výroční zpráva 2017

EN

Sbírkotvorná činnost Národního muzea

Činnost Centrálního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NM, akvizice

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2017 projednal 39 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši cca 12,7 mil. Kč. Zároveň byly projednány další 3 akvizice schválené v minulém roce, které však nakonec nebyly zakoupeny v hodnotě 95 000 Kč. Předkladatelem jednotlivých návrhů byly všechny sbírkové odbory Národního muzea, výraznější zastoupení však měly předměty navržené Historickým a Přírodovědeckým muzeem.

Obsahově byl schválen nákup všech 39 navržených akvizic (z toho 1 podmínečně), s ohledem na omezené prostředky Národního muzea však byl uskutečněn nákup pouze 37 předmětů či souborů předmětů, v jednom případě byla z navrhovaného souboru nakonec zakoupena pouze část za nižší částku. Rozložení finančních prostředků je znázorněno v tabulce:

* Z celkové hodnoty předmětů byla část hrazena z prostředků NM formou spoluúčasti. V souhrnu za všech 5 položek činila spoluúčast 275 Kč.

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO/C byl pro Historické muzeum zakoupen soubor pozůstalosti prvorepublikového diplomata Miroslava Plesinger-Božinova a dále pro České muzeum hudby dva notové autografy Vítězslava Nováka, dopis Antonína Dvořáka Eduardu Hanslickovi z roku 1882 a kvitance Josefíny Duškové pro Christiana Clam Gallase z roku 1821.

Ze stejného programu ISO/C se v roce 2016 navíc uskutečnil nákup dvou souborů předmětů schválených Centrálním poradním sborem již v dřívějších letech, proto jsou v tabulce uvedené zvlášť. Jednalo se o soubor 268 předmětů s japonskou tematikou pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (schváleno Centrálním poradním sborem na podzim roku 2015, celková hodnota 499 500 Kč) a sbírku čeledi lumkovitých pro Přírodovědecké muzeum (schváleno v létě 2012, celková hodnota 206 814 Kč).

Z daru Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byly v roce 2017 zakoupen do sbírek Historického muzea Národního muzea závěsný obraz, portrét Josefa Jana Friče od Hugo Boettingera z roku 1925. Nákupy financované z projektů či jiných zdrojů se uskutečnily pouze v Přírodovědeckém muzeu a byly využity na nákup entomologických, mineralogických a paleontologických sbírek.

V roce 2017 byly obohaceny sbírky Historického muzea také uplatněním práva státu na přednostní koupi kulturních památek podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, a jejich následným svěřením do péče Národního muzea, díky kterému rozšířil sbírky Českého muzea hudby hudební nástroj „Violoncello A. Marconcini“, z roku 1787 v celkové hodnotě 2 000 000 Kč.

Paralelně s výše popsanou akvizicí byly sbírky Národního muzea obohacovány také prostřednictvím nákupů předmětů v hodnotě do 20 tis. Kč a prostřednictvím darů. Tyto akvizice jsou blíže popsané v akviziční činnosti jednotlivých sbírkových odborů Národního muzea.

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO/D

V kalendářním roce 2017 byl z programu Ministerstva kultury ISO/D zakoupen obalový materiál pro Přírodovědecké muzeum, a to entomologické prosklené krabice, a dále pro České muzeum hudby obaly na přebalení historických fotografií a grafických fondů

Současně byly v rámci dotace ISO/D restaurovány některé sbírkové předměty Národního muzea. V první řadě se jednalo o dokončení restaurování klavíru C. F. Th. Steinweg pro České muzeum hudby. Rovněž byla zrestaurována 1. etapa restaurování souboru historických divadelních kostýmu ze zámku Kačina Historického muzea a zároveň byla zrestaurována první část souboru historických panovnických portrétů Habsburků ze sbírek Historického muzea.

Humanitární pomoc na záchranu syrských památek

V roce 2017 Národní muzeum realizovalo první část plánované humanitární pomoci Sýrii zaměřené na záchranu historických a archeologických památek. Pomoc byla poskytnuta ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii schváleného vládou ČR v červnu 2016.

Plánovaná Humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie a v uspořádání panelové výstavy v Nové budově Národního muzea, která by dokumentovala zhoršení fyzického stavu památek poničených válečným stavem v zemi.

