výroční zpráva 2019

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea se v roce 2019 podíleli na řešení 7 výzkumných oblastí od mineralogie až po antropologii a v rámci těchto oblastí řešili 26 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 9 projektů základního výzkumu dotačního programu GAČR, ze kterých byly 3 projekty zahájeny v roce 2019, a 1 projektu aplikovaného výzkumu programu NAKI. V rámci interního programu na podporu zejména mladší generace odborných pracovníků byly v PM v roce 2019 přijaty k financování 4 projekty. Kromě tuzemských projektů se PM podílí na řešení mezinárodních projektů, kdy jeden byl zahájen v roce 2019. Výsledky výzkumu byly prezentovány v 53 příspěvcích na odborných domácích i zahraničních konferencích, seminářích a workshopech a publikovány formou 209 publikačních výstupů, ze kterých 118 bylo v impaktovaných časopisech. Kromě čistě vědecko-výzkumné činnosti probíhá v PM aktivní popularizace přírodních věd a jejích výsledků, která je neodmyslitelnou součástí pracovní náplně odborných zaměstnanců Přírodovědeckého muzea. Ti tento cíl naplňují již tradičně různorodými aktivitami: od přípravy výstavních projektů, přes exkurze a přednášky pro širokou veřejnost po účast na odborných konferencích a publikační činnost. Kromě prezentace vlastních výsledků často působí v médiích jako konzultanti objasňující aktuálně řešené přírodovědné téma. V roce 2019 se zaměstnanci Přírodovědeckého muzea podíleli na organizaci 2. ročníku mezinárodního projektu občanské vědy City Nature Challenge. V rámci exkurzí a dalších akcí pro veřejnost byly návštěvníkům představeny nejen zajímavosti pražské přírody, ale také pracovní zaměření odborných zaměstnanců muzea.  Nově se Přírodovědecké muzeum zapojilo do přírodovědných akcí pro veřejnost organizovaných Magistrátem hl. m. Prahy (Den Země, Voda je život, Den stromů, apod.).

Oblasti IP DKRVO

Oblast 1. Mineralogie a petrologie – Výzkum v oblasti mineralogie a petrologie je v NM přednostně zaměřen na studium sbírky mineralogicko-petrologického oddělení a prostředí, z kterého jsou nebo byly minerály a horniny získávány. Mineralogická podsbírka svou historií (více než 200 let), rozsahem (více než 100 tis. jednotlivě evidovaných předmětů) a charakterem (zastoupení předmětů z dnes již nedostupných lokalit, holotypů apod.) patří ke sbírkám evropského významu. Oblast výzkumu je a bude řešena pomocí terénních a laboratorních metod výzkumu se zaměřením jak na jednotlivé minerální druhy nebo jejich skupiny, tak i na mineralogické lokality. Výzkum přinese vedle vlastního zvýšení vypovídací schopnosti jednotlivých sbírkových předmětů i podsbírek oddělení jako celku i nové poznatky o geodiverzitě studovaných území a může přispět i k řešení celospolečenských výzev (kritické suroviny, enviromentální zátěže spojené s výskyty a dobýváním nerostných surovin apod.). Petrologický výzkum je pak prioritně mezioborově zaměřen na studium archeologicky získaných kamenných objektů a jejich provenienci.

Oblast 2. Paleontologie – Výzkum v oblasti paleontologie vychází z fosilního materiálu uloženého v paleontologických sbírkách Národního muzea a ze sedimentárního prostředí, ze kterého pochází. Paleontologická sbírka NM je největší sbírkou fosílií v Česku a představuje jednu z nejdůležitějších paleontologických sbírek v Evropě. Její význam podtrhují typové kolekce Kašpara Sternberga, Joachima Barranda a dalších předních paleontologů. Oblast paleontologie je postavena na dlouhodobě řešeném výzkumu fosilních rostlin a živočichů, a to jak bezobratlých, tak obratlovců, převážně ze střední Evropy, zaměřeném na taxonomii, paleoekologii i jejich nomenklaturu. Účelem a cílem této oblasti v horizontu pěti let je zkoumat vybrané fosilní taxony a jejich význam v evolučním i tafonomickém kontextu. V pětiletém časovém horizontu se zaměříme také na výzkum a revizi vybraných fosilních lokalit.

Oblast 3. Mykologie a lichenologie – Oblast zahrnuje výzkum významné říše organismů – houby (Fungi), jejíž podmnožinou jsou i lišejníky, které je však nutno studovat odlišnými metodickými postupy. Taxonomie, ekologie a diverzita mnoha zástupců této říše je známa velmi nedostatečně a vyjasnění nedořešených otázek je velmi důležité jak v domácím, tak světovém měřítku, což je i předmětem této oblasti. V Národním muzeu jsou pro takovéto studium ideální podmínky, protože je zde uložena a průběžně rozšiřována jedna z největších sbírek hub a lišejníků ve střední Evropě a pracuje zde ucelený tým specialistů na tyto skupiny. Studium nově nasbíraného, i ve sbírkách již uloženého materiálu, umožňuje sbírku průběžně vědecky zhodnocovat v rámci její revize a publikovat získané poznatky světového významu.

