výroční zpráva 2019

EN

Informační systémy a digitalizace

V roce 2019 vznikl Odbor digitalizace a informačních systémů (ODIS), který dostal za úkol oblast IT a digitalizace v Národním muzeu pojmout jiným, moderním způsobem. V první fázi byla zpracována a vedením muzea schválena nová koncepce rozvoje IT, jejíž jednotlivé fáze byly rozděleny do následujících pěti oblastí.   

Infrastruktura 

Probíhající rychlý rozvoj infrastruktury sítě je reakcí na dluh, který jsme v této oblasti převzali z let minulých. Nyní jsme se zaměřili na dobudování infrastruktury sítě, její zabezpečení, segmentaci. Klíčovým slovem změn je informační bezpečnost, protože v tomto ohledu  naše infrastruktura hodně co zlepšovat.   

Rychlé síťové propojení objektů Národního muzea 

Byla podepsána smlouva připojení naší instituce do e-infrastruktury CESNET, která zajišťuje rychlé optické připojení a konektivitu internetuCílem je kvalitně propojit na platformě rychlých optických okruhů naše největší budovy – Počernice, České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum a TerezínCESNET nám dále poskytuje služby jako datového úložiště pro digitalizaci, nepřetržitý bezpečnostní monitoring i napojení na další vědecké instituce 

Virtualizace serverůdisková pole 

roce 2019 Národní muzeum posílilo výpočetní výkon na nové serverové virtualizační platformě (HP ProLiant DL380)Pokračovali jsme v nahrazování fyzických serverů virtuálními stroji, na konci roku 2019 jsme jich měli již více než 50. Zároveň muzeum zakoupilo diskové pole 3PAR s technologií SSD pro rychlé ukládání dat potřebných pro fungování klíčových aplikací (ekonomický inf. systém, spisová služba, personální infsystém...). Díky tomuto řešení jsou data centralizována, zálohována a zároveň je poskytnut dostatečný prostor pro budoucí potřebu jejich ukládání.  Po dokončení rekonstrukce Historické budově Národního muzea jsme v roce 2019 začali s přesouváním redundantních serverů do jiných budov, abychom zabezpečili fungování organizace v případě náhlé pohromy.  Velkou změnou prošly servery poskytující služby ověřování zaměstnanců v naší doméně (doménové kontrolery), v rámci zefektivnění provozu jsme tyto servery upgradovali a zredukovali z osmi fyzických serverů na jeden virtuální a jeden záložní fyzický server v jiné budově 

Nová síťová architektura 

V rámci roku 2019 proběhla rozsáhlá implementace nově instalované síťové infrastruktury HPE/Aruba v Historické a Nové budově. V obou budovách se jednalo o implementaci a konfiguraci rozsáhlé infrastruktury switchů a Wi-Fi sítě s ohledem na bezpečnost, segmentaci, vysokou dostupnost a šíření multimediálního provozu. V hlavní serverové místnosti Nové budovy Národního muzea byl vybudován centrální uzel celé sítě (2 x HP Aruba 5700), který slouží jako agregační prvek infrastruktury. Pro celou datovou síť byl implementován managment software iMC, který slouží jako nástroj pro správu a konfiguraci sítě, včetně zálohování a monitorování. 

Základní služby 

V tomto segmentu potřebujme dosáhnout maximální spolehlivosti a zajistit nulové výpadky. Zároveň chceme využít nástroje pokročilé správy koncových stanic, virtualizace a podpory vlastních zařízení (BYOD) a zvýšit tak spokojenost našich uživatelů. E-mail jakožto jedna z klíčových služeb je první, na kterou jsme se zaměřili,  a která spadá pod  komplexní cloudové řešeníNejenom velké firmy, ale i kulturní instituce po zralé úvaze zvolili přechod z on-premise služeb do cloudového prostředí, které nabízí jak potřebnou škálovatelnost, tak vysokou úroveň zabezpečení. 

Cloud a e-mailové služby   

Základní služby, které jsou klíčové pro provoz muzea, ale nejsou pro něj specifické chceme systematicky přesunout do cloudu a odlehčit tak interní infrastruktuře a vnitřnímu IT supportu. Vzhledem ke stavu zabezpečení poštovních služeb po aplikační i hardwarové stránce jsme se tedy rozhodli přesunout e-mailové služby do cloudu. Spolu s tím budeme integrovat další služby jako intranet, přístup ke sdíleným dokumentům, propojení s Active directoryzajištění end-point bezpečnosti atd. Jako výhodné řešení nám po důkladné interní analýze vychází nasazení cloudových služeb Microsoft O365.  

Zálohování 

Bylo třeba revidovat stávající způsob zálohování a přejít na novou strategii . Předpokladem pro zařazení konkrétní množiny dat do plánu zálohování byla revize jejich stavu , odstranění duplicitních, neaktuálních a nerelevantních souborů. Rozhodli jsem se zavést vícevrstvou strategii zálohování: lokální zálohy na replikaci vybraných bodů obnovy do vzdáleného úložiště CESNET. Dále jsme zajistili rozšíření prostoru na úložišti CESNET a ve spolupráci s tímto sdružením zřídili virtuální stroj pro replikaci záloh. 

Desktopy a notebooky 

V rámci přechodu na operační systém Windows 10 je nezbytné provést zásadní obnovu zaměstnaneckých desktopů a notebooků. Proto jsme připravili veřejnou soutěž na dodávku většího množností PC pro naše zaměstnance, které budeme v roce 2020 distribuovat.  

V rámci administrace těchto PC jsme nasadili endpoint management software Desktop Central  a modernizovali způsob vzdálené správy uživatelských stanic s důrazem na bezpečnost. Jde především o vzdálenou instalaci a správu software (antivirus, security, aktualizace), replikaci adresářových dat uživatelů.  

