výroční zpráva 2019

EN

Nové expozice v objektech Národního muzea

Nové expozice v Historické a Nové budově NM

V roce 2019 probíhalo ve všech expozičních celcích zpracování projektové dokumentace, a to za konzultační účasti všech architektů, resp. architektonických týmů. Do přípravného procesu všech expozičních částí vstoupili také týmy grafiků vybrané na základě veřejné zakázky z roku 2018. Na grafice se jmenovitě podílí Studio Marvil, s.r.o. pro expozice Příroda, Evoluce, Dějiny a Lidé, MgA. Petr Krejzek pro expozici Klenotnice a Mincovní kabinet a MgA. Filip Mond pro expozici Dějiny 20. století. Projektové dokumentace k expozicím Příroda, Evoluce, Lidé, spojovací chodba, Dějiny 20. století a Dětské muzeum byly odevzdány do konce roku 2019, dokumentace k expozici Dějiny byla zpracována a odevzdána také – vzhledem k nutnosti úprav vyžadovaných ze strany Národního muzea v případě sálu 19. století bude definitivní odevzdání provedeno počátkem roku 2020. V případě expozice Klenotnice a Mincovní kabinet bylo zpracování projektové dokumentace pozdrženo dokončování rekonstrukce Historické budovy, neboť byl výstavní prostor z důvodu své výhodné polohy blokován posledními pracemi, vystěhováním zhotovitele z HB i využíváním coby posledního dílenského prostoru pro dokončení projektu rekonstrukce. Byl proto definován alternativní postup, který využil vynuceného času, a to ve formě zhotovení zkušebních vitrín, které budou v první polovině roku 2020, a na jejich základě bude možné dokompletovat projektovou dokumentaci ve výsledném čase rychleji.

Od počátku roku 2019 pracovalo oddělení hlavního manažera expozic na přípravě velkého množství veřejných zakázek k realizaci dílčích expozičních celků. Ještě koncem prosince 2018 začala příprava nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení multimediálního obsahu do spojovací chodby. Veřejná zakázky byla vypsána v květnu 2019. Současně byla zpracovávána dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavební části expozice ve spojovací chodbě, která byla vypsána červnu 2019. V srpnu 2019 pak byla vypsána poslední nadlimitní veřejná zakázka pro realizaci expozice ve spojovací chodbě, a to na dodávku a instalaci AV techniky a osvětlení. Všechny tři uvedené veřejné zakázky se podařilo včas uzavřít a předmět plnění realizovat k otevření expozice 17. 11. 2019.

 

V červenci 2019 byla vypsána nadlimitní veřejná zakázka na realizaci expozice Dějiny 20. století, v jejímž rámci však nebyla podána žádná nabídka. Výběrové řízení bylo proto vypsáno znovu a na přelomu roku 2019 a 2020 proběhla kontrola splnění všech kvalifikačních podmínek účasti, tj. na rok 2020 připadá již pouze samotný akt podpisu smlouvy.

V červenci roku 2019 byla zároveň zahájena nadlimitní veřejná zakázka na restaurování kostry plejtváka, která po celou dobu trvání rekonstrukce HB zůstala v objektu. Stejně jako v případě první zakázky na realizaci expozice Dějiny 20. století se nikdo do tohoto výběrového řízení nepřihlásil a vypsání bylo nutné opakovat. Pravděpodobně vzhledem k podzimnímu a zimnímu času realizace bylo druhé řízení úspěšné. Realizace firmou Theodorik, s.r.o. probíhá od konce prosince 2019.

Ve druhé polovině roku 2019 byly připraveny, vypsány a v prosinci podepsány nadlimitní veřejné zakázky na autorská díla do expozice Dějiny 20. století, konkrétně 5,5m vysoká Časozdviž (multimediální objekt s 360° projekcí s korespondujícím obsahem) a scénografické prvky expozice.

V říjnu roku 2019 byla vypsána nadlimitní veřejná zakázka na rámcového dodavatele osvětlení pro připravované expozice v Nové i v Historické budově NM. Podané nabídky byly na přelomu roku 2019 a 2020 posuzovány, v první polovině roku 2020 je předpoklad podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Ve druhé polovině roku 2019 probíhala příprava zadávací dokumentace k nadlimitním veřejným zakázkám na realizaci expozice Dějiny a realizaci Dětského muzea, dále potom příprava zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na rámcového dodavatele AV techniky pro všechny expozice.

I nadále pokračovalo zpracování orientačního a navigačního systému po komplexu Historické a Nové budovy NM ve spolupráci s Ing. arch. Josefem Smutným z ateliéru Ilex Design. Výsledkem je zpracovaný podklad pro umístění jednotlivých částí a informací v rámci obou budov.

V rámci přípravy na instalaci nových expozic pokračovaly jednotlivé sbírkové odbory přípravou vybraných sbírkových předmětů, přizpůsobováním adjustace, restaurováním a novými akvizicemi sbírek, které budou součástí nebo rovnou dominantami nových expozic. Samotné akvizice proběhly v roce 2019 za 46,85 mil. Kč, jejichž předmětem byly exponáty z oblasti antropologie, zoologie, archeologie, klasické archeologie, nerostů či historických předmětů vojenského, uměleckého a jiného rázu.

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Dne 9. října roku 2019 byl slavnostně otevřen Památník Jana Palacha ve Všetatech. Součástí komplexu Památníku je původní rodný dům Jana Palacha a nově vytvořený expoziční pavilon. Autory architektonického řešení jsou Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelieru. Autorem historické expozice je historik Petr Blažek ve spolupráci s Michalem Ježkem, Markem Junkem a grafikem Jáchymem Šerých. V domě je k vidění posmrtná maska Jana Palacha od sochaře Olbrama Zoubka a jeho socha Zlatý Jan. V pavilonu může návštěvník obdivovat autentické předměty, shlédnout dokument Olgy Sommerové o Janu Palachovi nebo se začíst do několika interaktivních panelů, které objasňují Janův životní příběh.