výroční zpráva 2019

EN

Zpráva o finančním hospodaření

Hospodářský výsledek Národního muzea za účetní období  2019 v hlavní činnosti je zisk ve výši 12 943 951 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou vlastní výnosy, které byly v roce 2019 ve výši 122 154 607,85 Kč, z činnosti NM jsou to tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu a prodeje zboží. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2019 dosáhly výše 103 544 285,88 Kč, z toho vstupné činí 101 638 661 Kč, výnosy byly naplněny na 280 %.  Výnosy z pronájmu (603) pro rok 2019 jsme rozpočtovali ve výši 12 mil. Kč, realizováno bylo 11 718 602,01 Kč. Výnosy (604) z prodaného zboží za sledované období byly ve výši 1 462 251,30 Kč, rozpočtováno 858 000 Kč. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2019 dosáhly výše 4 129 849,11 Kč, rozpočtováno 4 500 000 Kč, plánovaný rozpočet v této příjmové položce byl splněn na 91,7 %. Položka (671) ve výši 852 910 565,10 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.  

Celkové náklady za účetní období 2019 dosáhly výše 962 121 221,95 Kč. Z toho náklady na materiál (501) činily 30 069 617 Kč, v tom materiálové náklady na provozní činnost byly ve výši 23 096 986,11 Kč, ostatní materiálové náklady byly hrazeny z účelových prostředků na vědu a vývoj.   Energie (502) celkové náklady na energie v roce 2019 byly ve výši 48 899 088,41 Kč. U výše uvedených nákladů NM hospodařilo dle plánovaného rozpočtu pro rok 2019.     Opravy a udržování (511), celkové náklady v této položce vykazují částku ve výši 319 248 292,64 Kč, z toho účelová dotace, programové financování ISPROFIN ve výši 285 136 624,60 Kč. Provozní náklady na údržbu činily 16 412 935,35 Kč, na údržbu sbírek se vynaložilo celkem 11 039 796,13 Kč, havarijní opravy ve výši 5 871 715,28 Kč. Národní muzeum opravy a údržbu svých objektů provádí dle střednědobého plánu investic a opravy, nicméně téměř v každém roce dochází k mimořádným nepředvídatelným nákladům z důvodu  různých menších i rozsáhlejších havárií na objektech ve správě NM. Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z FRM. Cestovné (512) celkové náklady byly ve výši 8 607 528,42 Kč, z toho zahraniční cestovné bylo v roce 2019 ve výši 6 974 596,17 Kč. Tuzemské cestovné činilo 1 632 854,25 Kč. Náklady na tuzemské cestovné jsou pracovní cesty do depozitářů Terezín, Litoměřice, kde se nacházejí i restaurátorské dílny a pracoviště odborných pracovníků NM. Zahraniční cestovné je hrazeno z účelové dotace na vědu a vývoj. Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2019 ve výši 3 280 340,76 Kč. Náklady na reprezentaci jsou oproti schválenému rozpočtu vyšší a to z důvodu organizovaných oslav k sametové revoluci, většího počtu zahraničních návštěv v rámci spolupráce v oblasti vědy a vývoje, výstavní činnosti, prezentace Národního muzea v zahraničí a prezentace zahraničních muzeí v České republice.  

Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Za účetní období 2019 byly celkové náklady na služby ve výši 181 005 248,63 Kč. V nákladové položce 518 služby, jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků, v roce 2019 z účelových