Oblast 4. Botanika – Výzkum oblasti botaniky vychází z botanických sbírek Národního muzea a prostředí, ze kterého herbářové položky pocházejí. Je zaměřen na taxonomii, evoluci a diversitu mechorostů, kapraďorostů a cévnatých rostlin v celosvětovém měřítku a na další obory vědeckého zkoumání, mající k těmto oborům přímý vztah. Význam oblasti tkví především v kontinuálním zkoumání oboru po celá minulá dvě století jak v regionálním, tak celosvětovém měřítku, které je dokumentováno souběžně budovanou sbírkou. Tato sbírka je v současnosti jednou ze dvou nejvýznamnějších kolekcí rostlin v České republice a patří ke třiceti největším herbářovým kolekcím světa. Účelem oblasti je především dokumentace a studium současného stavu flóry, srovnání se stavem v minulosti a zhodnocení jejich změn na časové a prostorové škále.

Oblast 5. Entomologie – Entomologie představuje jeden z oborů zoologie. Vzhledem k obrovské diverzitě hmyzu (1,5 miliónu popsaných druhů hmyzu představuje více než 90% všech živočišných druhů na Zemi) je však entomologie definována jako samostatná oblast výzkumu. Výzkum v oblasti entomologie v Národním muzeu vychází z povahy sbírkového fondu, který je koncipován jako srovnávací sbírka světové diverzity hmyzu (obsahuje přibližně 7 milionů exemplářů hmyzu z celého světa). Jedná se tedy především o výzkum zaměřený na systematiku, nomenklaturu, fylogenezi, srovnávací morfologii a biogeografii různých skupin hmyzu v kontextu Střední Evropy a světové fauny. Vzhledem k výše uvedenému obrovskému rozsahu tématu je pro výzkum v oblasti entomologie typická specializace na konkrétní skupiny hmyzu, znalost dané skupiny v celosvětovém měřítku, a především kontinuální výzkum zhodnocující mnohaleté znalosti a zkušenosti jednotlivých pracovníků.

Oblast 6. Zoologie (bez entomologie) – Výzkum oblasti Zoologie (bez entomologie) vychází z velmi rozsáhlých zoologických sbírek Národního muzea a studia prostředí, ze kterého jednotlivé exempláře pocházejí. Daná oblast zahrnuje jak výzkum obratlovců (ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců), tak bezobratlých (měkkýšů a členovců) mimo entomologie (hmyzu), která je řešena samostatnou oblastí. Výzkum je zaměřen převážně na systematiku, taxonomii, morfologii, ekologii, etologii, evoluci, fylogenetiku a fylogeografii vybraných skupin živočichů. K výzkumu je využíván jak již existující sbírkový fond Národního muzea, tak i materiál získaný nově v terénu. Zahrnut bude také dostupný srovnávací materiál z jiných výzkumných institucí z různých částí světa (dílem bude zapůjčen, dílem studován přímo v příslušných institucích). K výzkumu budou použity klasické i moderní morfologické, histologické, molekulárně genetické, ekologické a etologické metodické postupy. V případě některých studovaných skupin bude nutné využít spolupráce se zahraničními odborníky. Účelem/cílem této oblasti je výzkum systematiky, taxonomie a fylogenetických vztahů vybraných skupin živočichů s obecnějšími výstupy pro biogeografii a ochranu biodiversity.

Oblast 7. Antropologie minulých populací – Oblast se zabývá výzkumem v oblasti minulých lidských populací datovaných od paleolitu po novověk. Pozornost bude věnována zejména anatomicky modernímu člověku (AMČ), předchůdci AMČ budou studováni pouze s ohledem na srovnání.  Výzkum bude probíhat především na středoevropských lokalitách, které jsou součástí sbírkového fondu Národního muzea a na lidských pozůstatcích z Abúsíru a Súdánu, odkrytých Českým egyptologickým ústavem, popř. Národním muzeem. Z důvodu srovnání budou studovány i vybrané evropské a mimoevropské populační skupiny. Výzkum je převážně zaměřen na morfologickou variabilitu lidské kostry, paleodemografii, včetně ověření nových metod, výživu, vzájemné vztahy migrace populací, zdravotní stav našich předků, včetně projevů nespecifické zátěže. Cílem této oblasti je studovat lidskou variabilitu, ověřit existenci diachronních změn u anatomicky moderního člověka, výzkum otázek lidské fylogeneze, studovat adaptace člověka k prostředí a prokázat migrace a afinitu, vzájemné vztahy populačních skupin.

Detailní popis výzkumných oblastí, jejich dílčích a konkrétních výzkumných cílů Přírodovědeckého muzea najdete pod tímto odkazem.

Projekty GAČR

Získané projekty v roce 2019

 

Probíhající projekty

Projekty NAKI

Interní granty

Zahraniční projekty

Popularizace vědy

a) popularizační přednášky, semináře, workshopy pro veřejnost

Sekretariát ředitele

 • Caltová, P.: 10. konference o ekovýchově v Praze, 17. 10. 2019.
 • Caltová, P.: Přírodovědecký tábor NM v depozitářích Přírodovědeckého muzea a areálu Kroužkovací stanice, 22.–26. 7. 2019.
 • Caltová, P.: Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici: představení náplně práce zaměstnanců PM, ukázky kroužkování, 27.–28. 4. 2019.

