výroční zpráva 2017

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Pracovníci Historického muzea publikovali v roce 2017 41 publikačních výsledků hlášených do RIV, z toho 6 monografií. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali formou více jak 30 příspěvků na tuzemských či mezinárodních konferencích a organizovali 6 konferencí a seminářů. V rámci projektové činnosti se podíleli na řešení 6 projektů a řešili 11 výzkumných cílů v rámci institucionální podpory IP DKRVO.

Projekty GA ČR

GA16-02022S (řešitel Mgr. Marek Junek, spoluřešitelé: Ph.D., Mgr. Libor Jůn, Ph.D.; Mgr. Martin Sekera, Ph.D.; PhDr. Karel Sklenář, DrSc.; PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.; doba řešení 2016-2018) / Národní muzeum v éře Československa, Historické muzeum

Během druhého roku řešení projektu Národní muzeum v éře Československa pokračovaly heuristické práce jak v muzejní registratuře, tak ve fondech centrálních institucí v Národním archivu. Rozsah témat byl rozšířen o další oblasti, které budou zahrnuty do závěrečné publikace: vztahy s centrálními institucemi, muzejní osobnosti, vztahy NM a ostatních špičkových vědeckých institucí. Výsledky výzkumu byly prezentovány ve 4 tištěných časopiseckých studiích, v rámci 11. sjezdu českých historiků byla zorganizována jedna z volných odborných sekcí (ve spolupráci se Slovenským národním muzeem) a proběhl také workshop muzejních pracovníků zainteresovaných na práci na dějinách NM.

Projekty NAKI A NAKI II

DG16P02B008 (řešitel Mgr. Markéta Trávníčková, spoluřešitelé: Mgr. Kateřina Musílková;  Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Poláček;  Kryštof Vanča; doba řešení 2016-2020, MK ČR) /Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně, Divadelní oddělení

V roce 2017 byly splněny všechny plánované cíle dle stanoveného harmonogramu – odborné restaurování (439 divadelních cedulí), digitalizace (14 000 cedulí), rešerše fondů pro výstavu Račte vstoupit do divadla, vývoj databázové aplikace Elektronický divadelní archív a zahájení jeho plnění údaji z cedulí, verifikovanými na základě teatrologického výzkumu. Pro Časopis Národního muzea vznikla stať o unikátech sbírky cedulí a plakátů v Divadelním oddělení Národního muzea.

Pracovní setkání širšího týmu NAKI – Cesta k divadlu, 27. 9. 2018

Integrovaný regionální operační program (IROP)

CZ.06.3.33/0.0/0.0/

16_026/0001678 (řešitel Ing. Martina OHlídalová, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Kateřina Musílková; Mgr. Karolína Ochranová; Jiří Pekárek, Dis.; doba řešení 2017-2021, EU, Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj České republiky) / Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea, Oddělení péče o sbírky

V roce 2017 probíhaly přípravy všech zadávacích řízení plánovaných v rámci projektu. Vypsána byla zakázka na výstavbu přechodové komory. Kompletně proběhla aktivita stěhování sbírkových předmětů – do Ústředního depozitáře Terezín II byly přestěhovány veškeré plánované předměty.

Interní vědecké projekty

P15/01IG-ŠA (řešitel Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.; doba řešení 2015-2018) / Režisér Karel Jernek, HM2.4      

P17/01IG-ŠU (řešitel Bc. Veronika Šulcová, spoluřešitel: MgA. Dana Szemályová; doba řešení 2017-2018) / Systematický průzkum vybraného souboru dámských kompletních oděvů určených pro stálé expozice NM, HM4.1      

P17/01IG-Gl (řešitel Bc. Pavla Glauningerová, spoluřešitelé: Petra Káďová, DiS. a Olga Trmalová, akad. mal.; doba řešení 2017-2018) / Podmalby na skle – poškození a preventivní konzervace, HM4.1

Výzkumné cíle HM v rámci IP DKRVO 2017

2017/20 - Archeologie (PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.)

