výroční zpráva 2017

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

Pracovníci Přírodovědeckého muzea publikovali v roce 2017 167 publikačních výsledků hlášených do RIV, z toho 106 impaktovaných článků. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali formou 55 příspěvků na tuzemských či mezinárodních konferencích. V rámci projektové činnosti se podíleli na řešení 17 projektů a řešili 19 výzkumných cílů v rámci institucionální podpory IP DKRVO.

Projekty GA ČR

GA15/049 (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 2015–2017) / Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diversity křídových rostlin

GA17/428 (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 2017 -2020) / Evoluce listové fyziologie angiosperm a její význam pro pozdně křídové a paleocénní ekosystémy (bilaterální projekt byl podpořen na české straně, německá strana bohužel nezískala podporu)

SP15/P193 (řešitel Mgr. Radek Šanda, Ph.D.; doba řešení 2015–2017) / Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře

SP15/P782 (řešitel Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.; doba řešení 2015–2017) / Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků

SP17/233 (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 2017–2019) / Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu Barrandienu, Česká republika

SP17/161 (řešitel Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (hlavní řešitel) nebo Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. (spoluřešitel za NM); doba řešení 2017–2019) / Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů

SP17/207 (řešitel RNDr. Petra Havelková, Ph.D.; doba řešení 2017–2019) / Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze

SP17/878 (řešitel RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; doba řešení 2017–2019) / Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích

Projekty NAKI

NAKI 16DG-038 (řešitel RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.; doba řešení 2016–2019) / Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky

Exkurze KS

Krokodýl konžský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interní vědecké projekty

P17/01IG-BA (řešitel Mgr. Barcyté Dovilé; doba řešení 2017–2018) / Diversity of algae from extremely acid habitats

P17/01IG-BO (řešitel Mgr. František Bouda; doba řešení 2017–2018) / Hnědé druhy rodu Rhizocarpon v mykologických sbírkách Národního muzea – taxonomická studie, revize sbírkového materiálu

P17/01IG-BR (řešitel Mgr. Jindřich Brejcha; doba řešení 2017–2018) / Genetická struktura populací mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na území ČR

P17/01IG-FL (řešitel Mgr. Tomáš Flégr; doba řešení 2017–2018) / Výzkum selenové mineralizace a minerogeneze na ložiscích a výskytech západomoravských uranových ložisek

P17/01IG-LA (řešitel Mgr. Lukáš Laibl; doba řešení  2017–2018) / Morfologická variabilita a vnitrodruhový polymorfizmus kambrických trilobitů

P17/01IG-SE (řešitel RNDr. Lukáš Sekerka; doba řešení 2017–2018) / Štítonoši (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) nasbíráni Jaro Mrázem v Sao Paulu v Brazílii ve sbírkách EO NMP.

Zahraniční projekty

EU 13/500 SYNTHESYS3 (řešitel RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; doba řešení 2013 – 2017) / Synthesys – The Natural History Museum

EU SP15/BIG4 (řešitel Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.; doba řešení 2015 – 2019) / BIG4 2016

Výzkumné cíle PM v rámci IP DKRVO 2017

2017/01 – Mineralogie lokalit (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)

2017/02 – Mineralogie vybraných minerálů a minerálních skupin (Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)

2017/03 – Petrologický a petroarcheologický výzkum (RNDr. Blanka Šreinová)

2017/04 – Paleontologický výzkum lokalit (RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

2017/05 – Výzkum fosilních rostlin (RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

2017/06 – Výzkum fosilních bezobratlých (RNDr. Vojtěch Turek, CSc.)

2017/07 – Výzkum fosilních obratlovců (Mgr. Jan Wagner, Ph.D.)

2017/08 – Taxonomie, ekologie a biodiverzita vybraných zástupců stopkovýtrusných a vřeckovýtrusných hub (Dr. Jan Holec)

2017/09 – Taxonomie vybraných druhů lišejníků a ekologie saxikolních skupin lišejníků (Mgr. František Bouda)

2017/10 – Taxonomie a chorologie vybraných skupin rostlin, kapraďorostů a řas evropské flóry (Mgr. Otakar Šída)

2017/11 – Výzkum semenné banky mokřadních rostlin (Mgr. Otakar Šída)

2017/12 – Evoluce a biodiverzita tropických rostlin (Mgr. Otakar Šída)

2017/13 – Výzkum entomofauny střední Evropy s důrazem na Českou republiku (RNDr. Pavel Chvojka)

2017/14 – Taxonomicko-zoogeografické zpracovávání vybraných taxonů hmyzu (Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.)