V roce 2017 se podařilo naplnit první část plánované pomoci a připravit zázemí pro zbývající dvě na rok 2018. Během září a října 2017 byl nakoupen restaurátorský materiál, nástroje a chemikálie, o které syrská strana požádala při prvním kontaktu s Národním muzeem. Materiál byl zakoupen u několika desítek výrobců a dodavatelů požadovaného zboží v ČR i v zahraničí v celkové hodnotě 1 267 922 Kč vč. DPH a dočasně skladován v pronajatých prostorách firmy Stahl – stěhovací služba, spol. s.r.o., neboť Národní muzeum nedisponuje vyhovujícími prostorami pro skladování podobného množství chemikálií. V uvedených prostorách byly také provedeny veškeré přípravy k transportu do Sýrie, které zajišťovala opět firma Stahl. Celkově bylo připraveno 17 boxů (palet), na nichž bylo 99 balíků s 225 položkami zboží – materiálu a chemikálií, převážně hořlavých kapalin, žíravin a jiných nebezpečných látek.

Zároveň s chystaným transportem probíhala administrativní příprava spočívající v zajištění možnosti vývozu z hlediska mezinárodních sankcí uvalených na vývoz zboží a chemikálií do válečné zóny, zajištění dokumentace k proclení, zajištění všech dostupných informací o chemikáliích pro rejdaře, překlad průvodních dokumentů do arabštiny atd.

Samotný transport započal 27. 12. 2017, kdy bylo naloženo všechno zboží do 2 kontejnerů. Z důvodu administrativních komplikací byly odvezeny vlakem do Hamburku až na konci ledna 2018. Z německého přístavu byly lodí převezeny do syrského přístavu Lattakie, loď doplula 20. února 2018. Zde si zboží převzala syrská strana a svépomocí dopravila do Damašku.

Druhá a třetí oblast humanitární pomoci, tj. stáž Syřanů v ČR a výstava o syrských památkách v NM, jsou naplánovány na rok 2018 společně s dalšími aktivitami sjednanými s novým vedením Generálního ředitelství muzeí a památek v Sýrii na podzim 2017, např. výstava NM v Damašku plánovaná na duben 2018 a další část dodání materiálu a vybavení pro obnovu památek.

Inventarizace

V roce 2017 probíhala inventarizace sbírky Národního muzea ve dvou paralelních cyklech – v původním I. cyklu, který začal v roce 2003, a v II. cyklu probíhajícím od roku 2015, v jehož rámci jsou inventarizovány podsbírky menšího rozsahu a jejichž inventarizace byla v I. cyklu již dokončena. V roce 2017 byla provedena inventarizace 150 235 předmětů v I. inventarizačním cyklu (4,31% sbírky Národního muzea) a 14 919 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,43% sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 165 154 sbírkových předmětů, tj. 4,74% celé sbírky Národního muzea.

Generální revize

V roce 2017 pokračovaly generální revize nařízené interními předpisy NM v roce 2013 a 2015 a začala jedna hloubková kontrola.

V podsbírce mimoevropské etnografie Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur byla generální revize rozdělena na dvě hlavní části, a to: dokončení dílčích úkolů pro sekci Jižní Ameriky a Severní a střední Ameriky a sekci Oceánie a Austrálie, přetransformovány do Příkazu GŘ č.3/2018. V sekci Afrika byla provedena mimořádná kontrola a dle výsledků se vedení NpM rozhodlo v revizi tohoto fondu pokračovat. Závěrečná zpráva z generální revize v této podsbírce byla ředitelkou NpM předložena SVN ke konci roku 2017.

Generální revize v Historickém muzeu NM, konkrétně na Oddělení starších českých dějin, pokračovala ve fondech zbraně a nábytek. Nejdůležitější akcí bylo fyzické předání depozitáře šperků, které čekalo na nového kurátora od roku 2015, během kterého se po 2 letech objasnily veškeré zjištěné nesrovnalosti. Jelikož nebyla během tří let revize podsbírky ukončena, plynule přešla do druhé etapy a to Příkazem GŘ č.1/2018.

Dle Příkazu GŘ č.7/2017 byla nařízená hloubková kontrola v Přírodovědeckém muzeu NM, na Oddělení mineralogie v podsbírce – mineralogická. Této kontrole předcházelo vytvoření fotodokumentace veškerých sbírkových předmětů určené k archivaci v roce 2017. Kvůli uzavření tří depozitářů bylo nutné zdokumentovat celý fond, na který navázala nová - hloubková kontrola.

Podsbírky Národního muzea - vyčíslení

  • Tabulka STAV PODSBÍREK ke stažení ZDE
  • Tabulka PŘÍRŮSTKY ke stažení ZDE 
  • Tabulka PÉČE O SBÍRKY ke stažení ZDE 
  • Tabulka SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK ke stažení ZDE
  • Tabulka DOKUMENTACE ke stažení ZDE 
  • Tabulka BADATELSKÝ SERVIS ke stažení ZDE 
  • Tabulka PŘEHLED ARCHIVÁLIÍ ke stažení ZDE