2017/21 - Světový diskurz interpretace a ochrany archeologického dědictví (PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.)

2017/22 - Starší české dějiny (PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.)

2017/23 - Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.)

2017/24 - Etnologie (Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.)

2017/25 - Numismatika (PhDr. Luboš Polanský)

2017/26 - Dějiny divadla (Mgr. Vojtěch Poláček)

2017/27 - Technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek (Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.)

2017/28 - Novodobé české dějiny (Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.)

2017/29 - Dějiny tělesné výchovy a sportu (Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.)

2017/30 - Dějiny Národního muzea (Mgr. Marek Junek, Ph.D.)

 

Slovinsko – v rámci projektu DKRVO 2017/24, Etnologie v rámci dokumentace současného folkloru, prováděli řešitelé terénní výzkum drobných památek a způsobu využívání krajiny bývalých bojišť Sočské fronty ve Slovinském krasu. Dokumentační fotografie umělé kaverny.

Slovinsko – v rámci projektu DKRVO 2017/24, Etnologie v rámci dokumentace současného folkloru, prováděli řešitelé terénní výzkum drobných památek a způsobu využívání krajiny bývalých bojišť Sočské fronty ve Slovinském krasu. Místní respondent pan Jaka Jakofčič na jednom z vojenských hřbitovů.

Popularizace vědy

Zaměstnanci Historického muzea jsou tradičně zapojeni do popularizace vědy formou projektů, přednášek, organizováním seminářů, konferencí a workshopů a vydáváním nejen odborné literatury.

projekt - Archeologie na dosah

Projekt oddělení Pravěku a antického starověku se zaměřuje na popularizaci, prezentaci a edukaci archeologie, a to především prostřednictvím sbírkových předmětů. Archeologické dědictví je prezentováno na webu www.archeologienadosah.cz a realizací vzdělávacích a popularizačních aktivit blíže seznamující veřejnost s obdobími pravěku až středověku:

Dobrodružství archeologie – Den dětí v Národním muzeu, 3. 6. 2017;

       

Dobrodružství archeologie – Den dětí v Národním muzeu, 3. 6. 2017

Středověká Kouřim. Od hradiště k městu – edukativní akce ve formě komentované prohlídky přímo na kouřimských hradištích a ve středověkém městě Kouřim, přednášel a prováděl Mgr. Jiří Košta, fotodokumentace Mgr. Viktoria Čisťakova, 4. 6. 2017.

       

         

       

Středověká Kouřim. Od hradiště k městu – procházka pro veřejnost s odborným výkladem na raně středověké hradiště Stará Kouřim, 4. 6. 2017

 

Pravěké textilnictví, Mgr. Viktoria Čisťakova, přednáška, Národopisné muzeum, 7. 6. 2017;

Raně středověké meče z České republiky v evropském kontextu. Zbraně, špičkové kovářské výrobky a atributy elity, Mgr. Jiří Košta, přednáška v souvislosti s prezentací archeologické výstavy o raně středověkém Kolínsku, Kolín, 7. 3. 2017;

IV. ročník Mezinárodního dne archeologie v ČR, 21. 10. 2017;

 

Mezinárodní den archeologie v ČR, 21. 10. 2017 

 

Gombíky!! Příběh ikonického raně středověkého šperku a jeho osud na Moravě a v Čechách, Mgr. Jiří Košta, přednáška v souvislosti s prezentací archeologické výstavy o raně středověkém Kolínsku, Kolín, 12. 12. 2017.

Konference a semináře organizované NM HM

VI. ročník konference sportovních historiků „Sport a tělesná výchova“ / Národní muzeum
Specializovaná konference, ve čtyřech specializovaných blocích vystoupilo 11 přednášejících.
26. 9. 2017 Praha, Letohrádek Kinských
Mg. Jan Lomíček, Ph.D., Sport v Muzeu vs. muzeum sportu.
Mgr. Šárka Rámišová, Boj o červenou košili. Sokolská móda.

