výroční zpráva 2019

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Zaměstnanci Historického muzea se v roce 2019 podíleli na řešení 10 výzkumných oblastí od archeologie až po moderní dějiny, včetně technologií dokumentace a restaurování, a v rámci těchto oblastí řešili 39 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR a 2 projektů aplikovaného výzkumu programu NAKI. V rámci interního programu na podporu zejména mladší generace odborných pracovníků byly v HM v roce 2019 přijaty k financování 2 projekty. Výsledky výzkumu byly prezentovány v 37 příspěvcích na odborných domácích i zahraničních konferencích, seminářích a workshopech a publikovány formou 51 publikačních výstupů, ze kterých bylo například 8 odborných monografií. Historické muzeum se zároveň v roce 2019 velmi intenzivně věnovalo popularizaci vědy. Pořádalo workshopy (především restaurátorské a archeologické), cykly přednášek (např. Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách, Egypt a antický svět v objetí). Kurátoři/vědečtí pracovníci HM přednášeli v rámci akcí Národního muzea (mj. Mezinárodní den archeologie) i jiných institucí – pro studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol i pro širokou veřejnost – celkem se uskutečnilo téměř 80 přednášek po celé České republice na rozmanitá odborná témata, kterými se kurátoři aktuálně v rámci svých vědeckých projektů zabývají. Velká část popularizačních akcí byla přirozeně navázána na výstavy Historického muzea, které jsou samy o sobě popularizací vědeckých poznatků (Česko-slovenská výstava, výstavy Keltové, Sametová revoluce, Rytíři nebes, Vlastním hlasem, 2x100, Račte vstoupit do divadla, Varieté – jiný cirkus ad.) – navíc k nim probíhaly přednášky, diskuse, filmové projekce i komentované prohlídky. K výstavám vznikly i doprovodné popularizační publikace a váže se k nim velká část mediálních výstupů kurátorů Historického muzea. Archeologická témata jsou pravidelně prezentována na webových stránkách Archeologie na dosah a Virtuální archeologie. V popularizačních článcích byly propagovány sbírky Historického muzea (viz např. série článků Emy Součkové pro Literární noviny) i aktuální vědecký výzkum (viz např. série článků Víta Pokorného odkazující na vědecký projekt Dokumentace současných divadelních budov v ČR).

Oblasti IP DKRVO

Oblast 8. Technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek – Oblast je zaměřena na komplexní metodický rozvoj, dokumentaci a vědecký postup při procesu restaurování a konzervace významných artefaktů ve sbírce Národního muzea. Oblast také zahrnuje materiálový průzkum, průzkum fyzického stavu předmětů pomocí různých neinvazivních metod a další procesní postupy nezbytné pro ošetření sbírkových předmětů, které předcházejí samotnému restaurování a konzervaci. Konkrétní materiálové zaměření v následujícím období je definováno v rámci jednotlivých dílčích cílů.

Oblast 9. Starší české dějiny – Výzkum v oblasti starších českých dějin vychází ze sbírkového fondu Národního muzea soustředěného na památky hmotné kultury především 11. až 19. století, pocházející z historických českých zemí. Je zaměřen na zpracování vybraných částí sbírek středověké archeologie (v současné době s akcentem na hmotnou kulturu středověkých sídel v Čechách – Nový Hrad u Kunratic, Vrchotovy Janovice), obrazů (dlouhodobý výzkum malovaných portrétů), soch, skla (aktuálně zaměřeno na období 14.–19. století), keramiky, textilu (aktuálně s akcentem na dámské oděvy v 19. století), zbraní, šperků a grafiky. Cílem je vyhodnotit sbírkový fond NM v různých kontextech, především s ohledem na jejich historické, kulturní a sociální funkce.

Oblast 10. Dějiny tělesné výchovy, sportu a olympismu – Oblast je zaměřena na výzkum historie tělesné výchovy, sportu a olympismu v kontextu dějin moderní společnosti. Výzkum vychází z materiálů obsažených ve sbírkách Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu (ODTVS) a z materiálů mapujících oblast tělesné výchovy a sportu uchovávaných v jiných institucích. Hlavní úlohou je dokumentace a zpracování historického vývoje fenoménu tělovýchovy, sportu, olympismu a turistiky v českých zemích a Československu od jejich počátků, institucionalizace v 19. století a v průběhu 20. století a odraz těchto aktivit a jejich aktérů v zahraničí, zejména ve středoevropském prostoru. Účelem oblasti je dále přispět k začlenění sportovního a tělovýchovného archivu a sportovní a tělovýchovné sbírky do sítě olympijských muzeí, která představuje celosvětové expertní sdružení odborníků zabývajících se dějinami tohoto odvětví lidské činnosti.

Oblast 11. Numismatika – Výzkum v oblasti numismatiky v NM probíhá na fondu Numismatického oddělení Historického muzea a Náprstkova muzea. Dlouhodobě dochází k dokumentaci a systematizaci vybraných částí fondů, vyhodnocení jejich stavu, variability, výzkumného i publikačního potenciálu. Důraz je kladen na vymezení a zpracování ucelených, jasně ohraničených částí, např. komplexní zpracování keltského a vybraných úseků antického řeckého mincovnictví, Chaurovy sbírky, Měřičkovy sbírky, sbírky zlatých uherských mincí či mincí a bankovek z 18.–20. století se zaměřením na Habsburskou monarchii a dějiny našich zemí, a dále orientální numismatiky z archeologických nálezů na území ČR. Cílem je mapovat rozsah a variabilitu nejvýznamnějších sbírkových a nálezových celků v České republice a středoevropském regionu i stanovení jejich potenciálu pro budoucí výzkum.

