výroční zpráva 2017

EN

Péče o knihovní fondy Národního muzea

Centrálním knihovnickým pracovištěm NM je Knihovna Národního muzea, která zajišťuje akvizici a základní zpracování knih pro všechny odbory NM a jejich oborové knihovny. Jistou samostatnost v akvizici i správě mají v rámci NM Knihovna hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby a Knihovna Náprstkova muzea, které byly historicky budovány jako samostatné – v Českém muzeu hudby jde o tzv. sbírkové knihovny.

Hlavním legislativním rámcem, v němž Knihovna Národního muzea pracuje, je Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb.  To přináší závazky především pro oddělení základní knihovny, oddělení časopisů, oddělení mezinárodní výměny a oddělení služeb. V nesbírkovém legislativním rámci (fondy mimo Centrální evidenci sbírek) pracuje se svými fondy (kulturními památkami) také oddělení zámeckých knihoven. Činnost Knihovny Národního muzea v oblasti práce se sbírkou (CES) je popsána v kapitole Péče o sbírkové fondy.

Hlavním evidenčním systémem pro knihovní fondy v Národním muzeu je knihovní systém Verbis. Základní strategický směr jeho rozvoje je šíření uživatelských licencí jednak v rámci Knihovny Národního muzea, jednak v těch odděleních odborných složek Národního muzea, v nichž jsou předpoklady k jejich efektivnímu užívání (systemizovaná pracovní síla s odbornou knihovní průpravou).  Významným pokrokem je vytvoření souborného katalogu, jehož prostřednictvím probíhá souběžné vyhledávání z dílčích katalogů. Ke zjednodušení orientace ve fondu oddělení časopisů proběhla digitalizace jeho lístkového katalogu.

Místa působení Knihovny Národního muzea jsou v Nové budově Národního muzea, Místodržitelském letohrádku v Praze 7, depozitáře v Terezíně a přechodně na Zbraslavi. V roce 2017 byly z depozitáře Národního archivu odvezeny dočasně deponované nejvzácnější rukopisy knihovny a byly uloženy do speciálního bezpečnostního depozitáře Národního muzea.

K střednědobým úkolům KNM, stanoveným v roce 2013 s plánem dokončení podle aktuálně možné rychlosti postupu prací, náleží revize tzv. trvalých výpůjček knih v odborných oddělení napříč Národním muzeem, kterou prování oddělení služeb Knihovny Národního muzea. Tento mimořádný úkol je první pokus o generální revizi výpůjček nashromážděných v průběhu 20. století do počtu cca 20 tisíc jednotek. V roce 2017 tato revize probíhala v numismatickém oddělení Historického muzea (zrevidováno 2000 svazků). Tím průzkum v tomto oddělení skončil, nenalezené knihy vedené ovšem jako vypůjčené budou hledány v depozitářích Knihovny Národního muzea a připraví se nová evidence zdejších výpůjček.

Knihovna Národního muzea se podílela na významném výstavním projektu Fenomén Masaryk a připravila v jeho rámci dvě doprovodné výstavy – RKZ (o památkách Rukopisu královédvorském a Rukopisu zelenohorském) a Hilsneriáda.

Prostřednictvím svého ředitele se Knihovna Národního muzea účastnila rozběhu činností stanovených novou Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020.

Organizační změnou došlo k rozšíření knihovny o nové Oddělení digitalizace, nových médií a informačních technologií, které slouží jako centrální servisní pracoviště ve svých působnostech pro celé muzeum.

Akvizice

 V oblasti soudobé literatury Knihovna Národního muzea pokračovala v soustavném doplňování knihovního fondu dle sběrného programu -   s důrazem na knihovnictví a knihovědu, literární vědu, historii a pomocné vědy historické, dějiny věd, dějiny novinářství, regionální literaturu, muzeologii a přírodní vědy.    Akvizice domácí produkce probíhala především formou tzv. placeného povinného výtisku (PPV – dotace MK ČR 750 tis. Kč) (oddělení základní knihovny),  zahraniční odborná literatura byla získávána především výměnou  a nákupem  z rozpočtu Národního muzea (odd. výměny).  Dalším zdrojem byl nákup z grantů a  dary  - zejména jednotlivé knižní dary od osob a vydavatelů. Oddělení časopisů s právem bezplatného povinného výtisku periodik zaznamenalo přírůstek 6 609 jednotek  (svazek jako evidenční jednotka obsahuje více čísel titulu) od 5 425  titulů. Z toho 78 svazků (60 titulů) nabylo oddělení darem a 616 svazků (52 titulů) bylo zapsáno ze starých a dosud nezpracovaných fondů. Koupí bylo získáno 11 svazků (7 titulů). Dary, staré nezpracované fondy a koupě zahrnují výhradně historická periodika, kterými oddělení doplňuje řady svých periodik.