2017/15 – Taxonomická a zoogeografická revize vybraných skupin domácí a celosvětové fauny (Mgr. Radek Šanda, Ph.D.)

2017/16 – Biologie a demografie ptačích populací (Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.)

2017/17 – Výzkum migrace ptáků za využití moderních metod (Mgr. Petr Klvaňa, Ph.D.)

2017/18 – Paleodemografie, morfologická variabilita a výživa minulých populací (RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.)

2017/19 – Zdravotní stav minulých populací (RNDr. Miluše Dobisíková do dubna 2017, následně RNDr. Petra Havelková, Ph.D.)

Popularizace vědy

Odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea se již tradičně zapojují do popularizace vědy aktivní účastí na konferencích či terénních exkurzích. Pravidelně přednáší v ČR i zahraničí a především spolupracují na výstavách Národního muzea a doprovodných programech pro veřejnost. V roce 2017 byl, mimo jiné, pracovníky muzea představen veřejnosti nově objevený minerál staročeskéit, byla vydána kniha Atlas hub Šumavy a Novohradských hor shrnující dlouholeté výzkumy pracovníků mykologického oddělení na Šumavě a proběhl každoroční kroužkovací kurz pořádaný Kroužkovací stanicí. Pracovníci muzea vystupovali v médiích, a to jak v tisku, tak i v rozhlase a televizi. Jednalo se nejen o populárně naučné nebo odborné pořady (Z metropole, Studio 6, apod.), ale také o pořady pro děti (např. pořady ČT:D).

Kroužkovací kurz

Výstava Světlo a život

 

 

 

 

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Flégr, T., Cempírek, J., Novák, M., Filip, J., Výravský, J.: Ti-rich schorl (not bosiite?) from the Řečice elbaite-subytpe pegmatite. - Tourmaline 2017, Skalský Dvůr, ČR; 28. - 28. 6. 2017. P (DRKVO 2017/02)

Šreinová, B.: Kappadokie - geologický fenomén a lidé. - Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Sněžné v Orlických horách, ČR; 16. - 18. 5. 2017. O (DKRVO 2017/03)

Dašková, J.:  Palynology of the ŠO-1 borehole (Badenian, Tertiary). - Joint meeting of the NECLIME working groups "Taxonomy of the macrobotanical records of Eurasia" and the "Taxonomy of Neogene Palynomorphs"; Brno; 16.11.-17.11.2017. (O) (DKRVO 2017/05)

Greguš, J., Sakala, J., Kvaček, J.: False rings in fossil conifer wood as indicator of periodical summer drought from the Cenomanian of central Europe, 18. Czech-Slovak-Polish Conference, Tatry . 14.17. 6. 2017. O (DKRVO 2015/05)

Kvaček, J.: Late Cretaceous Floras in Central Europe. Innternational Symposium, Dublin, Ireland. 12. 4. 2017. O (DKRVO 2015/05)

Kvaček, J.: Late Cretaceous Floras in Central Europe and their palaeoenvironment. 18. Czech-Slovak-Polish Conference, Tatry . 14.17. 6. 2017. O (DKRVO 2015/05)

Kvaček, J.: Late Cretaceous Floras in Central Europe and their palaeoenvironment. 10th International Symposium on the Cretaceous System, Vienna, 21-26. 8. 2017, 2017. O (DKRVO 2015/05)

Sklenář, J., Čech, S., Ekrt, B., Uličný, D., Košťák, M., Mazuch, M.: Taphocoenoses of the OAE2 interval as indicators of changing depositional and palaeoecological conditions, Bohemian Cretaceous Basin. – 10th International Symposium on the Cretaceous, Vídeň, 21. – 26. srpna 2017. P (DKRVO 2017/04)

Wagner, J., Jiangzuo, Q., Liu, J.: Revision of early Asiatic black bear (Ursus thibetanus) – its morphological, phylogenetical and taxonomical results. - 23rd International Cave Bear Symposium; Liptovský Mikuláš, Slovakia; 4. - 7. 10. 2017. O (DKRO 2017/07)