Oblast 12. České novodobé dějiny – Oblast je řešena výzkumem v oddělení novodobých českých dějin, který vychází z materiálů dvou jeho sbírek: sbírky novodobých českých dějin a sbírky Muzea dělnického hnutí. V první sbírce kontinuálně probíhá dokumentace a výzkum jevů společenského, politického a kulturního života v českých zemích ve 20. a 21. století. Vedle výzkumu materiálu sbírky z 20. století bude metodologicky pokračováno ve vytváření soudobé základny výzkumu dokumentováním současnosti. V nastávajících letech bude výzkum zaměřen na různé typy společenských reprezentací a identit. Jedná se o veřejnou reprezentaci (výzkum módy ve 20. a 21. století, ženské hnutí, občanské legitimace či protestní hnutí) i privátní identity ve vztahu ke státu a etniku (Volyňští Češi, Podkarpatská Rus, migrace apod.). Nadále bude rozvíjen potenciál sbírky Muzea dělnického hnutí, a to především v oblasti sociálních dějin: jednak výzkumem zobrazování práce, jednak specifikací podoby dobové prezentace sociálních hnutí a jeho představitelů na příkladu trojrozměrných předmětů.

Oblast 13. Etnologie (evropská) – Výzkum v oblasti české a evropské etnologie vychází z vyhodnocení sbírkových fondů Etnologického oddělení Národního muzea, oborové pramenné základny a terénního výzkumu. Dlouhodobě zahrnuje jak výzkum tradiční lidové kultury, tak i sociálně-antropologická témata vztahující se k současné společnosti. Účelem této oblasti je rozšířit poznání etnografických témat, která mají přímý vztah k identifikaci a bližšímu popisu etnografických sbírek (materiální kultura, historická etnografie). Předmětem zájmu jsou též témata, která se týkají otázek aktuálních v současné folkloristice (problematika subkultur, současná folklorní narativita nebo moderní formy zvykosloví).

Oblast 14. Divadlo – dějiny a současnost – Výzkum v oblasti divadla a cirkusu na našem území (v příslušných kontextech uměleckých i územních) vychází z divadelní sbírky Národního muzea a prostředí, ze kterého pochází. Výzkum dějin divadla se týká především divadla v 19. a 20. století, jeho repertoáru a významných osobností, které v něm působily a působí (režiséři, scénografové, choreografové, herci, dramatikové ad.). Cílem tohoto výzkumu je vědecky zhodnotit divadelní sbírku Národního muzea, a přispět tak k rozšíření vědomostí o divadle na našem území v příslušném období. Kromě toho probíhá formou jednotlivých sond dokumentace současného divadla (mj. dokumentace divadelní práce, divadelních budov, performancí a happeningů) s cílem rozšiřovat divadelní sbírku Národního muzea o nové materiály a aktivně se podílet na zachování paměti divadla.

Oblast 15. Dějiny Národního muzea – Tato oblast se zaměřuje na řešení absence vědeckého zhodnocení tak významné instituce, jako je Národní muzeum. Řešení problematiky spočívá ve zpracování jednotlivých sond, které postupně vytvoří základ pro syntézu dějin Národního muzea. Pozornost je věnována organizačnímu institucionálnímu vývoji, sbírkám, osobnostem, funkcím a rolím NM ve společnosti, mezinárodním vztahům, výstavám a expozicím. Oblast se rovněž bude věnovat kritickým katalogům spojeným s novými expozicemi Národního muzea. Jednotlivé výstupy budou směřovat od dílčích studií k monografické knižní řadě dějin NM. Výzkum má interdisciplinární charakter, pod metodologickým vedením Historického muzea se na něm podílejí i zaměstnanci ostatních složek NM (České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum, Přírodovědecké muzeum a Knihovna Národního muzea).

Oblast 16. Archivnictví a pomocné vědy historické – Oblast archivnictví a pomocných věd historických je v kontextu Národního muzea řešena výzkumem v Archivu Národního muzea (ANM) – nejstarším organizovaném specializovaném veřejném archivu v České republice. Kromě numismatiky, která je řešena v samostatné oblasti, se tato oblast zabývá všemi pomocnými vědami aplikovanými na výzkum sbírek NM, z hlediska analytického (obsah sbírek) i syntetického (jejich vznik a vývoj). Oblast aplikuje zejména vědní disciplíny, jako jsou diplomatika, kodikologie, sfragistika, genealogie a heraldika, případně nauka o pramenech. Zpracovávány a reflektovány jsou zejména velké institucionální a osobní fondy. Cílem je mj. prověřovat teoretické aspekty archivních teorií jejich aplikací v praxi (zkoumání specifik pořádání některých typů archiválií apod.).

Oblast 17. Archeologie – Výzkum v oblasti archeologie v NM dlouhodobě vychází především ze sbírek oddělení pravěku a antického starověku v Národním muzeu – sbírky archeologické a sbírky klasické archeologie. Zahrnuje též terénní výzkum. Zaměřuje se především na významné archeologické lokality, jež se vážou ke sbírkovému fondu NM, zvláště na lokality se specifickým vztahem k okolnímu osídlení – na trase dálkových cest či centra osídlených oblastí. Cílem je zejména souborné zpracování dosud nepublikovaných, unikátně dochovaných fondů nebo jednotlivých výjimečných souborů z výzkumů NM. Vyhodnocována jsou data získaná širokým spektrem aplikovaných analýz, za pomoci zejména nedestruktivních archeologických metod a jejich komparace. Účelem výzkumu je rovněž systematické zpracování dějin pravěké a středověké archeologie, vyhodnocení poznatků daného období z hlediska poznání archeologických památek a pravěkého vývoje v Čechách. V posledních letech je výzkum částečně rozšířen též o oblasti Středomoří, Blízkého východu a severní Afriky.

Detailní popis výzkumných oblastí, jejich dílčích a konkrétních výzkumných cílů Historického muzea Národního muzea najdete pod tímto odkazem.