Z prostředků zřizovatele byly uhrazeny služby ve výši 31 846 648,23 Kč, ostatní služby ve výši 2 190 246,44 Kč byly hrazeny rovněž z účelových prostředků mimo zřizovatele. Níže uvádíme významné položky účtu služby: na ostrahu vynaložilo NM celkem 22 827 151 Kč, na dozor objektů NM celkem částku ve výši 16 703 596,90 Kč, na výstavní činnost vynaložilo NM finanční prostředky ve výši 55 910 396,56 Kč, úklidové služby byly v roce 2019 ve výši 12 212 027,06 Kč, revize ve výši 8 229 548,26 Kč.  V rámci významných výročí a oslav vynaložilo Národní muzeum na propagaci částku ve výši 2 764 233,95 Kč.  Dodavatelské služby zajištění pokladní činnosti byly ve výši 6 222 476,60 Kč, právní a organizační služby ve výši 6 307 712,30 Kč. Významnou položkou v nákladech služby je správa informačních systémů, za rok 2019 byly náklady ve výši 6 909 005,01 Kč. Celkové náklady na telekomunikační služby(poštovné, mobilní telefony, internet) byly v roce 2019  ve výši 4 460 025,15 Kč. Ostatní služby byly ve výši 17 095 547,53 Kč. Celkové mzdové náklady NM byly v roce 2019 ve výši  212 126 892 Kč včetně ostatních osobních nákladů, odstupného a náhrad. Celkové mzdové náklady zahrnují i mzdové náklady hrazené z účelové dotace.

Významnou položkou nákladu organizace jsou odpisy. V roce 2019 byly odpisy ve výši 62 920 945,07 Kč, náklady z drobného majetku byly ve výši 9 451 339,07 Kč. Odpisy Národního muzea se budou v letech 2021 – 2022 navyšovat. Predikce odpisů NM do roku 2022 je ve výši  96 mil. Kč.  Národní muzeum předpokládá, že odvod z odpisů bude i nadále nezbytný, konkrétní výši odvodu z odpisů lze predikovat v roce 2021.  

Oproti schválenému rozpočtu pro rok 2019 byly náklady na služby vyšší. Významnou část navýšení rozpočtu na služby souvisejí služby s výstavní činností v rámci příprava nových expozic, oslav výročí sametové revoluce a realizaci nových krátkodobých výstav.  Náklady investované do realizace  výstav a propagace  přinášejí pozitivní výsledky. V roce 2019 navštívilo Národní muzeum více než 1 mil. návštěvníků. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 18,5 %, mzdové náklady 22,1 %, opravy a udržování 3,5 % , energie 5,1 %.

Srovnání vyjmenovaných nákladů s minulým účetním obdobím 

Přehled hospodářského výsledku

Níže uvádíme přehled dotace organizace za účetní období 2019

Od zřizovatele MK ČR příspěvek na provoz (platy OON)

466 680 635 Kč

ICOM 2022

350 000 Kč

Kroužkovací stanice

100 000 Kč

Účelové kulturní aktivity

19 140 000 Kč 

Výdaje na výzkum a vývoj, inovace DKRVO 

24 136 000 Kč

NAKI

17 022 000 Kč

Obnova a rozvoj materiální základny NM 

V roce 2019 účelové prostředky na jednotlivé akce a programy v systému „ISPROFIN“  byly poskytnuty investiční finanční prostředky ve výši 694 383 451,58 Kč a neinvestiční ve výši 415 228 929,32 Kč.

Kulturní aktivity:

Národní muzeum obdrželo z tohoto programu v roce 2019 finanční neinvestiční prostředky ve výši 19 140 000 - Kč.

Program VISK 

V roce 2019 Národní muzeum obdrželo z tohoto programu  celkem 1 435 000 Kč.

