výzkumnými cíli a projekty institucionální a účelové podpory. Obdobně jako v předcházejících letech vzniklo největší množství výsledků v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO), přičemž realizováno bylo v této oblasti celkem 60 výzkumných cílů. Výsledky výzkumu byly v průběhu roku prezentovány formou příspěvků a posterů na 70 domácích a 77 zahraničních konferencích a workshopech. V rámci sběru do RIV (Rejstříku informací o výsledcích) za rok 2018 vykázalo Národní muzeum přes 280 výsledků, mezi nimiž nalezneme mj. 107 článků publikovaných v prestižních impaktovaných časopisech a 17 odborných knih. Výrazná pozornost byla věnována také popularizaci výzkumu a vzdělávání (např. přednášky pro veřejnost, exkurze, výstupy v médiích, výstavy atd.).

V rámci Hodnocení výzkumných organizací 2017 dle nové Metodiky 17+ zaznamenala instituce výrazný úspěch v Modulu 2 – Hodnocení vybraných výsledků, v jehož rámci dvě odborné publikace pracovníků Národního muzea získaly nejvyšší možné ohodnocení známkou 1 znamenající výsledek na špičkové úrovni (world-leading). Konkrétně se jednalo o knihy autorů z Historického muzea (Afghanistan. Rescued Treasures of Buddhism) a Českého muzea hudby (Bedřich Smetana. Korespondence I. (1840–1862)). Čtyři výstupy Národního muzea byly následně ohodnoceny známkou 2 rovnající se výsledku na vynikající úrovni (excellent) – knižní publikace Three Years with Maestro: an American remembers Antonín Dvořák a Atlas of Egyptian Mummies in the Czech Collections I: Complete Adult Human Mummies , dále specializovaná mapa s odborným obsahem Mapa historických knihoven na základě výzkumu proveniencí – Evropa a certifikovaná metodika Metodika preventivní i sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů.

V roce 2018 proběhlo vstupní hodnocení výzkumné organizace Národní muzeum pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na léta 2019–2023. V rámci hodnocení NM předložilo dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum na léta 2019–2023, která kromě analytických částí různých vědeckých aspektů obsahovala definici 26 výzkumných oblastí, 101 dílčích cílů a 352 kontrolovatelných cílů, a tím do jisté míry směřování vědy a výzkumu v NM na následujících 5 let. Celková žádost dosáhla nejvyššího možného ohodnocení, které zajistilo stabilní financování VaV v NM z IP DKRVO na následujících pět let. Národní muzeum bylo tímto zařazeno mezi výzkumné organizace stupně „A – Vynikající“. V roce 2018 dále zahájila svůj tříletý mandát Vědecká rada Národního muzea v novém složení Humanitní i Přírodovědné sekce.

Přehled výzkumných cílů IP DKRVO 2018 ke stažení zde.

Výzkumná a vědecká činnost probíhá i mimo odborné složky Národního muzea, což dokládají například projekty řešené v Odboru náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost (SVN).

 

Nově získaný projekt NAKI (SVN):

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu (Období: 2018–2022; Řešitel za NM: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.)

Probíhající projekty NAKI (SVN):

Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi (Období: 2016–2020; Řešitel za NM: Ing. Petra Štefcová, CSc.)

Probíhající Interní granty (SVN):

Symbolické utváření národní krajiny v období závěrečné fáze českého národního hnutí 1860–1914 ve světle sbírek Národního muzea (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Mgr. Nina Milotová, Ph.D., PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.)