výroční zpráva 2019

EN

Akviziční činnost Českého muzea hudby

Zpřístupnění výstavy Export / Import / Rock’n‘roll‘ vzbudilo pozornost příznivců tohoto žánru a pamětníků. Přispělo k rozšíření sbírek muzea. Nejširší veřejnost vyhledávala další akce, především Pražskou muzejní noc a festival Flašinet žije, stejně jako doprovodné programy k výstavě.

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů rozvíjelo činnost podle úkolů stanovených MK ČR. Pokračovalo prohlídkami a posouzením stavu nástrojů na dalších objektech NPÚ, poskytovalo konzultační činnost.

V nově vybudovaném Centrálním depozitáři Českého muzea hudby v Litoměřicích pokračovalo systematické stěhování hudebních nástrojů i dalších fondů (Muzeum Antonína Dvořáka, hudebněhistorické oddělení). Dokončeno bylo pracoviště pro očistu sbírek a zprovozněna dílna na restaurování papíru. Byla vypracována studie na dostavbu stávajícího objektu o budovu pro uložení papírových a fotografických sbírek.

Ve všech podsbírkách probíhala katalogizace i rekatalogizace napříč všemi fondy v rozsahu několika tisíc záznamů. Záznamy jsou on-line přístupné okamžitě. V rámci projektu NAKI (Nový fonograf) byla z 80 % dokončena

Významné je nejen zpřístupnění katalogu on-line, kde je již 109 715 záznamů, ale především zpřístupnění v projektu Kramerius Národního muzea vzácného nevázaného slovníku z 19. století, jednoho ze základních lexikologických pramenů české muzikologie, jehož forma omezovala možnosti jeho studia.

Splněny byly cíle a výstupy projektů vědy a výzkumu, často s mezinárodním dosahem, vydáno několik významných publikací.

V zahraničí pokračoval výstavní projekt OPERA: PASSION, POWER, POLITICS ve Španělsku a muzeum tam zapůjčilo vzácný tzv. Mozartův klavír.

Akvizice

Významnou akvizicí byl fragment autografu první verze Dvořákovy opery Dimitrij ze zahraničního antikvariátu. Objasňuje neznámá fakta vzniku později změněného díla. Od potomků Smetanovy rodiny jsme zakoupili první část velkého souboru rodinných památek. Unikátní grafický list dokumentuje ruskou rohovou hudbu, jejíž tradici založil český hudebník. Pořízena byla dosud neznámá fotografie Bedřicha Smetany. Byla rozšířena sbírka fotografií pěvkyně Emy Destinové, stejně jako sbírky fonotéky a hudebnin.


Antonín Dvořák, list autografu z opery Dimitrij, op. 64

 

 
 
Ukázky souboru památek z rodiny Bedřicha Smetany. Předměty pocházejí především z rodiny Čapkových Schwarzových, ale i z majetku Bedřicha a Kateřiny Smetanových.

Preventivní ochrana sbírek a ošetření sbírek

Ve vlastních restaurátorských dílnách byly restaurovány hudební nástroje, rukopisy, tisky apod. Externě pak mj. autograf klavírního výtahu opery Hubička od Bedřicha Smetany, kostým z uvedení Prodané nevěsty v roce 1892, nábytek po Antonínu Dvořákovi, jeho globus ad. Ze sponzorského daru bylo restaurováno několik autografů Bohuslava Martinů. Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů pokračovalo v průzkumu hudebních nástrojů ve správě NPÚ a konzultační činnosti.

 
Globus Antonína Dvořáka – čištění historických nečistot a stav po restaurování

 

 
Peněženka Antonína Dvořáka s vloženým zápisníkem – stav před a po restaurování

 

 
Židle Antonína Dvořáda – stav před a po restaurování

 

 
Houpací křeslo Antnonína Dvořáka stav před a po restaurování

 

     
Střihačský pult skladatele Zdeňka Lišky – kompletní ošetření a doplnění pro vystavení v expozici. Postup prací a stav po restaurování.

 

         
Barokních housle, anonym, z fondu ARDO: Kompletní restaurování – postup prací

     
Viola G. Bernardel, Paris, 1839: Dokumentace generální opravy nástroje ze Státní sbírky hudebních nástrojů

 

   
 
Cibulkův katalog  (pro Libri prohibiti) – 3 svazky: Dokumentace stavu před a po restaurování

 

   
   
Cedule Husova škola 1918-1919: Stav před a po restaurování rozměrného plakátu (945 x 630 mm)

 

  
    
Schule für Clarinette: Stav před a po restaurování historické hudebniny

 

 
 
Schule für Oboe: Stav před a po restaurová historické hudebniny s poškozeními po povodní 2002

 

         
Bedřich Smetana, autograf klavírního výtahu opery Hubička: Stav před a po restaurování svazku s problematickým fialovým inkoustem

Odborná správa sbírek

Intenzivně pokračovalo stěhování hudebních nástrojů z dočasného uložení do nového Centrálního depozitáře v Litoměřicích. Speciálně vyvinutý mobiliář se osvědčil a poskytuje přehledné uložení všech typů nástrojů při maximální ochraně. Pokračovala katalogizace a retrokonverze sbírek přístupná on-line v systému VERBIS, částečně za podpory projektu VISK (hudebniny) a rekatalogizace (zvukové záznamy). Splněn byl plán inventarizace sbírek. Probíhalo ukládání sbírek do nových obalů.

Dokumentace sbírek

Digitalizační pracoviště pořizovalo skeny sbírkových předmětů, hlavně rozsáhlých hudebnin, fotografií. Téměř z 80 % je hotov projekt digitalizace etiket zvukových záznamů. Zahájena byla digitalizace fonoválečků, nahrávek ESTA a ULTRAPHON a unikátních magnetofonových pásů a dalších nosičů. Skeny přispívají k omezení manipulace se sbírkami při práci stále se zvyšujícího počtu badatelů. Kramerius Národního muzea zpřístupnil mimořádný pramen, rukopisný slovník skladatelů z 19. století od Srba Debrnova.