výroční zpráva 2017

EN

Věda a výzkum v Knihovně Národního muzea

Pracovníci Knihovny Národního muzea publikovali v roce 2017 7 publikačních výsledků hlášených do RIV. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali formou 12 příspěvků na tuzemských či mezinárodních konferencích. V rámci institucionální podpory řešili 9 výzkumných cílů IP DKRVO.

Výzkumné cíle KNM v rámci IP DKRVO 2017

V roce 2017 byl publikací Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta) uzavřen dlouholetý výzkum rukopisných zlomků uložených v Oddělení rukopisů a starých tisků KNM. Po delší přípravě byl ve spolupráci s nakladatelstvím Academia vydán Komentářový svazek a zmenšená reprodukce Liber viaticu, jednoho z nejvýznamnějších středověkých rukopisů uložených v KNM. Zahájen byl hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jehož hlavním cílem je zjistit aktuální stav těchto významných rukopisných památek uložených v KNM. Provenienční výzkum započatý v KNM v minulých letech grantem MK ČR NAKI Provenio: metodika výzkumu knižních proveniencí (2012–2015) pokračoval v rámci IP DRKVO především výzkumem knihovny B. Duška, Knihovny roudnických kapucínů a také provenienčním výzkumem vybraných zámeckých knihoven. Zahájen byl rovněž průzkum slovanských fondů uložených v KNM, který navazuje na výzkum Šafaříkovy knihovny ukončený v roce 2016.

Ukázka publikace Liber viaticus Jana ze Středy: komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzeaa originálu rukopisu.

Prvkové měření dvoulistu Rukopisu královédvorského s použitím rentgen-fluorescenčního mikrospektrometru Bruker Artax 400 (XRF).

Průzkum dvoulistu Rukopisu královédvorského Ramanovou spektroskopií.

2017/48Vědecké zpracování dosud nezpracovaných rukopisů a rukopisných zlomků (Mgr. Zdeněk Mužík)

2017/49Vědecké zpracování historických proveniencí a moderních knižních fondů (PhDr. Richard Šípek, Ph.D.)

2017/50Provenienční průzkum zámeckých knihoven (PhDr. Petr Mašek)

2017/51Sebrané spisy Ferdinanda Peroutky (Mgr. Martin Sekera, Ph.D.)

2017/52Vědecké zpracování slovanských fondů Knihovny národního muzea (Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.)

2017/53Hmotný průzkum RKZ (MgA. Karel Křenek)

2017/54 Vědecké zpracování knihovny Bohuslava Duška (Mgr. Jana Tvrzníková)

2017/56Výzkum vzdáleného monitoringu a ovládání prostředí IT infrastruktury pro podporu VaV (Lukáš Bělka)

2017/57Výzkum systému elektronické správy vědeckých a sbírkových dat a jejich dlouhodobé ochrany (MgA. Marie Vítková)

Popularizace vědy

Zaměstnanci Knihovny Národního muzea jsou tradičně zapojeni do popularizace vědy formou projektů, přednášek, organizováním seminářů, konferencí a workshopů a vydáváním nejen odborné literatury.  Dílčí výsledky Hmotného průzkumu Rukopisů královédvorského a zelenohorského, který probíhá v KNM od roku 2017, byly prezentovány dne 19. 9. 2017 v rámci doprovodné přednášky k výstavě „Fenomén Masaryk“ Zpráva o současném restaurátorském průzkumu RKZ v Národním muzeu.

Obálka publikace BRODSKÝ, Pavel – SPURNÁ, Kateřina – VACULÍNOVÁ, Marta (edd). Liber viaticus Jana ze Středy: komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea. Praha: Academia, Národní muzeum 2016.

Závěrečný díl z řady katalogů zpracovávajících bohatý fond rukopisných zlomků uložený v Oddělení rukopisů a starých tisků KNM.  

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Bydžovská, I. – Měřička, M.: Poslechněte, co se v pravdě stalo... Virtuální výstava Digitální knihovny Špalíček – Muzea ve virtuálním světě; Pardubice, 14. 11. 2017.

Mašek, P.: Francouzská literatura v zámeckých knihovnách – Francie a české země v 17. a 18. Vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě; Praha, Francouzský institut; 8. března 2017.

Mašek, P.: Omnes sunt quaterni… – 41. seminář muzejních knihovníků, muzeí a galerií v Plzni; Praha, 5. – 6. 9. 2017.

Mašek, P.: Tato kniha je moje! Provenienční stopy v historických knižních fondech – Seminář preventivní péče o historické knihovní fondy pořádaný Národním památkovým ústavem; Kuks, 4. – 5. 10. 2017.

Mašek, P.: Zámecká knihovna Ostrov nad Ohří – Toskánští Habsburkové a ostrovské panství u příležitosti 220. výročí narození Leopolda II. Toskánského; Ostrov nad Ohří, 11. – 12. 10. 2017.

Mašek, P.: Omnes sunt duerni… – Bibliotheca Antiqua 2017; Olomouc, 29. – 30. 11. 2017.

Mužík, Z.: Královská města na sněmech po vydání Vladislavského zemského zřízení – Šlechta a města ve středověku; Praha, 27. 9. 2017.

Šípek, R.: Aktuality z života Knihovny Národního muzea – 41. seminář muzejních knihovníků, muzeí a galerií v Plzni; Praha, 5. – 6. 9. 2017.

Tvrzníková, J.: Ilustrace Jana Willenberga v Sumovní kronice z roku 1615 – Bibliotheca Antiqua 2017; Olomouc, 29. – 30. 11. 2017.

Bělka J. – Frank J.: Data Infrastructure for Scientific and Collections Data in Medium Size Institution. – Biodiversity Information Standards (TDWG); Kanada, Ottawa; 1. 10 – 6. 10. 2017.

Bělka, L. – Frank, J.: Low Cost Environment Monitoring Server – Wireshield – TDWG. Biodiversity Information Standards; Canada, Ottawa, 1. – 6. 10. 2017.

Šípek, R.: Die Bücher von Ladislav Seidlitz von Schönfeld in der Bibliothek der Raudnitzer Kapuziner. – Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte – Reformation und Bücher Zentren der Ideen, Zentren der Buchproduktion; Německo, Wolfenbüttel; 25. – 27. 9. 2017.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Nové výzkumy Rukopisů královédvorského a zelenohorského v Národním muzeu

Nové výzkumy Rukopisů královédvorského a zelenohorského v Národním muzeu
Letos uplynulo 200 let od nalezení Rukopisu královédvorského. O rok později, v roce 1818, byl nalezen druhý dokument – Rukopis zelenohorský. Na...