výroční zpráva 2017

EN

Zpráva o finančním hospodaření

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Národního muzea za rok 2017 ke stažení ZDE

Hospodářský výsledek Národního muzea za účetní období 2017 je zisk ve výši 150 448,10 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2017 dosáhly výše 23 202 646,87 Kč, z toho vstupné činí 21 479 762,93 Kč, výnosy byly naplněny na 122,7 %. Národní muzeum rozpočtovalo pro rok 2017 vstupné ve výši 17 500 tis. Kč. Výnosy z pronájmu (603) jsme rozpočtovali ve výši 7 mil. Kč, realizováno 10 817 406,77 Kč. Výnosy (604) z prodaného zboží byly za sledované období ve výši 874 024,70 Kč. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2017 jsou ve výši 4 202 801,96 Kč. Celkové vlastní výnosy za rok 2017 organizace vykazuje ve výši 84 641 490,65 Kč. Národní muzeum schválený rozpočet vlastních výnosů naplnilo. Položka (671) ve výši 587 353 584,78 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.   Hospodářský zisk rozdělí organizace v poměru 80 : 20 ve prospěch fondu odměn a 20 % do rezervního fondu. Národní muzeum v roce 2017 hospodařilo se ziskem podobně jako v letech minulých. (viz. Tabulka, graf)

Celkové náklady za účetní období 2017 dosáhly výše 671 844 627,33 Kč. Z toho náklady na materiál (501) činily 19 107 207,68 Kč, rozpočtováno na provoz 14 000 000 Kč. V nákladech na materiál činí provoz 14 590 539,50 Kč, ostatní náklady na materiál byly hrazeny z účelových prostředků na vědu a výzkum. Materiálové náklady na provoz byly čerpány především na běžnou údržbu majetku. Energie (502) náklady na energie byly v roce 2017 ve výši 35 568 002,92 Kč, v této nákladové položce organizace plánovaný rozpočet nepřekročila. Opravy a udržování (511), rozpočtováno na provoz 11 250 tis. Kč, celkové náklady na účtu 511 - opravy a udržování vykazují částku ve výši 180 421 085,95 Kč, z toho účelová dotace, programové financování ISPROFIN ve výši 158 128 320,47 Kč. Provozní náklady na údržbu činily 22 194 019,48 Kč. Národní muzeum má ve správě objekty, které vyžadují značné opravy, organizace tyto opravy provádí dle střednědobého plánu, nicméně téměř v každém roce dochází k neplánované opravě z důvodu havárie, které v roce 2017 byly ve výši 1 796 084,04 Kč, na údržbu sbírek NM vynaložilo z provozních prostředků částku ve výši 1 086 587,05 Kč.  Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z FRM.  Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů. Za účetní období 2017 náklady na služby byly ve výši 125 612 269,58 Kč, rozpočtováno z provozu 89 727 597 Kč. V nákladové položce 518 služby, jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků a v roce 2017 je to částka ve výši 26 669 559,49 Kč. Provozní náklady v tom: ostraha ve výši 17 596 809,35 Kč, dozor ve výši 10 792 846 Kč, na výstavní činnost vynaložilo NM finanční prostředky ve výši 15 560 543,89 Kč, úklidové služby ve výši 9 161 473,94 Kč, revize ve výši 5 635 923,66 Kč, v této nákladové položce jsou účtovány i nákupy sbírkových předmětů, v roce 2017 byly nakoupeny sbírkové předměty ve výši 17 266 402,44 Kč. Dále můžeme zmínit i náklady na propagaci ve výši 3 753 805,70 Kč, dodavatelské služby zajištění pokladen ve výši 2 751 053 Kč, právní a organizační služby ve výši 3 542 634,75 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2017 překročilo Národní muzeum především v nákladové položce služby. Významnou část překročení tvoří služby související s výstavní činností a ostatní služby. Nicméně je třeba zmínit, že náklady investované do výstavní činnost přinášejí pozitivní výsledky. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 18,72 %, mzdové náklady 24 %, opravy a udržování 26,8 %, energie 5,3 %.

