výroční zpráva 2017

EN

Akviziční činnost Historického muzea

Rok 2017 byl pro HM velmi úspěšný v akviziční činnosti. Z dotace ISO/C od MK ČR bylo zakoupeno 5 portrétů do sbírky OSČD: Johanna Jungmannová, Božena Němcová, Vojtěch a Josefína Kablíkovi a posmrtný portrét Josefa Pankla (240 000 Kč). Dále byl pro OSČD koupen portrét Josefa Jana Friče, zakladatele hvězdárny v Ondřejově, od Hugo Boettingera z prostředků Hlávkovy nadace (80 000 Kč).

Z vlastních prostředků NM koupilo šperky pro OSČD (60 000 Kč); zajímavou sochu sv. Jana Nepomuckého do etnografické sbírky (15 000 Kč); litý quadrans římské republiky z let 225-217 př. n. l. (9 000 Kč) a kolekci řeckých, římských a byzantských mincí ze sbírky Ing. Lukase (46 500 Kč) pro numismatickou sbírku a soubor 30 scénických a kostýmních návrhů Jaroslava Maliny z 16 inscenací několika divadel pro Divadelní oddělení (74 800 Kč).

Nelze pominout ani významná bezúplatná nabytí – např. pro Oddělení pravěku a antického starověku soubory archeologických nálezů z lokality Hostín, Tmaň, Liboc/Vokovice, Klecany, Praha-Vinoř, Praha-Kyje, Praha 1-Nové Město a Minice nebo řadu darů především oblečení, textilu, módních doplňků a předmětů běžného užití pro sbírku textilu ONČD, a to především od soukromých dárců.

 

Numismatická sbírka zakoupila v roce 2017 litý quadrans (Řím – republika) z let 225–217 př. n. l.

 

Scénický návrh Jaroslava Maliny ke hře Charleyova teta nově získaný do divadelní sbírky (H6p-11/2017).

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Historické muzeum pokračovalo v roce 2017 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou přípravy předmětů pro vystavení a výpůjčky. Restaurátoři se podíleli na instalacích výstav Historického muzea, společně s kurátory pravidelně kontrolovali stav dlouhodobě vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí a prováděli očistu vlastních stálých expozic. Pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně.

Ze zdrojů Národního muzea byly z historické sbírky externě zrestaurovány 2 obrazy, 2 oděvy a 5 kusů sedacího nábytku z expozice Památníku F. Palackého a F. L. Riegera. Dále bylo dokončeno restaurování gotického opukového okna. Dále pokračovalo náročné restaurování praporu amerických Čechů z divadelní sbírky NM. V rámci projektu NAKI „Cesta k divadlu“ byly dodavatelsky zrestaurovány další dva konvoluty divadelních cedulí Prozatímního divadla. Ze zdrojů ISO D/c bylo zrestaurováno 6 portrétů z historické sbírky NM a 6 divadelních kostýmů ze zámku Kačina z divadelní sbírky NM.

Ve spolupráci s VOŠ textilních řemesel a VOŠ grafickou v roce 2017 zrestaurovali tamní studenti v rámci svých semestrálních a závěrečných prací 2 archiválie a 3 sbírkové předměty ze sbírky novodobých českých dějin NM. Asi 60 předmětů bylo v roce 2017 konzervováno nebo restaurováno v rámci dobrovolnického programu NM. Dobrovolníci se podíleli na základní péči a konzervaci sbírkových předmětů napříč všemi sbírkami spravovanými Historickým muzeem.

Restaurátoři HM muzea v roce 2017 také zkonzervovali a restaurovali 5 sádrových soch pro ČMH. Dále dodavatelsky vytvořili 2 korpusy na kasuli pro Moravskou galerii v Brně. Na výstavu Fenomén Masaryk zrestaurovali mramorovou bustu ze sbírky Památníku Národního písemnictví a model jezdecké sochy TGM z patinované sádry od soukromého půjčitele. 

Portrét rakouského císaře Františka I. – stav před restaurováním.

Portrét rakouského císaře Františka I. – stav po restaurování (Milan Kadavý, akad. mal.).

 


 

Portrét rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého – stav před restaurováním.

 

Portrét rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého – stav po restaurování (Jana Záhořová, akad. mal.).

 

Jeden ze šesti divadelních kostýmů ze zámku Kačina z divadelní podsbírky NM, restaurovaných v roce 2017. Kabátek – původní stav.

Kabátek – stav po stav po restaurování (MgA. Dana Szemályová). 

V rámci projektu NAKI Cesta k divadlu byly dodavatelsky zrestaurovány další dva konvoluty divadelních cedulí Prozatímního divadla z divadelní sbírky Národního muzea – původní stav.

Konvolut divadelních cedulí Prozatímního divadla – stav po restaurování.

Busta Charlotty G. Masarykové z Památníku národního písemnictví, stav před restaurováním (detail).

Busta Charlotty G. Masarykové na výstavě Fenomén Masaryk (restaurovala MgA. Eva Míčková).
 

Odborná správa sbírek

Ve většině oddělení HM probíhala inventarizace sbírek v CES standardním způsobem. V Oddělení starších českých dějin probíhá zároveň od roku 2015 generální revize. V Oddělení novodobých českých dějin byla generální revize splněna už v roce 2016 a rok 2017 byl určen pro dohledávky a další úkony spojené s jejím ukončením. Obvyklým způsobem probíhalo i průběžné pořádání sbírek v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS a Bach a katalogizace do knihovnické databáze KP Win. 

Rok 2017 byl bohatý na výpůjčky tuzemské i zahraniční, a to jak z NM (771 předmětů a archiválií), tak do NM (797 předmětů a archiválií). Též HM zaznamenalo v roce 2017 vysoký zájem o poskytnutí reprodukcí pro výstavní a zejména publikační účely (200 smluv o poskytnutí obrazového materiálu). 

Dokumentace sbírek

Na dokumentaci etnografických sbírek spolupracovala během roku 2017 řada dobrovolníků a praktikantů – na snímku Mgr. Daniela Záveská, která se později v roce 2018 stala zaměstnancem oddělení.