Projekty GAČR

Projekty NAKI

Interní granty

Popularizace vědy

a) popularizační přednášky, semináře, workshopy pro veřejnost, besedy

Přednášky/workshopy v Národním muzeu – uspořádané akce

 • Organizace cyklu 5 přednášek v NM „Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách III“ – jaro 2019 (sekce Přátel starověkých civilizací při Společnosti přátel NM – Pavel Titz a Helena Svobodová).
 • Organizace cyklu 5 přednášek v NM „Egypt a antický svět v objetí“ – podzim 2019 (sekce Přátel starověkých civilizací při Společnosti přátel NM – Pavel Titz a Helena Svobodová).

Přednášky/workshopy v Národním muzeu

 • Restaurátorský workshop na výrobu figurín z pěny, 16. – 17. 11. 2019.
 • Mezinárodní den archeologie, 19. 10. 2019, přednášky:
  • Titz, Pavel: Kouzlo antiky
  • Čisťakova, Viktoria: Haute Coulture starší doby železné, aneb oděv halštatských knížat
  • Vélová, Lucie: Archeologie dětství: Co se můžeme dozvědět o dětech v minulosti?
  • Souček, Josef: Recyklace po římsku
 • Přednášky jako doprovodný program k výstavě Vlastním hlasem
  • Součková, Ema: Výtvarné umělkyně 19. století v Českých zemích, 26. 9. 2019
  • Součková Ema: Reforma ženského oděvu, 19. 12. 2019

Ostatní přednášky pro veřejnost

 • Čisťakova, Viktoria: Pravěká dílna „Příběh nitě“, 20. 1. 2019.
 • Pohunek, Jan: Tramping a StB, Letohrádek Kinských, 9. 4. 2019.
 • Souček, Josef: Brescia a muzeum Santa Giulia, 12. 3. 2019, v rámci cyklu přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách.
 • Svobodová, Helena: Národní etruské muzeum ve Villa Giulia (Řím, Itálie), 19. 3. 2019, v rámci cyklu přednášek Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách.
 • Schneider, Petr.: Levínská Olešnice, nález mincí ze 13. století, 2. 9. 2019 / 7. 10. 2019, v rámci cyklu České numismatické společnosti v NM.
 • Titz, Pavel: Kapitolská muzea v Římě, pro SNM, 19. 2. 2019.
 • Titz, Pavel: Řím v Egyptě, Egypt v Římě, v rámci cyklu přednášek Egypt a antický svět v objetí, 19. 11. 2019.

Přednášky v zahraničí / na hranicích

 • Čisťakova, Viktoria: Textile production in the Early Iron Age, or textile and fashion between East and West, Záhřeb, 4. 7. 2019.
 • Titz, Pavel: Antické zemědělství; Geschichtspark Bärnau-Tachov, 26. 5. 2019.
 • Titz, Pavel: Zbraně antického světa; Geschichtspark Bärnau-Tachov, 22. 9. 2019.
 • Přednáška o restaurátorských dílnách v Historickém muzeu pro studenty a restaurátory v Alžíru

Přednášky pro Univerzitu třetího věku FF UK

 • Čisťakova, Viktoria: Pohřby elit v kontextu bylanské kultury, 22. 11. 2019.
 • Souček, Josef: Římský obytný dům.
 • Titz, Pavel: Antické památky UNESCO Balkán, Kypr, 11. 1. 2019.
 • Titz, Pavel: Antické památky UNESCO Turecko, Sýrie, Libanon, 25. 1. 2019.
 • Titz, Pavel: Antické památky UNESCO Izrael, Palestina, Jordánsko, 8. 2. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Antické kulty, 22. 2. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Řekové I., 1. 3. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Řekové II., 8. 3. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Etruskové, 15. 3. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Římané I., 22. 3. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Římané II., 29. 3. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Thrákové, 5. 4. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Nabatejci, 12. 4. 2019.
 • Titz, Pavel: Za bohy antického světa – Keltové, Germáni, 26. 4. 2019.
 • Titz, Pavel: Mimořádné objevy klasické archeologie – úvod, 4. 10. 2019.
 • Titz, Pavel: Mimořádné objevy klasické archeologie – Katastrofy a jejich přínos archeologii, 18. 10. 2019.
 • Titz, Pavel: Mimořádné objevy klasické archeologie – Romulus a jeho svět, 1. 11. 2019.
 • Titz, Pavel: Mimořádné objevy klasické archeologie – Milosrdné písky času, 15. 11. 2019.
 • Titz, Pavel: Mimořádné objevy klasické archeologie – Římané (ne)dobývají střed Evropy, 29. 11. 2019.
 • Titz, Pavel: Mimořádné objevy klasické archeologie – Poklady z hlubin, 13. 12. 2019.

Přednášky / workshopy / besedy pro školy (střední, vyšší, univerzity)

 • Série přednášek pro studenty Vyšší odborné školy informačních studií, spojené také s exkurzemi v depozitářích v Terezíně (oddělení starších českých dějin, divadelní oddělení).
 • Táborský, Ondřej: Cyklus specializačních přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia historie, Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období, Ústav českých dějin FF UK, zimní semestr 2019

Další

 • Kavka, Tomáš: Zažijte dějiny 20. století, besedy se středoškoláky v kině Lucerna v rámci edukační akce, 14., 20. a 27. 11. 2019.
 • Svobodová, Helena: Přednáška na FF UK pro učitele latinských jazyků, 25. 5. 2019.
 • Titz, Pavel: Keltové; Gymnázium Na vítězné pláni, Praha 4, 5. 2. 2019.
 • Titz, Pavel: Kultura a umění egejské doby bronzové; Gymnázium na Vítězné pláni, 12. 4. 2019.
 • Titz, Pavel: Řecko v době bronzové; Gymnázium na Vítězné pláni, 16. 9. 2019.
 • Titz, Pavel: Umění archaického Řecka; Gymnázium na Vítězné pláni, 1. 10. 2019.
 • Titz, Pavel: Pompeje. Jak město žilo, zemřelo a zase vstalo z mrtvých, v rámci Dne Latiny na FF UK, 28. 11. 2019.
 • Titz, Pavel: Vybrané antické památky UNESCO; „Újezdská akademie“ Praha 21, 9. 12. 2019.