Tiskové služby 

Připravujeme výběrové řízení na dodání systému tiskových služeb s pokročilým způsobem evidence a správy tiskových úloh (například SafeQMyQ). Cílem je sjednotit správu tiskových úloh a nabídnout uživatelům moderní řešení s několika HW variantami tiskáren. Chceme také umožnit přístupu k tiskárnám z externích notebooků (BYOD), ze kterých bude možno po přihlášení tisknout prostřednictvím webového rozhraní a dále zpřístupnit tiskárny i pro návštěvníky knihovny, kterým budou umožněny tiskové služby navázané na jejich uživatelská konta. 

Digitalizace 

Národní muzeum má ve svých sbírkách přes 20 miliónů předmětů, přičemž jen několik procent z nich je v elektronických evidenčních systémech, nad kterými lze potenciálně vyhledávat. Dosud probíhá digitalizační proces poněkud nejednotně a z digitálními objekty se nepracuje moderním způsobem. Proto jsme založili pracovní digitalizační pracovní skupinu, která připravuje podklady pro nasazení institucionální repozitáře a zavedení jednotná práce s metadaty. Informace o zbytku předmětů se nachází především v analogové evidenci. Těch několik procent předmětů je evidováno ve více než 14 systémech, které se dále dělí na různé verze. Obecně lze systémy dělit dle zákonů na systémy pro předměty archivní, knihovní a muzejní povahy. 

Oddělní sbírkových systémů (ODIS 2) vzniklo za účelem zmapování současného stavu evidenčních systémů, sjednocení evidence a v dlouhodobém horizontu sloučení systémů na pouze jediný, který by byl aplikovatelný pro všechny sbírkové předměty. Oddělení již zmapovalo stav evidence a užívaných sbírkových systémů ve 30 odděleních, připravilo podklady pro nový evidenční systém, v testovacím režimu nasadilo molekulární systém EarthCape a v současné chvíli zařizuje migraci z nejstarších lokálních systémů na nové webové verze. Systematicky směřujeme k nasazení vhodného sbírkového systému, který by pomohl ke snížení diverzity současných sbírkových řešení v Národním muzeu 

Služby pro návštěvníky 

Vstupenkový systém  

V létě 2019 proběhla veřejná zakázka na provoz pokladního a vstupenkového systému, kterou vyhrála firma Perfect Systém s.r.o. a její systém ColosseumNaprogramovali jsme integrační systém, který informace z  Colosea spolehlivě doručí do turniketů COmInfo i AproksPak jsme se zaměřili na  implementaci objednávek pro školylepší  nastavení turniketů  a odladění čtení QR kódů zmobilu.   

Nová wifi pro návštěvníky 

V Historické budově Národního muzea byla vybudována velmi rychlá bezdrátová Wi-Fi síť pro návštěvníky, zabezpečená přístupovým webovým portálem (Maxifi Captive portál) a dalšími bezpečnostními systémy 

Audiovizuální prvky v expozicích – digital signange 

V Historické budově je zprovozněn řídící systém Crestron, ten umožňuje přes síťovou infrastrukturu přenášet obraz a zvuk ze serverovny do zobrazovacích zařízení a druhým směrem posílat vstup z interakce návštěvníka s dotykovou obrazovkou. Čeká nás nasazení cca 300 audiovizuálních zařízení, tak nastavujeme způsob, jak nad již zprovozněnou platformou Creston a redakčního systému Stino udržitelně zprovoznit za přijatelné náklady, 

Multimediální spojovací chodba 

Jedním z velkých technických úspěchů bylo spuštění spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou, která představuje jedinečnou multimediální instalaci i ve světovém kontextu. Nová multimediální expozice "Momenty dějin" nejprve přenese návštěvníka Václavského náměstí o 200 let zpět v čase, aby se pak obrazem, zvukem a světlem mohl vrátit zpět do současnosti. Celková délka projekčního prostoru je 112 m a je složena ze dvou 56 metrů dlouhých paralelních panoramat, zobrazovaná plocha je bez mála 270 m2. Obraz je realizován 38 projektory, které jsou speciálně navrženy pro pohled zblízka. Expozice je ozvučena 32 kanálovým prostorovým sound systemem a atmosféru umocňuje 324 m dlouhá světelná instalace. Celkové rozlišení je 60.000x1.200 obrazových bodů, které do projektorů přehrává decentrální systém 19 spojených dvouvýstupových synchronizovaných počítačů, které vytvářejí neuvěřitelný datový tok 330 Gb/s. Ozvučení disponuje systémem 32.8 při celkovém příkonu 12 kW, který dokáže vybudit akustický tlak přes 130 dB. 

Aplikace pro návštěvníky 

Webová prezentace Národního muzea 

V roce 2019 proběhlo přes 30 menších úprav webových stránek především v rámci optimalizace uživatelského rozhraní. Největší úpravou webu byl kompletně nový systém pro rezervace školních programů, který v administraci přidal Oddělení vzdělávání možnost lépe specifikovat program a na webových stránkách přibyl pro školy registrační formulář přímo na daný termín, který automaticky dokáže pro danou hodinu vybookovat prostor, ve kterém se program koná, aby nedocházelo ke konfliktu. Zároveň přibyla možnost vyhledávání hledat jednotlivé zaměstnance Národního muzea.  

Mobilní aplikace 

Cílem probíhajícího projektu je vytvořit moderní muzejní aplikaci, která bude sdružovat všechny základní návštěvnické služby tak, jak bývá v dnešní době již standardem. Mezi bazální funkce bude patřit moderní průvodce s navigací (využívající bluetooth beacony), navigace podle trasy, režim standardního audio-průvodce, možnost nákupu vstupenky a informace o pořádaných akcích.