výroční zpráva 2017

EN

Akviziční činnost Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum získalo celkem 416 předmětů ve 416 přírůstcích, z toho 206 darem, 2 starým sběrem a 208 nákupem v celkové hodnotě 5.236.700 Kč. Nákupy byly financovány prostřednictvím rozpočtu Národního muzea a z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky ISO/C.

Mezi významné dary patří soubor 164 diapozitivů a pozitivů z Indie a z Afriky ze 70. let 20. století.  Nejvýznamnějšími akvizicemi byl soubor 39 maleb s buddhistickou tematikou ze soukromé sbírky předmětů získaných v Mongolsku a soubor 158 výrobků amazonských Indiánů z Peru. Mezi rozsahem menší nákupy patří keramika z Íránu.

 

Palden Lhamo, ochranné božstvo v ženské podobě. Malba na plátně, patrně první polovina 20. století, získáno v Mongolsku.

Bódhisattva Avalókitéšvara. Malba na plátně, patrně první polovina 20. století, získáno v Mongolsku.

Ochranné božstvo Hajagríva s partnerkou. Malba na plátně, patrně první polovina 20. století, získáno v Mongolsku.

Skleněná lahvice. Írán, patrně 1. polovina 20. století

Jedna z autorek antropomorfních keramických nádob, San Francisco, Yarinacocha, Ucayali, Peru, 2008.

Antropomorfní keramické nádoby tinajas vyráběné bez použití hrnčířského kruhu ženami etnické skupiny Shipibo, Yarinacocha, Ucayali, Peru, 2008.

Antropomorfní keramické nádoby tinajas vyráběné bez použití hrnčířského kruhu ženami etnické skupiny Shipibo, Yarinacocha, Ucayali, Peru, 2008.

Miska se stylizovanými rostlinnými motivy. Írán, patrně 1. polovina 20. století

Miska se stylizovanými rostlinnými motivy. Írán, patrně 1. polovina 20. století

Preventivní ochrana a ošetření sbírek 

Z investičních prostředků byl pořízen nový depozitární mobiliář pro sbírky z Oceánie, starověkého Egypta a pro grafiku z fondu knihovny muzea. Pro restaurátorskou dílnu byl pořízen nový digitální fotoaparát Canon EOS 80D. Z prostředků na konzervaci sbírek byla uhrazena částka za restaurování šperků z Tibetu, kterým započala spolupráce s VOŠ Turnov. Pro archiv muzea byly zakoupeny archivní obálky a speciální krabice pro knihovnu. Největší podíl prací konzervátorských a restaurátorských představovala stěžejní výstava Indiáni. V rámci plánu konzervace a restaurování bylo celkem ošetřeno 2913 sbírkových předmětů.

 

 

Nový mobiliář, ve kterém budou uložené sbírkové předměty z Oceánie

Model velryby grónské vyrobený k výstavě „Velryba“, uspořádané v 80. letech 19. století v Náprstkově muzeu. Náprstkův inventář, inv.č. N700. Stav před restaurováním.

Model velryby grónské vyrobený k výstavě „Velryba“, uspořádané v 80. letech 19. století v Náprstkově muzeu. Náprstkův inventář, inv.č. N700. Stav po restaurování.

 

Kruhová malba zobrazující posvátné motivy,
z cyklu školních prací. Hopi, Arizona, Jihozápad USA. Sbírka Františka Pospíšila z let 1930-1931. Stav před restaurováním.

 Kruhová malba zobrazující posvátné motivy, z cyklu školních prací. Hopi, Arizona, Jihozápad USA. Sbírka Františka Pospíšila z let 1930-1931. Stav po restaurování.

 

Hlavní úkoly odboru 

Vedle povinné inventarizace, jejíž plánované kvóty byly splněny, probíhalo vypořádání se závěry generální revize podsbírky 25 „jiná mimoevropská etnografie“. Na tuto práci se sbírkou je kladen důraz i proto, že sbírkový fond bude v budoucnosti stěhován do centrálního depozitáře v Horních Počernicích. Zároveň se kurátoři podíleli na výběru předmětů pro plánované nové expozice Náprstkova muzea. V roce 2017 proběhly úspěšně oponentury libret, v současném roce pokračuje jejich rozpracování. 

Odborná správa sbírek

Po odborné stránce byly sbírkové fondy zpracovávány a uveřejňovány formou odborných studií a monografií. Zpracovány byly zejména soubory předmětů z podsbírky pravěku a starověku Předního východu a Afriky, asijské a etnografické podsbírky, a Archivu Náprstkova muzea.

Dokumentace sbírek

V roce 2017 probíhalo vypořádání se závěry generální revize podsbírky 25 „jiná mimoevropská etnografie“. 

Badatelský servis

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea

Sbírkové oddělení v roce 2017 přijalo 13 domácích a 10 zahraničních badatelů. Domácí badatelé během 35 návštěv studovali celkem 736 předmětů, zatímco zahraniční badatelé během 14 návštěv studovali 590 předmětů.

Archiv Náprstkova muzea

V roce 2017 bylo založeno 54 badatelských listů, z toho 11 pro pracovníky Náprstkova muzea a 43 pro návštěvníky badatelny. Zahraničních badatelů bylo celkem 16 a v 16 návštěvách si zapůjčili 658 položek. Tuzemští badatelé si zapůjčili 610 položek během 124 návštěv badatelny. Celkem tak bylo zapůjčeno 1268 položek a studovna byla navštívena celkem 131 krát. 

Knihovna Náprstkova muzea

Počet registrovaných uživatelů knihovny byl celkem 59, z toho 55 domácích a 4 zahraniční. Počet návštěv domácích badatelů činil 164, zahraničních bylo 33. Domácím badatelům bylo předloženo celkem 819 knihovních jednotek, zahraničním badatelům pak 157 knihovních jednotek. Knihovna poskytla 6 meziknihovních výpůjček. Bylo realizováno celkem 50 konzultací.