výroční zpráva 2019

EN

Muzejní komplex Národního muzea

Rytíři nebes

U příležitosti sedmdesátého-pátého výročí vylodění v Normandii byla v Historické budově NM od června 2019 dislokována výstava Rytíři nebes, která vznikla ve spolupráci s brněnským Muzeem českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Představila návštěvníkům osudy čs. příslušníků a příslušnic britského Královského letectva či jejich zapojení do průběhu druhé světové války. Ve výstavě byly prezentovány originální předměty významných letců včetně oděvů, které nosily významní generálové z československých perutí RAF.

Tajný život sbírek

Výstava představila různorodé předměty z akvizic Historického muzea Národního muzea v posledních letech. Za scénou výstav a odborných publikací se totiž skrývá nemalé množství práce kurátorů, restaurátorů, správců sbírek a dalších profesí, kteří doprovázejí vstup každého předmětu do muzejního světa. Artefakty se do sbírek dostávají různou cestou (dary, koupě, převody apod.) a každý si žádá specifickou péči (v závislosti na materiálu, stavu, stáří, původu…). Výstava nabídla pohled do jinak skrytého nitra muzejního provozu – do depozitářů, restaurátorských dílen či digitalizačních pracovišť.

 

Račte vstoupit do divadla

Výstava, jejímž ústředním tématem byl obsahový i formální vývoj divadelní cedule jako základního teatrologického pramene, se díky bohatým a unikátním fondům Divadelního oddělení podle kritických ohlasů stala učebnicí dějin divadla na území Čech a Moravy od 17. do 20. století, s přesahy až do současnosti v podobě divadelního plakátu. Důraz byl kladen na ty instituce, jejichž historie je den po dni zmapována právě díky dochovaným divadelním cedulím (Stavovské, Prozatímní, Národní a vinohradské divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně), představena byla meziválečná avantgardní divadla, kočovná, zámecká a loutková divadla i předchůdci divadelních cedulí, periochy z poloviny 17. století. 

 

Sametová revoluce
Výstava připravená Národním muzeem v Historické budově k 30. výročí připomněla „sametovou revoluci“ ve dvojím kontextu. Jednak přiblížila události druhé poloviny 80. let, které předznamenaly krizi ve společnosti a politice, současně ukázala, jak autoritativně řízený komunistický stát nebyl schopný řešit základní problémy spojené s ekologií, kulturním i duchovním životem. Originální předměty, fotografie, plakáty a dokumenty ze sbírek Národního muzea, ale i z jiných institucí (Knihovna Libri prohibiti, Poslanecká sněmovna, ÚSTR) vyprávějí příběh oficiální politiky, disentu, paralelní kultury i ekologického hnutí, jenž vrcholil událostmi po 17. listopadu 1989. Ve své závěrečné části pak výstava ukazuje dynamický vývoj společnosti a její transformaci v prvním půlroce do voleb v červnu 1990. Součástí je bohatý dokumentární audiovizuální materiál, ale i vzpomínky aktérů a pamětníků.
2x100

Výstava 2x100 byla reprezentativní výstavou u příležitosti 100letého výročí založení Československa, 200letého výročí založení NM a otevření Historické budovy Národního muzea po ukončení generální rekonstrukce. V rámci výstavy bylo vystaveno 200 nejvzácnějších a nejzajímavějších předmětů ze všech 5 sbírkových odborů Národního muzea. Čtyřčlenný autorský tým výstavu rozčlenil do 12 tematických celků, kdy společně v jednom celku byly vystaveny předměty spolu zdánlivě nesouvisející. 

 • Zakladatelé NM, osobnosti, symboly, předměty s inventární mi čísly 200  
 • Středověk a romantismus
 • Noty a melodie
 • Křehké a věčné
 • Kámen a papír
 • Zlato a pozlátko
 • Božské a ďábelské
 • Pokrok a zánik
 • Stříbro chladné a hřejivé
 • Válka a mír
 • Rituály blízké a vzdálené
 • Fauna a flóra 

Tematické celky byly naznačeny názvem a citátem vystihujícím podstatu výběru předmětů. Cílem bylo představit veřejnosti předměty známé, ale také neznámé a ukázat, co a jak Národní muzeum sbírá a uchovává. Toto netradiční složení sbírek doprovodilo také netradiční pojetí ztvárnění expozice. Tzv. výstavní systém Manhattan, kdy každý předmět má vlastní nasvícenou vitrínu a rozmístění předmětů je uspořádáno podle jejich velikosti od největších uprostřed po ty nejmenší na okraji, byl adjustován tzv. průhledovými trezory, 5,5metrovými mřížemi ze surového kovu. Pro výstavu byla kromě tří sálů využita i přilehlá chodba, kde bylo umístěno dvanáct 5metrových bran, na něž byly instalovány panely s fotografiemi některých předmětů s jejich silnými příběhy.