Holec, J.: Phellinus pouzarii Kotlaba 1968. – Novinky studia velkých hub 2017. ČR, Praha; 20. 5. 2017. O (DKRVO 2017/08)

Dvořák, D., Kříž, M., Dřevojan, P.: Historické a současné nálezy Calvatia fragilis v ČR. – Novinky studia velkých hub 2017. ČR, Praha; 20. 5. 2017. O (DKRVO 2017/08)

Holec, J., Kunca, V., Ševčíková, H., Dima, B., Kříž, M., Kučera, T.: Pluteus fenzlii, krásná žlutá štítovka s prstenem – ekologie a rozšíření. ­ – 5. česko-slovenská mykologická konference. ČR, Brno; 28. – 30. 8. 2017. O (DKRVO 2017/08)

Matouš, J.: Taxonomická revize druhů rodu Ramariopsis ve Střední Evropě. ­ – 5. česko-slovenská mykologická konference. ČR, Brno; 28. – 30. 8. 2017. O (DKRVO 2017/08)

Šandová, M.: Mikroskopické houby na sítině trojklané v České republice. – Botanické dni. Slovensko, Svarín; 5. – 9. 6. 2017. P (DKRVO 2017/08)

Fikáček M., Gustafson G. T., Minoshima Y. N., Angus R. B., Vondráček D., Short A. E. Z., Jäch M. A., Jia F.: Usual and unusual ways of breathing in hydrophiloid larvae (Coleoptera: Hydrophiloidea): are textbooks wrong? - Immature Beetles Meeting 2017; Praha, ČR; 5. - 6. 10. 2017. O (DKRVO 2017/14)

Hemala V., Kment P., Malenovský I.: Abdominal sternites and their trichobothria in the true bug superfamily Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera). - Zoologické dny Brno 2017, 9. -10. 2. 2017. (DKRVO 2017/14)

Kouklík O., Vondráček D., Seidel M., Šípek P.: Larval morphology of Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) and its contribution towards the understanding of the group's evolution. - Immature Beetles Meeting 2017; Praha, ČR; 5. - 6. 10. 2017. O (DKRVO 2017/14)

Šumpich J.: Mohelenská hadcová step NNR - a hotspot of Lepidoptera species diversity in the Czech Republic. - 20th European Congress of Lepidopterology;  Podgora, Chorvatsko; 24. -30. 4. 2017. P (DKRVO 2017/13)

Šumpich J.: Změny v druhové diverzitě motýlů Středního Pojihlaví za posledních 100 let. - Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině; Telč, ČR; 23. - 24. 3. 2017 O (DKRVO 2017/13)

Vondráček D., Hadjiconstantis M., Šípek P.: Phylogeny of the genus Oxythyrea using molecular, ecological and morphological data from adults and larvae (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae). - Immature Beetles Meeting 2017; Praha, ČR; 5. - 6. 10. 2017. O (DKRVO 2017/14)

Dolejš, P.: Íránští pavouci (Araneae) v Národním muzeu v Praze. – Zoologické dny Brno 2017; ČR, Brno; 9.-10.2.2017. P (DKRVO 2016/15)

Dolejš, P., Kocourek, P.: Millipedes (Diplopoda) in Hoffer's collection in the National Museum in Prague (Czech Republic). – 17th International Congress of Myriapodology; Thajsko, Krabi; 23.-26.7.2017. P (DKRVO 2017/15)

Kocourek, P., Dolejš, P.: New rare millipede (Diplopoda) species for the Czech Republic found after 2000. – 17th International Congress of Myriapodology; Thajsko, Krabi; 23.-26.7.2017. P (DKRVO 2017/15)

Dolejš, P., Hanko, M.: Reproduction and ontogeny of Zorocrates guerrerensis Gertsch & Davis, 1940 (Araneae: Lycosidae). – 30th European Congress of Arachnology; Velká Británie, Nottingham; 20.-25.8.2017. O (DKRVO 2017/15)

Uyar, Z., Dolejš, P.: Wolf spiders of Northwest Anatolia (Araneae: lycosidae), with an updated checklist of lycosids in Turkey. – 30th European Congress of Arachnology; Velká Británie, Nottingham; 20.-25.8.2017. P (DKRVO 2017/15)

Moravec, J., Lehr, E.: Amphibian and reptile diversity in montane forests of the northeastern part of the Pui Pui Protected Forest (Central Peru). – XI Congreso Latinoamercano de Herpetologia; Kvádor, Puce; 24.-28.7.2017. O (DKRVO 2017/15)