Věda, vývoj a inovace

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele

41 158 000,00 Kč

Institucionální podpora vědy a výzkumu DKRVO 

24 136 000,00 Kč

Účelová podpora program  NAKI 

17 022 000,00 Kč

Vědecko-výzkumná činnost Národního muzea v roce 2019 probíhala v souladu s navrženými výzkumnými cíli a koncepcí a směrnicí VaV NM a přinesla významné výsledky zejména v oblasti přírodních a humanitních věd s vazbou na sbírkový fond NM a prostředí ze kterého pochází. Vědecké práce probíhaly jak na odborných pracovištích a laboratořích NM, tak v rámci terénních prací a expedic. I přes náročné období spojené s rekonstrukcí Historické budovy NM, jejím otevřením, organizací oslav 30 let sametové revoluce a zejména přípravou nových stálých expozic si VaV v NM zachovala vysoký standard, který dokládají četné publikační výstupy mezinárodního významu, jedná se o 257 uplatněných výstupů za rok 2019 v době odevzdání zprávy. Publikace nacházející se v současné době v tisku, u kterých se předpokládá, že budou publikovány do konce roku 2019. Výsledný počet vědeckých publikací za rok 2019, který bude upřesněn v lednových aktualizovaných přílohách, se předpokládá výrazně vyšší. Celkově se předpokládá přes 320 výsledků. Zhodnocené výstupy výzkumu v rámci IP DKRVO za rok 2019 budou na vyzvání MK ČR předány v roce 2020 ve stanoveném termínu do databáze RIV. 

Výsledky výzkumu v rámci IP DKRVO byly v průběhu roku 2019 prezentovány prostřednictvím 101 dílčích cílů příspěvků a výstupů na tuzemských i zahraničních konferencích, symposiích, seminářích či workshopech.

Výzkumná činnost probíhala jak v rámci regionálního zaměření na území ČR, tak na významných přírodovědných a archeologických či etnologických lokalitách po celém světě. Pokračovaly výkopové práce v archeologické expedici Sudán, a začala nová mezinárodní spolupráce archeologického výzkum v Sýrii a přírodovědného výzkumu na Filipínách.

Na poli vědy a výzkumu se pracovníci Národního muzea zapojili do řešení výzkumných projektů a výzkumných záměrů. Projekty byly financovány jednak z účelového a institucionálního financování vědy MK, z Grantové agentury ČR. V Národním muzeu vzniklo mnoho odborných publikací z přírodovědeckých i humanitních oborů. Vědečtí pracovníci Národního muzea prezentovali svoje výsledky na mezinárodních i tuzemských konferencích. Jako vědecká organizace se Národní muzeum prezentuje také tím, že přímo v objektu Národního muzea pořádá odborné mezinárodní konference, odborné semináře a workshopy. Odborní pracovníci Národního muzea se zúčastnili i mezinárodních konferencí, kde prezentovali výsledky z oboru paleontologie, biodiverzity a digitalizace vědeckých poznatků v rámci globalizace vědy a vývoje. Mezinárodní spolupráce Národního muzea na poli vědy a výzkumu probíhala v rámci vědecké koncepce NM. 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost NM.

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků NM si vyžádala v roce 2019 náklady ve výši 6 974 596,17 Kč. Celkem bylo uskutečněno 395 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum, vývoj a inovace. Pracovníci Národního muzea ve vědě a výzkumu v roce 2019 prokázali vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrné množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům NM získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace NM na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu NM. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků NM přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti zaměstnanců NM, prohlubování vědecké činnosti a prestiže Národního muzea.

V rámci mezinárodní spolupráce odborní pracovníci NM realizovali 128 výstupů na 49 zahraničních konferencí a 79 tuzemských akcí. Rovněž publikace odborných časopisů, neperiodických publikací, popularizační katalogy a brožury včetně publikace pro děti jsou na vysoké úrovni.

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum v rámci soutěžení o granty má v současné době vlastní granty a několik spoluřešitelských GAČR v roce 2019 obdrželo NM na vlastní granty částku ve výši 7 018 000 Kč a na spoluřešitelské projekty GAČR  částku ve výši 3 878 000 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu, na zahraniční a tuzemské cesty a badatelské účely. V rámci spolupráce a podpory výstavní činnosti jsme obdrželi od Jihočeského kraje pro muzeum loutek 25 000 Kč na realizaci společné výstavy.  Národní muzeum spolupracovalo na projektu České geologické služby a v rámci tohoto projektu jsme obdrželi 20 000 Kč.   

