výroční zpráva 2018

EN

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2018 bylo Národnímu muzeu doručeno 7 žádostí o informace. Jedna žádost byla podána na základě plné moci, ale plná moc nebyla udělena k zastupování ve věci žádosti o poskytování informací podle zákona číslo 106 / 1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. U ostatních žádostí nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu odmítnutí žádosti o poskytnutí informace neproběhlo.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu tohoto zákona.

Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.