Gvoždík, V.: Aktuality z výzkumu krokodýla konžského (Osteolaemus osborni). – Jarní schůze České asociace pro chov a ochranu krokodýlů; ČR, ZOO Plasy; 20.-21.5.2017. O (DKRVO 2017/15)

Veselý, M., Jablonski, D., Gvoždík, V., Choleva, L., Jandzík, D., Moravec, J., Mačát, Z.: Co víme o původu populací ještěrky zední na severním okraji areálu ve střední Evropě? – Konference České herpetologické společnosti; ČR, Hradec Králové; 21.-23.4.2017. O (DKRVO 2017/15)

Jablonski, D., Jandzik, D., Mikulíček, P., Moravec, J., Gvoždík, V.: Evoluční historie dvou rodů čeledě Anguidae v západním palearktu. – Zoologické dny; ČR, Brno; 9.-10.2.2017. O (DKRVO 2017/15)

Brejcha, J.: Turtles thinking. – Evo-Devo summer school; Itálie, Benátky; 18.-21.9.2017. P (DKRVO 2017/15)

Brejcha, J.: Genetická diverzita mloka skvrnitého a zmije obecné v ČR. – Herpetologický seminář AOPK; ČR, Sedmihorky; 2.-3.11.2017. O (DKRVO 2017/15)

Gut, C., Reichenbacher, B., Šanda, R., Vukić, J.: Variation between and within species – a case study of Gobiidae and Oxudercidae. – 2nd International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology (2nd IMERP); Řecko, Sigri; 19.-22.5.2017. O (DKRVO 2017/15)

Gut, C., Reichenbacher B., Šanda, R., Vukić, J.: Variation between and within species – A case study of Gobiidae and Oxudercidae. – 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists; Německo, Munich; 31.7.-5.8.2017. O (DKRVO 2017/15)

Marić, S., Stanković, D., Wanzenböck, J., Šanda, R., Erős, T., Takács, P., Specziár, A., Sekulić, N., Bănăduc, D., Ćaleta, M., Trombitsky, I., Galambos, L., Sipos, S., Snoj, A.: Phylogeography and population genetics of the European mudminnow (Umbra krameri) with a time-calibrated phylogeny for the family Umbridae. – 6th Aquatic Biodiversity International Conference; Rumunsko, Sibiu; 27.-30.9.2017. O (DKRVO 2016/15)

Marić, S., Stanković, D., Sekulić, N., Šanda, R., Galamboš, L., Ćaleta, M., Snoj, A.: Genetička struktura populacija crnke (Umbra krameri) iz sistema Save i dela toka Dunava kroz Srbiju; Genetic structure of the European mudminnow (Umbra krameri) populations from the Sava river system and Serbian section of the Danube River. – Naučno-stručni skup o biodiverzitetu i drugim vrednostima rezervata Zasavica „ZASAVICA 2017.“ sa međunarodnim učešćem; Srbsko, Sremska Mitrovica; 23.-24.11.2017. O (DKRVO 2017/15)

Viñuela Rodríguez, N., Šanda, R., Zogaris, S., Vukić, J.: Evolutionary History of an ancient cyprinid genus from Southern Europe. – 10 Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS10); ČR, Olomouc; 2.-7.7.2017. O (DKRVO 2017/15)

Viñuela Rodríguez, N., Šanda, R., Vukić, J.: Phylogenetic relationships within fish genus Pelasgus (Cyprinidae). – Zoologické dny; ČR, Brno; 9.-10.2.2017. O (DKRVO 2017/15)

Šanda, R., Vukić, J. Knowledge on the biodiversity of European freshwater fishes in the “gene age” and renaissance of taxonomy. – Alblakes3 (International Conference on Sustainable Water Resources Management); Albánie, Elbasan; 20.-22.10.2017. O (DKRVO 2017/15)

Buj, I., Marčić, Z., Ćaleta, M., Šanda, R., Geiger, M., Freyhof, J., Machordom, A., Vukić. J.: Ancient connections among the European rivers and watersheds revealed from the evolutionary history of the genus Telestes (Actinopterygii; Cypriniformes). – First Southeast European Ichthyological Conference; Bosna a Hercegovina, Sarajevo; 27-29.9.2017. O (DKRVO 2017/15)

