výroční zpráva 2017

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

Pracovníci Českého muzea hudby publikovali v roce 2017 18 publikačních výsledků hlášených do RIV. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali formou 8 příspěvků na tuzemských či mezinárodních konferencích a organizovali 1 mezinárodní konferenci. V rámci projektové činnosti se podíleli na řešení 2 projektů a řešili 11 výzkumných cílů v rámci institucionální podpory IP DKRVO.

V roce 2017 byly vědecko-výzkumné úkoly ČMH zaměřené především na vydávání korespondence Bedřicha Smetany, vydávání děl Antonína Dvořáka, reflexi koncertního melodramu, výzkum starých rukopisů a tisků z let 1350-1700 a zkoumání dalších rukopisných hudebních pramenů. Zaměřeny byly dále na hudební ikonografii a organologii. Průzkum byl prováděn také v oblasti hudebních nahrávek. Na 12 úkolech pracovalo celkem 15 pracovníků Českého muzea hudby.

Projekty NAKII

Knihověda. cz: Portál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, externí spolupráce na internetové knihovědné encyklopedii (hlavní řešitel NK ČR): Spolupráce: PhDr. Dagmar Štefancová

Interní vědecké projekty

Analog versus Digital: sbírkový nástroj jako experimentální nástroj kvalitativního výzkumu: řešitel: Bc. Peter Balog

Výzkumné cíle ČMH v rámci IP DKRVO 2017

2017/36 – Kompletace a vědecké zpracování rukopisných hudebnin a tisků ze sbírky Českého muzea hudby (cca 1350–1700), (PhDr. Dagmar Štefancová)

2017/37 – Deník Ludevíta Procházky (PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.)

2017/38 – Výzkum života a díla Václava Jana Tomáška (PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.)

2017/39 – Vybrané harfy z fondu Českého muzea hudby (PhDr. Daniela Kotašová, Ph.D.)

2017/40 – Hudebně-ikonografické dokumenty ve sbírkách Národního muzea – vizuální svědek vývoje hudební kultury v Čechách (PhDr. Eva Paulová)

2017/41 – Oživení koncertního melodramu v Čechách na počátku 21. století (PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.)

2017/42 – Problematika pramenů, recepce a vydávání děl Antonína Dvořáka (Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.)

2017/43 – Bedřich Smetana – průzkum a edice pramenů k životu, dílu a recepci tvorby (PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.)

2017/44  – Průzkum fondu Českého muzea hudby se zaměřením na českou produkci standardních gramofonových desek o velikosti 30cm do roku 1946 (Filip Šír DiS)

2017/45 – Výzkum produkce zvukového průmyslu pro krajany ve Spojených státech amerických (Filip Šír DiS)

2017/46 – Průzkum fondu magnetofonových pásů z fondu Českého muzea hudby se zaměřením na elektroakustickou tvorbu do roku 1989 (Bc. Petr Ferenc)

Popularizace vědy

Zaměstnanci Českého muzea hudby jsou tradičně zapojeni do popularizace vědy formou projektů, přednášek, organizováním seminářů, konferencí a workshopů a vydáváním nejen odborné literatury.

Programní texty ke koncertům Českého spolku pro komorní hudbu a České filharmonie - PhDr. Dagmar Štefancová

Průvodní texty ke koncertům Svatoludmilské gregoriánské scholy (též dramaturgie a umělecké vedení souboru), realizace 2 koncertů - PhDr. Dagmar Štefancová

Vědecké zpracování starších rukopisů a tisků: seminář pro studenty 1. ročníku oboru hudební věda na FF UK s ukázkami z fondu AZ (10. 1. 2017) - PhDr. Dagmar Štefancová

Seminář pro studenty Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK (12.12. 2017) - PhDr. Dagmar Štefancová

20. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha: odborná příprava, režie a úvodní slovo sedmi koncertů festivalu - PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

10. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů: metodická pomoc soutěžícím a pedagogům – výběr a odborná revize materiálu ke studiu, členka poroty (27.−29.10.2017) - PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

10. ročník odborných seminářů o interpretaci melodramu na HAMU: přednášky o historii, teorii a interpretaci melodramů (28.–29.10. 2017) - PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

Tvůrčí dílny melodramu v Českém muzeu hudby: příprava a realizace 6 dílen melodramu pro různé typy účastníků (amatéři, školní děti a mládež, dospělí, studenti uměleckých škol, umělci – účastníci soutěže a jejich pedagogové) - PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

Historie hudební sbírky NM: semináře pro studenty oboru hudební věda Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (11.5. 2017) a pro studenty oboru hudební věda Filozofické fakulty Karlovy univerzity (3.11.2017) - PhDr. Markéta Kabelková,  Ph.D.

Geistliche Musik in Böhmen: přednáška v rámci semináře Music in Czech and European Protestant Traditions (poř. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) – České muzeum hudby (11.11. 2017) - PhDr. Markéta Kabelková,  Ph.D.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Štefancová, D.: Lutherovy písně a další skladby z 16. století v intabulacích dosud neznámé varhanní tabulatury CZ-Pn 1 K 219 – Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu; Praha, 10.–11.11. 2017. (DKRVO 2017/36 )

Šustíková, V.: K současnému stavu koncertního melodramu – Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu; Praha, 10.11. 2017. (DKRVO 2017/41)

Mojžíšová, O.: Kraus und Smetana – Der Wissenschaftler und Kulturpolitiker Arnošt Kraus; Praha, 5.–7.10. 2017. (DKRVO 2017/43)

Šír, F.: Vývoj a výzkum v oblasti zvukových dokumentů v paměťových institucích ČR [příspěvek na workshopu] – Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů; Praha, 9.11. 2017. (DKRVO 2017/44)

Šír, F.: Virtuální národní fonotéka aneb Zvuk chycen na jednom místě – Královéhradecká knihovnická konference 2017; Hradec Králové; 21. 11. 2017. (DKRVO 2017/44)

Ferenc, P. – Gatialová, K.: Postup zpracování sbírky magnetofonových pásů Českého muzea hudby na příkladu elektroakustické hudby – Archivy, knihovny, muzea; Praha, 29.11 2017. (DKRVO 2017/46)

Kabelková, M: Václav Jan Tomášek (1774-1850) as a music teacher in Prague during the first half of the nineteenth century – Baroque traditions in the music of the Romantics during the first half of the nineteenth century; Varšava, 1.–3.9. 2017. (DKRVO 2017/38)

Šír, F. – Laurence, P. – Henry, T.: IASA Discography Committee meeting [vedení tematického setkání] – IASA 48th Annual Conference; Berlín, 17.9. 2017. (DKRVO 2017/44)

Laurence, P. – Šír, F.: Connect, Collect, Collaborate: Join Us As We Create the Internetional Bibliography of Discographies [poster na konferenci] – IASA 48th Annual Conference; Berlín, 18.9. 2017. (DKRVO 2017/44)

Horová, I. – Novotná, H. – Šír, F.: Houston, We Have a Problem. How to Teach Young People About Preserving Sound Cultural Heritage? – IASA 48th Annual Conference; Berlín, 20.9. 2017. (DKRVO 2017/45)

Šír, F.: Recorded Sounds in Czech Lands, 1900-1946 – 51st Annual ARSC Conference; San Antonio, Texas, 11.5. 2017. (DKRVO 2016/45)

Laurence, P. – Šír, F.: ARSC Discography Committee and IASA Discography Committee Open Meeting [vedení tematického setkání] – 51st Annual ARSC Conference; San Antonio, Texas, 12.5. 2017. (DKRVO 2016/45)