výroční zpráva 2019

EN

Věda a výzkum v Národním muzeu

V roce 2019 probíhala vědecko-výzkumná činnost pracovníků Národního muzea na úrovni základního i aplikovaného výzkumu v přírodovědných i společensko-vědních oborech. Výzkum byl kromě provozních prostředků podpořen zejména Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) a dalšími tuzemskými či zahraničními dotačními programy ve formě projektů a grantů. V rámci institucionální podpory byl výzkum strukturován do 26 výzkumných oblastí a 101 dílčích cílů, v jejichž rámci bylo v roce 2019 řešeno 67 konkrétních záměrů. Výzkumné oblasti a cíle jsou součástí nové koncepce IP DKRVO 2019–2023. Výsledky vědecké činnosti prezentovali pracovníci NM na 48 domácích a 58 zahraničních konferencích, seminářích a workshopech a publikovali formou téměř 300 publikačních výstupů vykázaných do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Mezi nimi se objevuje například 121 článků publikovaných v prestižních impaktovaných periodikách a 15 odborných knih. Mezi výsledky aplikovaného výzkumu je možné nalézt např. 3 specializované veřejné databáze, 2 certifikované metodiky či funkční vzorek. Důležitou roli hrála také popularizace výzkumu a vzdělávání formou přednášek a popularizačních článků, výstav, exkurzí, výstupů v médiích apod.

Výzkumná činnost probíhala jak v rámci regionálního zaměření na území ČR, tak na významných přírodovědných i archeologických či etnologických lokalitách po celém světě. Pokračovalo se dalšími výkopovými sezónami v rámci archeologické expedice do Wad Ben Naga a výzkumem v oblasti Tell al-Shamiyah (Nahrer-el-arab, guvernorát Latákie). Pro efektivní výzkum Národní muzeum klade důraz na rozvoj národní i mezinárodní spolupráce různého charakteru. Z významných nových mezinárodních spoluprací je nutno zmínit minimálně otevření možností archeologického výzkumu v Sýrii či přírodovědného výzkumu na Filipínách. Do oblasti spoluprací spadá i podpora stáží odborných pracovníků. Formou pracovních služebních cest bylo z provozních nákladů podpořeno 53 stáží, v rámci dotačních programů dále 12 stáží. V průběhu roku 2019 bylo dále díky programu ERASMUS+ realizováno na pracovištích Národního muzea 14 stáží zahraničních studentů a absolventů.

Národní muzeum získalo v prvním průběžném hodnocení plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019–2023 za rok 2019, realizovaném Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV), hodnocení „A“ znamenající vynikající plnění této koncepce.

V roce 2019 bylo v Národním muzeu řešeno 37 projektů různých dotačních programů a zaměření. Zaměstnanci se podíleli na řešení 11 projektů základního výzkumu GA ČR a 7 projektů aplikovaného výzkumu NAKI II. Získány byly dále 2 nové projekty GA ČR a 2 nové projekty NAKI II s počátkem řešení v roce 2020. Zahájen byl také nový dvouletý cyklus interních grantů (2019–2020) podporujících mladé vědecké pracovníky do 35 let. Uděleno bylo celkem 5 interních vědeckých projektů a 1 projekt mezioborový.

Projektová a odborná činnost probíhají i mimo odborné složky NM. Příkladem jsou dva projekty aplikovaného výzkumu dotačního programu NAKI řešené v roce 2019 v rámci Odboru pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, který se také podílí na řešení výzkumných cílů v rámci institucionální podpory.

Probíhající projekty NAKI v rámci SVN