Výstava byla dvakrát prodloužena a nakonec byla uzavřena 31. 7. 2019. Během konání výstavy muselo být několik předmětů vyměněno, zvláště hudebniny, knihy a archiválie. 

Pohled na „průhledový trezor“, výstavní systém „Manhattan“ a názvy některých témat

Pohled do průhledového trezoru na téma Křehké a věčné

Téma Křehké a věčné
 


Část tématu Zlato a pozlátko


Část tématu Kámen a papír

Tutanchamon RealExperience

Výstava Tutanchamon RealExperience, která byla zahájena 20. 8. 2019, představila veřejnosti jednoho z nejznámějších egyptských faraonů, a to ve 3, respektive 4 sálech Historické budovy NM. Výstavu připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Civita Mostre e Musei a společností Laboratoriorosso. Na projektu se podílelo také několik významných českých i evropských egyptologů.

Výstava byla založena především na multimediálních technologiích, nicméně její součástí byla také archeologická sekce plná reálných artefaktů z depozitářů Náprstkova muzea. Vystavena zde byla také socha mladého faraona zapůjčená z Musea August Kestner v Hannoveru Nadací Fritze Behrense. V Historické budově tak měli návštěvníci možnost poznat faraona a objev jeho hrobky skrze moderní technologie a zažít tak samotný objev i poznání posmrtného života faraona téměř na vlastní kůži.

První část výstavy Tutanchamon RealExperience obsahovala výběr originálních předmětů, jejichž prostřednictvím se návštěvníci seznámil s tím, jaké představy měli staří Egypťané o posmrtném životě. Většina těchto vzácných artefaktů není veřejnosti běžně přístupná.

Druhá část výstavy byla postavena na multimediálním systému vyvinutém s použitím nejnovějších technologií. Byly použity jak autentické záběry z objevu faraonovy hrobky, tak aranžovaná zátiší i digitálně vytvořené animace. Multimediální obrazová část zabrala celé 2 sály Historické budovy.

K dispozici byly návštěvníkům i hlasový průvodce v několika jazycích, a to jak pro audiovizuální místnosti, tak i pro archeologickou sekci s exponáty.

Výstava Tutanchamon RealExperience byla ve čtvrtém sále zakončena částí věnovanou profesoru Jaroslavu Černému (1898–1970), jedné z klíčových postav české egyptologie. Tato část představila jedinečné sbírkové předměty a archiválie související s jeho soukromým i vědeckým životem. K vidění byly předměty ze sbírek, které Národní muzeum díky Jaroslavu Černému a jeho rodině získalo mezi lety 1937 až 2019. 

Výstavu Tutanchamon RealExperience připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Civita Mostre e Musei a společností Laboratoriorosso. Na projektu se podílelo také několik významných českých i evropských egyptologů.

Výstava měla svou derniéru 2. 2. 2020

Vstup do výstavy

Socha Amona

Archeologické sekce

Multimediální část

Část tvěnovaná J. Černému

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Výstava k oslavě výročí 100 let od vzniku Československé republiky vznikla ve spolupráci se Slovenským Národným muzeem v Bratislavě, kde byla výstava otevřena počátkem roku 2018 a odkud byla k otevření Historické budovy NM přesunuta do Prahy. Slavnostní otevření za účasti českých i slovenských politických představitelů proběhlo dne 27. 10. 2018. Ve výstavě se objevilo velké množství předmětů deklarujících společně stoleté soužití Čechů a Slováků ve společném státě, včetně významných zahraničních výpůjček v podobě listin jako je např. Pittsburská dohoda, Mnichovská dohoda, Deklarace Hácha – Hitler nebo Československými signatáři ratifikované mírové dohody z Versailles z roku 1919.

Výročí vzniku společného státu i ohlédnutí za společnou minulostí deklaroval jak společný autorský tým složený z kurátorů obou spolupracujících muzeí, tak spolupráce se slovenským architektonickým studiem Pingpong s.r.o. a českým grafickým studiem Breisky.