Mineralogicko-petrologické oddělení

 • Dolníček, Z.: Nové poznatky o výskytu primárního zlata u Starého Města pod Sněžníkem, přednáška pro veřejnost, MU a ČGS, 3. 10. 2019.
 • Šreinová, B.: Neolitičtí „kameníci“ na Bílém Kameni u Sázavy nad Sázavou, přednáška v rámci semináře pořádaného hvězdárnou v Úpici, hotel Rozkoš u České Skalice, 21. 5. 2019.

Příprava a organizace 7 mineralogických a geologických přednášek pro veřejnost v Nové budově NM:

 • Mgr. Petr Brož, Ph.D. (Geofyzikální ústav Akademie věd ČR): Sonda InSIGHT aneb proč jsme poslali seismometr na povrch Marsu, 21. 1. 2019.
 • Mgr. Tomáš Flégr, Ph.D. (Masarykova univerzita): Za turmalíny z elbaitového pegmatitu u Řečice, 18. 2. 2019.
 • Mgr. Jan Bubal (Muzeum Českého ráje v Turnově): Z vrcholů Pyrenejí, 18. 3. 2019.
 • Ing. Pavlína Janiková, Ph.D. (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR): Ekonomický význam ložisek zlata v České republice, 15. 4. 2019.
 • Bc. David Šefčík: Za "zapomenutými" drahokamy Píseckých hor, 21. 10. 2019.
 • Mgr. Vojtěch Wertich Ph.D.: Vulkanickosedimentární sulfidická ložiska iberského pyritového pásu, 18. 11. 2019.
 • Mgr. Julie Nováková Ph.D. (studentka PřF UK): Postavme si obyvatelnou planetu, 16. 12. 2019.

Příprava a organizace 10 nedělních mineralogických určovacích besed v Nové budově NM: 6. 1., 3. 2., 3. 3., 7.4.,  5. 5., 2. 6., 1. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2019.

Paleontologické oddělení

 • Bruthansová, J.: Benefits and limits of micro-CT technique in the study of fossil invertebrates, Hannover College, USA, říjen 2019.
 • Bruthansová, J.: Co je to zkamenělina a paleontologie, Klub seniorů Horní Počernice, prosinec 2019.
 • Kvaček, J.: Cretaceous coal swamps in Austria, Přednáška pro laickou i odbornou veřejnost v přírodovědeckém muzeu ve Vídni k osmdesátým narozeninám ředitele muzea Heinze Kollmanna a Dr. H. Summesbergera, Naturhistorisches Museum Wien, 16. 10. 2019.
 • Sklenář, J.: přednáška „Kancléř Klemens Metternich – lovec mamutů“, komentovaná prohlídka, Zámek Kynžvart, 10. 5. 2019.
 • Sklenář, J.: Joachim Barrande – inženýr, vychovatel, geolog a paleontolog – přednáška k 220. výročí narození J. Barranda, Seminář Joachim Barrande – 220 let, AV ČR, organizace semináře s GIÚ AV ČR, 25. 10. 2019.
 • Turek, V.: Vzpomínky na RNDr. Rudolfa Prokopa, CSc. a jeho působení v Národním muzeu, 28. 1. 2019.

Mykologické oddělení

 • Holec, J.: hlavní organizátor semináře „Novinka studia velkých hub 2019“, Nová budova NM, 23. 3. 2019.
 • Holec, J: aktivní účast na Dni otevřených dveří v Kroužkovací stanici Přírodovědeckého muzea, duben 2019.
 • Zehnálek, P.: Výstava hub pro školy (3. 10.) a pro veřejnost (4. 10.) v Litomyšli. V rámci činnosti Mykologického klubu Litomyšl z. s.

Entomologické oddělení

 • Kment, P.: Popularizační přednáška o přírodě Chile, Východočeské muzeum Pardubice.
 • Kment, P.: Co ukrývají depozitáře Přírodovědného muzea, popularizační přednáška pro děti (8–14 let), dětský tábor Říčky v Orlických horách.
 • Macek, J.: Příčiny a důsledky globálního vymírání hmyzu, Klub seniorů Horní Počernice, 27. 11. 2019.
 • Vondráček, D.: Prezentace živých i preparovaných bezobratlých, odchytových metod. Popularizace sbírkotvorné a vědecké činnosti entomologického oddělení, hudební festival v Čelákovicích (czela.fest 2019), 15. 6. 2019. Poster zde: https://www.czela.net/czela-fest-2019/
 • Vondráček, D.: Voda je život, Karlovo náměstí, 26. 6. 2019.
 • Vondráček, D.: 2x autorská komentovaná prohlídka na výstavě Doba genová, spolupráce na workshopu, 7. 9. 2019. Více https://doba-genova.cz/aspon-na-vikend-zavitej-do-geneticke-laboratore-ii/ 
 • Vondráček, D.: popularizační přednáška na spolkové akci (spolek czela.net) v Čelákovicích. Představení vodního hmyzu a odchytových metod, 14. 9. 2019.
 • Vondráček, D. – Aghová, T.: příprava odborného benefičního semináře (ve spolupráci s Asociací genové terapie, z.s.) „Doba genová: od zoologie ke genové terapii“, 27. 11. 2019. Více https://doba-genova.cz/seminar-27-11-2019/

