výroční zpráva 2017

EN

Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů Národního muzea

Při ohlédnutí za rokem 2017 lze konstatovat, že se Národnímu muzeu podařilo realizovat několik investičních záměrů, které přispěly k rozvoji, obnově a modernizaci materiálně-technické základny. Mimořádná pozornost byla tradičně věnována projektům, které byly realizovány ze zdrojů programového financování. Klíčovou a nejsložitější akcí předmětného financování byla bezesporu generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea. Obnova této jedinečné národní kulturní památky, jejíž součástí je vybudování spojovací podzemní chodby mezi Historickou a Novou budovou muzea, je realizována z finančních prostředků programu Podpora péče o národní kulturní poklad, respektive podprogramu Obnova a rozvoj materiálně-technické základny NM. Cílem rekonstrukce je proměnit novorenesanční budovu na moderně fungující muzejní objekt, vyhovující technickým a společenským požadavkům 21. století. Novými lokálními stavebními intervencemi pak dosáhnout rozšíření užitné hodnoty vnitřních prostor pro výstavy, expozice a provoz, při zachování maximální autenticity budovy z doby jejího vzniku. Podzemní spojovací chodba umožní vznik unikátního muzejně-kulturního komplexu, provázaného po provozně-technické stránce.

Za 32 měsíců od zahájení stavby byla v exteriéru dokončena zejména obnova monumentální hlavní věže se zlacenou lucernou, obnova  nárožních věží, dále restaurátorské práce na téměř veškeré sochařské výzdobě. Do průčelí budovy, na vrchol středového tympanonu, byla osazena nově vytvořená kopie sousoší Géniů. Dokončena byla obnova světlíku hlavního schodiště a ocelové konstrukce zastřešení západní a východní dvorany včetně zahájení osazení konstrukce skleněnými dílci. Bylo dokončeno přestropení východního dvora v úrovni zvýšeného přízemí. V pokročilém stádiu rozpracovanosti je obnova střešního pláště, restaurování uličních a dvorních fasád. V interiéru pokračovaly práce na vybudování technického zařízení budovy, na nových podlahách, repasovány byly vnitřní rámy oken dvorních fasád a obložení interiérových dveří, přičemž okenní křídla a dveře byly repasovány mimo objekt v dílnách dodavatele.  Postupně byly odstraňovány staré výmalby interiérů a v restaurátorském režimu byly prováděny renovace stropů a stěn. Probíhalo restaurování maleb, štuků a umělých mramorů. Část uměleckořemeslných prvků z interiéru a exteriéru byla demontována, odvezena a procházela renovací v restaurátorských dílnách. Byly vyráběny repliky nedochovaných originálů, např. malované skleněné výplně pro kopuli Pantheonu a pro kazetový strop schodišťové dvorany. Veškeré restaurátorské práce v interiéru a exteriéru byly prováděny výhradně kvalifikovanými restaurátory s příslušným povolením Ministerstva kultury a pod trvalým odborným dohledem zástupců památkové péče.

 

Souběžně s rekonstrukcí muzejní budovy probíhaly zemní práce na spojovací chodbě. Byly dokončeny veškeré vynucené překládky inženýrských sítí, zhotovení nových komor a revizních šachet, dále bylo realizováno hlubinné zakládání pomocí mikropilot a vybudování vlastního železobetonového tubusu chodby včetně jejího zásypu a provedení pojezdové vrstvy.       

V průběhu rekonstrukce se objevily nepředvídatelné okolnosti, které negativně ovlivnily plynulé provádění prací, jako například archeologický nález torza základových partií novoměstského opevnění, zjištění jiných pozic kabelových komor a středotlaké plynovodní přípojky v trase budoucí spojovací chodby oproti jejich zakreslení v mapových podkladech, odlišná struktura geologického podloží oproti předpokladům projektanta atd. Veškeré identifikované skryté překážky se negativně promítly do časového průběhu stavby a vyvolaly nutnost aktualizace časového harmonogramu stavby, který předpokládá zahájení částečného provozu v říjnu 2018, a to u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

 

Vedle stavební části rekonstrukce Historické budovy probíhaly intenzivní přípravy spojené s budováním budoucích expozic a výstav.  V květnu byla rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušena architektonická soutěž na hlavního architekta expozic.  Návazně na tuto situaci připravilo Národní muzeum alternativní postup výběru architektonických studií pro budoucí stálé expozice a vyzvalo konkrétní architektonické ateliéry pro expoziční celky Příroda, Evoluce, Svět hub, rostlin a lišejníků, ExperiMus, Dějiny, Lidé, Dějiny 20. století, Klenotnice Národního muzea, Mincovní kabinet a Dětské muzeum. Následně budou osloveni autoři pro přípravu studie interiéru a dalších expozičních celků, u kterých se předpokládá dokončení v roce 2019, pro některé až v roce 2020.