Srovnání vyjmenovaných nákladů s minulým účetním obdobím

Níže uvádíme přehled dotace organizace za účetní období 2017

od zřizovatele MK ČR příspěvek na provoz, dotace............................ 372 152 811,21 Kč

v tom

příspěvek na provoz.................................................................................. 364 576 927 Kč

účelové kulturní aktivity.......................................................................... 5 878 294,07 Kč

příspěvek na provoz ostatní..................................................................... 1 697 590,14 Kč

Veřejné informační služby knihoven.......................................................... 793 000,00 Kč 

 

dále

obnova a rozvoj mater. základny NM program 134V122................... 493 215 539,56 Kč

podpora reprod. majetku SKZ program 134V112................................. 50 095 558,33 Kč

podpora reprodukce majetku SKZ program 134V131............................ 3 738 900,00 Kč

prezentace kult. dědictví  program 134V711 IROP SC 3.1......................... 752 013,20 Kč

Výkupy předmětu kult. hodnoty program 134V514................................ 5 650 000,00 Kč

preventivní ochrana program 134V515..................................................... 885 000,00 Kč

uplatnění předkupního práva - program 134V517 ISOE......................... 2 000 000,00 Kč

navýšení OON............................................................................................... 50 000,00 Kč

navýšení platů........................................................................................ 10 428 501,00 Kč

pokrytí odměny generálního ředitele........................................................ 164 620,00 Kč

zvýšení příspěvku na provoz................................................................... 9 290 620,00 Kč

 

Výdaje na  výzkum, vývoj a inovace  od zřizovatele ............................. 33 039 000 Kč

institucionální podpora VaV   DKRVO................................................... 26 814 736,97 Kč

účelová podpora program  NAKI............................................................ 5 992 932,50 Kč

Obnova a rozvoj  materiální základny Národního muzea

v roce 2017 účelové prostředky na jednotlivé akce a programy v systému „ISPROFIN“  byly poskytnuty následovně:   

Na rekonstrukci historické budovy Národního muzea bylo, na rekonstrukci  Nové budovy NM začaly přípravy na nové expozice pro Historickou budovu i Novou budovu Národního muzea a Památníku Jana  Palacha  ve Všetatech, rekonstrukce depozitáře  v Litoměřicích.

 

ISPROFIN - obdrženo 

Neinvestiční prostředky

134V515000068  -ISO C výkup památek................................................. 5 650 000,00 Kč

134V515000092   ISO D preventivní ochrana ..........................................  885 000,00 Kč

134V122000004 Rekonstrukce HB ..................................................... 151 073 342,02 Kč

134V122000006 Rekonstrukce NB (FS)...................................................... 169 400,00 Kč

134V122000007 Nové expozice HB......................................................... 9 595 398,14 Kč

134V112000097 rekonstrukce depozit. Litoměřice ..............................  5 550 564,14 Kč

134V112000233 Památník J. Palacha Všetaty .......................................... 108 400,00 Kč

134V711000004 Záchrana ohrožených negativů HM................................ 683 043,20 Kč

134V131000009 příprava pro správu evidence sbírek........................... 3 738 900,00 Kč       

 

Investiční prostředky

134V122000004 Rekonstrukce  HB..................................................... 317 924 388,55 Kč

134V122000006 Rekonstrukce NB (FS)................................................. 14 453 010,85 Kč

134V112000097 rekonstrukce depozitáře Litoměřice.......................... 43 589 594,19 Kč

134V112000233 památník Palacha Všetaty............................................... 847 000,00 Kč

134V711000004 záchrana ohrožených negativů HM................................. 68 970,00 Kč

134V517000027 ISO E nákup violoncello Marconini.............................. 2 000 000,00 Kč                    

 

Programy financované ze společných programů Evropské unie a České republiky

Synthesys-  ukončen v roce 2017

 

Kulturní aktivity:

Národní muzeum obdrželo z tohoto programu v roce 2017 finanční neinvestiční prostředky ve výši 6 235 000,00 Kč, vyčerpalo 5 878 294,07 Kč na níže uvedené projekty:

 • Folklorní regiony                                                                                
 • Pražská muzejní noc                                      
 • Muzeum a moderní info.a komunikační technologie                                         
 • Metodické centrum ČMH                                            
 • Cizinci v ČR a jejich kultura                                                      
 • Zahraniční aktivity                                     
 • Fenomén Masaryk
 • Československá výstava
 • Seminář s workshopem

Realizované výstavní projekty zvýšily návštěvnost a zároveň navýšily příjmy ze vstupného.

Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelově.