Zoologické oddělení

 • Hušek, J.: Přírodovědné sbírky Národního muzea na Základní škole Karlova, Nový Bydžov.
 • Hlaváč, J., Blažková Z.: Nové poznatky k malakofauně Čerchovského lesa, Setkání přátel a příznivců Českého lesa, Muzeum Českého lesa v Tachově, 31. 10. 2019.
 • Moravec, J.: Herpetologický průzkum Sur Yungas aneb jak se bádá uprostřed kokových polí, PřF UK, Praha, 2. 2. 2019.
 • Dolejš, P.: přednáška o štírcích pro Biologický kroužek, 23. 1. 2019.
 • Dolejš, P.: přednáška o loveckých taktikách pavouků pro Klub seniorů v Horních Počernicích, 20. 3. 2019.
 • Dolejš, P.: 6. 11.: přednáška o loveckých taktikách pavouků pro Biologický kroužek a frekventanty semináře PedF UK, 6. 11. 2019.

   

Petr Dolejš při popularizační přednášce o loveckých taktikách pavouků v Klubu seniorů v Horních Počernicích (foto Pavel Barcal) 

 

Antropologické oddělení

 • Kuželka, V.: Nemoci našich předků, Společnost pro zkrášlení Tetína, Tetín, 5. 4. 2019.
 • Kuželka, V.: Nemoci našich předků, Spolek sousedů ze Škvorce, Hospoda u Zálabských Škvorec, 26. 4. 2019.
 • Kuželka, V.: beseda s občany v rámce vernisáže výstavy o archeologickém výzkumu „Zahradního domku“ v zámeckém parku, Muzeum Jilemnice, 14. 9. 2019.
 • Kuželka, V.: O chorobách minulosti, Seminář lékařů o nových technologiích při osteosyntéze a funkčních náhradách končetin Vyšší Brod – Herbertov, 17. 9. 2019.
 • Velemínský, P.: Výzkum kosterních pozůstatků osobností historie a smysluplnost. Klub seniorů Horní Počernice, 24. 10. 2019.

Kroužkovací stanice

 • Kurz pro začínající kroužkovatele, Třeboňsko, duben 2019.
 • Kam táhnou naši ptáci, klub Jonáš divadla Semafor, únor 2019.
 • 37. aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM, Kostelec n. Č. Lesy, listopad 2019.
 • Výzkum ptačí migrace. Od kroužkování ke geolokátorům, KC Průhon, Praha – Řepy, prosinec 2019.
b) popularizační exkurze pro veřejnost

- exkurze Prahou za přírodou v rámci doprovodného programu k City Nature Challenge 2019: Praha

 • Holec, J.: Za houbami Klánovického lesa, 9. 11. 2019.
 • Bouda, F.: Za lišejníky (přírodní rezervace Divoká Šárka), 13. 7. 2019
 • Ducháček, M.: Za botanickým tajemstvím Nákladového nádraží Žižkov, 8. 5. 2019.
 • Šída, O.: Rostlinnou říší (přírodní rezervace Prokopské údolí), 18. 5. 2019.
 • Vondráček, D. – Dolejš, P.: Ze života hmyzu (přírodní rezervace Prokopské údolí), 25. 5. 2019.

Mineralogicko-petrologické oddělení

 • Mineralogicko-geologická exkurze do Podkrkonoší, 11. 5. 2019.

Mykologické oddělení

 • Bouda, F.: Naše škola Liteň – lichenologická exkurze – seznámení s lišejníky. 
 • Holec, J.: botanicko-mykologická exkurze, Křivoklátsko, 23. 5. 2019.
 • Holec, J.: botanicko-mykologická exkurze, Křivoklátsko, 31. 10. 2019.
 • Zehnálek, P.: Mykologická exkurze pro Gymnázium Botičská (Petr Šíma) v okolí České Třebové, 13. 10. 2019.
 • Zehnálek, P.: Dopoledne s houbami pro Lesní školku Na Písek v Kukli (okr. Svitavy, Olga Šánová) v areálu lesní školky a v okolním lese, 14. 10. 2019.
 • Zehnálek, P.: Mykologická exkurze pro Gymnázium Na Vítězné pláni (Marie Laušmanová) v Klánovickém lese, 25. 10.2019.

P. Zehnálek – fotografie z exkurze 13. 10. 2019 

 

Entomologické oddělení

 • Vondráček, D.: exkurze do Prokopského údolí, 25. 5. 2019.
 • Vondráček, D.: exkurze v depozitářích PM5 pro děti ze školky, 28. 5. 2019.
 • Vondráček, D.: Celodenní exkurze se studenty biologického semináře gymnasia Tanvald. Dopoledne depozitáře PM4, PM5 a PM6. Odpoledne autorská prohlídka ve výstavě Doba genová, 19. 11. 2019.

Zoologické oddělení

 • Hušek, J.: exkurze za vodními ptáky Cidliny pro školní družinu Základní školy Karlova, Nový Bydžov.
 • Moravec, J.: představení herpetologických depozitářů exkursi studentů ze střední školy v Čakovicích, vedoucí exkurse Dr. Dana Holečková.
 • Moravec, J.: Vystoupení na vernisáži výstavy žab pralesniček v ZOO Praha, 17. 8. 2019.
 • Dolejš, P.: exkurze (se zaměřením na bezobratlé) do Šárky pro Biologický kroužek, 25. 9. 2019.
 • Dolejš, P.: exkurze (se zaměřením na pavoukovce a stonožkovce) na Zmrzlík a Včelín pro účastníky 51. Fluorescenční noci, 7. 12. 2019.