Slámová, T., Vukić, J., Šanda, R., Fylogenetic relationships within the Gobius-lineage (Gobiiformes, Teleostei) – Zoologické dny; ČR, Brno; 9.-10.2.2017. P (DKRVO 2017/15)

Mrugała, A., Vukić, J., Shumka, S., Šanda, R.: Distribution and genetic characteristics of native European crayfish species in the Balkan Peninsula. – 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017, ČR, Olomouc; 2.-7.7.2017. P (DKRVO 2017/15)

Kyselý R., Dobeš M., Svoboda K., Hlaváč J., Provrtané zvířecí zuby a lasturové artefakty z hrobu v Praze - Březiněvsi a další dekorativní artefakty vyrobené z živočišných tkání v hrobech kultury se šňůrovou keramikou z České republiky. KEA 2017 (13. Konferencia environmentálnej archeológie, 6.-7. Február 2017, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta, Nitra). Kniha abstraktov, s. 53. P (DKRVO 2017/15)

Kyselý R., Dobeš M., Svoboda K., Hlaváč J. Provrtané zvířecí zuby a lasturové artefakty z hrobu v Praze - Březiněvsi a rozbor dekorativních artefaktů vyrobených z živočišných tkání z hrobů kultury se šňůrovou keramikou v České republice. – Konference: Otázky neolitu & eneolitu našich zemí 2017. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická Fakulta, Katedra Historie, Sekce Archeologie, 25. – 27. září 2017, Bělecký mlýn, Zdětín. P (DKRVO 2017/15)

Cepák J., Klvaňa P.:  CES programme in the Czech Republic. – EURING General Assembly meetings; Dánsko, Kodaň; 12-15.9 2017 O (DKRVO 2017/16)

Klvaňa P., Cepák J.: Kroužkování ptáků v ČR v roce 2016 – 36. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM, 5. – 6. listopad 2016, Kostelec nad Černými lesy. O (DKRVO 2017/16)

Cepák J., Jelínek M., Klvaňa P. Projekt CES v ČR a v Evropě – metodika, výsledky, budoucnost. 36. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM, 5. – 6. listopad 2016, Kostelec nad Černými lesy.O (DKRVO 2017/16)

Rmoutilová, R., Guyomarc’h, P., Velemínský, P., Velemínská, J., Brůžek, J.: Virtual   reconstruction of the Magdalenian skull from Zlatý kůň (Czech Republic). - 1842èmes Journées annuelles de la Société d’Anthropologie de Paris, Paris, France;  25. – 27. 1. 2017. O.  (DKRVO 2017/18)

Kaupová S., Veleminsky,  P., Stránská P., Tomková K.: Adult and early childhood diet of early medieval untypical population group of  Central Europe (10th century AD, Czech Republic) in relation to the health status. -  The 86st. Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists (AAPA), New Orleans, Louisiana, USA; 19. - 22. 4. 2017. P. (DKRVO 2017/18)

Veleminsky,  P., Stránská, P., Dupej, J., Havelková P., Kaupová S., Frolík J., Poláček L., Bruzek J.:  Sexual Dimorphism in an Early Medieval Population (IX.-XI. Century) from Central Europe and its Relationship to Socioeconomic Stratification. -  The 86st. Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists (AAPA), New Orleans, Louisiana, USA; 19. - 22. 4. 2017.  P. (DKRVO 2017/18)

Bejdová, Š., Dupej J., Velemínská, J., Poláček, L., Veleminsky,  P: Sexual dimorphism of the upper face, mandible and palate in elite of early medieval population from the Central Europe. - The 86st. Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists (AAPA), New Orleans, Louisiana, USA; 19. - 22. 4. 2017.  P. (DKRVO 2017/18)

Ibrová, A., Dupej, J.,  Stránská P., Veleminsky,  P., Poláček L., Velemínská J.: Human diet in the early medieval period: Tooth wear, mastication, enamel thickness and its relationship to social stratification. -  The 86st. Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists (AAPA), New Orleans, Louisiana, USA; 19. - 22. 4. 2017. P. (DKRVO 2017/18)