Přednášky / workshopy pro veřejnost – další instituce v ČR

 • Letní škola numismatiky, 23.–25. 8. 2019, Olomouc:
  • Militký, Jiří: Keltské mince z oppida Třísov
  • Schneider, Petr: Počátky ražby brakteátů v Evropě
  • Vacinová, Lenka: Mince jako prostředek politické propagandy za římské republiky
 • Burianová, Miroslava: Moderní žena pro Československou republiku, aneb od korzetu ke kalhotám?, přednáškový cyklus Příběhy módy v Tvorba Store Praha, 16. 1. 2019.
 • Burianová, Miroslava: Elegance osobností první republiky – identita a styl, přednáškový cyklus Příběhy módy v Tvorba Store Praha, 13. 2. 2019.
 • Burianová, Miroslava: Jazzová éra v šatníku paní vyslancové – charlestonky Anny Plesingerové-Božinové, přednáškový cyklus Příběhy módy v Tvorba Store Praha, 20. 3. 2019.
 • Burianová, Miroslava: Dvě stě let svatební módy, přednáškový cyklus Příběhy módy v Tvorba Store Praha, 17. 4. 2019.
 • Burianová, Miroslava: Fenomém retro – věčné návraty módy, přednáškový cyklus Příběhy módy v Tvorba Store Praha, 15. 5. 2019.
 • Burianová, Miroslava: Elegance osobností první republiky – identita a styl, Klub seniorů Horní Počernice, 15. 5. 2019.
 • Čisťakova, Viktoria: Textilní výroba v pravěku; Regionální infocentrum Dolní Břežany, 20. 3. 2019.
 • Čisťakova, Viktoria: Otroctví v antickém Římě – věc nebo člověk? Nasavrky – archeoskanzen, 27. 7. 2019.
 • Čisťakova, Viktoria: Textilnictví v pravěku; RepliCon, 2. 11. 2019.
 • Kavka, Tomáš: Dánští Židé v Terezíně prof. T. Straedeho, ve spolupráci s Dánskou ambasádou v ČR a Terezínskou iniciativou, 3. 10. 2019.
 • Košta, Jiří: Militaria cizí provenience v raně středověkých Čechách – symboly moci elit, v rámci Jarního přednáškového cyklu muzea T. G. M. v Rakovníku, 10. 4. 2019.
 • Militký, Jiří: Karel Castelin a jeho přínos české a evropské numismatice. Konference k výročí 100 let České numismatické společnosti, 23. 11. 2019.
 • Titz, Pavel: Antické památky UNESCO, Západočeské muzeum v Plzni, 5. 2. 2019.
 • Titz, Pavel: Keltové v antickém světě; Regionální infocentrum Dolní Břežany, 23. 3. 2019.
 • Titz, Pavel: Zahajovací přednáška k syrské výstavě v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, 6. 4. 2019.
 • Titz, Pavel: Archeologické dědictví Sýrie, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 25. 4. 2019.
 • Titz, Pavel: Jak jsme pěstovali, tak jsme jedli, workshop; Muzeum Českého lesa, Tachov, 27. 5. 2019.
 • Titz, Pavel: Římský chléb + Všechny cesty vedou do Říma, v rámci cyklu Archeologické jednohubky v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, 17. 9. 2019.
 • Titz, Pavel: Kovy, zbraně, nástroje, workshop; Muzeum Českého lesa, Tachov, 22. 9. 2019.
 • Titz, Pavel: Sex a sexualita v antice, v rámci cyklu Muzejní akademie, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 28. 11. 2019.
 • Titz, Pavel: Workshop s přednáškami o antice v rámci akce Den s archeologií v Západočeském muzeu v Plzni, 3. 12. 2019.
 • Titz, Pavel: Vybrané antické památky UNESCO; Centrum celoživotního vzdělávání, Praha 7, 18. 12. 2019.
 • Tothová, Jolana – Pýcha, Čeněk: Muzeum dělnického hnutí pro 21. století, v rámci cyklu přednášek Na viděnou III: Vizuální kultura, její výzkum a studium, FF UK Praha, 10. 10. 2019.
 • Vogelová, Pavlína: Jan Calábek a experimentální botanika filmem / Obraz versus biologie, Fresh Eye, kino Světozor, 16. 12. 2019: http://fresh-eye.cz/program/obraz-versus-biologie/
 • Vodička, Libor: Divadlo a revoluce 1989, MDP – Divadlo Komedie Praha, 16. 11. 2019.
 • Vodička, Libor: Teatralita sametové revoluce, Městská knihovna Kyjov, 24. 10. 2019.