Kroužkovací stanice

 • Zimující vodní ptactvo na Vltavě, únor 2019.
 • Vítání ptačího zpěvu, Třeboňsko, květen 2019.
 • Ukázka kroužkování pro MŠ a ZŠ Hostivař (5x).
c) popularizační publikace
 • Pražské vlaštovky (brožura)
 • Časopis Kroužkovatel – 2 čísla (27, 28)
 • Vašíček, M. – Kment, P. (2019): Zloději v síti aneb První kleptoparazitická ploštice v České republice. (Thievs in the web: The first cleptoparasitic true-bugs in the Czech Republic). Živa 67/105: 30–31 + xxxii (in Czech, separate English summary).
 • Kment, P. – Hánová, A. – Vašíček, M. (2019): Kněžice mramorovaná na Moravě i v Čechách. (The stink bug Halyomorpha halys in Moravia and Bohemia). Živa 67/105: 89 + lx (in Czech, English summary).
 • Velemínský P. – Dobisíková, M. – Kuželka V. – Havelková P. – Drtikolová Kaupová S. – Brůžek J. (2019): Exhumace dánského astronoma Tychona Brahe: ověření totožnosti a příčiny úmrtí. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 188: 5–58. DOI: 10.2478/jnmpnhs-2019-0001
 • Moravec, J. (2019): Obojživelníci a plazi České republiky. Academia, Praha, 461 pp.
 • Moravec, J. – Peňáz, M. (2019): Obojživelníci, Plazi. Pp. 348–361 in: Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha, 466 pp.
 • Vondráček D. – Aghová T., 2019: Doba genová – výstava Národního muzea (nejen) o genetice. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 188: 157–162. https://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5400fbclid=IwAR1zMKeK6vZib7ToEcp31yC4Q4E_EwLW5ZJcly9Lwt6yUjyTDiyPD9cyMQM
d) popularizační články (tisk, online)

Paleontologické oddělení

 • Sklenář, J.: příspěvky na Facebook společnosti Národního muzea.
 • Turek, V.: "Kronika Země" očima profesora Iva Chlupáče, DrSc. Živa, 2019, 2.
 • Turek, V. (2019): K sedmdesátým narozeninám RNDR. Stanislava Štamberga, CSc. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 188.
 • Bureš, B. – Sejkora, J. (2019): Supergenní karbonáty skarnového tělesa na uranovém ložisku Plavno u Jáchymova. Minerál 27(5): 460–465.
 • Šreinová, B. (2019): Vulkanické pohoří v Centrálním masivu ve Francii "Francouzské středohoří". Sborník referátů ze semináře "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí" konaného ve dnech 22. – 24. 5. 2018. 100–118.
 • Števko, M. – Varga, P. – Sejkora, J. – Rovenský, D. (2019): Heulandit-Ca a laumontit z kameňolomu Dubina pri Hranovnici. Esemestník 8(2): 69–70.
 • Velebil, D. – Vrtiška, L. (2019): Kalcit z lomu Sýkořice u Rakovníka. Minerál 27(5): 424–427.
 • Vrtiška, L. (2019): Hydromagnezit z hadcového lomu Bernartice. Minerál 27(5): 448–451.
 • Vrtiška, L. (2019): Unikátní ukázka azuritu z Cínovce. Minerál 27(5): 405–407.
 • Vrtiška, L. – Pauliš, P. (2019): Krása chvaletických rodochrozitů. Minerál 27(5): 387–396.
 • Vrtiška, L. – Sejkora,J. (2019) Výrazné ukázky metatorbernitu z uranového ložiska Předbořice. Minerál 27(1): 56–60.
 • Zemek, V. – Vrtiška, L. (2019): Karbonáty z ložiska zlata Roudný u Vlašimi. Minerál 27(5): 397–404.

Mykologické oddělení

 • Holec, J. – Beran, M. – Kříž, M. – Běťák, M. (2019): Mozaika hub České republiky. – Živa 5/2019: 226–229.
 • Holec, J. (2019): Šestá Česko-slovenská mykologická konference. – Mykologické Listy 143: 72.
 • Holec J. – Koukol, O. (2019): Dojmy z 18. kongresu evropských mykologů v Polsku. – Mykologické Listy 144: 59–61.
 • Holec J. – Kunca V. (2019): Některé význačné lignikolní houby na dřevě jedle. – Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 50: 22.

Entomologické oddělení

 • Kment, P. –  Bryja, J. (2019): Ploštice (Heteroptera). [True bugs (Heteroptera)]. Pp. 130–161. In: Kolibáč, J. – Hudec, K. – Laštůvka, Z. – Peňáz, M. (eds.): Příroda České republiky. Průvodce faunou. Druhé, upravené a doplněné vzdání. [Nature of the Czech Republic. Guide to the fauna. Second, modified and supplemented edition]. Academia, Praha, 466 pp (in Czech).