V prvním pololetí roku 2016 byla dokončena a kolaudována stavba částečné rekonstrukce Nové budovy NM (bývalá budova Federálního shromáždění).  Na dokončené stavební práce navázaly v roce 2017 dodávky a instalace provozních souborů pro zajištění organizace návštěvnického a výstavního provozu. Konkrétně se jednalo o dodávky turniketů, informačního systému, mobiliáře a vložených podlah.

V roce 2017 byla stavebně dokončena a zkolaudována rekonstrukce bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích na velkokapacitní depozitář Českého muzea hudby. I přes náročnost dané rekonstrukce nedošlo k technickým ani časovým komplikacím.  Na stavební práce navázala samostatná dodávka a instalace regálové a skladové technologie. Do užívání bude objekt předán v červnu 2018. Realizace předmětného projektu významným způsobem přispěje k uložení jedinečného sbírkového fondu Českého muzea hudby do kvalitního prostředí s optimálními mikroklimatickými, bezpečnostními a technickými parametry. Přidanou hodnotou je obnova původního komorního sálu pro pořádání příležitostných kulturních a vzdělávacích akcí.

Dalším významným úkolem uplynulého roku bylo dokončení předprojektové a projektové přípravy včetně vyřízení legislativně povolovacího procesu pro stavbu Památníku Jana Palacha ve Všetatech. V závěru roku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které však budeme muset v roce 2018 opakovat, a to z důvodu nízkého zájmu uchazečů o tuto veřejnou zakázku.

K projektům s delším časovým horizontem, který naplňuje dlouhodobý záměr NM, patří revitalizace Náprstkova muzea. Byly zahájeny úvodní kroky k přípravě tohoto projektu, konkrétně byla dokončena studie proveditelnosti, byl vypracován investiční záměr a bylo zažádáno o vydání registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace u správce programu. Ministerstvo kultury akci v červnu 2017 zaregistrovalo a umožnilo NM připravit veřejnou zakázku na zajištění projektového manažera a technického dozoru akce. Na základě podaných námitek uchazečů bylo výběrové řízení začátkem roku 2018 zrušeno a bude opakovaně vyhlášeno v dubnu 2018.

V tabulkové části jsou uvedeny finanční zdroje, které byly přiděleny NM v rámci programového financování, včetně jejich čerpání:

  

Z uvedené tabulky je zřejmé, že disponibilní finanční zdroje nebyly vyčerpány, a to na základě níže uvedených důvodů:

  • Rekonstrukce hlavní budovy – do finančního plnění se negativně promítnul nižší objem stavebních činností oproti časovému harmonogramu, který byl způsobený jednak náročným schvalovacím procesem objektivně nepředvídatelných stavebních prací, dále nedořešením smluvních vztahů konsorcia s potencionálními subdodavateli a rovněž zdlouhavým projednáváním rozdělení fakturačních položek stavby pro umožnění dílčí fakturace.
  • Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění – nedočerpány zůstaly finanční zdroje, které budou dodavatelům informačních systémů a turniketů poskytnuty až po úspěšném ukončení zkušebního provozu v roce 2018.
  • Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea – vzhledem ke komplikovanému průběhu architektonické soutěže na řešení nových expozic byly čerpány pouze náklady na odměny členů poroty.
  • Památník Jana Palacha ve Všetatech – čerpání negativně ovlivnil skluz při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a návazné komplikace při výběru zhotovitele stavby.
  • Rekonstrukce objektu na depozitář Českého muzea hudby – nižší čerpání bylo způsobeno zadržením a neproplacení části stavebních prací, tzv. pozastávky, která slouží jako institut zajišťující odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zhotovitel se zavázal veškeré vady a nedodělky odstranit do 31. 3. 2018.
  • Předprojektová a projektová příprava revitalizace Náprstkova muzea – finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu včas neukončeného výběrového řízení na projektového manažera akce.

 

Kromě výše uvedených projektů realizovalo NM řadu akcí menšího rozsahu. Tyto akce byly financovány výhradně z finančních prostředků fondu reprodukce majetku. NM čerpalo předmětné zdroje například na modernizaci audiovizuálního systému v kongresovém sálu Nové budovy NM nebo na vybudování zázemí pro odpadové hospodářství v témže objektu. Dále byla z těchto prostředků realizována výměna betonových fiál za kamenné na balustrádě objektu Místodržitelského letohrádku ve Stromovce, restaurování nástropních fresek v Muzeu Antonína Dvořáka, předprojektová a projektová příprava vestavby depozitáře archeologických sbírek do stávajícího prostoru krovu velkokapacitního depozitáře Terezín II nebo projektová dokumentace regálového vybavení depozitáře Českého muzea hudby v Litoměřicích apod.

Také pro rok 2018 plánuje NM zapojit vedle dotací ze státního rozpočtu i fond reprodukce majetku jako doplňkový zdroj obnovy a rozvoje materiálně-technické základny, zahrnující zejména řešení dílčích technologických inovací, rekonstrukcí a oprav nevyhovujícího stavebně-technického stavu budov.