Ostatní aktivity

Od zřizovatele MK ČR obdrželo Národní muzeum finanční prostředky na humanitární pomoc Sýrie, rozpočtováno 2 970 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 597 590,14 Kč.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost NM.

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků NM si vyžádala v roce 2017 celkové náklady ve výši 9 304 134,52 Kč, z toho zahraniční cesty činí 7 474 916,25 Kč. Celkem bylo uskutečněno 236 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum a vývoj – institucionální, z programu NAKI, dále z poskytnutých prostředků GAČR. Pracovníci Národního muzea ve vědě a výzkumu v roce 2017 prokázali vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrné množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Na poli vědy a výzkumu se pracovníci Národního muzea zapojili do řešení výzkumných projektů a výzkumných záměrů. Projekty byly financovány jednak z účelového a institucionálního financování vědy MK, z Grantové agentury ČR.  V Národním muzeu vzniklo více než 85 odborných publikací z přírodovědeckých i humanitních oborů. Vědečtí pracovníci Národního muzea prezentovali svoje výsledky na mezinárodních i tuzemských konferencích. Jako vědecká organizace se Národní muzeum prezentuje také tím, že přímo v objektu Národního muzea pořádá odborné mezinárodní konference, odborné semináře a workshopy.  Odborní pracovníci Národního muzea se zúčastnili i mezinárodních konferencí, kde prezentovali výsledky z oboru paleontologie, biodiverzity a digitalizace vědeckých poznatků v rámci globalizace vědy a vývoje. Mezinárodní spolupráce Národního muzea na poli vědy a výzkumu probíhala v rámci vědecké koncepce NM.

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům NM získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace NM na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu NM. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků NM přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti zaměstnanců NM, prohlubování vědecké činnosti a prestiže Národního muzea.

V rámci mezinárodní spolupráce odborní pracovníci NM realizovali 128 výstupů na 49 zahraničních konferencí a 79 tuzemských akcí. Rovněž publikace odborných časopisů, neperiodických publikací, popularizační katalogy a brožury včetně publikace pro děti jsou na vysoké úrovni.

Příloha tab. přehled zahraničních pracovních cest.

 

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum v rámci soutěžení o granty má v současné době vlastní granty a několik spoluřešitelských GAČR v roce 2017 obdrželo NM na vlastní granty částku ve výši 3 970 000Kč a spoluřešitelské projekty částku ve výši 3 085 000 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu, na zahraniční a tuzemské cesty a badatelské účely. V rámci spolupráce a podpory výstavní činnosti, vědy a vývoje obdrželo Národní muzeum i peněžité dary. Poskytnuté dary byly účelově určené na projekt Súdán a výstavy realizované v roce 2017.  

Fondy organizace

Fond reprodukce majetku

Zůstatek k 1. 1. 2017............................................................................. 29 702 203,80 Kč

Odvod z odpisů........................................................................................... 4 337 656,- Kč

Snížení z důvodu nekrytí............................................................................... 15 474,48 Kč                                            

Tvorba FRM  2017................................................................................. 57 752 229,16 Kč                        

Čerpání:................................................................................................ 59 140 682,22 Kč

Na financování pořízení a technické zhodnocení  hm. a nehm. dl.   ... 18 475 471,85 Kč

Doplňkový zdroj na opravy a udržování majetku a pořízení majetku.. 40 665 210,37 Kč

Zůstatek FRM k 31.12.2017................................................................... 28 313 750,74 Kč

Rezervní fond 2017

Zůstatek k 1.1.2017............................................................................... 12 150 877,60 Kč

Tvorba...................................................................................................... 1 597 027,83 Kč

Čerpání ................................................................................................... 3 811 104,61 Kč

Zůstatek RF k 31.12.2017........................................................................ 9 936 800,82 Kč                                                        

Finanční dary poskytnuté v roce 2017 ve výši 1 171 000 Kč  byly účelově určené na archeologický výzkum projektu Súdán a realizaci výstav, v roce 2017  NM čerpalo dary ve výši 542 849,56 Kč.            

