výroční zpráva 2019

EN

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2019 byly Národnímu muzeu doručeny dvě žádosti o informace. U žádné žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu odmítnutí žádosti o poskytnutí informace neproběhlo.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licenci ve smyslu tohoto zákona.

Nebyla podána žádná stížnost podle §16 a tohoto zákona.