b) popularizační exkurze pro veřejnost, komentovaná prohlídka

Komentované prohlídky v objektech NM

 • Lapidárium – 2 komentované prohlídky (pro letní příměstský tábor a pro Společnost přátel Národní galerie)
 • Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích – komentované prohlídky výstav Profese scénograf (Libor Vodička), Varieté a jiný cirkus (Libor Vodička), UNI..CO? UNIMA! 90 let (Lenka Šaldová), ve stálé expozici (Hanuš Jordan, Hana Patrasová)
 • Národní památník na Vítkově – komentovaná prohlídka (pro seminář doc. Stehlíka na FF UK, 25. 4. 2019, Tomáš Kavka, a v rámci Pražské muzejní noci, 8. 6. 2019, Ondřej Štěpánek)
 • Výstava Keltové – 26 komentovaných prohlídek pro odbornou i laickou veřejnost, školy, univerzity a instituce (Pavel Sankot, Kateřina Lorencová, Marika Tisucká, Viktoria Čisťakova, Pavel Titz, Jiří Militký). 
 • Česko-Slovenská výstava – komentované prohlídky výstavy a obecně Historické budovy NM (Tomáš Kavka, Hanuš Jordan, Marek Junek)
 • Výstava 2x100 – 10 komentovaných prohlídek (Miroslava Burianová)
 • Výstava Vlastním hlasem – 13 komentovaných prohlídek (Jitka Gelnarová)
 • Výstava Rytíři nebes – komentované prohlídky při různých příležitostech (např. akce „alespoň na víkend vstup do RAF“ 26. 10. 2019, Ondřej Štěpánek)
 • Výstava Sametová revoluce – komentované prohlídky při různých příležitostech (Marek Junek, Libor Vodička)
 • Výstava Račte vstoupit do divadla – 5 komentovaných prohlídek (Markéta Trávníčková, Libor Vodička)

Další doprovodné akce k výstavám – úvody k filmům

 • 18. tematický filmový večer NM ve spolupráci s NFA k výstavě Vlastním hlasem, kino Ponrepo, obsahová příprava a moderace Jitka Gelnarová, 14. 12. 2019 (promítání, diskuse: historička Dana Musilová a Hana Krutílková a politoložka Jitka Gelnarová): https://www.facebook.com/events/1427476820760574/
 • Gelnarová, Jitka: úvod k filmu Advokátka Věra/ doprovodná akce k výstavě Vlastním hlasem, Národní muzeum – NFA, Ponrepo, 14. 9. 2019: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/vlastnim-hlasem-zenska-emancipace-v-ceskem-a-ceskoslovenskem-filmu
 • Gelnarová, Jitka: úvod k filmu Katka / doprovodná akce k výstavě Vlastním hlasem, Národní muzeum – NFA, Ponrepo, 6. 10. 2019: https://www.facebook.com/events/ponrepo/vlastn%C3%ADm-hlasem-katka-s-jitkou-gelnarovou/884741635260119/
 • Gelnarová, Jitka: úvod k filmu Vražda ing. Čerta/ doprovodná akce k výstavě Vlastním hlasem, Národní muzeum - NFA, Ponrepo, 4. 11. 2019, https://www.facebook.com/events/404766147122238/
 • Kavka, Tomáš: úvod k filmu Anděl na horách / doprovodná akce k výstavě Česko-slovenská výstava, Národní muzeum – NFA, Ponrepo, 28. 4. 2019
 • Kavka, Tomáš: úvod k filmu Jako jed / doprovodná akce k výstavě Česko-slovenská výstava, Národní muzeum – NFA, Ponrepo, 12. 6. 2019
 • Kavka, Tomáš: úvod k filmu Vesničko má středisková / doprovodná akce k výstavě Česko-slovenská výstava, Národní muzeum – NFA, Ponrepo, 20. 6. 2019
 • Vogelová, Pavlína: úvod k filmu Kým sa skončí táto noc / doprovodná akce k výstavě Česko-slovenská výstava, Národní muzeum – NFA, Ponrepo, 19. 5. 2019
 • Vogelová, Pavlína: úvod k filmu – Signum laudis, NFA – Ponrepo, 26. 6. 2019

Cyklus diskusí k výstavě Vlastním hlasem:

 • Feminismus a gender jako vysvobození nebo hrozba?, 16. 10. 2019. Diskutující: filmový kritik Kamil Fila, filozofka Ľubica Kobová a spisovatelka Alena Wagnerová, moderace historička Denisa Nečasová, připravila Jitka Gelnarová: https://www.facebook.com/events/511397396313120/
 • Aktérky sametové revoluce, 6. 11. 2019. Diskutující: novinářka a spisovatelka Eda Kriseová, studentská aktivistka z roku 1989 Pavla Fáberová a politoložka Zuzana Maďarová, Jitka Gelnarová: https://www.facebook.com/events/425996961424868/
 • Ženy v církvi, 19. 11. 2019. Diskutující: farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká, kancléřka Arcibiskupství pražského Marie Kolářová a členka křesťansko-feministického ekumenického uskupení RFK Hana Blažková; moderace historička Denisa Nečasová, připravila Jitka Gelnarová: https://www.facebook.com/events/459492431590426/
 • Hlas žen ve veřejném prostoru, 11. 12. 2019. Diskutující: novinářka Saša Uhlová, ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová a kurátorka, kritička a historička umění Zuzana Štefková; moderace politoložka Jitka Gelnarová: https://www.facebook.com/events/2445083495618928/

 Ostatní

 • Gelnarová, Jitka: procházka Prahou po místech spojených s bojem za volební právo žen, 18. 6. 2019: https://www.facebook.com/events/617131582103983/
 • Košta, Jiří: Levý Hradec – hradiště prvních Přemyslovců, komentovaná prohlídka, 19. 5. 2019
 • Pohunek, Jan: Za Hagenem na Ameriky, exkurze pro veřejnost do lomů Amerika u Karlštejna, 27. 4. 2019, 15. 6. 2019 a 26. 10. 2019