EU projekty

Synthesys 2 - Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci badatelů v oblasti přírodovědných věd, na vzájemné výměně na mezinárodních pracovištích. V roce 2019 jsme obdrželi na výše uvedený projekt částku 2 525 630,96 Kč. 

Fondy organizace 

Fond reprodukce majetku 2019

Zůstatek k 1. 1. 2019                                             16 555 832,40 Kč

Tvorba FRM  2019                                                  63 754 238,77 Kč

Čerpání:                                                                                              

Odvod z odpisů                                                            20 000 000 Kč

Snížení z důvodu nekrytí zdroji                                   15 474,48 Kč

Na financování pořízení a technické zhodnocení  DHM a DNM

čerpání                                                                     35 173 425,61 Kč

Doplňkový zdroj pro financování oprav a udržování majetku

  

Zůstatek FRM k 31.12.2019                                 25 121 171,08  Kč

 

Rezervní fond  2019

PS   k 1.1.2019                                                    6 629 060,27Kč

Zlepšený HV                                                            28 245,21 Kč

Tvorba fondu  celkem                                      3 253 876,17 Kč  

Peněžní prostředky zahraniční                       2 525 630,96 Kč                       

Peněžní dary účelové                                           700 000,00 Kč

Rezervní fond čerpání                                            25 136,14 Kč

 

Čerpání:

Peněžní prostředky dary účelově                                613 274,90 Kč

Peněžní prostředky zahraniční                                       25 136,14 Kč

Rezervní fond čerpání ostatní                                      838 482,50 Kč 

Zůstatek RF k 31.12.2019                                          8 306 015,87 Kč

Fond odměn  2019

Zůstatek k 1.1. 2019                                                   986 954,49 Kč

Tvorba                                                                                             0 Kč

Čerpání                                                                                            0 Kč

Zůstatek k 31.12.2019                                                986 954,49 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb  2019

Zůstatek 1. 1. 2019                                                            2 877 660,15 Kč

Základní příděl                                                                    3 968 397,58 Kč

Tvorba – rekreace Hostomice                                                78 360,00 Kč

Tvorba kultura                                                                          73 415,00 Kč

Tvorba zájezdy                                                                           8 800,00 Kč

Čerpání  FKSP (412)                                                        

Stravování                                                                            2 917 741,00 Kč

Rekreace                                                                                 120 341,60 Kč

Kultura sport                                                                           165 251,00 Kč

Poskytnuté peněžní dary (jubilea)                                        282 940,33 Kč

Zájezdy                                                                                      53 300,50 Kč

Zůstatek k 31.12.2019                                                        3 467 058,30 Kč

Finanční prostředky z fondu byly čerpány v souladu se zákonem.

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2019 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 182 278 303 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 857 000 Kč, v tom na kulturní aktivity byla vyčleněna částka ve výši 225 000 Kč a 200 000 na ostatní OON. Rozpočtovou úpravou č.12 byly navýšeny prostředky o 150 000 Kč, určeny ke kompenzaci nákladů zvýšených  s výplatou  na odstupné, další rozpočtovou úpravou č. 22 byly NM převedeny finanční prostředky ve výši 116 879 Kč na kompenzaci nákladů na výplatu mimořádnou odměnu  přiznané ministrem kultury statutárnímu zástupci NM.  Rozpočtovou úpravu č.23 byly organizaci navýšeny provozní prostředky na platy ve výši 242 379 jako kompenzaci nákladů na mimořádné odměny schválené  ministrem kultury ve výši 242 379 Kč. 

Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu. Celkové mzdové náklady v roce 2019 byly ve výši 212 126 892 Kč, zákonné soc. pojištění ve výši 68 628 856,82 Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku

Národní muzeum hospodářský výsledek, zisk ve výši 12 943 951 Kč rozdělí následovně: 

  • ve prospěch fondu odměn zaúčtuje částku ve výši 10 mil. Kč  
  • ve prospěch rezervního fondu zaúčtuje částku ve výši 2 943 951 Kč.