Na výstavu byly zapůjčeny významné historické předměty ze zahraničních muzeí, např. z USA, z Francie či Německa, stejně jako z mnoha dalších slovenských i českých institucí. Celkem bylo ve výstavě k vidění cca 1200 sbírkových předmětů doprovázených multimediálními prvky. Výstava měla své vlastní webové stránky.

Součástí výstavy byly bohaté projekty pro školy, doprovodné programy v podobě soutěží pro školy i jednotlivce, diskuzní večery se zajímavými osobnostmi.

Labyrint informací a ráj tisku

Výstavou o novinách a časopisech Národní muzeum připomnělo, jak se noviny a časopisy za stovky let vyvíjely a proměňovaly. A že hodnověrnost jejich obsahu byla vždy závislá na těch, kteří je psali a vydávali. Za tu dlouhou dobu se novinářství po všech zkušenostech s cenzurou, politickou manipulací i komerčním soupeřením o čtenáře vypracovalo v profesionální činnost s etickými profesionálními pravidly. 

Na výstavě kromě českých i zahraničních novin a časopisů od 18. století do roku 1989 byly k vidění také unikátní předměty, které se dochovaly po V. M. Krameriovi, K. Havlíčkovi, J. Johnovi, A. Laurinovi. Návštěvníci si mohli osahat tiskařské matrice, z nichž se tisklo na rotačce, zhlédnout film z roku 1939 o tom, jak se tehdy dělalo novinářské řemeslo a prozkoumat také přehledná data o současném vydavatelském odvětví. 

Výstava byla realizována za podpory Unie vydavatelů.

Orbis pictus

Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského představila jedno z nejslavnějších děl Jana Amose Komenského, na něž vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe. Výstava návštěvníkům neukázala pouze vzácná vydání ze 17. a 18. století, ale otevřela svět každodenního života doby J. A. Komenského. Orbis pictus navíc není dávno mrtvou knihou, ale v průběhu 19. a 20. století se dočkal mnoha zpracování. Na výstavě tak byl prezentován dodatek vytvořený Josefem Váchalem či vydání v Braillově písmu, o jehož vznik se zasloužil Veljko Ramadanović, zakladatel Institutu pro slepé a hluché válečné invalidy, který se dnes nachází v bělehradském Zemunu.

Doprovodné programy v Historické budově Národního muzea

Komentované prohlídky
 • 20.11. Hosté z MZV
 • 18.12. Zuzana Šprinclová z Lidé a země
 • 9.1. Rozpočtový výbor sněmovny
 • 17.1. Klub seniorů
 • 18.1. Hosté advokátní kancelář
 • 29.1. Donátoři sbírek
 • 31.1. Neil Titman, Director of Business Development, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
 • 31.1. NM – zaměstnanecké setkání
 • 20.2. Klub seniorů
 • 21.3. Veřejnost
 • 10.6. Finanční ředitelka MK ČR
 • 24.7. Christopher Ruff (antropolog z USA) a spol.
 • 29.7. Skupina Sokolů
Přednášky o výstavě 
 • Klub seniorů v Horních Počernicích
Doprovodné programy k výstavě Tutanchamon RealExperience

Komentované prohlídky

 • 25. 9. 2020 účastníci Building Program of Natakamani and Amanitore in Context
 • 20. 1. 2020 dobrovolníci NM
Doprovodné programy k Česko-slovenské / Slovensko-české výstavě

Diskuzní večery „Moje Československo“

 • 29. 1. Scházení, rozcházení, míjení
 • 26. 2. Normalizace v Československu

Filmový cyklus „Československý filmový průsečík“

 • 7. 4. Zem spieva (Režie: Karel Plicka / ČSR 1933 / 63 min. / 35mm)
 • 14. 4. Jánošík (Režie: Martin Frič / ČSR 1935 / 79 min. / 35mm)
 • 18. 4. Varuj! (Režie: Martin Frič / ČSR 1947 / 82 min. / 35mm)
 • 23. 4. Rodná zem (Režie: Josef Mach / ČSR 1953 / 102 min. / 35mm)
 • 28. 4. Anděl na horách (Režie: Bořivoj Zeman / ČSR 1955 / 84 min. / 35mm)

Komentované prohlídky a další

 • 10. 3. komentovaná prohlídka
 • 17. 4. komentovaná prohlídka
 • 11. 5. Aspoň na víkend zažij dětství v Československu
 • 14. 5. Vycházky po slovenské Praze – Po stopách Milana Rastislava Štefánika
 • 22. 5. komentovaná prohlídka
 • 19. 6. komentovaná prohlídka