Zajištění kulturního programu / edukativní akce

 • Pražská muzejní noc 2019 – 8. 6. 2019
 • Mezinárodní den archeologie 2019 – 19. 10. 2019
 • „Aspoň na víkend... oslavuj s Kelty“ v Národním muzeu, 2. 2. 2019 (Viktoria Čisťakova)
 • Představení práce archeologa pro děti v MŠ Meziškolská, 18. 11. 2019 (Lucie Vélová)

c) popularizační publikace

 • Burianová, Miroslava: V sevření korzetů. In: Monarchie 1848-1918, Brno: Extra Publishing, s. r. o. 2019, ISBN 978-80-7525-258-6, s. 130–132.
 • Funk, Lukáš: Kalendář – 100 let Československé koruny.
 • Gelnarová, Jitka – Součková, Ema: Vlastním hlasem, Praha: Národní muzeum (doprovodná publikace k výstavě).
 • Gelnarová, Jitka – Kavka, Tomáš – Táborský, Ondřej: Sametová revoluce (průvodce do výstavy).
 • Jordan, Hanuš: Varieté – jiný cirkus, Praha: Národní muzeum, ISBN 978-80-7036-596-0 (doprovodná publikace k výstavě).
 • Medřická, Helena – Záveská, Daniela – Blechová, K. a kol.: Stará Ukrajina Františka Řehoře. Praha: Národní muzeum (výstavní katalog).
 • Tauberová, Monika – Medřická, Helena: František Kretz a Alice Masaryková. Praha: Národní muzeum (výstavní katalog).
 • Trávníčková, Markéta: Račte vstoupit do divadla, Praha: Národní muzeum (doprovodná publikace k výstavě).
 • Vodička, Libor: Národ sobě. In: Monarchie 1848-1918, Brno: Extra Publishing, s. r. o. 2019, ISBN 978-80-7525-258-6, s. 122–125.
 • Vodička, Libor: A proč by se nedaly hrát? In: Haloun, Karel: Hra na hry, Praha: Brkola, s. 191–196.

d) popularizační články (tisk, online)

Série článků Emy Součkové pro Literární noviny

Série článků Víta Pokorného pro Divadelní noviny – Do divadla zadním vchodem: https://www.divadelni-noviny.cz/author/vit-pokorny

 • Divadlo na Orlí Brno, Divadelní noviny 28, 2019, č. 2
 • Divadlo pod Palmovkou Praha, Divadelní noviny 28, 2019, č. 3
 • Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadelní noviny 28, 2019, č. 4
 • Divadlo Lampion Kladno, Divadelní noviny 28, 2019, č. 5
 • Nová scéna Plzeň, Divadelní noviny 28, 2019, č. 6
 • Národní dům Prostějov, Divadelní noviny 28, 2019, č. 7
 • Hálkovo městské divadlo Nymburk, Divadelní noviny 28, 2019, č. 8
 • Městské divadlo v Mostě, Divadelní noviny 28, 2019, č. 9
 • Klicperovo divadlo Hradec Králové, Divadelní noviny 28, 2019, č. 10
 • Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní noviny 28, 2019, č. 11
 • Divadlo Bolka Polívky Brno, Divadelní noviny 28, 2019, č. 12
 • Divadlo B. Němcové Františkovy Lázně, Divadelní noviny 28, 2019, č. 13
 • Jiráskovo divadlo Hronov, Divadelní noviny 28, 2019, č. 14
 • Divadlo loutek Ostrava, Divadelní noviny 28, 2019, č. 15
 • Divadlo Na Kovárně Poděbrady, Divadelní noviny 28, 2019, č. 16
 • Tylovo divadlo Rakovník, Divadelní noviny 28, 2019, č. 17
 • Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Divadelní noviny 28, 2019, č. 18
 • Západočeské divadlo Cheb, Divadelní noviny 28, 2019, č. 5
 • Divadlo Na Fidlovačce Praha, Divadelní noviny 28, 2019, č. 21
 • Divadlo Horní Počernice Praha, Divadelní noviny 28, 2019, č. 22

Ostatní

 • Burianová, Miroslava: Móda 1939–1945. In: Reflex speciál 1/2019, s. 88–97.
 • Hronková, Libuše: Lukáš Slavický: Taneční umění je nezměřitelné, Taneční zóna 1/2019, s. 20–25.
 • Hronková, Libuše: Michal Štípa: Mým cílem je zvednout kvalitu souboru, Taneční zóna 2/2019, s. 30­–33.
 • Hronková, Libuše: Jaroslav Slavický: Stále je to boj o přežití, Taneční zóna 3/2019, s. 26–31.
 • Hronková, Libuše: Alena Pešková: Potřebuju konkrétní emoce, Taneční zóna 3/2019, s. 19–25.
 • Hronková, Libuše: Jan Váňa: Do Česka se asi už nevrátím, Divadelní noviny 28, 2019, č. 20, s. 13.
 • Jordan, Hanuš: Lidské výtvory poblázněné přírody, Moderní divadlo 2/2019, s. 8–9.
 • Schůtová, Jitka: Pouť Čechů na Rus. MY. Zábavný měsíčník o vážných věcech z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Praha, Česká citadela. Roč. 2, 2019, č. 12, s. 62–63. ISSN 2570-8309.
 • Šaldová, Lenka: Per Boye Hansen: Jakmile se zapojí média, stane se z dialogu boj, Divadelní noviny 28, 2019, č. 12, s. 2.
 • Štěpánek, Ondřej – text „skládačky“ k výstavě Rytíři nebes.
 • Štěpánek, Ondřej – článek o výstavě Rytíři nebes do časopisu Společnosti přátel Podkarpatské Rusi.
 • Tisucká, Marika: Artefakt: bronzové dýky z Kozích hřbetů. Živá historie, červen 2019, 46–47.
 • Tisucká, Marika: Artefakt: disk z Nebry. Živá historie, listopad 2019, 56–57.
 • Trávníčková, Markéta: Vypravěčka hereckých osudů Ljuba Klosová (medailon k životnímu jubileu + soupis bibliografie). Divadelní revue 30, 2019, č. 1, s. 98–109.
 • Vodička, Libor: Výstavy, Divadelní noviny 28, 2019, č. 21, s. 15.
 • Vodička, Libor: Připomenutí – Mausoleum prezidenta Osvoboditele, Divadelní noviny 28, 2019, č. 11, s. 15.
 • Vodička, Libor: Připomenutí – Výstava Československo 1943, Divadelní noviny 28, 2019, č. 12, s. 15.
 • Vodička, Libor: Připomenutí – Rudoarmějci na jevišti, Divadelní noviny 28, 2019, č. 13, s. 15.
 • Vodička, Libor: Připomenutí – Anonymové sametu, Divadelní noviny 28, 2019, č. 19, s. 15.
 • Vodička, Libor: Připomenutí – Mejerchold v Praze, Divadelní noviny 2019, č. 22, s. 15.
 • Vodička, Libor: Dejte šaškům rolničky! Divadlo a sametová revoluce 1989, Moderní divadlo 2/2019, s. 22–23.
 • Vodička, Libor: Divadle v čase pomalého tání, Týden Historie 5/2019, s. 56–61.
 • Vogelová, Pavlína: Surrealistická podstatnost Ludvíka Švába jako vedlejší produkt. Cinepur, 2019, č. 121. http://cinepur.cz/article.php?article=4585
 • Vogelová, Pavlína: Nadarovy literární humoresky. Fotograf Magazine #33, 2019, č. 33, s. 107. https://fotografmagazine.cz/magazine/investigace/recenze/nadarovy-literarni-humoresky/
 • Vogelová, Pavlína: Svätopluk Mikyta. Ornamentiana. Fotograf Magazine #34, 2019, č. 33, s. 56–61. https://fotografmagazine.cz/magazine/archeologie-euforie/profily/svatopluk-mikyta/