V podrobnějším pohledu je akviziční statistika Knihovny Národního muzea tato: na nákup domácí a zahraniční literatury bylo celkem vydáno 1 700 000 Kč (knihy, periodika): 750 tisíc Kč činila dotace na nákup českých neperiodických publikací (tzv. placený povinný výtisk – získáno 3224  knih), 950 tisíc Kč z rozpočtu NM  na odborné domácí a zejména zahraniční knihy (získáno  248 knih), periodika (získáno 115 titulů českých  a 80 titulů zahraničních). Dále byl zajištěn přístup do databáze EBSCO „Academic Search Complete“ v rámci projektu programu „Informace – základ výzkumu“ (LR 1308).
Mezinárodní výměna tištěných publikací, i přes pokračující obecný trend ve vydávání  odborné literatury - tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě  v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako  „open access“ či  placený přístup, přispěla k akvizici takto: výměnou dochází na 300 titulů periodik a na 1300 titulů knižních kontinuací. Podrobně viz tabulka kap. Věda a výzkum / Výměna publikací.

Ochrana knihovních fondů

Jednotlivá oddělení Knihovny Národního muzea mají své specifické přístupy ke správě svých fondů podle druhu svého materiálu a evidence. Oddělení rukopisů a starých tisků, oddělení knižní kultury a částečně oddělení základní knihovny a oddělení časopisů spravují fondy v režimu sbírky (CES), o tom v kapitole Péče o sbírky. Konzervační a restaurátorská dílna KNM v roce 2017 sloužila především k ochraně fondu sbírkového.

Nejmohutnější aktivitu v preventivní ochraně knihovního fondu vyvíjelo oddělení časopisů při péči o povinný výtisk: celkem svázáno 304 kusů svazků periodik, oproti roku 2016 jde o výrazný pokles způsobený zvýšením ceny za vazbu, přestože dodavatel vzešel z výběrového řízení s nejnižší nabídnutou cenou. Ochrannými krabicovými obálkami (3 346 kusů) bylo opatřeno 2 732  nevázaných titulů periodik. Dle doporučení restaurátorů bylo zahájeno přemísťování fondu tzv. závodních časopisů ze zrušeného depozitáře „Radonice“ (celkem 300 bm.) do nových nekyselých ochranných obalů. Bylo použito všech 209 zakoupených šuplíkových krabic. Celkem bylo přebaleno 132 signatur fondu Radonice. To odpovídá 20 bm z celkového počtu 300 bm. Na zpracování zbývajících 280 metrů bude třeba cca 2000 krabic, které jsou již  zakoupeny. Dezinfekční komorou v Ústředním depozitáři v Terezíně prošlo před evidenčním zpracováním 78 svyzků periodik darovaných Městskou knihovnou v Praze.

Oddělení základní knihovny pokračovalo v průběžné mechanické očistě svého knihovního fondu uloženém na Zbraslavi, která je prováděna souběžně s prováděním inventarizace. Očista je prováděna jak vlastními silami, tak dodavatelsky prostřednictvím najaté firmy. Cílem je, aby nejšpinavější část fondu byla před stěhováním z provizorního depozitáře na Zbraslavi do historické budovy Národního muzea čistá. Oddělení zámeckých knihoven provádělo rozsáhlé depozitární přesuny svých fondů z objektů Národního památkového ústavu do  vlastních depozitářů Národního muzea. Jednalo se o objekty Vranov nad Dyjí, Jindřichův Hradec, Zákupy a Kladruby u Stříbra. Smyslem je zajistit větší bezpečnost těchto knihovních celků a kvalitnější klimatické zajištění. Celkem bylo přestěhováno 62 182 svazků.