Tigridovo svědectví dvacátého století – konference k 100. výročí narození Pavla Tigrida / Národní muzeum ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK
24. 10. 2017, Praha, Národní památník na Vítkově
Mgr. Jitka Hanáková, Ivana Tigridová a její Help and Action na obranu lidských práv.

Muzea a mezinárodní publikum, seminář / Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví a Náprstkovo muzeum
24.–25. 11. 2017, Praha, Náprstkovo muzeum
PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.; Uprchlická krize na českých náměstích: muzejní dokumentace pro- a protiuprchlických demonstrací.
Bc. Kristýna Hlavatá; Mgr. Jan Pohunek, Ph.D; Cizinci v České republice a jejich kultura.

Archeologie & Antropologie III: studium archaické kultury a společnosti / Národní muzeum, Oddělení pravěku a antického starověku
23. 11. 2017, Praha, Nová budova NM

Dějiny Národního muzea / Národní muzeum, Historické muzeum
13. 12. 2017, Praha, Nová budova NM
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. a Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
Workshop k projektu GA ČR – Národní muzeum v éře Československa, prezentoval dosavadní výsledky projektu řešeného na muzejních pracovištích. Ostatní pozvaní kolegové, zabývající se také dějinami NM, prezentovali své dosavadní badatelské úspěchy či problémy. Poslední částí workshopu byla společná diskuse nad problematikou zpracovávání dějin paměťových institucí.

 

Fotografie v Národním muzeu – ochrana, péče, interpretace / Národní muzeum, Historické muzeum
14. 12. 2017, Praha, Nová budova NM
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
Workshop k projektu DKRVO zaměřený na problematiku péče a ochrany o fotografické materiály ve fondech a sbírkách Národního muzea, včetně vybraných problémů interpretace fotografického obrazu.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

V. mezinárodní konference české asociace orální historie / FF MU, EÚ MZM, COHA
15.-16. 2. 2017, Brno
Mgr. Šárka Rámišová, Hana Synovcová, první československá volejbalistka hrající v zahraničí.

 

17. celostátní archivní konference, Aktuální otázky českého archivnictví, Německá okupační správa v letech 1938–1945 / Česká archivní společnost, SOkA Liberec, TU v Liberci ad.
25.–27. 4. 2017, Liberec
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D., účast v panelové diskusi Sekce 3 Vzdělávání.

 

Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu / Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK, Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, SOA v Praze – Státní okresní archiv Rakovník, Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Muzeum T. G. M. Rakovník a Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
26.–27. 4. 2017, Lány
Mgr. Jan Pohunek, Ph.D., Akce Hurikán na Rakovnicku – Trampové a policejní složky v 70. a 80. letech 20. století.

 


Část výstavy Tramping v proměnách času pořádané Muzeem T. G. M. v Lánech, na kterou byly zapůjčeny i předměty z fondů Etnografického oddělení – na snímku např. diplom a ceny ze soutěží. Národní muzeum bylo zastoupeno též na souběžně pořádané konferenci Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu. 

 

Kresebná, plánová a fotografická dokumentace venkovského stavitelství v muzejních sbírkách a archivních fondech / Česká národopisná společnost, Ústav evropské etnologie a Muzeum regionu Boskovicka
10.–11. 5. 2017, Boskovice
PhDr. Kateřina Pařízková, bez příspěvku

 

Doba laténská ve střední Evropě – KELTOVÉ, 18. mezinárodní konference / Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. ve spolupráci s Česko-slovenskou skupinou pro dobu železnou
16.–19. 5. 2017, Plumlov
Viktoria Čisťakova; Průzkum chemického složení skleněných korálků z fondu doby halštatské Národního muzea, poster;
PhDr. Jiří Militký Ph.D. (et D. Daněček); Pozdně laténská sídliště s mincovními nálezy v severní části okr. Praha-západ.
PhDr. Pavel Sankot; Poznámky k novému průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a Vlčí, okr. Plzeň-jih.

