výroční zpráva 2017

EN

Akviziční činnost Českého muzea hudby

Rok 2017 byl v rozšiřování sbírek bohatý. Díky dotaci ISO získalo muzeum vzácné violoncello Marconcini z 18. stol., kterému hrozil vývoz z ČR, vydražilo neznámý dopis Antonína Dvořáka, zakoupilo housle významného houslaře K. B. Dvořáka i unikátní soubor korespondence klavíristy Svjatoslava Richtera. Z vlastních prostředků obohatilo sbírky o korespondenci rodiny Antonína Dvořáka a Josefa Suka, fotografie i portréty hudebníků. Dar bratrů Schuelerových zahrnuje neznámou korespondenci Emy Destinnové. 

   
Dopis Antonína Dvořáka Alfredu Litteltonovi, 1. 4. 1888


Deník Hildy Schueler, do kterého si zapisovala návštěvy divadel a koncertů


 Dopis Emy Destinnové Hildě Schueler
z roku 1916


Fotografie Emy Destinnové s věnováním
Hildě Schueler z roku 1925


Fotografie Emy Destinnové s kočkou s věnováním Hildě Schueler z roku 1927


Hilda Schueler


 
Dopis vydavatele Hanse Simrocka Josefu Sukovi, 5. 12. 1900


Dopis Jana Hodíka, správce na Vysoké, Antonínu Dvořákovi, 28. 12. 1894

  -
Dopis Josefa Bolešky Antonínu Dvořákovi o opisech a provádění jeho skladeb


 Dopis Josefa Kovaříka dceři Antonína Dvořáka Otilce, 16. 5. 1895

 
 Violoncello Aloysius Marconcini 1878


Originální etiketa Aloysius Marconcini 1787


Bohumír Roubalík, Jan Nepomuk Maýr, olej na plátně

 
Pohlednice skladatel Leone Sinigaglia Antonínu Dvořákovi, 4. 6. 1901

 
Pohlednice Oskara Nedbal Antonínu Dvořákovi, 28. 2. 1896

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů pokračovalo v průzkumu hudebních nástrojů ve správě NPÚ. Vlastních restaurátorské dílny prováděly průběžnou restaurátorskou a konzervátorskou péče o fondy všech oddělení. Kurátoři zlepšovali jejich balení a ukládání. V rámci vědeckého výzkumu se podařilo restaurovat vzácný hudební rukopis z 16. století i zápisky Bedřicha Smetany. Dokončeno bylo náročné restaurování klavíru Steinweg poškozeného při povodních v roce 2002.

ČMH Restaurátorská dílna papír 

     
Restaurování pamětního zápisu Antonína Dvořáka s motivem z 3. dějství opery Čert a Káča, autograf, 1900

     
Restaurování písničky Karla Hašlera „Ať žije republika“, tisk, 1919

     
     
Restaurování rukopisného sborníku „Rorate neb Weselé a Radostné zpěvy Adventní…“, rukopis, 1742

ČMH Restaurátorská dílna hudební nástroje 

 
Restaurování historického lidového hudebního nástroje bukač (fanfrnoch) - stva PŘED a PO

 
Restaurování flašinetu J. Kameník Praha - stav PŘED a PO

 

Restaurování tzv. Mozartova klavíru pro výstavu ve Victoria & Albert Museum v Londýně

 

     

     
     
     
Restaurování dětských půlových houslí Ferdinand August Homolka 1867

Odborná správa sbírek

Katalogizace sbírek probíhala v systému VERBIS ve všech podsbírkách, včetně rekatalogizace. Záznamy jsou on-line přístupné na internetových stránkách muzea s velkým ohlasem našich i zahraničních badatelů. Za podpory MK ČR proběhla další etapa úplné retrospektivní konverze historické evidence hudebnin a nově také zvukových nosičů do VERBIS, přístupná i v rámci Souborného katalogu ČR. Inventarizace sbírek překročila stanové kvóty inventarizace, dokončena byla podsbírka Muzea Bedřicha Smetany.

Dokumentace sbírek

Jako pilotní projekt digitalizace zvuku byl vybrán unikátní soubor (25 000 nosičů) standardních desek. Proběhla digitalizace etiket celého souboru, na kterou navazuje evidence, čištění a digitalizace zvuku v rámci projektu Internet Archive a její zpřístupnění v rámci digitální knihovny KRAMERIUS, podle omezení danými autorským právem lokálně nebo on-line. Pro pokračující obrazovou digitalizaci byla řešena aplikace softwaru ProArc pro tvorbu příslušný metadat k obrazovým souborům.

Badatelský servis           

Hudební materiály patří mezi sbírky vyhledávané odborníky z celého světa. Návštěvy badatelů ve studovnách dnes představují jen menší část rozšiřující se agendy. Komunikace a studium často probíhá digitální formou. Cenné historické hudebniny a autografy byly základem k vědeckým kritickým edicím hudebních děl i publikací o hudební historii, které pak obohacují knihovnu muzea. Rozsáhlý soubor sbírkových předmětů se stal významnou součástí několikadílného pořadu České televize o české houslové škole.