e) mediální výstupy

provoz webových stránek

 • Web a facebook Archeologie na dosah (http://www.archeologienadosah.cz/); průběžně propagovány archeologické akce Národního muzea a dalších institucí, zveřejňovány recenze nových archeologických expozic či výstav a nových publikací, články o předmětech ze sbírek NM a výzkumech; celkový počet návštěv webu za rok 2019 byl 40 916, jednotlivých návštěvníků (unikátních IP adres) 29 983; aktuální počet FB fanoušků – 4650 lidí
 • Web Virtuální archeologie (http://www.virtualniarcheologie.cz/) e-learningová platforma – celkový počet návštěv za rok 2019 byl 11 100, jednotlivých návštěvníků (unikátních IP adres) 8 800 lidí.

Účastníci exkurze v lomu Malá Amerika

   

Mezinárodní den archeologie

Přednáška Miroslavy Burianové v Tvorba Store

Diskuse k výstavě Vlastním hlasem – Ženy v církvi, Náprstkovo muzeum

Diskuse k výstavě Vlastním hlasem – Aktérky sametové revoluce, Knihovna Náprstkova muzea

Restaurátorské dílny pro děti

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

 • Kozáková, R.Glauningerová, P.Trmalová, O.Korandová, P.: Podmalby ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea – fyzický stav sbírky, tvorba atlasu poškození a preventivní konzervace. – Konference konzervátorů – restaurátorů 2019; Česká republika, Rožnov pod Radhoštěm; 10. – 12. 9. 2019 (poster).
 • Kozáková, R.: Restoring of ceramic from hallstat peroid for the exhibition "The Celts" in National museum in Prague. – 20. medzinárodná konferencia / 20th international conference KELTI / DIE KELTEN / THE CELTS; Slovenská republika, Vysoké Tatry – Stará Lesná; 14. – 17. 5. 2019 (poster).
 • Kozáková, R. – Venclová, N. – Křížová, Š.: Ring-beads: peak or decline of LaTéne glass working. – 20. medzinárodná konferencia / 20th international conference KELTI / DIE KELTEN / THE CELTS; Slovenská republika, Vysoké Tatry – Stará Lesná; 14. – 17. 5. 2019.
 • Nagyová, D.: Průzkum pánského domácího čepce z 18. století. – Textil v muzeu. Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa; Česká republika, Brno; 4. – 5. 6. 2019 (poster).
 • Nagyová, D.: Homemade figuríny – ruční práce restaurátora. – Textil v muzeu. Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa; Česká republika, Brno; 4. – 5. 6. 2019.
 • Šulcová, V.: Výzdobné techniky 18. století – datování oděvů na základě jejich identifikace. – Textil v muzeu; Česká republika, Brno; 4. – 5. 6. 2019.
 • Šulcová, V. – Posekaná, K.: Historie jednoho prošívaného kabátku. – Seminář historie odívání; Česká republika, Hradec Králové; 9. 3. 2019.
 • Součková, E.: Rukopisné zlomky ze sbírky historického muzea. – Bibliotheca Antiqua 2019; Česká republika, Olomouc; 13. – 14. 11. 2019.
 • Schůtová, Jitka: Olympionika 19. století v Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu NM. – Obnovení olympijských her před 125 lety a Hry I. Olympiády v Aténách 1896; Česká republika, Rožnov pod Radhoštěm; 4. – 6. 10. 2019.
 • Boublík, J. – Prostředník, J. – Sajbt, J.: Druhý tříčský nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského. – Numismatica Centroeuropaea IV; Slovenská republika, Kremnica; 23. – 26. 9. 2019.
 • Funk, L.: Datování přetisků Rakousko-uherských korunových bankovek. – Numismatica Centroeuropaea IV; Slovenská republika, Kremnica; 23. – 26. 9. 2019.
 • Militký, J.: Ein Fund der römischen Denare von Tuklaty in Mittelböhmen / Depot římských denárů z Tuklat ve středních Čechách. – Numismatica Centroeuropaea IV; Slovenská republika, Kremnica; 23. – 26. 9. 2019.
 • Militký, J.: Finds of Roman denarii in the territory of the Czech Republic the 1st century BC to the 5th century AD. – Denarii beyond the Empire: Political & Cultural Perspectives on Roman Silver Coins in Barbaricum; Velká Británie, Edinburg; 23. – 24. 3. 2019.
 • Militký, J.: Finds of Roman coins in the Early and High Middle Ages contexts in the Czech Republic and Slovakia. – Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Mediaeval and Modern Periods; Polsko, Sopoty; 12. 4. 2019.
 • Militký, J.: Mincovnictví v horizontu LT C v Čechách. – 20. medzinárodná konferencia / 20th international conference KELTI / DIE KELTEN / THE CELTS; Slovenská republika, Vysoké Tatry – Stará Lesná; 14. – 17. 5. 2019.