Perspektivy teatrologie / Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue
17.–19. 5. 2017, Praha, Náprstkovo muzeum
Mgr. Markéta Trávníčková, Cesta k divadlu – prezentace projektu NAKI.

 

Mezinárodní numismatická konference Numismatica Centroeuropaea II. Středoevropské numismatické dny / Moravské zemské muzeum
22.–25. 5.2017, Brno, Dietrichsteinský palác
PhDr. Jiří Militký PhD., Ražby kmene Eravisků – nejmladší horizont výskytu keltských mincí v Čechách.
PhDr. Luboš Polanský; Mgr. Marek Budaj, Ph.D., Pražský poklad uherských dukátů Zikmunda Lucemburského.
PhDr. Jiří Lukas; Mgr. Kamil Smíšek;  PhDr. David Vích, Nálezy mincí z archeologického výzkumu hradiště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj) pomocí detektorů kovů.
Mgr. Kamil Smíšek, Nové nálezy moravských mincí markraběte Jošta s korunovanou iniciálou IO z archeologických výzkumů v Brně.
Mgr. Lenka Vacinová, Zločin a trest na římských denárech.

Konference konzervátorů – restaurátorů při AMG
23. 5. 2017, Brno
Martin Fořt, DiS.; Povrchové úpravy historických lustrů, průzkum a restaurování - Historické kovové předměty a jejich konzervování – restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy.

Československo v letech 1972–1977/ Jihočeské muzeum, ÚSTR
17. 5. 2017, České Budějovice
Mgr. Šárka Rámišová, Antiprčice 1977

Iron in Archaeology. Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond / Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. a Národní technické muzeum
30. 5.–1. 6. 2017, Praha
Mgr. Jiří Košta (et Ing. Jiří Hošek, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Estelle Ottenwelter); Investigation of the Great Moravian „Ulfberht“ Sword from Břeclav-Pohansko (poster).

Textil v muzeu 2017 – Nejstarší textilní sbírky muzeí a galerií pohledem archeologie a historie, konference / Technické muzeum v Brně pod záštitou Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oborových komisí AMG ČR
14.-15. 6. 2017, Brno
MgA. Dana Szemályová; Třeboňské antependium a výroba jeho kopie.
Bc. Veronika Šulcová; Nejstarší šněrovačky z 1. pol. 18. století v Historické sbírce Historického muzea, Národního muzea.
Bc. Veronika Šulcová; Stáž v restaurátorské dílně textilu Österreichisches Museum für angewandte Kunst ve Vídni.

Colloquium Traianeum, Císař Traianus – dobyvatel „zlaté země“ / Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Archaia Praha o.p.s. a Národní muzeum
15. 6. 2017, Jílové u Prahy
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.; „Luxuria“ v kontextu římské společnosti.

Třicet let České olympijské akademie / Akademická sekce České olympijské akademie
21. 6. 2017, Praha, Tyršův dům
Mgr. Jan Lomíček, Ph.D., Olympijské sbírky v Národním muzeu.
Mgr. Jitka Schůtová, Ph.D., Česká olympijská akademie a Národní muzeum.

11. sjezd českých historiků, Olomouc 2017 / Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
13.–15. 9. 2017, Olomouc
Mgr. Libor Jůn, Ph.D., Budovy nejen pro muzejníky... Zamyšlení nad nerealizovanými budovami Národního muzea ve 20. století.
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D., vedení panelu Historie z občanských kruhů. Vliv neziskových organizací na interpretaci dějin;
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D., Prostředky komunikace Národního muzea s (odbornou) veřejností.

Konference konzervátorů-restaurátorů / Technické muzeum v Brně a Metodické centrum konzervace
19.-21. 9. 2017, Litomyšl
Bc. Pavla Glauningerová; Bc. Petra Káďová, DiS.; Klasifikace poškození podmaleb na skle (poster).