 

Fond odměn

Zůstatek k 1.1. 2017................................................................................... 480 888,09 Kč                                                                        

Tvorba........................................................................................................... 407 221,- Kč

Čerpání ........................................................................................................... 21 513,- Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017.............................................................................. 866 596,09 Kč

 

Fond kulturních a sociálních potřeb

Zůstatek 1. 1. 2017.................................................................................. 1 644 515,14 Kč

Tvorba...................................................................................................... 3 111 628,38 Kč

Čerpání.................................................................................................... 2 247 498,04 Kč

 

Finanční prostředky byly čerpány v souladu se zákonem

Stravování .................................................................................................. 1 897 721,- Kč

Rekreace....................................................................................................... 10 218,87 Kč

Kultura sport.................................................................................................. 124 708,- Kč

Peněžní dary............................................................................................... 214 850,17 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2017........................................................................... 2 508 645,48 Kč

 

Dále uvádíme přehled v časové řadě

 


 

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2017 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 136 718 262 Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 587 000 Kč. Rozpočtovou úpravou č. 4 zřizovatel navýšil organizaci limit na platy vyvolaných nárůstem objemu doplatků do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy o 7 800 Kč. Rozpočtovou úpravou č. 11 byl navýšeny OON o 50 000 Kč.  Rozpočtovou úpravou č. 12 byl navýšen příspěvek na platy o částku 4 687 136 Kč. V rámci zvýšení tarifních platů k 1. 7. 2017 a sekundárních vlivů, zřizovatel MK RÚ č. 21 navýšil organizaci mzdové prostředky o 807 523 Kč. Rozpočtovou úpravou č. 23 navýšil zřizovatel mzdové prostředky dle navýšení platových tarifů o 10% o částku 2 149 671 Kč. Rozpočtovou úpravou č. 24 byly organizaci navýšeny mzdové prostředky na mimořádné jednorázové posílení motivační složky ve výši 2 776 371 Kč.  Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu. Celkové mzdové náklady v roce 2017 byly ve výši 161 806 224 Kč, zákonné soc. pojištění ve výši 53 216 269,97 Kč.

 

Níže uvádíme přehled rozdělení finančních prostředků vyplacených na platy + OON v členění dle rozpočtového zdroje.


Bezúplatné převody majetku

Národní muzeum převedlo Řádu maltézských rytířů pozemek na Velkopřevorském náměstí a získalo piano a pracovní plošinu.

 (viz tabulka)

Komentář k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem

V rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky na vědu a vývoj institucionální podpora ve výši 178 263,03 Kč, nedočerpání prostředků souvisí především s tím, že veškeré služby i nákupy se realizují prostřednictvím e tržiště a jediným kritériem je cena a předem nelze odhadnout konkurenční ceny.  

Z programu NAKI nebyla vyčerpána u projektu DG16P02M022 částka 6 735,27 Kč, u projektu DG16P02B038 nebyla vyčerpána částka 42 343,68 Kč, u projektu DG16P02B008 nebylo vyčerpána částka 3 988,55 Kč. Finanční prostředky byly převedeny na účet 472.  Z programu kulturní aktivity byla vrácena částka ve výši 1 377 455,70 Kč, vyčerpány nebyly dále dva projekty a tato částka ve výši 351 660,09 zůstává na účtu 384 k čerpání do následujícího roku.  Z ostatních mimorozpočtových zdrojů bylo vraceno z projektů GAČR celkem 13 231,35 Kč.  Veškeré výše uvedené finanční prostředky byly čerpány v souladu se zadáním a smlouvou poskytovatele dotace.

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Během účetního období 2017 proběhly v Národním muzeu následující kontroly:

 1. V září 2017 proběhla kontrola PSSZ  zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění v důchodovém pojištění a dodržování ostatních povinnosti plátce. Kontrola proběhla bez nálezu.
 2. V rámci střednědobého plánu interního auditu NM proběhla prověrka vnitřních organizačních norem, a kontrola na dodržování zákona č. 320/2001 Sb., audit se zaměřením na uložení sbírek, audit se zaměřením na kontrolu výpůjčních smluv a audit hospodaření v NpM, dále proběhl  vnitřní audit v ČMH se zaměřením na finanční kontrolu s důrazem na nákupy, opravy a údržbu a   kontrola pokladní činnosti  ve všech objektech NM.

 Veřejné zakázky

Národní muzeum realizovalo v roce 2017 celkem 149  VZMR včetně IT zakázek a stavebních prostřednictvím Tendermarketu. Prostřednictvím NEN bylo realizováno 81 VZMR.  Hodnota realizovaných veřejných zakázek byla ve výši 36 900 741 Kč.   Veřejné zakázky v oblasti stavebních prací ve výši 9 558 300 Kč (viz tabulka).