 • Militký, J.:  Keltské mince v Čechách a na Moravě jako indikátor lokální identity. – Archeologie protostátních formací; Česká republika, Praha; 24. 5. 2019.
 • Militký, J.: Keltské mince z oppida Třísov. – 2. Letní škola numismatiky; Česká republika, Olomouc; 23. – 25. 8. 2019.
 • Militký, J.: Vrcholně středověká numismatika. – XV. letní škola medievistických studií; Česká republika, Klášter Sázava; 6. – 8. 9. 2019.
 • Militký, J. – Vích, D. – Jílek, J. – Kmošek, J.:  Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku. – XV. Protohistorická konference Archeologie barbarů; Česká republika, Jevíčko; 26. – 28. 9. 2019.
 • Militký, J. – Vích, D. – Jílek, J.:  Nálezy z doby římské v okolí Mařínského hradiště. – XV. Protohistorická konference Archeologie barbarů; Česká republika, Jevíčko; 26. – 28. 9. 2019.
 • Militký, J. – Karwowski, M. – Kysela, J. – Czubak, J. M.:  Římské vojenské zařízení z Zurndorfu v severní Panonii. – XV. Protohistorická konference Archeologie barbarů; Česká republika, Jevíčko; 26. – 28. 9. 2019.
 • Polanský, L.: Revize vimperského pokladu uherských a benátských dukátů z roku 1934. – Numismatica Centroeuropaea IV; Slovenská republika, Kremnica; 23. – 26. 9. 2019.
 • Schneider, P.: Počátky ražby brakteátů v Evropě. – 2. Letní škola numismatiky; Česká republika, Olomouc; 23. – 25. 8. 2019.
 • Vacinová, L.: Mince jako prostředek politické propagandy za římské republiky. – 2. Letní škola numismatiky; Česká republika, Olomouc; 23. – 25. 8. 2019.
 • Vacinová, L.: The Social War of 91–87 BC on the Coins of Rome and of the Socii / Spojenecká válka na ražbách Říma i spojenců. – Numismatica Centroeuropaea IV; Slovenská republika, Kremnica; 23. – 26. 9. 2019.
 • Kavka, T.: Zrod a smysl existence stranických muzeí v Praze po roce 1948. – Na cestě k vytvoření socialistického člověka; Česká republika, Opava; 10. 9. 2019.
 • Burianová, M.: „Galantní“ drobnosti pro domácí krejčování z pozůstalosti Anny Plesingerové-Božinové. – Textil v muzeu. Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa; Česká republika, Brno; 4. – 5. 6. 2019.
 • Gelnarová, J.: In Her Own Voice. How to present the history / histories of women’s emancipation in the museum? Main questions and dilemmas. – Gender Studies and Research in 2019: Centenary Achievements and Perspectives; Litva, Vilnius; 20. – 24. 11. 2019.
 • Vogelová, P.:  Viktor Kolář and Ostrava: Czech Industrial Photography 1950s–1990s. European Labour History Network, Third konference; Nizozemsko, Amsterdam; 18. – 21. 9. 2019.
 • Tothová, J.: Mediální tvář Muzea Klementa Gottwalda v 80. letech 20. století, aneb „Pojďte s námi do muzea!“. – Československo v letech 1986–1989; Česká republika, České Budějovice; 28. – 30. 5. 2019.
 • Pohunek, J.:  Aktivní vojenské újezdy jako turistické destinace. – Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci; Česká republika, Brno; 22. – 25. 10. 2019 (poster).
 • Kyrianová, V.: Performenka Kača Olivová a dokumentace její práce (work-in-progress). – Perspektivy teatrologie 3; Česká republika, Brno; 15. – 17. 5. 2019.
 • Vodička, L.: Divadelní oddělení Národního muzea – situace, aktuální činnost, plány a perspektivy. Projekt Divadelní tisky, časopisy, programy a almanach. – Perspektivy teatrologie 3; Česká republika, Brno; 15. – 17. 5. 2019.
 • Pařízková, K.: Dvě výroční poutní cesty do Hájku. – XVI. Slánské rozhovory – loretánské slavnosti; Česká republika, Slaný; 8. 10. 2019.
 • Beneš, Z. – Čisťakova, V. – Kmošek, J.: Kruhové spony (Ringfibeln) pozdní doby římské jako dosud neotevřený pramen archeologie doby římské v Čechách. – Archeologie Barbarů 2019; Česká republika, Jevíčko; 26. – 28. 9. 2019.
 • Hošek, J. – Košta, J. – Geisler, M. – Ottenwelter, E.: Metallography of two early medieval swords from Šlapanice, Czech Republic. – 5th international conference Archaeometallurgy in Europe 2019; Maďarsko, Miskolc; 19. – 21. 6. 2019.
 • Sankot, P.: Die latènezeitlichen Gräberfelder in Praha 6 – Ruzyně und Praha 5 – Jinonice: Gemeinsames und Unterschiedliches einander und überregional. – 20. medzinárodná konferencia / 20th international conference KELTI / DIE KELTEN / THE CELTS; Slovenská republika, Vysoké Tatry, Stará Lesná; 14. – 17. 5. 2019.