Konference k 1000. výročí úmrtí pražského biskupa Thidagga / Česká numismatická společnost, Arcibiskupství pražské, Centrum medievistických studií AV ČR, UK v Praze, Národní muzeum, České muzeum stříbra v Kutné hoře
11. 10. 2017, Praha
PhDr. Luboš Polanský, Denáry spojované s biskupy Vojtěchem a Thidaggem.

Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických / PhDr. Karel Maráz, Ph.D. a Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov
18.–19. 10. 2017, Mikulov
Bc. Jan Hanousek, Několik úvah editora nad zpřístupněním Pozůstatků desk zemských.

III. ročník konference Historie odívání v českých zemích / Národní památkový ústav
19. 10. 2017, Praha
Mgr. Monika Tauberová, Živůtek jako součást českého a moravského lidového kroje – vliv renesanční módy.

Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí / Centrum pro studium populární kultury ve spolupráci s FF UK a projektem H2020 COURAGE
27.–29. 10. 2017, Ostrava
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D., Kontextuální příspěvek, „škola CSPK“ a její studia populární kultury.

Seminář historie odívání / SPŠ Hradec Králové
11. 11. 2017, Hradec Králové
PhDr. Miroslava Burianová (spolupořadatelka, redaktorka sborníku); Jazzová éra v šatníku choti čsl. vyslance – charlestonky Anny Plesingerové-Božinové.;
Bc. Veronika Šulcová, DiS.; Dobové úpravy a opravy celo-vyztužených šněrovaček z 18. století

Oděv v historii 2017
18. 11. 2017, Zlín
Bc. Veronika Šulcová, DiS.; Pozdně středověký mužský oděv z usně v podobě padesáti archeologických fragmentů.

Odvaha k odpovědnosti / Mezinárodní konference ICOM
22.–25. 11. 2017, Brno
Mgr. Jolana Tothová, Sbírka Muzea dělnického hnutí – zpracování a prezentace.

Internarnational Conference Absolute und relative Chronologie der späten Latènezeit im mittleren Donauraum / Naturhistorisches Museum, Wien; Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana; Landesmuseum Kärnten
12.–13. 6 2017, Magdalensberg, Rakousko
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.; Chronologie des keltischen Münzwesens in den Regionen der Boier in den Horizonten LT D1-D2.

Naukowe opracowanie zespolu najstarszych monet polskich / Muzeum Narodowe w Krakowie
27. 6. 2017, Krakov, Polsko
PhDr. Luboš Polanský; Monety wczesnopiastowskie z kolekcji Muzea Narodowego w Pradze.

Bratislava in the 1st century BC – Celtic oppida on the Middle Danube International round-table / MÚOP, APVV, Campus France, Slovenské národné múzeum, Archeologický ústav SAV; Bibracte
4.–5. 9. 2017, Bratislava, Slovensko
PhDr. Jiří Militký, PhD.; Keltisches Münzwesen von Bratislava im Licht der Neubearbeitung des Münzfundes von Deutsch Jahrendorf.

Second Conference of the European Labour History Network / Nanterré Université & Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
2.–4. 11. 2017, Paříž, Francie
Mgr. Pavlína Vogelová, Czech Social Photography between Art, Society and Politics.

Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum / MAMUZ Museum Mistelbach, etc.
8.–11. 11. 2017, Mistelbach an der Zaya, Rakousko
PhDr. Jiří Militký Ph.D. (et prof. Maciej Karwowski) Oppida und Höhensiedlungen in der Zone des boischen Münzwesens: Handels- und Machtzentren der späten Latènezeit.

Silver in early medieval central Europe /  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
30. 11.–1. 12. 2017, Varšava, Polsko
PhDr. Luboš Polanský; Early Piast Coins from the collection of the Národní Muzeum in Czechia.