Guyomarc'h P. , Bruzek J., Veleminsky P., Vellev J.  Facial Approximation, Missing Landmarks and Portrait Comparison - The Case of Tycho Brahe. -  17th Meeting and 30th Anniversarry of  ACI (International Association of Craniofacial Identification),  Global Change Institute, The University of Queensland Brisbane, Australia;  15. – 19. 7. 2017. O. (DKRVO 2017/18)

Frolíková, D., Kaupová, S.: Strava populace pohřbené v 10. století v Praze - Střešovicích - výsledky analýz obsahu uhlíku a dusíku v kostech. - 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, Zvolen, SR; 18.- 22. 9. 2017.  O  (DKRVO 2017/18)

Ibrová, A., Kaupová, S., Bayle, P., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská J.:  Diet of the early Medieval elites (Great Moravian Empire, 9th – 10th century AD, Czech Republic): Synthesis of geochemical methods and virtual anthropology. - The 17th International Symposium on Dental Morphology (ISDM) and 2nd congress of the International Association for Paleodontology (IAPO), Bordeaux, FR; 4. -7 October 2017. P.  (DKRVO 2017/18, GAČR)

Dobisíková, M., Hložek, J., Menšík, P.: Možnosti interpretace hrobu únětické kultury z Holubic (Praha - západ). - Antropologie & Archeologie, Národní muzeum, Praha, ČR; 23.11. 2017. O. (DKRVO 2017/18)

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Pavouci v lidských obydlích – 1. díl

Pavouci v lidských obydlích – 1. díl
Tento rok bude na stránkách Muzea 3000 vycházet malý seriál o pavoucích, na které můžete narazit ve svých bytech, domech nebo chatách. Každý měsíc...

Pavouci v lidských obydlích – 2. díl

Pavouci v lidských obydlích – 2. díl
Druhý díl seriálu o pavoucích, kteří doprovázejí naše obydlí, je věnovaný poměrně nenápadnému druhu. Pokud ale máte v okolí skály nebo velké hromady...

Pavouci v lidských obydlích – 3. díl

Pavouci v lidských obydlích – 3. díl
Evropští arachnologové již po osmnácté vyhlásili Pavouka roku. Letos se jím stal křižák podkorní. A protože se často vyskytuje v těsném okolí...

Pavouci v lidských obydlích – 4. díl

Pavouci v lidských obydlích – 4. díl
Když se řekne invazní živočich, většina z nás si asi vybaví mandelinku bramborovou nebo plzáka španělského. Některá zvířata se ale šíří poměrně...

Pavouci v lidských obydlích – 5. díl

Pavouci v lidských obydlích – 5. díl
Všimli jste si ve sklepě, v hromadě kamení nebo ve škvírách ve zdi zvláštní nafialovělé pavučiny? Říkali jste si, který že pavouk to umí snovat...

Pavouci v lidských obydlích – 6. díl

Pavouci v lidských obydlích – 6. díl
Po skalách a stěnách lidských stavení i za ostrého slunečního svitu poskakují drobní pavoučci. Jsou to skákavky. Jakmile na ně ale dopadne sebemenší...

Pavouci v lidských obydlích – 7. díl

Pavouci v lidských obydlích – 7. díl
Léto je obdobím cestování, ovšem necestujeme jen my k moři, ale i mnoho cizinců zavítá do naší vlasti. Prohlížejí si historická centra našich měst a...

Pavouci v lidských obydlích – 8. díl

Pavouci v lidských obydlích – 8. díl
Dnešní díl představuje pavouka, který bezkonkurenčně vede v počtu dotazů a proseb o určení. Na přelomu léta a podzimu se s ním někdy setkal snad...

Pavouci v lidských obydlích – 9. díl

Pavouci v lidských obydlích – 9. díl
Noční duch – tak by se dal nazvat pavouk představený v devátém dílu seriálu o synantropních pavoucích. Skálovka domácí je tmavý pavouk, který vychází...

Pavouci v lidských obydlích – 10. díl

Pavouci v lidských obydlích – 10. díl
Podzim je období, kdy pavouci hledají úkryty, ve kterých by mohli bezpečně přečkat zimu. Pavouky, kteří žijí volně v přírodě, ale za své „zimní...

Pavouci v lidských obydlích – 11. díl

Pavouci v lidských obydlích – 11. díl
Jedenáctý díl seriálu o pavoucích, kteří s námi sdílí naše příbytky, nás zavede do podzemí. Tedy, v řeči lidských stavitelů, do sklepů. Posviťme si...