Zoologické oddělení

Kroužkovací stanice

e) mediální výstupy

Paleontologické oddělení

 • Příspěvky na Facebook Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea.
 • U příležitosti 220. výročí narození Joachima Barranda položen společně se zástupci AV ČR a Společností Národního muzea věnec na jeho hrob v rakouském Lanzenkirchen, červenec 2019.
 • Sklenář, J.: film Joachim Barrande – ztracená moře (ve spolupráci s ČT). Podíl na přípravě scénáře, odborné konzultace, korektury, příprava natáčení, výstupy na kameru.
 • Kvaček, J.: příprava a prezentace dokumentárního filmu Joachim Barrande, Ztracená moře, první promítání 12. 9. v Národním muzeu, následně na ČT 2 (v termínu 24. 9. 20:50 a 25. 9. 17:20).
 • Bruthansová, J.: rozhovor s tiskovou mluvčí firmy Strabag – stavba metra D na Pankráci, 22. 11. 2019. Výstupem je krátký článek na jejich facebookových stránkách.

 

 

Entomologické oddělení

Zoologické oddělení

 

    

 

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

 • Bohdálek, P. – Crkal, J. – Derner, K. – Lissek, P. – Šrein, V. – Šreinová, B.Ulmanová, J.: Rudník Chvalata a ti druzí. Nové objevy železářských pracovišť 11. až počátku 13. století v Podkrušnohoří. – Mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2019; ČR, Jihlava; 10. – 12. 10. 2019. 
 • Šreinová, B.: Neolitičtí těžaři a kameníci na Bílém kameni. – 40. ročník semináře „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí"; ČR, Česká Skalice; 21. – 23. 5. 2019.  
 • Čepičková, J. – Kvaček, J.: Palaeoecological study of the Cretaceous extremophilic flora with emphasis on xerophytes. – 28th International Plant Taphonomy Meeting; Německo, Münster; 1. – 3. 11. 2019 (poster).
 • Kvaček, J. – Mendes, M.: Preliminary report on conifers from the Early Cretaceous of Portugal. – 36th Mid-Continental Palaeobotanical Collogueum; USA, Lawton; 5. – 7. 5. 2019. 
 • Kvaček, J.: Cretaceous coal swamps in Austria. – Die Kreide in Österreich – Fauna, Flora, Events; Rakousko, Wien; 16. 4. 2019. 
 • Kvaček, J.: Late Cretaceous coal flora from Austria. – 28th International Plant Taphonomy Meeting; Německo, Münster; 1. – 3. 11. 2019. 
 • Valent, M.: Hyolith taphonomy: decay patterns. – NAPC 2019; USA, Riverside; 23. – 27. 6. 2019 (poster).
 • Zahájská, P. – Kvaček, J.: Using stable carbon isotopes in n-alkanes for palaeoreconstruction of local conditions in mangrove-like Late Cretaceous environment (Pecínov, Czechia). – 29th IMOG (international meeting of organic geochemistry) 2019; Švédsko, Göteborg; 1. – 6. 9. 2019 (poster).
 • Antonín, V. – Borovička, J. – Holec, J. – Kolařík, M.: Rod Clitocybula ve světle nového morfologicko-molekulárního studia. – Novinky studia velkých hub 2019; ČR, Praha; 23. 3. 2019.
 • Holec, J. – Kunca, V.: Některé význačné lignikolní houby na dřevě jedle. – 6. Česko-slovenská mykologická konferencia; Slovensko, Stará Lesná; 18. – 22. 8. 2019. 
 • Holec, J. – Běťák, J. – Dvořák, D. – Kříž, M. – Kuchaříková, M. – Krzyściak-Kosińska, R. – Kučera, T.: Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest – ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation. – 18th Congress of European Mycologists; Polsko, Warszawa-Białowieża; 16. – 21. 9. 2019 (poster).
 • Šandová, M.: Interim results of the review of Lachnum specimens on grasses deposited in the PRM herbarium. – 6. Česko-slovenská mykologická konferencia; Slovensko, Stará Lesná; 18. – 22. 8. 2019 (poster).
 • Jičínská J. Rosenbaumová R. – Münzbergová Z.: The role of minority cytotypes in hexaploid populations of Aster amellus L. – Popbio 2019; Polsko, Varšava; 23. – 25. 5. 2019 (poster).
 • Šída O.: Herbáře Národního muzea: střípky z archeologie (nejenom) pražské botaniky. Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi, ČBS; ČR, Praha; 30. 11. – 1. 12. 2019. 
 • Fikáček, M. – Beutel, R. G. – Cai, Ch. Y. – Lawrence, J. F. – Newton, A. F. – Solodovnikov, A. – Ślipinski, A. – Thayer, M. K. – Yamamoto, S.: Testing the placement of beetle fossils via topology constrained phylogenetic analysis. – Dresden Meeting of Insect Phylogeny; Německo, Dresden; 22. 9. 2019.
 • Fikáček, M. – Minoshima, Y. N. – Seidel, M. – Leschen, R. A. B.: Larvae without adults: the case of enigmatic New Zealand hydrophilid larvae. – Immature Beetles Meeting; Česká republika, Praha; 3. – 4. 10. 2019. 
 • Fikáček, M.: Why do we need old fossils to understand modern beetles? – 40th Annual Meeting of Taiwan Entomological Society; Taiwan, Xitou; 19. – 20. 10. 2019.