Odborná správa, evidence a dokumentace knihovních fondů

Oddělení základní knihovny (KNM 1) ve spolupráci s oddělením mezinárodní výměny pokračovalo ve zpracování přírůstků v automatizovaném knihovnickém systému Verbis. Katalogizace byla ukončena u 16 669 záznamů, do Souborného katalogu ČR bylo zasláno celkem 15 674 záznamů, přijato bylo 15 290 záznamů (z toho 7 000 záznamů se týkalo retrokonverze).

Oddělení časopisů  zkatalogizovalo  6 737  svazků od 2 093 titulů v naprosté většině povinného výtisku,   oddělení zámeckých knihoven zkatalogizovalo   1 881 jednotek (fondy zámeckých knihoven Moravské Budějovice, Strážnice, Nové Sýrovice a Budíškovice).

Knihovní inventarizace a revize probíhaly podle kvót stanovených Knihovním zákonem. Oddělení základní knihovny zkontrolovalo 93 903 svazků, oddělení časopisů 10 022 svazků (z toho 3 250 titulů aktuálního povinného výtisku, přitom provedeno 1 201 reklamací u vydavatelů.

Oddělení zámeckých knihoven provádělo plánované revize (celkem  139 698 svazků). Revizní přehled: Jindřichův Hradec: Kamenice (4523 sv.), Pacov (3005 sv.), Soutice (1017 sv.), Nemyšl 2203), Staré Mitrovice (2444); Zákupy: Mimoň (17.788 sv.), Napoleonika (1.126 sv.), Pinkas-Odkolek 3.006 sv.); Kámen: (Oltyně 483 sv., Petrovie 780 sv.); Dačice: (Budíškovice 15.210 sv., Roztěž 6.665 sv.); Šternberk: (Hustopeče 962 sv., Potštát 7.540 sv., Šternberk 597 sv., Přílepy 1.633 sv.); Duchcov: (Litenčice 10.334 sv.); Kladruby u Stříbra: Čkyně (1.065 sv.), část DS (700 sv.), Staré Sedliště (826), Halže (191 sv.), Mostov (140 sv.), Zbiroh (2.364 sv.); Komorní Hrádek: Komorní Hrádek (139 sv.); Blatná: Blatná (13.179 sv.) (není v majetku NM). Kromě čistých revizí proběhly také reinstalace (41 778 svazků) spojené současně s revizemi. Přehled: Brno: Kvasice (1380 sv.); Terezín: Kamenice (4523 sv.), Pacov (3005 sv.), Soutice (1017 sv.), Nemyšl 2203), Staré Mitrovice (2444); Terezín: Mimoň (17.788 sv.), Napoleonika (1.126 sv.), Pinkas-Odkolek 3.006 sv.); Terezín: Čkyně (1.065 sv.), část DS (700 sv.), Staré Sedliště (826), Halže (191 sv.), Mostov (140 sv.), Zbiroh (2.364 sv.).

Úspěšně byly dokončeny projekty z dotací MK ČR – VISK (Veřejné informační služby knihoven). Kromě Knihovny Národního muzea se do jednotlivých programů zaměřených na digitalizaci a retrokonverzi zapojily Knihovna Náprstkova muzea a Knihovna Hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby.

Badatelský servis

Evidence badatelů, jimž jsou zpřístupňovány fondy a sbírky knihoven NM, se provádí ve dvou skupinách: podle servisu materiálu ve sbírkové evidenci (obsahuje výkaz v kapitole Péče o sbírkové fondy) a podle servisu materiálu v knihovní evidenci. Fondy jsou zpřístupňovány ve studovně v Nové budově Národního muzea, v Terezíně, na Zbraslavi, v Místodržitelském letohrádku v pražské Stromovce, v Českém muzeu hudby a v Náprstkově muzeu. Tabulka poskytuje přehled o servisu v oddělení časopisů (KNM3), oddělení zámeckých knihoven (KNM4), oddělení služeb (KNM6), které vedle sbírkového materiálu zajišťuje servis knihovního fondu oddělení základní knihovny).