výroční zpráva 2017

EN

Tvorba nových expozic Národního muzea

Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea

Tvorba a realizace nových expozic v Historické a Nové budově Národního muzea navazuje na projekt generální stavební rekonstrukce Historické budovy NM s podzemním propojením s Novou budovou NM a vyplývá z Koncepce rozvoje NM 2009–2018. Financování akce bylo schváleno vládou ČR dne 19. července 2012 (Usnesení Vlády ČR č. 549 o aktualizaci dokumentace Programu péče o národní kulturní poklad). Investiční záměr projektu s názvem „Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea“ byl zaregistrován Ministerstvem financí dne 21. února 2014 (identifikační číslo SMVS 134V122000007).

V roce 2017 bylo vydáno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zrušení původní architektonické soutěže z legislativních důvodů – konkrétně kvůli rozporu soutěžních podmínek, resp. Soutěžního řádu České komory architektů, se zákonem veřejných zakázkách. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ke dni 31. 5. 2017.

Po zrušení soutěže přistoupilo Národní muzeum k postupné realizaci stálých expozic a k postupnému zpřístupnění jejich částí s plánem otevření přírodovědeckých expozic v roce 2019 a společenskovědních expozic v roce 2020. Tento původní plán byl ještě částečně pozměněn, a to v případě expozic umístěných v Nové budově Národního muzea, které se rovněž zpřístupní v roce 2019.

Aktuální rozložení jednotlivých expozic i s jejich umístěním je následující:

 • Pantheon Národního muzea (HB)
 • Příroda (HB)
 • Velké příběhy evoluce (HB)
 • Rostliny, houby a lišejníky (HB)
 • Dějiny do roku 1914 (HB)
 • Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti (HB)
 • Klenotnice Národního muzea a Mincovní kabinet (HB)
 • Dějiny 20. století (NB)
 • Dětské muzeum (NB)
 • Spojovací chodba (HB-NB)

Koncem léta 2017 bylo zadáno třem architektonickým studiím účastnících se původní architektonické soutěže navrhnout celky Přírodu, Velké příběhy evoluce a Rostliny, houby a lišejníky. Z těchto obdržených návrhů studií byla zvolena jako blízká představám autorů studie Ing. Arch. Daniela Kříže, Ing. Arch. Jana Albrechta a Renaty Slámkové. Konzultace s autory probíhaly od poloviny října 2017 a odevzdání finálního návrhu architektonické studie je naplánováno na konec února 2018.

Podobným způsobem je postupováno s ostatními expozičními celky. Z oslovených trojic architektů byli ke zpracování dílčích částí stálých expozic tito:

 • Ing. Arch. Lukáš Brom – Dějiny do roku 1914
 • Ing. Arch. Petr Janda – Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti
 • Ing. Arch. Ondřej Busta – Klenotnice Národního muzea a Mincovní kabinet
 • Akad. Arch. Daniel Dvořák – Dějiny 20. století

Práce na architektonickém návrhu výše uvedených témat začínají, finální návrhy jsou očekávány v létě 2018. Ze zbývajících byl osloven na zpracování spojovací chodby Ing. Arch. Martin Hejl, kde v současnosti probíhají technické konzultace zjišťující limity pro multimediální expozici. Obsahově bude spojovací chodba představovat dějinné události spojené s Václavským náměstím. Do určité míry samostatnou částí stálých expozic je Dětské muzeum, k jehož zpracování byl osloven tým složený z členů společnosti SCIENTICA a Divadla bratří Formanů, neboť jako specifický prostor bude expozice více zaměřena na interaktivní divadelně-scénografické pojetí.

Koncem roku 2017 byla zároveň připravena zadávací dokumentace na vysoutěžení samostatného projektanta, který architektonické návrhy převede do technické dokumentace pro realizátora jednotlivých částí stálých expozic. Na přelomu roku došlo také k dokončení zadávací dokumentace pro soutěž na grafika stálých expozic. Obě tyto velké zakázky jsou vypsány na počátku roku 2018.

Pro potřeby nových expozic byly v roce 2017 realizovány některé významné sbírkové akvizice jak přírodovědeckého, tak historického rázu v celkové hodnotě zhruba 7 mil. Kč. Co do výčtu se jednalo o krystaly minerálů, historické šperky, přírodovědecké modely mořských i suchozemských živočichů apod.

Společně se stálými expozicemi bylo v roce 2017 řešeno prvotní částečné otevření Historické budovy k příležitosti výročí založení Československa, které je plánované na 28. října 2018. Bude zpřístupněno přízemní podlaží Historické budovy s prostorem vyhrazeným pro dočasné výstavy, otevření je však nutné skloubit s provozem budovy, zabezpečením sbírkových předmětů, koordinací se zbylými částmi budovy, které budou stále stavebním prostorem, pohybem návštěvníků atd. Návštěvnickému provozu, vstupu do objektu, průchodu mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea, pohyb v placených a neplacených zónách řeší po stránce architektonické Ing. Arch. Josef Smutný, s nímž dále budou probíhat konzultace za účelem vybavení prostoru a nasměrování návštěvníků do požadovaných tras.

Z personálního ohledu prošel přípravný tým expozic zásadní proměnou. Z původních dvou členů oddělení hlavního manažera expozic mělo na konci roku 2017 devět zaměstnanců, z toho jeden pouze na poloviční úvazek. Zároveň došlo ke změně na pozici vedoucího, kterou od října 2017 zastává Mgr. Petr Brůha, jenž nahradil dosavadní několikaletou vedoucí, Mgr. Dagmar Fialovou. V mezičase po ukončení působení původní vedoucí (1. května – 1. října 2018) vedl oddělení přímo náměstek SVN.

Památník Jana Palacha ve Všetatech

V domě, kde strávil své dětství Jan Palach, ve středočeské obci Všetaty, vzniká jemu věnovaný památník a expozice, která bude připomínat jeho život a sebeobětování i širší historické souvislosti doby a jeho činu. Na základě rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2014 pověřilo Ministerstvo kultury ČR Národní muzeum úkolem vybudovat ve Všetatech Památník Jana Palacha (dále jen „Památník“). Za tímto účelem byla ministrem kultury Danielem Hermanem ustanovena poradní komise, která během roku 2014 vypracovala koncepci zbudování nového Památníku. Na jejím základě vznikne do roku 2019 ve Všetatech umělecky cenný objekt s muzejní expozicí, který bude připomínat protest Jana Palacha z 16. ledna 1969 v domácím i zahraničním kontextu. 

Na základě architektonicko-umělecké soutěže o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech byla s autory vítězného návrhu studiem MCA ateliér s.r.o., které reprezentuje doc. Ing. arch. Miroslav Cikán a Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. uzavřena smlouva. V průběhu roku 2017 odevzdala architektonická kancelář studii a projektovou dokumentaci ke stavbě Památníku, tedy rekonstrukci, "očištění" a úpravě původního rodného domu Jana Palacha a novostavbě expozičního pavilonu.

Autorský tým zpřesnil koncepci nově vznikající stálé expozice a rozšířil počet sbírkových předmětů o nově nabyté artefakty úzce spojené s životními osudy Jana Palacha. Započaly práce na přípravě publikace o vzniku Památníku, jeho architektonickém pojetí a symbolice. Součástí knihy se stanou i umělecké fotografie zachycující proměny objektu. Byla vymezena struktura a obsah dvou krátkých filmových dokumentů, které se budou promítat v expozici. Památník by měl být zpřístupněn veřejnosti v srpnu roku 2019.