 • Hadrava, J. – Putalová, T. – Daňková, K. – Hlaváček, A. – Tkoč, M. – Klečka, J.: Distribution of hoverflies in the Czech Republic. – 10th International Symposium on Syrphidae; Řecko, Mytiléna; 8. – 12. 9. 2019 (poster).
 • Hu, F. S. – Fikáček, M.: First insights into Taiwanese leaf litter beetles using DNA barcoding: high local diversity partly hidden in larvae. – 40th Annual Meeting of Taiwan Entomological Society; Taiwan, Xitou; 19. – 20. 10. 2019.
 • Kment, P.: Invazní kněžice mramorovaná (Halyomorpha halys) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) v České republice. – Zoologické dny; Česká republika, Brno; 7. – 8. 2. 2019. 
 • Malenovský, I. – Beránek, J. – Březíková, M. – Hradil, K. – Jaklová, B. – Kment, P. – Špryňar, P. – Zeman, Š.: Nepůvodní druhy křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) v České republice. – Zoologické dny; Česká republika, Brno; 7. – 8. 2. 2019. 
 • Sekerka, L.: Neotropical kindergardens: maternal care in Cassidinae (Chrysomelidae). – Immature Beetles Meeting; Česká republika, Praha; 3. – 4. 10. 2019.
 • Štajerová K., Kohout P., Kolaříková Z., Sekerka L., Šmilauer P. Blumenthal D., Callaway R. M., Hejda M., Kotanen P., Larson D. L., Öpik M., Schaffner U., Sudová1 R., Vosolsobě S., Pyšek P.: Community assembly rules of arbuscular fungi in plant invasions: comparison between ranges. – 7th Conference of the Czech Society for Ecology; Česká republika, Olomouc; 4.–6. 9. 2019.
 • Štajerová K., Kohout P., Kolaříková Z., Sekerka L., Šmilauer P. Blumenthal D., Callaway R. M., Hejda M., Kotanen P., Larson D. L., Öpik M., Schaffner U., Sudová1 R., Vosolsobě S., Pyšek P.: Community assembly rules of arbuscular fungi in plant invasions: comparison between ranges. – EMAPi 15; Česká republika, Praha; 9.–13. 9. 2019.
 • Ševčík, J. – Burdíková, N. – Tkoč, M.: Bibionomorpha of Taiwan: A mixture of tropical and montane elements. – The 10th Central European Dipterological Conference; Slovensko, Kežmarské Žĺaby; 23. – 25. 9. 2019. 
 • Tkoč, M. – Roháček, J. – Ševčík, J. – Preisler, J: Diptera diversity of Muránská planina and Cerová vrchovina (Slovakia): the current state of investigation and possibilities of cooperation. – The 10th Central European Dipterological Conference; Slovensko, Kežmarské Žĺaby; 23. – 25. 9. 2019.  
 • Dolejš, P. – Kocourek, P.: On the identity of Craspedosoma rawlinsii simplex Němec, 1896.  – 18th International congress of myriapodology; Maďarsko, Budapešť; 25. – 31. 8. 2019 (poster).
 • Kocourek, P. – Dolejš, P.: Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) in Miller’s collection in the National Museum in Prague (Czechia).  – 18th International congress of myriapodology; Maďarsko, Budapešť; 25.  – 31. 8. 2019 (poster).
 • Benda, P. – Kasso, M. – Nicolas, V. – Pleurdeau, D. – Stoetzel, E. – Bekele, W. – Bekele, A. Denys, C.: New data on bats from Dire Dawa region, eastern Ethiopia, with the first record of Rhinopoma microphyllum in the country. – The 13th African Small Mammal Symposium; Etiopie, Mekelle; 16. – 21. 9. 2019 (poster).
 • Šmíd, J. – Gocmen, B. – Crochet, P. A. – Trape, J. F. – Mazuch, T. – Uvizl, M. – Nagy, Z.: Ancient diversification, biogeography, and the role of climatic niche evolution in the Old World cat snakes (Colubridae, Telescopus). – Zoologické Dny 2019; ČR, Brno; 7. – 8. 2. 2019. 
 • Vukić, J. – Barcyté, D. – Zogaris, S. – Marić S. – Šanda, R.: No native trout on Cyprus. – Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids V; Španělsko, Granada; 20. – 25. 5. 2019 (poster).
 • Veličković, T. – Stanković, D. – Snoj, A. – Simić, V. – Vukić, J. – Šanda, R.Barcyté, D. – Marić, S.: Genetic structure of brown trout (Salmo trutta L.) in the Danube drainage in Serbia, inferred from microsatellite DNA. – Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids V; Španělsko, Granada; 20. – 25. 5. 2019 (poster).
 • Kyralová, E.Šanda, R. – Zogaris, S. – Dolejš, P. – Vukić, J.: The enigma of Barbus euboicus resolved. – 14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions; Řecko, Soluň; 27. – 30. 6. 2019 (poster).
 • Viñuela Rodríguez, N. – Šanda, R. – Piálek, L. – Zogaris, S. – Vukić, J.: NGS corroborates cryptic diversity within the Epiros riffle dace (Telestes pleurobipunctatus). – 14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions; Řecko, Soluň; 27. – 30. 6. 2019.
 • Slámová, T. – Šanda, R. – Vukić, J.: To be or not to be Padogobius. – 11th Symposium for European Freshwater Sciences; Chorvatsko, Záhřeb; 30. 6. – 5. 7. 2019 (poster).
 • Šanda, R.Barcyté, D. – Zogaris, S. – Vukić, J.: Diversity of Phoxinus in Greece: Insights from the genetic data. – 11th Symposium for European Freshwater Sciences; Chorvatsko, Záhřeb; 30. 6. – 5. 7. 2019 (poster).
 • Moravec, J.: Obojživelníci a plazi České republiky. – Konference České herpetologické společnosti; ČR, Praha; 3. – 5. 5. 2019 (poster).
 • Aghová, T.: A refined molecular clock calibration for the mouse and rat models (Murinae): an interdisciplinary study combining phylogenetic, morphometric and paleontological evidence. – International Meeting of Early-stage Researchers in Paleontology; Španělsko, Cuenca; 11. – 15. 6. 2019 (poster).
 • Cepák J.Klvaňa P.: Results of CES project in the Czech Republic. – EURING General Assembly Meeting; Srbsko,Zrenjanin; 9. – 13. 9 2019. 
 • Klvaňa P. – Cepák J.: Zpráva kroužkovací stanice NM za rok 2018. – 38. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM; ČR, Kostelec nad Černými lesy; 9. – 10. 11. 2019.
 • Cepák J.: Migrace cvrčilky zelené. – 38. Aktiv spolupracovníků Kroužkovací stanice NM; ČR, Kostelec nad Černými lesy; 9. – 10. 11. 2019. 
 • Hušek, J.: Nízká spolehlivost odhadů početnosti z ročních výkazů myslivosti. – Aplikovaná Ornitológia 2019; Slovensko, Zvolen; 13. 9. 2019 (poster).
 • Hušek, J.: Current situation in the bird collection of the National museum, Prague. – 11th Biennial European Bird Curator Meeting; Izrael,Tel Aviv; 24. – 26. 9. 2019 (poster).
 • Hušek, J.: Kroužkovaní ptáci ve sbírkách Národního muzea. – 38. Aktiv spolupracovníků Koužkovací stanice Národního muzea; ČR, Kostelec nad Černými lesy; 9. – 10. 11. 2019 (poster).
 • Půtová, L.Velemínský, P. – Kaupová, S.: Early diet, stress and longevity in the Great Moravian population (a pilot study). – GfA Meeting, Gesellschaft für Anthropologie; Německo, Göttingen; 23. – 27. 9. 2019 2019 (poster).
 • Cvrček, J.Kaupová, S. – Půtová, L. – Velemínský, P. – Brůžek, J.: An unusual documented burial of a ten-year-old boy in the context in the end of the First World War in Czech lands. – 25th. Annual Meeting of the European Association of Archaeologists; Switzerland, Bern; 3. – 8. 9. 2019 (poster).
 • Velemínská, J. – Brůžek, J. – Poláček, L. – Bejdová, Š. – Musilová, B. – Rieger, V. – Velemínský, P. – Dupej, J.: Asymmetry of cranial surface in relation to social stratification  in Great Moravia (Early Medieval period, Mikulčice, Czech Republic, 9th–10th century). – 80th. Annual Meeting of SAA, Society for American Archaeology; USA, Albuquerque; 10. – 14. 4. 2019 (poster).
 • Salesse, K. – Kaupová, S. – Brůžek J. – Kuželka, V. Velemínský, P.: Variations isotopiques dans l’os pathologique. – Étude de cas issus de la collection ostéologique Jedlička (Prague, XIXe-XXe siècle). Journées du GPLF 2019; Belgie, Brusel; 5. – 6. 4. 2019. 
 • Marciniak, S. – Bergey, Ch. M. – Veselka, B. – Velemínský, P. – Wahl, J. – Perry, G.: The biological impact of the agricultural transition on human stature: evidence from ancient DNA and osteological data. – Evolution; Rhode Islands, Providence;  21. – 25. June 2019. 
 • Lynnerup, N. – Kacki, S. – Velemínský, P. – Kaupová, S. – Jeanson, A. J. – Povýšil, C. – Horák, M. – Kučera, J. – Rasmussen, K. L. – Podliska, J. – Dragoun, Z. – Smolík, J. – Vellev, J. – Brůžek, J.:  Tycho Brahe, Danish Renaissance man: A rich table but short life. – 46th Annual Meeting of the  Paleopathology Association; Ohio, Cleveland; 25. – 27. 3. 2019. 
 • Havelková, P. – Crevecoeur, I. – Varadzinová, L. – Varadzin, L. – Velemínský, P.: Evidence of interpersonal violence in Early Khartoum Mesolithic culture from Jebel Sabaloka (Central Sudan). – Society and Subsistence in the Prehistory of Northeastern Africa; Polsko, Poznań; 1. – 4. 7. 2019 (poster).
 • Havelková, P. – Odler, M. – Dulíková, V. – Peterková Hlouchová, M. – Jirásková, L. – Arias Kytnarová, K.: Jmenovaní a bezejmenní: antropologická a sociologická analýza vybraných hlavních a vedlejších pohřbů v jižním Abúsíru. – Archeologie & Antropologie IV; ČR, Praha; 21. 11. 2019. 
 • Caltová, P. – Stránská, M.: Prahou za přírodou – projekt občanské vědy. – Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci III.; Česká republika, Plzeň; 3. – 4. 6. 2019 (poster).